Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Програма для вступного тестування з н_мецької.

...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.07.2019
Размер:
76.8 Кб
Скачать

5

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор СМГУ_

к.пед.н., доцент

_______ М.І. Лапенок

«____»___________________2011 р.

ПРОГРАМА

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ ВСТУПНОГО

ТЕСТУВАННЯ

( на базі повної загальної середньої освіти)

м. Севастополь

2011

АНОТАЦІЯ

Метою вступного тестування є визначення рівня володіння абітурієнтами німецькою мовою, які вступають за напрямом 0305 «Філологія» на спеціальності « Мова і література (англійська та німецька)».

В структуру тесту включені два розділи (за видами мовленнєвої діяльності):

1. Читання (орієнтовний обсяг завдань 71 %)

2. Письмо (орієнтовний обсяг завдань 29 %)

Опис розділів:

1. Частина тесту «Читання » містіть тестові завдання закритої форми .

2. Частина тесту «Письмо» передбачає виконання двох завдань: перше – на заповнення пропусків у тексті , друге – на створення власного висловлювання у письмовій формі.

Під час тестування учасники отримують тестовий бланк для виконання завдань частини тесту «Письмо».

Тест містить завдання таких форм:

- завдання з вибором однієї правильної відповіді;

- завдання на встановлення відповідності;

- завдання на визначення правильності /неправильності твердження;

- завдання на заповнення пропусків у тексті;

- завдання з розгорнутою відповіддю.

Опис завдань:

Частина тесту «Читання »

1. Завдання на встановлення відповідності

У завданнях такої форми пропонується підібрати заголовки (із запропонованих ) до частин текстів.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

За кажну правильну відповідь дається 1 б.

Максимальна кількість балів: 5.

2. Завдання на визначення правильності /неправильності твердження

У завданнях такої форми пропонується визначити правильність чи неправильність поданого твердження відносно змісту почутого /прочитаного.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено обидва варіанти відповіді; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

За кажну правильну відповідь дається 1 б.

Максимальна кількість балів: 10 б.

3. Завдання на встановлення відповідності

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

За кажну правильну відповідь дається 1 б.

Максимальна кількість балів: 12 б.

4. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

У завданнях такої форми пропонується підібрати твердження (із запропонованих ) до текстів.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

За кажну правильну відповідь дається 1 б.

Максимальна кількість балів: 6 б.

5. Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданні пропонується доповнити речення в тексті словами із поданих варіантів.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник підібрав правильний варіант і позначив його в бланку.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

За кажну правильну відповідь дається 1 б.

Максимальна кількість балів: 4б..

Частина тесту «Письмо»

1. Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданні пропонується доповнити текст правильною граматичною формою лексичних одиниць (дієслово), поданими в дужках.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник підібрав правильний варіант і вписав правильну граматичну форму лексичної одиниці в бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) граматична форма лексичної одиниці вписана неправильно; б) вписано два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) пропуск у тексті не заповнений.

За кажну правильну відповідь дається 2 б.

Максимальна кількість балів: 20.

2. Завдання з розгорнутою відповіддю

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачають створення власного висловлювання в письмовій формі відповідно до запропонованой комунікативной ситуації.

Максимальна кількість балів: 42.

Критерії оцінювання рівня навичок письма (от 0 –до 42 балів)

бали

Характеристика відповідей абітурієнтів

Недостатній рівень

0-10

(2 б.)

Абітурієнт будує лише окремі, не пов’язані між собою речення. Словниковий склад і синтаксична структура висловів мала, численні помилки (орфографічні і граматичні) у мовному оформленні.

Достатній рівень

11-21

(3 б.)

Абітурієнт будує письмовий вислів, неповно розкриваючи тему, в окремих випадках порушує послідовність викладу; підбір слів не завжди вдалий; вислів характеризується одноманітністю синтаксичних засобів і наявністю помилок (орфографічних і граматичних) у мовному оформленні.

22-32

(4 б.)

Абітурієнт будує достатньо повну розповідь, дотримується вимог до структури вислову; використовує логічні зв'язки між частинами тексту. Проте не враховує співвідношення основної і другорядної інформації; не завжди адекватно підбирає лексичні і синтаксичні засоби, допускає окремі помилки (орфографічні і граматичні) в мовному оформленні.

33-42

(5 б.)

Абітурієнт самостійно будує послідовну повну розповідь відповідно до мовної ситуації; висловлює свою думку, зіставляючи її з іншими думками, підбирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції. Письмова мова абітурієнта в цілому відрізняється багатством словникового запасу, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною правильністю.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Оцінювання по 5 б. шкалі

Оцінювання по 100 б. шкалі (по шкалі від 100 до 200 балів)

Бали за відповідь абітурієнта

2

123 - 100

0-23

3

149 - 124

24-49

4

175 - 150

50-74

5

200 - 176

75-100

Орієнтовна тематика завдань читання та письма

1. Особа та її характеристика.

2. Будинок. Житло.

3. Опис місцевості .

4. Повсякденне життя.

5. Стосунки між людьми.

6. Спілкування в сім’ї і школі.

7. Відпочинок, розваги та захоплення.

8. Подорожі та поїздки.

9. Сфера послуг.

10. Вивчення мови.

11. Література.

12. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні місця, видатні особистості .

13. Природа та охорона навколишнього середовища.

14. Науково-технічний прогрес .

15. Сучасний світ професій .

16. Засоби масової інформації та інформаційні технології у сучасному світі

На виконання тесту з іноземної мови відведено 120 хвилин – на виконання завдань із читання та письма. Під час тестування використання словників і довідникової літератури заборонено. Виконаний абітурієнтом тест перевіряє та оцінює екзаменаційна комісія.

ОЦІНЮВАННЯ

Розподіл балів відповідно до виконаних завдань

Розділ

Вид мовленнєвої діяльності

Максимальний бал

1

Читання :

Завдання 1

5

Завдання 2

10

Завдання 3

12

Завдання 4

6

Завдання 5

4

Всього 38

2

Письмо

Завдання 1

20(120пунктів по 2 б)

Завдання 2

42

Всього 62

Разом:

100 (по шкале від 100 до 200 балів)

Інформаційно-методичне забезпечення

  1. Басай Н.Г.. Німецька мова: Підруч . для 10 кл. загальноосвіт . навч.закл. – К.: Освіта, 2006.

  2. Басай Н.Г.. Німецька мова: Підруч . для 11 кл. загальноосвіт . навч.закл. – К.: Освіта, 2007

  3. Паремская Д.А. Немецкая граматика для начинающих.-Мн.:Віш.шк.,20000.-350 с.

Програма вступних екзаменів розглянута і затверджена на засіданні

кафедри іноземної філології СМГУ

Протокол № … від ….. 2011 г.

Зав. кафедри Т.Р. Тимошенко

Програма вступних екзаменів розглянута і затверджена на засіданні Приймальної комісії СМГУ

Протокол № … від …. 2011 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.