Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_2osen.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Рекомендована література Базова

 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2009.

 4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

 5. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник.– К.:Правова єдність, 2009.– 296 с.

 6. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 592 с.

 7. Средницька А. Я., Куньч З. Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / за ред.. каннд. філол. наук Г. Л. Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.

 8. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. — К.: Знання, 2008. – 413 с.

 9. Чулінда Л. І. Українська правнича термінологія: Навч. посіб.– К.: Магістр – XXI сторіччя, 2005.– 112 с.

 10. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

 11. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К: Алерта,2008. – 301 с.

 12. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009.

 13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.:Арій, 2009.

 14. Шевчук С. В. Українське професійне мовлення : Навчальний посібник.– К.: Алерта, 2011.– 248 с..

 15. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009.

 16. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.– К.: Алерта, 2011.– 696 с.

 17. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. — К.:Алєрта, 2009.

Допоміжна

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

 2. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів. Підручник. – К.: Алерта, 2008. – 320 с.

 3. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.

 4. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

 5. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.

 6. Молдован В. В., Кацавець Р. С. Судова риторика: практикум: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2006.- 200 с.

 7. Олійник О. Б. Судова документація: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2007. – 282 с.

 8. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. — Львів: Світ, 1994.

 9. Правове письмо. Навчальний посібник / В. А. Ватрас, Д. А. Монастирський, В. Г. Рогожа та ін. / За ред.. Р. О. Стефанчука. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 148 с.

 10. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006.

 11. Соколовська Ж. П., Власенко В. В., Щербанчук Л. Ф. У ділове спілкування – державну мову. – К.: Грамота, 2005. – 296 с.

 12. Токарська А. С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с.

 13. Українська мова: Енциклопедія. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 2004.

 14. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.

 15. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник. — К.: «Академвидав», 2004.

 16. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008.

 17. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2006.

Словники

 1. Бєліков О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів. – Х.: Прапор, 2011. – 320 с.

 2. Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. — К., 1990.

 3. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985.

 4. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К., 1989.

 5. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. - К., 2001.

 6. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. — К., 2001.

 7. Головащук І.С. Словник наголосів. — К., 2000.

 8. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

 9. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. — К., 1999.

 10. Калашник В. С., Савченко Л. Г. Українсько-російський словник наголосів – Х.: «Каравела», 1997. – 112 с.

 11. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К.: Видавництво «Українська книга», 2004.

 12. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Львів: БаК, 2006.

 13. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. — К., 1994.

 14. Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. — К., 1991.

 15. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. — К., 1994.

 16. Орфоепічний словник української мови. — К., 1995.

 17. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. — К., 1996.

 18. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. — К., 1993.

 19. Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. — К., 1985.

 20. Словник скорочень української мови. — К., 1982.

 21. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. — К., 1989.

 22. Словник української мови: У 11 т. — К., 1971 — 1981.

 23. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. — К.: Знання, 2006.

 24. Словник-довідник труднощів української мови. — К., 1992.

 25. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. — К., 1992.

 26. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.

 27. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М.Русанівського — К.: Довіра, 2006.

 28. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. — К.: Вища школа, 2008.

Укладач: ст. викладач кафедри державно-правових дисциплін Гуменяк Віра Олександрівна

Конституційне право України

Форма контролю

 • Іспит

 • Курсова робота

ВСТУП

Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання із дисципліни “Конституційне право України” розроблений з метою методичного забезпечення вивчення відповідного курсу, який є обов’язковою складовою підготовки фахівців за спеціальністю “правознавство”.

Практичне значення курсу “Конституційне право України” слід оцінювати, виходячи з того, що конституційне право України є провідною галуззю національної правової системи, встановлює принципи правового регулювання інших галузей.

Курс має предметом вивчення конституційно-правові явища, інститути і норми вітчизняного конституційного права, процеси, пов’язані з їхнім становленням, розвитком та функціонуванням По закінченню дисципліни студенти знатимуть зміст основних інститутів конституційного права України, вмітимуть їх аналізувати в історичному та порівняльному плані, матимуть всебічну картину конституційного ладу нашої країни і водночас будуть розуміти нормативні положення, які мають вихідне значення для всіх інших галузей права.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Поняття, предмет і система конституційного права України як галузі права.

 2. Метод конституційно-правового регулювання.

 3. Конституційно-правові відносини: поняття, особливості, види.

 4. Конституційно-правові норми: поняття, особливості, види.

 5. Суб’єкти конституційно-правових відносин.

 6. Об’єкти конституційно-правових відносин.

 7. Джерела конституційного права України як галузі права.

 8. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна.

 9. Поняття Конституції як Основного Закону суспільства і держави.

 10. Юридичні властивості конституцій.

 11. Класифікація конституцій.

 12. Функції конституцій.

 13. Загальна характеристика чинної Конституції України.

 14. Порядок прийняття Конституції України, внесення до неї змін і доповнень.

 15. Конституційна реформа в Україні на сучасному етапі.

 16. Поняття конституційного ладу та його співвідношення із суспільним ладом.

 17. Поняття та ознаки засад конституційного ладу України.

 18. Система принципів, що складають засади конституційного ладу України.

 19. Конституційні принципи народного та державного суверенітету, їх зміст та співвідношення.

 20. Україна як демократична, правова, соціальна держава.

 21. Конституційний принцип поділу влади: його зміст та реалізація в Україні.

 22. Конституційний принцип найвищої соціальної цінності людини: його зміст та значення для розбудови України як правової, демократичної держави.

 23. Конституційний принцип політичного, економічного та ідеологічного плюралізму в Україні.

 24. Конституційні принципи верховенства права і законності: поняття і співвідношення між ними.

 25. Конституційно-правове регулювання державних символів України.

