Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_Gospodarsky_protses_2008.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. Каразіна

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Навчально-методичний комплекс

Харків – 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. Каразіна

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Навчально-методичний комплекс

Харків – 2008

УДК 346(477)(075.8)

ББК 67.99(2)92

Р 83

Рекомендовано до друку вченою радою юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № від серпня 2008 р.)

Рецензенти: кандидат юридичних наук, професор В.П. Півненко,

кандидат юридичних наук, доцент Бондаренко О.О.

Господарський процес: Навчально-методичний комплекс / Укладач: д.ю.н., професор Руденко М.В., Рибалко Г.С. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 76 с.

Р 83

Навчальна дисципліна «Господарський процес» призначена для вивчення студентами 4-го курсу юридичного факультету спеціальності «Правознавство» денної форм навчання і розрахована на один семестр. Форма контролю – іспит.

Курс передбачає вивчення кола питань щодо організації та здійснення господарського судочинства, зокрема досудового врегулювання господарських спорів, підвідомчості господарських спорів, учасників господарського процесу, доказів у господарському процесі, порядку подання позову та порушення провадження в справі, вирішення господарських спорів, виконання рішень, ухвал та постанов господарського суду та ін.

У навчально-методичному комплексі наведено зміст робочої програми курсу, тематичний план дисципліни, нормативно-правові акти, тематика занять, контрольні питання до іспиту, тести модулів тощо. Відображено останні зміни в господарському процесуальному законодавстві, пов’язані з прийняттям Закону України «Про судоустрій України» та Господарського процесуального кодексу України.

УДК 346(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР) 404я73

© Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, 2008

© Руденко М. В., Рибалко Г.С., 2008

© Макет обкладинки……………, 2008

ВСТУП

Господарський суд є однією з гілок судової влади, на яку Конституцією України і чинним законодавством покладено здійснення правосуддя в господарських відносинах. Утворення системи господарських судів відображає процес становлення в Україні незалежної судової влади. В Україні сформовано систему господарських судів, і це зумовило необхідність теоретичного усвідомлення їхньої діяльності та практики реалізації господарського процесуального законодавства.

Вивчення господарського процесуального права передбачає засвоєння не лише наукової та навчальної літератури, а й практики господарських судів, узагальненої в роз’ясненнях-інструкціях, листах, в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України. Таким чином, навчальна дисципліна «Господарській процес» набуває важливого значення в підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство». Сприяти успішному засвоєнню знань із цієї дисципліни покликаний цей навчально-методичний комплекс.

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» студенти повинні знати: 1) систему та структуру господарських судів, їх компетенцію; 2) підвідомчість господарських справ; 3) порядок досудового врегулювання спорів; 4) порядок звернення до господарських судів; 5) порядок розгляду справ у господарському суді; 6) механізм виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду тощо. Студент повинен уміти тлумачити та застосовувати норми господарського процесуального права, роз’яснення президії Вищого господарського суду України, приймати правильні процесуальні рішення в різноманітних процесуальних ситуаціях, складати позовні заяви та інші процесуальні акти-документи в господарському судочинстві.

Семінарські заняття одна з основних форм навчання при вивченні курсу з господарського процесу. Їх мета полягає в засвоєнні головних теоретичних положень i набутті навичок практичного застосування норм господарського процесуального права для вирішення питань, що виникають у правосудді в господарських справах. Заняття з господарського процесу проходять у формі розв’язання завдань, ділових ігор, укладення процесуальних документів, вивчення конкретних господарських справ. З найважливіших тем проводяться колоквіуми.

При підготовці до занять студенти повинні опрацювати відповідні розділи підручника, навчального посібника i рекомендовану літературу, засвоїти необхідні розділи й глави нормативно-правових актів, ознайомитися з роз’ясненнями президії Вищого господарського суду України. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні та практичні запитання та викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих i мотивованих рішень з посиланням на певні норми права.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]