Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_2osen.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Основна

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 2. Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст.65; 2005. – № 30. – Ст. 408.

 3. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.799.

 4. Закон України „Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992 р. № 2494-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст.529.

 5. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 4 лютого 1994 р. № 3929-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст.161; 2000. – № 38. – Ст.318; 2001. – № 13. – Ст.66; 2002. – № 46. – Ст.347; 2003. – № 16. – Ст.117; 2003. – № 27. – Ст.209.

 6. Закон України „Про біженців” від 21 червня 2001 р. № 2557-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст.250; 2003. – № 27. – Ст.209.

 7. Закон України „Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст.504; 1993. – № 46. – Ст.427; 1998. – № 10. – Ст.36; 1999. – № 26. – Ст.220; 2001. – № 9. – Ст.38; 2001. – № 44. – Ст.232; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 30. – Ст.247; 2005. – № 11. – Ст.205; 2005. – № 51. – Ст.550..

 8. Закон України „Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2365-ІІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118; 2004. – № 15. – Ст.218; 2004. – № 27-28. – Ст.366; 2005. – № 34. – Ст.437; 2005. – № 38-39. – Ст.449.

 9. Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 1 грудня 1998 р. № 281-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – Ст.2.

 10. Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст.283; 1992. – № 20. – Ст.277; 1992. – № 30. – 418; 1993. – № 26. – Ст.277; 1994. – № 13. – Ст.66; 1996. – № 3. – Ст.11; 1997. – № 8. – Ст.62; 2003. – № 10-11. – Ст.87.

 11. Закон України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650; 2000. – № 27. – Ст.213; 2002. – № 29. – Ст.194; 2003. – № 28. – Ст.214; 2004. – № 11. – Ст.141; 2004. – № 32. – Ст.394; 2005. – № 33. – Ст.429.

 12. Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст.1; 1993. – № 46. – Ст.427; 1997. – № 15. – Ст.115; 2003. – № 29. – Ст.234; 2003. – № 30. – Ст.247; 2004. – № 7. – Ст.51; 2004. – № 11. – Ст.141; 2004. – № 32. – Ст.394.

 13. Закон України „Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст.43; 1995. – № 13. – Ст.85; 1996. – № 5. – Ст.18; 1997. – № 15. – Ст.115; 1998. – № 2. – Ст.6; 1998. – № 34. – Ст.233; 1998. – № 49. – Ст.302; 1999. – № 41. – Ст.373; 2000. – № 27. – ст.213; 2000. – № 32. – Ст.257; 2002. – № 2. – Ст.5; 2002. – № 16. – Ст.114; 2003. – № 29. – Ст.234; 2003. – № 30. – Ст.247; 2003. – № 37. – Ст.303; 2004. – № 13. – Ст.181; 2004. – № 16. – Ст.238; 2005. – № 52. – Ст.566; Голос України. – 2005. – № 244. – 23 грудня.

 14. Гарчева Л.П., Ярмыш А.Н. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Симферополь: Доля, 2000.

 15. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 16. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 17. Коментар до Конституції України / Ред. кол.: В.Ф. Опришко (голова), Л.Є. Горьовий, М.І. Корнієнко та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996.

 18. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Укр. центр правничих студій, 1999.

 19. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 2000.

 20. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2003.

 21. Конституційне право України: Хрестоматія / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юре, 2003.

 22. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посіб. / Автор-упоряд. М.І. Хавронюк. – К.: Парламентське вид-во, 1999.

 1. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – 3-е вид. – К.: Атіка, 2004.

 2. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Х.: Райдер, 2003.

 3. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

ДОДАТКОВА

 1. Бермічева О.В. Конституційні соціальні права громадян України та їх гарантії // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 1999. - № 9. - С.242-247

 2. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов’язків // Право України. – 2004. – № 10. – С.85-88.

 3. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації // Право України. - 2001. - № 12 . - С.32-34

 4. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України . - 2001 . - № 9 . - С.21-23.

