Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Система видатків бюджету міста Києва як столиці України.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.10.2020
Размер:
250.1 Кб
Скачать

Система видатків бюджету міста Києва як столиці України

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 7

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА-СТОЛИЦІ 7

1.1 Сутність, види і завдання елементів системи видатків бюджету міста-столиці 7

1.2 Інформаційне забезпечення та організація системи видатків бюджету міста-столиці 12

1.3 Критична оцінка наукових публікацій з проблематики системи видатків бюджету міста-столиці 17

РОЗДІЛ 2 22

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СИСТЕМИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ЯК СТОЛИЦІ УКРАЇНИ 22

2.1 Оцінка планування видатків бюджету міста-столиці як столиці України 22

2.2 Аналіз здійснення видатків бюджету міста Києва та їх значення 28

2.3 Оцінка пріоритетів і ефективності функціонування системи видатків бюджету міста Києва 36

РОЗДІЛ 3 41

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ МІСТА КИЄВА 41

3.1 Зарубіжний досвід функціонування системи видатків бюджетів міст-столиць 41

3.2 Проблеми та напрями підвищення ефективності системи видатків бюджету міста Києва 45

3.3 Розробка управлінських рішень з розвитку системи видатків бюджету міста Києва 47

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54

ВСТУП

Сучасні тенденції розвитку державних фінансів зумовлюють необхідність підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами. Зростання ефективності державних фінансів можливе тільки за умови послідовного застосування технології програмно-цільового бюджетування, на основі стратегічного управління доходами і витратами бюджетів всіх рівнів бюджетної системи України. Саме зростання ефективності державних фінансів стало основним мотивом проведення українських бюджетних реформ останнього десятиліття, в рамках яких органам державного управління доводиться вирішувати завдання підвищення якості бюджетних послуг.

В умовах уповільнення темпів зростання економіки необхідно забезпечити стійке функціонування бюджетного механізму, що передбачає проведення більш відповідальною бюджетної політики як на державному, так і на регіональному рівні. У зв'язку з цим в поточному бюджетному циклі завданням суб'єктів України є активне впровадження в бюджетну практику всього комплексу сучасних бюджетних технологій і інструментів, починаючи з розвитку дохідного потенціалу і закінчуючи управлінням державним боргом.

Розвиток місцевих утворень в соціально-економічному плані, а також забезпечення їх фінансової стабільності обумовлено не тільки наявністю фінансових засобів, але і якістю управління ними, способами застосування сучасних методів і форм фінансового планування. Одна з відмінних ролей місцевих фінансів в даному процесі обумовлена можливістю максимальним чином враховувати як культурний, так і соціально-економічний розвиток місцевого суспільства, оперативно реагуючи на його потреби. Основний зміст бюджету визначається державними функціями і характеристиками.

Науковій розробці теоретичних основ фінансів місцевого самоврядування присвячено велике число досліджень, в рамках яких в тій чи іншій мірі увага приділяється її організаційним, методичним і функціональним аспектам. Дослідження методологічних аспектів проблеми фінансової забезпеченості місцевих бюджетів неможливо без вивчення праць класиків економічної теорії А. Сміта, Дж.М. Кейнса, П. Самуельсона, М. Фрідмена, інших зарубіжних вчених - Роберта У. Рефьюз, Дженні Литвак, Дж. Ю. Стігліца, А. Шаха і ін.

У числі вітчизняних вчених і фахівців, які присвятили свої наукові праці дослідженню фінансових основ місцевого самоврядування та міжбюджетних відносин слід назвати Єпіфанова А. О., Овсяннікова Є. С., Шаповала С. Л., Юшко С. В. та ін.

Разом з тим слід зазначити, що окремі теоретичні та методичні питання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів залишаються невирішеними. Незавершеність процесу розмежування видаткових зобов'язань за рівнями бюджетів з урахуванням особливостей побудови муніципальних утворень, слабкість податкового потенціалу територій і їх висока залежність від фінансової допомоги, що надходить із вищих бюджетів, вимагає проведення спеціальних наукових досліджень і розробки ефективних практичних заходів.

