Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Підприємство.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
70.05 Кб
Скачать

2. Функції та мета підприємства

Підприємство — це реальна "жива" система, для функціонування якої залучаються особистий та речовий фактори, а також суб'єкти, що перебувають за його межами: постачальники, покупці тощо.

Функції будь-якого підприємства знаходять своє відображення в системі його цілей, що містить такі головні складові:

1) задоволення потреб персоналу підприємства;

2) удосконалення структури підприємства, її адаптація до внутріш­ніх та зовнішніх змін;

3) створення та підтримка потенціалу для майбутнього розвитку, безперервності існування підприємства;

4) задоволення зовнішніх вимог до підприємства та пред'явлення власних вимог до навколишнього середовища.

Лише одночасно здійснюючи реалізацію усіх цілей, підприємство здатне функціонувати та розвиватися. Такий підхід визначає підпри­ємство як унікальний соціально-економічний феномен, здатний, по-пер­ше, забезпечити суспільні потреби і, по-друге, реалізувати органічну єдність виробничих та відтворювальних процесів.

Слід зазначити, що мета не обов'язково збігається з функцією, і саме цей факт є предметом дискусій.

Головною економічною функцією будь-якого підприємства є задо­волення потреб споживачів у товарах або послугах. Тобто ця функція властива кожному підприємству незалежно від його структури, галузі, ступеня підпорядкованості органам державної влади тощо.

За умов планової економіки критерієм належного виконання цієї функції є узгодженість її з планом. У ринковій економіці діяльність підприємства визначається цінами на товари і послуги, на фактори виробництва, сировину, а також витрати на управління підприємством. Тому метою підприємства стає здійснення його головної суспільної функції шляхом такої побудови його організаційної структури, за якої витрати на управління підприємством були б якомога меншими й вод­ночас настільки ефективними, наскільки це необхідно.

Отже, економічна роль підприємства в життєдіяльності та розвитку суспільства передбачає здійснення цілого ряду найрізноманітніших функцій та підфункцій, котрі не піддаються однозначному групуванню.

Додаткові функції - це ті функції, без яких навіть у тих ви­падках, коли вони практично необхідні на великих підприємствах або коли вони визначені законом як обов'язкові, невеликі підприємства можуть обійтися. До таких функцій, зокрема, належить функція гаран­тування безпеки у Файоля й адміністративна функція у вузькому ро­зумінні, тобто функції секретаріату, документообороту тощо.

3. Виклики нової економіки та прагматика реалізації змін на підприємстві

Для успішного існування та розвитку в умовах нової економіки підприємства мають враховувати зміни, що відбуваються в їхньому макро- та мікро оточенні, а також поточні та майбутні потреби. Ці заходи сприятимуть довгостроковому збільшенню вартості капіталу підприємства, а тим самим і реалізації основної мети його власників - максимізації ринкової вартості підприємства. Реалізація цього виду очікувань чітко обумовлена здійсненням постійних ґрунтовних змін на підприємстві. Завдяки їм можливі істотні зміни у сфері організаційних, технічних, виробничих і економічних систем; вони сприятимуть тран­сформації та розвитку підприємств. Усе це є фактором, що зумовлює зростання ефективності діяльності підприємств, безпосередньо детер­мінуючи темп утворення їхньої вартості.

Для успішного існування та розвитку в умовах нової економіки підприємства мають враховувати зміни, що відбуваються в їхньому макро- та мікро оточенні (рис.3.1.), а також поточні та майбутні потреби.

Ці заходи сприятимуть довгостроковому збільшенню вартості капіталу підприємства, а тим самим і реалізації основної мети його власників -максимізації ринкової вартості підприємства.

Реалізація цього виду очікувань чітко обумовлена здійсненням постійних ґрунтовних змін на підприємстві. Завдяки їм можливі істотні зміни у сфері організаційних, технічних, виробничих і економічних систем; вони сприятимуть тран­сформації та розвитку підприємств. Усе це є фактором, що зумовлює зростання ефективності діяльності підприємств, безпосередньо детер­мінуючи темп утворення їхньої вартості.

Рис. 3.1. Сфери оточення та головні фактори, що впливають на підприємство

У новій глобальній економічній дійсності підприємства, щоб існувати й утримуватися на ринку, повинні вміти передбачити і влучно оцінити ситуацію, тобто бути здатними до ефективної діяльності та розвитку в оточенні, що постійно змінюється, а також постійно прий­мати рішення щодо способу, форми, темпів реалізації, сфери впливу, глибини та комплексності ґрунтовних змін. Усе це актуальні чинники не тільки збереження підприємства і забезпечення йому рівноваги з еволюційним оточенням, а й формулювання ним експансивних дина­мічних намірів, які забезпечують чітке функціонування, отримання конкурентної переваги та подальший розвиток. У новій глобальній економіці підприємства змушені не тільки шукати та здійснювати адаптаційні чи попереджуючі заходи щодо турбулентного оточення, а й ґрунтовну системну перебудову, модернізацію своєї структури і запровадження сучасних методів управління.

Ринок, як свідчать практика, є "контролером" господарської діяльності, що зумовлює реакцію підприємства, цим самим визначає ціну та сенс реалізації програмних змін. Ринкова економіка вимагає від підприємства еластичних і адаптаційних дій щодо його розвитку й умілого пристосування не тільки до змін, що відбулися на рику, а й до передбачуваних або очікуваних. Звідси випливає, що діяльність під­приємства в епоху глобалізації ринку й економічної трансформації обумовлена переважно тим, що відбувається в його еволюційному оточенні, ніж у ньому самому.

Підприємство, що не хоче, не вміє, чи з якихось причин не може пристосуватися до ринку та нових економічних вимог, перестає розви­ватися, а з часом втрачає здатність задовольняти потреби оточення, отже, приречене на невдачу.

Практика свідчить, що лише ґрунтовна й радикальна зміна не сприяє трансформації підприємства. Потрібна корисна зміна, яка доз­волить пристосуватися до нових умов і забезпечить підприємству внутрішню рівновагу і/або рівновагу з оточенням, а тим самим і підви­щення рівня ефективності діяльності, внаслідок чого зростатиме його ринкова вартість і конкурентоспроможність.

Досягти успіху можуть лише підприємства з такими характе­ристиками - еластичні та малі - здатні до швидких інвестицій, дезінвестицій, мало інтегровані, з малими постійними витратами, керовані материнськими проектами і структурами;

- кооперативні, які шукають співпраці, а не конкуренції, укладають багато договорів із постачальниками, покупцями й альянси з конкурентами, щоб представити повну пропозицію без власних засобів;

- інтелігентні, які мають розбудовані інтелектуальні, а не матеріальні засоби, які інвестують у працівників, дослідженні розвиток, які мають економічну розвідку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.