 5. Головченко В. Конституційні принципи місцевого самоврядування //Право України. – 1998. – № 3. – С.14-17, 30.

 6. Григорук Н. Гарантії діяльності народних депутатів України // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України . – 2001. – № 2 . - с.69-76

 7. Дахова І.І. Поняття компетенції Кабінету Міністрів України // Право і безпека . - 2003. - Т.2. - № 1. - С.16-19.

 8. Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002.

 9. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській практиці // Вісник Академії правових наук . - 1998 . - № 2 . - С.40-50

 10. Заяць І. Обласний поділ України: етапи та тенденції розвитку // Право України. - 1999 . - № 9 . - С.110-116

 11. Заяць Н. Місце органів внутрішніх справ у реалізації прав людини // Право України . - 1999 . - № 9 . - С.26-29

 12. Карпачова Н.І Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Х.: Консум, 2001.

 13. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003.

 14. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.

 15. Римаренко Ю. Конституційно-правові засади національно-культурної автономії національних меншин в Україні: проблеми теорії та практики // Вісник Академії правових наук . - 2001 . - № 2 . - С. 42- 50

 16. Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - № 1. – С.68-84

 17. Тодыка Ю.Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект: Учеб. пос. – Х.: Факт, 2002.

 18. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине: Монография. – К.: Ін Юре, 2004.

 19. Француз-Яковець Т.А. Принципи конституційно-правового статусу особи та специфіка їх системної взаємодії // Бюлетень міністерства юстиції України . - 2004 . - № 7 . - С.118-129

 20. Шумак І. Поняття громадянських прав і свобода людини в України // Право України. – 1999. – № 10. – С.14-16

ОСНОВНА

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 1. Закон України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст.44.

 2. Закон України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991 р. № 1286-ХІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст.443; 1992. – № 35. – Ст.515; 2001. – № 49. – Ст.259.

 3. Закон України „Про Центральну виборчу комісію” від 30 червня 2004 р. № 1932-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст.448.

 4. Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 р. № 1665-ІV в ред. Закону від 7 липня 2005 р. № 2777-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 38-39. – Ст.449.

 5. Закон України „Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. № 474-XIV в ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст.291.

 6. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 р. № 1667-ІV (із змінами, внес. Законом від 21 грудня 2005 р. № 3253-ІV) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст.382; Голос України. – 2005. – № 244. – 23 грудня

 7. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (в ред. Закону від 22 березня 2001 р. № 2328-ІІІ), із змін. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст.212; 2002. – № 35. – Ст.264; 2002. – № 43. – Ст.314; 2004. – № 22. – Ст.315; 2005. – № 9. – Ст.173; 2005. – № 4. – Ст.100; 2005. – № 30. – Ст. 1785.

 8. Закон України „Про комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р. № 116/95-ВР (в ред. Закону від 22 грудня 2005 р. № 3277-IV) // Голос України. ­– 2006. – № 11. – 20 січня.

 9. Регламент Верховної Ради України, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. № 130/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 35. – Ст.338; 1997. - № 29. – Ст.195; 1998. - № 22. – Ст.120; 1998. – № 30-31. – Ст.199, 211; 1998. – № 40-41. – Ст.253; 2000. -№ 8. – Ст.55; 2000. - № 9. – Ст.87; 2000. – № 18. – Ст.141; 2000. - № 21. – Ст.168; 2004. - № 10. – Ст.121; 2004. - № 10. – Ст.127; 2004. - № 12. – Ст.165; 2004. - № 26. – Ст.365; 2004. – № 25. – Ст.354; 2004. – № 32. – Ст.396.

 10. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст.99.

 11. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст.237.

 12. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. № 3018-III (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28. – Ст.180; 2004. – № 25. – Ст.354.