Рішення вищеназваних проблем є важливим кроком на шляху податково-бюджетних перетворень в рамках загальнодемократичних реформ. Повнота і цілісність вирішення цих проблем будуть залежати від ступеня опрацьованості відповідних доповнень і змін до пакетів нормативно-правових актів, що регулюють питання державної регіональної політики в сфері державного управління, місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку територій, оподаткування і бюджету. Більш того, зараз, як ніколи, потрібне нормативне узгодження процесів індикативного соціально-економічного планування, фінансового прогнозування і планування бюджету на короткостроковий і середньостроковий періоди як по країні в цілому, так і по регіонах.

Узагальнюючи накопичений досвід, можна сказати, що проблему формування дещо відокремленого бюджету міста Києва так чи інакше доведеться вирішувати в рамках становлення національної системи місцевого самоврядування як складової частини конституційного ладу України.

Актуальність проблеми фінансів та формування системи видатків бюджету міста Києва в трансформаційній економіці, разом з тим, обумовлена:

- по-перше, пошуком нової парадигми, здатної адекватно відображати сучасні зміни глобальної економіки і необхідністю прискорення трансформації економіки України, метою якої є побудова моделі соціальної держави в умовах цифровізації;

- по-друге, тим, що криза трансформаційного (перехідного) періоду носить, як правило, системний характер, у цих умовах стають важливими дослідження теорії, практики і правового регулювання процесу організації фінансів, особливо на рівні місцевого самоврядування, так як саме на цьому рівні, в силу його близькості до населення, найбільш гостро проявляються наслідки кризи;

- по-третє, фінанси міста-столиці одночасно є складовою частиною сучасної фінансової системи. Удосконалення загальної методології дослідження і розробка концептуальних основ, як способів розуміння і трактування фінансів міста-столиці, можуть допомогти в удосконаленні логіки досліджень суспільних фінансів.

Положення щодо організації місцевих фінансів відображені в законодавчих і нормативних правових документах. У дослідженні значна увага приділяється питанням економічної обґрунтованості та ефективності прийнятих рішень на рівні міста Києва.

Мета кваліфікаційної магістерської роботи полягає в розвитку теоретичних і методологічних положень та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи видатків бюджету міста Києва як столиці України.

Для реалізації мети в ході роботи повинні бути виконані наступні завдання:

- уточнити сутність, види і завдання елементів системи видатків бюджету міста-столиці;

- розглянути інформаційне забезпечення та організація системи видатків бюджету міста-столиці;

- здійснити критичну оцінку наукових публікацій з проблематики системи видатків бюджету міста-столиці;

- оцінити планування видатків бюджету міста-столиці як столиці України;

- проаналізувати здійснення видатків бюджету міста Києва та їх значення

- оцінити пріоритети і ефективність функціонування системи видатків бюджету міста Києва;

- дослідити зарубіжний досвід функціонування системи видатків бюджетів міст-столиць;

- виявити проблеми та напрями підвищення ефективності системи видатків бюджету міста Києва;

- розробити управлінські рішення з розвитку системи видатків бюджету міста Києва.

Об'єктом дослідження являється система видатків бюджету міста Києва.

Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що виникають з приводу формування системи видатків бюджету міста Києва.

Методичною базою дослідження став системний аналіз і конкретно наукові методи: систематизація, узагальнення, перевірка теоретичних знань в ході дослідження.

Теоретичну базу роботи склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених в області в галузі суспільних фінансів і міжбюджетних відносин з фінансових проблем місцевого самоврядування.

Інформаційну базу дослідження склала нормативна, законодавча база; інформаційні збірники, а також фактичні матеріали, які зібрав автор в процесі практичної діяльності; матеріали соціально-економічних досліджень, науково-практичних конференцій, семінарів, публікацій у періодичній пресі, каталоги і збірники глобальної інформаційної мережі Інтернет, інші джерела інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.