Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_2osen.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вид контролю

  • залік

Форма контролю:

  • реферат

  • контрольна робота

Модуль і законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення Загальні методичні рекомендації

Засвоєння матеріалу першого модуля «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення» слід починати зі з’ясування предмета, мети і завдання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», окреслення її місця в системі професійної підготовки юристів.

Щоб з’ясувати, яке місце посідає професійне спілкування у мовній системі, треба розрізняти такі поняття, як «мова» і «мовлення», знати теорії походження мови, умови і причини виникнення мови як соціального явища, усвідомлювати практичне значення знань про специфіку функціонування усної і писемної форм мовлення.

Розглядаючи місце і роль української мови в житті суспільства, необхідно згадати основні функції мови, розкрити поняття «національна мова», «державна мова», «офіційна мова», «мова національних меншин», «регіональні мова», «мова національностей» тощо, пояснити характерні риси мовного законодавства та мовної політики в Україні, здійснити аналіз правових документів, що регламентують основи мовної політики в Україні.

Під час визначення поняття «літературна мова» необхідно розглянути основні етапи історичного розвитку й становлення сучасної української мови, окреслити найістотніші ознаки літературної мови, розкрити поняття мовної норми, з’ясувати типи мовних норм, зосередивши увагу на орфоепічних, акцентуаційних, лексичних та граматичних нормах української мови.

Опановуючи навчальний матеріал з теми «Основи культури української мови» необхідно з’ясувати роль і місце мови і культури мовлення в житті професійного комунікатора, комунікативні ознаки культури мовлення, комунікативну професіограму фахівця. Підвищення особистої культури мовлення вимагає засвоєння якомога більшої частини загальнонародного словника літературної мови, користування різними типами словників у професійній діяльності, дотримання мовного етикету, вміння послуговуватися етикетними мовними формулами.

Загальну характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови варто розпочати з визначення поняття «стиль», «мовний стиль», «функціональний стиль». Класифікуючи функціональні стилі сучасної української літературної мови, слід зупинитися на історії їх розвитку, функціях, жанрах, ознаках та мовних засобах вираження.

Розглядаючи поняття «професійна мова», необхідно наголосити на поєднанні трьох функціональних стилів літературної мови – офіційно-діловому, науковому і розмовному.

ЗМІСТ МодулЯ I

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Тема 2. Основи культури української мови

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]