 13. Закон України „Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 8. – Ст.56; 1994. – № 22. – Ст.142; 1994. – № 26. – Ст.203; 1995. – № 34. – Ст.268; 1999. – № 50. – Ст.434; 2000. – № 10. – Ст.79; 2000. – № 13. – Ст.102; 2000. – № 38. – Ст.322; 2001. – № 33. – Ст.180; 2006. – № 1. – Ст.18.

 14. Закон України „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

 15. Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 р.// Вісник Конституційного Суду України. – 1997. - № 1. – С. 66-96.

 16. Гарчева Л.П., Ярмыш А.Н. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Симферополь: Доля, 2000.

 17. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 18. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003.

 19. Коментар до Конституції України / Ред. кол.: В.Ф. Опришко (голова), Л.Є. Горьовий, М.І. Корнієнко та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996.

 20. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Укр. центр правничих студій, 1999.

 21. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 2000.

 22. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2003.

 23. Конституційне право України: Хрестоматія / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юре, 2003.

 24. Конституційно-правові засади становлення української державності: Монографія / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003.

 25. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – 3-е вид. – К.: Атіка, 2004.

 26. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України// Право України. – 2000. - № 2. – С. 6-9.

 27. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Х.: Райдер, 2003.

ДОДАТКОВА

 1. Агафонов С. Правовий статус Президента України // Право України. - 2000. - № 9 . - С.24-26

 2. Бандурка О.М., Древаль Ю.Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток: Монографія. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1999.

 3. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): Монографія. - Х.: Легас, 2004.

 4. Виборче право України: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003.

 5. Воронов М.М. Законодавча влада у системі державної влади // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 1997. – № 2 . – С.124-130

 6. Григорук Н. Гарантії діяльності народних депутатів України // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України . - 2001 . - № 2 . - с.69-76

 7. Дахова І.І. Поняття компетенції Кабінету Міністрів України // Право і безпека . - 2003. - Т.2. - № 1. - С.16-19.

 8. Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002.

 9. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській практиці // Вісник Академії правових наук . - 1998 . - № 2 . - С.40-50

 10. Книгін К. Референдум в Україні - головний прояв безпосередньої демократії // Вісник Академії правових наук . - 2001 . - № 2 . - С. 227- 231.

 11. Ковальчук О. Стадії виборчого процесу в Україні // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України . - 2001 . - № 2 . - с.89-97

 12. Кривенко Л.Т. Конституційні основи референдуму. Проблеми демократизації // Віче . - 2001 . - № 2 . - С.78-95

 13. Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004.

 14. Марцеляк О.В. Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту // Право і безпека. – 2005. – Т.4. – № 4. – С.7-10.

 15. Мильчакова О.В. Законодательный процесс в парламенте Украины // Конституционное и муниципальное право. - 2004. - № 5. - С.43-48.

 16. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. - № 8. - С.24-28

 17. Органи державної влади України / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002.

 18. Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні: Монографія. – Х.: Ксилон, 2001.

 19. Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України (коментар до статті 150 Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України . - 2003 . - № 4 . - С.50-35.

 20. Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус: Монография. – Х.: Факт, 1999.

 21. Фрицький О.Ф. Кабінет Міністрів України // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ . - 1996 . - № 2 . - С.29-34

ОСНОВНА

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 2. Закон України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст.44.

 3. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р., затв. Законом України від 23 грудня 1998 р. № 350-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.43.

 4. Закон України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. № 565-XII (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст.20; 1992. – № 36. – Ст.526; 1993. – № 11. – Ст.83; 1994. – № 26. – Ст.216; 1995. – № 15. – Ст.102; 1999. – № 4. – Ст.35; 2000. – № 10. – Ст.79; 2000. – № 27. – Ст.213; 2001. – № 10. – Ст.44; 2001. – № 40. – Ст.193; 2002. – № 17. – Ст.117; 2002. – № 26. – Ст.176; 2003. – № 29. – Ст.233; 2003. – № 30. –Ст.247; 2004. – № 10. – Ст.95; 2004. – № 23. – Ст.323; 2004. – № 36. – Ст.434; 2005. – № 1. – Ст.1; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – № 10. – Ст.187; 2005. – № 16. – Ст.263; 2005. – № 18-19. – Ст.267.