 26. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види.

 27. Поняття і принципи громадянства в Україні. Категорії осіб, які є громадянами України.

 28. Набуття громадянства України.

 29. Припинення громадянства України.

 30. Органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства та їх компетенція.

 31. Поняття засад правового статусу особи та його елементи.

 32. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні.

 33. Поняття і найважливіші властивості основних прав і свобод громадян України. Їх класифікація.

 34. Громадянські (особисті) права громадян України: поняття та види.

 35. Політичні права громадян України: поняття та види.

 36. Економічні й соціальні права громадян України: поняття та види.

 37. Культурні й екологічні права громадян України: поняття та види.

 38. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян України: поняття і види.

 39. Конституційні обов’язки громадян України: поняття, ознаки, види.

 40. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.

 41. Основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 42. Конституційні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 43. Конституційно-правовий статус біженців в Україні.

 44. Об’єднання громадян в Україні: поняття, ознаки, види, принципи діяльності.

 45. Порядок утворення і припинення діяльності об’єднань громадян.

 46. Права та обов’язки зареєстрованих об’єднань громадян в Україні.

 47. Конституційно-правова відповідальність об’єднань громадян в Україні.

 48. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні.

 49. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні.

 50. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні.

 51. Поняття і види інформації та інформаційної діяльності.

 52. Основи правового статусу друкованих засобів масової інформації в Україні.

 53. Основи правового статусу аудіовізуальних засобів масової інформації в Україні.

 54. Поняття, види і предмет референдумів в Україні.

 55. Порядок підготовки, проведення референдуму, а також визначення його результатів.

 56. Виборче законодавство та виборчі системи в Україні.

 57. Конституційні принципи виборчого права в Україні.

 58. Загальна характеристика виборчого процесу в Україні.

 59. Конституційно-правовий статус виборчих комісій в Україні.

 60. Порядок виборів народних депутатів України.

 61. Порядок виборів Президента України.

 62. Порядок виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 63. Порядок виборів депутатів місцевих рад.

 64. Порядок виборів сільських, селищних, міських голів.

 65. Конституційна форма правління в Україні.

 66. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

 67. Функції та компетенція Верховної Ради України.

 68. Конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України.

 69. Конституційно-правовий статус депутатських груп і фракцій у Верховній Раді України.

 70. Порядок роботи Верховної Ради України, його нормативне регулювання.

 71. Загальна характеристика конституційно-правового статусу народних депутатів України.

 72. Права та обов’язки народних депутатів України.

 73. Гарантії діяльності народних депутатів України.

 74. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 75. Функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 76. Конституційно-правовий статус Президента України.

 77. Функції та компетенція Президента України.

 78. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.

 79. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

 80. Склад, структура та порядок формування Кабінету Міністрів України.

 81. Функції та компетенція Кабінету Міністрів України.

 82. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади.

 83. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

 84. Конституційно-правовий статус органів судової влади в Україні.

 85. Конституційні принципи судочинства в Україні.

 86. Конституційно-правовий статус суддів в Україні.

 87. Конституційний Суд України: склад, порядок формування, структура.

 88. Функції та компетенція Конституційного Суду України.

 89. Конституційно-правовий статус суддів Конституційного Суду України.

 90. Органи внутрішніх справ у конституційній системі органів державної влади України.

 91. Конституційна форма державного устрою України.

 92. Конституційні принципи та система адміністративно-територіального устрою України.

 93. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим у складі України.

 94. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 95. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні.

 96. Конституційно-правовий статус місцевих рад.

 97. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад.

 98. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів.

 99. Конституційно-правовий статус виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 2. Закон України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст.44.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст.429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.

 5. Гарчева Л.П., Ярмыш А.Н. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Симферополь: Доля, 2000.

 6. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 7. Коментар до Конституції України / Ред. кол.: В.Ф. Опришко (голова), Л.Є. Горьовий, М.І. Корнієнко та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996.

 8. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Укр. центр правничих студій, 1999.

 9. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 2000.

 10. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2003.

 11. Конституційне право України: Хрестоматія / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юре, 2003.

 12. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посіб. / Автор-упоряд. М.І. Хавронюк. – К.: Парламентське вид-во, 1999.

 13. Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины. Кн.1. – 2-е изд. – К.: Парламентское изд-во, 2003.

 14. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: Монография. – Х.: Факт, 2000.

 15. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Х.: Райдер, 2003.

 16. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

ДОДАТКОВА

 1. Богданова Н.А. Система науки конституционного права: Монография. – М.: Юристъ, 2001.

 2. Історія української Конституції / Упоряд. А.Г Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997.

 3. Козюбра М.І. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб'єкти // Право України . - 2001 . - № 2 . - С.92-95,118

 4. Коломієць Т.В. Теоретичні засади конституціоналізму // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - № 10 . - С.135-140

 5. Наливайко Л.Р. Види відповідальності за конституційні правопорушення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1999. - № 4 . - С.156-159

 6. Пащенко А. О. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності// Право України. – 2002. - № 5.

 7. Пащенко А. О. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності// Юридический вестник. – 2002. - № 1. ‑ С. 86-89.

 8. Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - № 5. - С.20-24

 9. Погорілко В.Ф. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України. – 2001. – №11. – С.9-14

 10. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.

 11. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: Посібник. – Львів: Астролябія, 2003.

 12. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины: Учеб. пос. – Х.: Факт, 1999.

 13. Шаповал В.М. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 1. - С.77-87

 14. Шаповал В.М. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України . - 1999 . - № 6 . - С.5-10

 15. Шемшученко Ю.С., Погорілко В.Ф. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник Академії правових наук . - 2003 . - № 2-3 . - С.213-224

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]