Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа ГЭК по ТГП право 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
147.97 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Філія кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету ТНУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з заочної

та післядипломної освіти

_____________М.О. С’єдін

«____ » _________2011 р.

Програма державного іспиту

з Теорії держави і права

для студентів денної та заочної форм навчання

галузі знань: 0304 – «Право»

напряму підготовки: 6.030401 – «Право»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Програма затверджена на засіданні

Вченої Ради СЕГІ ТНУ

Протокол № 5 від 19.12.2011 р.

Голова Вченої Ради

_________________ І.М. Воронін

Севастополь - 2011

Програма затверджена рішенням Вченої Ради СЕГІ ТНУ імені В.І. Вернадського (протокол № 5 від 19.12.2011 р.)

Програма державного іспиту з Теорії держави і права для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 – «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» розроблена викладачами філії кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського.

Загальна редакція - кандидата юридичних наук Н. В. Єремєєвої

Програма затверджена на засіданні філії кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету ТНУ (протокол № 5 від 23 листопада 2011 р.)

Програма затверджена науково-методичною комісією СЕГІ ТНУ (протокол № 4 від 19 грудня 2011 р.).

Пояснювальна записка

Мета і завдання державного іспиту з теорії держави і права, напрям підготовки 6.030401 – право, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Державний іспит має на меті комплексну оцінку знань студентів з фундаментальної дисципліни навчального плану – Теорії держави і права.

Метою іспиту також є перевірка особистої готовності випускників-бакалаврів до практичної діяльності, наявності у них професійно-важливих якостей.

Зміст екзаменаційних завдань визначений відповідно до освітньої професійної програми і вимог, які пред'являє професійна діяльність до юриста, його кваліфікаційної характеристики відповідно рівню бакалавра.

Бакалавр права має знати:

  • загальні закономірності виникнення, зміни, розвитку державно-правових явищ;

  • суть державної влади і структуру державного апарату, співвідношення типів і форм держави;

  • місце і роль держави в політичній системі суспільства;

  • поняття, зміст, принципи правової держави;

  • поняття і суть джерел права;

  • поняття системи права, правовідносин, реалізації і тлумачення права;

  • поняття законності, юридичній відповідальності.

Бакалавр права має вміти:

  • чітко формулювати визначення основних понять теорії держави і права

  • обґрунтовувати загальні теоретичні положення, розкривати найбільш характерні риси відповідних державно-правових явищ;

  • підтверджувати теоретичні положення конкретними фактами і прикладами практичної діяльності державних органів, положеннями законодавчих актів.

Кожен білет іспиту містить 3 питання.

Перше питання базується на знанні фундаментальних категорій Теорії держави і права.

Друге питання стосується знань про державу, її функції, форми, механізм, місце в політичній системі суспільства.

Третє питання має метою перевірку знання суті, принципів і функцій права, його місця в системі соціальних норм, понять форми права, правотворчості, системи права, правових відносин, законності, правопорядку, дисципліни, правосвідомості і правової культури, типів права і правових системах (сімей).

Критерії оцінки знань студентів.

Оцінка знань базується на диференцірованом підході до студента, приймає до уваги його індивідуальні здібності, ступінь засвоєння і систематизації основного понятійного апарату, глибини знань і умінь їх застосовувати на практиці, використовувати відповідний практичний матеріал в контексті сучасної реальної дійсності, робити аргументовані висновки і узагальнення.

Результати складання державного комплексного іспиту визначаються за стобальною шкалою шляхом переведення у національну шкалу (до оцінок «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та за шкалою Європейської кредитно-трансферної системи:

90-100

«відмінно»

А

80-89

75-79

«добре»

В

С

66-74

60-65

«задовільно»

D

Е

40-59

0-39

«незадовільно»

F

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється при глибоких і всебічних знаннях з питань білету, грамотному і логічно структурованому їх викладі, досконалому володінні понятійним апаратом, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними виводами, здатності швидко і правильно робити висновки, застосовувати при аналізі сучасних явищ теоретичні положення на основі вивчення основної і додаткової літератури, якщо студентом дани повни і глибоки відповіді на всі питання білету грамотною мовою в логічної послідовності.

Оцінка «добре» (80-89 балів) виставляється при твердому і достатньо повному знанні проблеми, відсутності характерних неточностей при відповіді на питання екзаменаційного білету і додаткові питання, умінні в основному пов'язувати теоретичний матеріал з практичними завданнями, володінні понятійним апаратом, знанні основної літератури, за умови, що на питання білету дани вірні але неповні відповіді, грамотною мовою в логічної послідовності.

Оцінка «добре» (75-79 балів) виставляється при твердому і достатньо повному знанні проблеми, відсутності характерних неточностей при відповіді на питання екзаменаційного білету і на поставлені додаткові питання, умінні в основному пов'язувати теоретичний матеріал з практичними завданнями, володінні понятійним апаратом, знанні основної літератури, за умови, що на питання білету дани вірні але неповні відповіді, є неточністі у формулюванні, незначні помилки.

Оцінка «задовільно» (66 -74 балів) виставляється при достатньо повному знанні навчального матеріалу, відсутності грубих помилок у відповідях на питання екзаменаційного білету, умінні підкріплювати теоретичні знання практичними виводами, знанні основних понять і категорій, якщо у відповіді є неточності, логічні погрішності, несуттеві помилки.

Оцінка «задовільно» (60-65 балів) виставляється, якщо відповіді на питання екзаменаційного білету неповні, є неточності у формулюванні, логічні погрішності, відповідь на одне з питань невірна.

Оцінка «незадовільно» (40- 59 балів) виставляється за наявності грубих помилок у відповідях на екзаменаційні питання, які свідчать про невірне розуміння суті проблеми, невмінні підкріплювати теоретичні знання практичними виводами, незнанні основного категоріального апарату.

Оцінка «незадовільно» (0-39 балів) виставляється за наявності грубих помилок у відповідях на екзаменаційні питання, які свідчать про незнання і нерозуміння матеріалу.

Програма державного іспиту з Теорії держави і права

для студентів денної та заочної форм навчання

галузі знань: 0304 – «Право»

напряму підготовки 6.030401 – «Право»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Смислові модулі.

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ. Предмет і метод теорії держави і права. Походження держави і права. Суть і типи держави. Функції держави. Форма держави. Механізм держави. Держава в політичній системі суспільства. Громадське суспільство і правова держава. Загальні вчення про демократію.

ТЕОРІЯ ПРАВА. Суть, принципи і функції права. Право в системі соціальних норм. Право і особа. Норми права. Форми права. Правотворчість. Система права. Правові відносини. Реалізація права. Тлумачення права. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність. Механізм правового регулювання. Законність, правопорядок, дисципліна. Правосвідомість і правова культура. Правова політика. Типи права і правові системи (сім'ї).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.