 5. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст.190; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2003. – № 24. - Ст.159; 2004. – № 6. – Ст.38; 2004. – № 10. – Ст.103: 2004. – № 15. – Ст.228: 2004. – № 19. – Ст.252; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – № 17. – Ст.267.

 6. Закон України “Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим” від 2 березня 2000 р. № 1524-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст.158.

 7. Закон України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст.191.

 8. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст.79.

 9. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР ( із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – №41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст.393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303.

 10. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ ( із змін.) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151; 2003. – № 28. – Ст. 1366; 2003. – № 43. – Ст. 2258; 2004. – № 45. – Ст. 2964; 2004. – № 50. – Ст.3255; 2005. – № 6. – Ст. 338.

 11. Закон України „Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. № 93-IV (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст.290; 2004. – № 14. – Ст.196; 2004. – № 22. – Ст.316; 2005. – № 51. – Ст.552.

 12. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 (із змін.) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – Стор.8; 2000. – № 15. – Ст. 602; 2001. – № 22. – Ст. 985; 2002. – № 3. – Ст.82; 2003. – № 16. – Ст. 705; 2003. – № 22. – Ст.989; 2003. – № 23. – Ст.1035; 2003. – № 35. – Ст.1883; 2004. – № 10. – Ст. 579; 2005. – № 11. – Ст. 517; 2005. – № 11. – Ст. 518; 2005. – № 20. – Ст. 1055.

 13. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. №1573/99 (із змін.) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – С.11; 2000. – № 22. – Ст.888; 2000. – № 35. – Ст.1479; 2002. – № 50. – Ст. 2252; 2003. – № 6. – Ст. 220; 2003. – № 32. – Ст. 1692; 2003. – № 38. – Ст.2023; 2004. – № 3. – Ст. 117; 2004. – № 37. – Ст. 2448; 2004. – № 35. – Ст. 2319; 2004. – № 39. – Ст. 2582; 2005. – № 9. – Ст. 467.

 14. Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади, затв. Указом Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 58-59. – 28 березня.

 15. Гарчева Л.П., Ярмыш А.Н. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Симферополь: Доля, 2000.

 16. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 17. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003.

 18. Коментар до Конституції України / Ред. кол.: В.Ф. Опришко (голова), Л.Є. Горьовий, М.І. Корнієнко та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верховної Ради України, 1996.

 19. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Укр. центр правничих студій, 1999.

 20. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 2000.

 21. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2003.

 22. Конституційне право України: Хрестоматія / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юре, 2003.

 23. Конституційно-правові засади становлення української державності: Монографія / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003.

 24. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – 3-е вид. – К.: Атіка, 2004.

 25. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003.

 26. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 27. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционное право Украины: Учеб. пос. – Х.: Райдер, 2003.

 28. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 2-е вид. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

ДОДАТКОВА

 1. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія. – К.: Ін Юре, 2003.

 2. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. – 2003. – № 4. – С.12-14.

 3. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. – 2003. – № 4. – С.12-14.

 4. Величко В. Институт местных государственных администраций в Украине (становление и сущность) // Бизнес Информ. - 1998. - № 23. - С.23-25

 5. Головченко В. Конституційні принципи місцевого самоврядування //Право України. – 1998. – № 3. – С.14-17, 30.

 6. Заяць І. Обласний поділ України: етапи та тенденції розвитку // Право України. - 1999 . - № 9 . - С.110-116

 7. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. - К.: Таксон, 2002 .

 8. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

 9. Органи державної влади України / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002.

 10. Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України . - 2000 . - № 6 . - С.14 – 19

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]