Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word (7).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
158.51 Кб
Скачать

1. Теоретичне питання

Наведіть основні положення теорії ризику за В.Шарпом.

2. Тести.

1. За ступенем надійності одержання дивіденду розрізняють акції

 1. іменні та на пред'явника;

 2. прості та привілейовані;

 3. одноголосі, безголосі та багатоголосі;

 4. немає вірної відповіді.

2. Діяльність акціонерного товариства в Україні визначається:

 1. Законом України „Про господарські товариства”;

 2. Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства;

 3. Положенням про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств.

3. Теорії визначення ціни фінансових активів („портфельні теорії”) були запропоновані:

 1. Г. Марковицем, У. Шарпом, Дж. Тобіном;

 2. Ф. Модільяні, М. Міллером, Г. Дональдсоном;

 3. Д. Орром, Баумолом.

4. До складу оборотних засобів підприємства не включаються:

 1. предмети праці;

 2. готова продукція на складах;

 3. машини та устаткування;

 4. грошові кошти та кошти на рахунках.

5. Фінансова операція, при якій комерційний банк за договором дозволяє клієнту списати кошти зі свого рахунка на суму, що перевищує залишок, шляхом автоматичного надання кредиту на суму, якої бракує, має назву:

 1. кредитна лінія;

 2. вексельний кредит;

 3. факторинг;

 4. овердрафт.

6. Для реалізації інвестиційного проекту необхідно вкласти 1 млн.грн. Щороку чистий грошовий потік, що очікується, складатиме 250 тис.грн. Щорічний обсяг продукції, що очікується – 1,5млн.грн. Визначте термін окупності коштів:

 1. 0,67 роки;

 2. 4 роки;

 3. 0,25 роки.

7. Короткострокові плани розробляються строком на:

 1. 5 і більше років.

 2. 3-5 років.

 3. 1 рік.

 4. 2 роки.

8. Основними показниками фінансового плану підприємства є:

 1. загальна сума прибутку;

 2. собівартість товарної продукції;

 3. асигнування з бюджету;

 4. дохід підприємства;

 5. платежі до бюджету;

 6. рентабельність виробництва.

9. Визначте поняття номінальної вартості акції:

 1. ціна, за якою акція продається на ринку;

 2. частка уставного фонду, яку представляє акція;

 3. капітал, що функціонує у сфері виробництва або обігу, втілений у фабрики, заводи, машини, сировину та т.і.;

 4. капітал, що регулярно приносять доход їх власникам та здійснює самостійний рух на ринку цінних паперів.

10. Курсова вартість акції розраховується за формулою:

 1. ;

 2. ;

 3. .

3. Задача

Компанія має структуру капіталу, що складається із 40% довгострокового боргу, 2% привілейованих акцій та 58% акціонерного капіталу (нерозподілений прибуток плюс прості акції) і продовжує утримувати таке співвідношення, тобто da = 0,58; dnp а = 0,02; dд= 0,40; Ka = 13,4 %; Кпр а = 10,3 %; Кд= 10 %. Податок на прибуток становив 30.

ВАРІАНТ 9

1. Теоретичне питання

Дайте визначення категорії „структура капіталу”.

2. Тести.

1. За можливістю участі в управлінні акціонерним товариством розрізняють акції:

 1. іменні та на пред'явника;

 2. прості та привілейовані;

 3. одноголосі, безголосі та багатоголосі;

 4. немає вірної відповіді.

2. Статутний фонд акціонерного товариства не може бути менший від суми:

 1. 50 тис. євро;

 2. 5 тис. євро;

 3. еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам;

 4. еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

3. Теорії структури капіталу корпорації запропоновані:

 1. Г. Марковицем, У. Шарпом, Дж. Тобіном;

 2. Ф. Модільяні, М. Міллером, Г. Дональдсоном;

 3. Д. Орром, Баумолом.

4. Показники оборотності характеризують:

 1. ділову активність;

 2. платоспроможність;

 3. ринкову стійкість.

5. Фінансова операція, при якій комерційний банк або компанія, діючи як посередник, купує вимоги на боржника (тобто купує борги свого клієнта) і як кредитор надає йому короткостроковий кредит, називається:

  1. факторинг;

  2. овердрафт;

  3. кредитна лінія;

  4. вексельний кредит.

6. Визначте необхідну суму вкладу, щоб через рік отримати заощадження в сумі 100000 грн. Банк нараховує відсотки за ставкою 25% річних:

 1. 80000 грн.;

 2. 75000 грн.;

 3. 40000 грн.

7. Бюджет організації - це:

 1. Метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі з метою досягнення певних цілей.

 2. Метод розподілу ресурсів.

 3. Метод реалізації цілей.

 4. Метод стимулювання праці персоналу.

8. Основними шляхами збільшення прибутку на підприємстві є:

 1. підвищення продуктивності праці;

 2. зростання виробництва і реалізації продукції;

 3. зниження собівартості продукції;

 4. поліпшення якості продукції;

 5. розширення асортименту;

 6. підвищення фондовіддачі.

9. За приведеними даними визначте курсову вартість акції, якщо номінальна ціна акції - 100 грн., дивіденд - 60%, банківський відсоток - 48%:

 1. 80 грн.;

 2. 125 грн.;

 3. 160 грн.

10. Підприємство, яке володіє контрольним пакетом акцій іншого підприємства, має назву:

 1. картель;

 2. консорціум;

 3. холдинг;

 4. трест.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.