Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сбруєва. Порівняльна педагогіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.05 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

\. Дайте визначення поняття "соціалізація". У чому полягають труднощі, спричинені чинниками позашкільного та шкільного характеру, що ускладнюють процес шкільної соціалізації в сучасних умовах?

2. У чому полягають особливості громадянського виховання в сучасних умовах? Дайте коротку характеристику генезису розвитку національного виховання в Україні.

3. Дайте характеристику концепції виховання демократичної громадянськості, розробленої експертами Ради Європи.

4. Проаналізуйте етапи розвитку та особливості сучасного тлумачення концепції "Освіта у дусі культури миру".

5. Що означає поняття "педагогіка ненасилля"?

6. Дайте характеристику провідних підходів до організації системи громадянського виховання у школах різних країнах.

7. У чому полягають завдання та зміст навчального предмета "Права людини"?

8. Проаналізуйте особливості змісту та методів викладання навчального предмета "Моральне виховання" в Японії.

9. Дайте характеристику поведінкових методів морального виховання.

10. У чому полягають особливості екологічного виховання у різних країнах?

232

Розділ VIII. Альтернативні навчально-виховні заклади у країнах заходу в XX столітті Питання

1. Основні причини виникнення та функції альтернативних шкіл.

2. Розвиток альтернативних шкіл на рубежі ХІХ-ХХ століть та у 20-30-х роках XX століття:

а) нові школи;

б) початкові альтернативні школи: трудові школи Німеччини; "Школа для життя, через життя" О.Декролі; американські альтернативні початкові школи кінця XIX - початку XX ст.; "Будинок дитини" М.Монтессорі; школа Р.Кузіне; "Йе-на-план" П.Петерсена; вальдорфська педагогіка Р.Штейнера; "техніка С.Френе"; метод проектів У.Кілпатріка, Вінетка-план;

в) альтернативні середні школи 20-30-х років.

3. Альтернативні школи другої половини XX століття.

Література до розділу 8

1. Абашкіна Н.В. У вальдорфських школах ФРН //Рідна школа. -1992.-.№11.-С.88-90.

2. Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання й виховання у сучасній німецькій педагогіці: Методико-інформаційний матеріал. -К.: ІСДО,1995. -31с.

3. Витинає Б.П. Введение в философию воспитания.-Фонд духовного й нравствен-ного образования.- 1996.- 141 с.

4. Богуславский М. Образ школи Петера Петерсена // Учительская газета.-1992.-№26-27. -С.З.

5. Вульфсон Б.Л. Современная школа Франции.-М.: Педагогика, 1970. -С. 126-136.

6. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня (в описаннях их авторов и исследователей) /Под общ. ред. Л.Н.Селивановой.- М.: Педагогическое общество России, 1998. - 336 с.

7. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: история и современность. М.:Издательство открытого Российского университета, 1992.- 177 с.

8. Дьюи Д. Школа и общество ./Пер. с англ. - М., 1907. - 52 с.

9. Карлірен Ф. Воспитание к Свободе /Пер. с нем. - М.: Издательство Московского Центра вальдорфской педагогики, 1992.- 268 с.

10. Кролевид Г. Школа сознания //Знание-сила.-1991.-№5. С.55-58. ІІ.Краних З.М. Подготовка учителей для свободньгх школ //Учительская газета.-1991.-.№5.С.З. ;

12. Кершенштейнер Г. Понятие трудовой школьї / Пер. с нем. -М.. 1915. - 34 с. ;

ІЗ.Кутузов М. Дальтон-план //Учительская газета.- 1992.- №3- С.З. (

14. Малькова З.А. Современная школа США. -М.. 1971. -С.31-45:116-121; 128-129;| 163-168. :|

15.Монро 11. История педагогики: В 2-х Т. Т.2,- М.-П-г.: Книгоиздательское товарищесгво''Мир", 1923. - 342 с.

16. Мотессори М. Самовоспитаиие и самообучение в начальной школе.- М., 1922. 52с. П.Педагогическая энциклопедия: В4-хТ. - М.: Советская знциклопедия, 1964-1968.

18.Пинский А.Й. Вальдорфские школы как альтернатива традиционному образованию //Вестник высшей школы.-1991.-№8. - С.45-48.

19. Помелов В.Б. Петер Петерсен й его "Йена-план". -Педагогика, 1997.- №3. С.98-101.

233

20. Прессман Й. Педагогика Френе //Учительская газета.- 1992.- № ЗО -С.З.

21. Уланов В. Школа Декроли в современньк условиях //Директор школы.- 1996. -№4.-С.83-87.

22. Френе С. Избранные педагогические сочинения.- М.: Прогресе, 1990. - 304 с,

23. Фреденталь-Люттер С., Вот К. Йена-план //Учительская газета.-1992.-№26-27.-С.З.

24. Хиггинс 3. Шесть ступеней Лоуренса Кольберга //Народное образование.- 1993.-№1.-С. 80-85.

24. Цырлина Т.В.Встречное движение. – М.: Знание, 1991. - 80 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.