Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації з виконання курсових роб...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
415.74 Кб
Скачать

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Теми до написання курсових робіт

Для студентів 2 курсу

спеціальності “Правознавство”

денної та заочної форм навчання

Суми

2012

В процесі вивчення курсу „Кримінальне право. Загальна частина” навчальним планом УАБС НБУ передбачено виконання та захист студентами денної та заочної форм навчання курсової роботи.

Курсова робота повинна бути виконана, оформлена та захищена згідно наступних методичних вимог.

1. Призначення курсової роботи

Курсова робота призначена для формування у студентів навичок до самостійного наукового процесу, підняття їх професійного та теоретичного рівня, ефективнішого засвоєння курсу „Кримінальне право. Загальна частина”.

Під час написання курсової роботи необхідно продемонструвати вміння працювати з літературою, аналізувати правозастосовчу практику та кримінально-правові джерела, робити обґрунтовані висновки.

Курсова робота повинна бути самостійним науковим дослідженням, свідчити про глибокі знання автора в певній галузі, давати уявлення про зазначену в її назві кримінально-правову проблему.

2. Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи обирається студентами згідно номеру прізвища в списку студентів на підставі затвердженого кафедрою переліку тем курсових робіт. Обрана тема курсової роботи може бути уточнена викладачем, а в окремих випадках студент може самостійно сформулювати та запропонувати тему, якщо її немає в переліку. В цьому випадку він повинен обов’язково узгодити її з викладачем-науковим керівником та отримати на це його згоду.

Зміна обраної студентом теми забороняється, окрім виняткових випадків, зумовлених збігом обставин (зміна законодавства, тощо), за дозволом декана юридичного факультету.

Після вибору та реєстрації теми курсової роботи студент повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо її виконання, приблизним планом роботи і списком рекомендованої літератури.

 1. Підготовка курсової роботи

Зміст курсової роботи повинен відповідати обраній темі та складеному плану.

Курсова робота повинна мати таку структуру:

 1. план;

 2. короткий вступ, в якому обґрунтовується актуальність та значення теми; говориться про стан розробки обраної проблеми; питання, які передбачається розглянути в роботі;

 3. основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи;

 4. висновки, що випливають з розгляду теми;

 5. список використаних нормативних актів та літератури;

При написанні курсової роботи необхідно використовувати такі джерела:

  1. Кримінальний кодекс України і інші нормативні акти;

  2. науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України;

  3. підручники з кримінального права;

  4. спеціальну наукову літературу (монографічні та періодичні видання);

  5. матеріали опублікованої та неопублікованої юридичної (в тому числі і судової) практики;

  6. інші джерела, необхідні в силу специфіки теми.

Перед початком написання курсової роботи необхідно уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних актів, книг, статей, інших джерел, зосереджуючи увагу на тій інформації, що є найбільш важливою при висвітленні відповідних питань теми.

Написання курсової роботи – це систематизований та такий, що відповідає її плану, грамотний та самостійний виклад студентом основних відомостей з теми.

При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суворій відповідності до встановлених стандартів. Запозичення тексту з чужих наукових творів без відповідного посилання на них забороняється. Відсутність посилань на використану літературу та запозичення тексту з чужих літературних творів без посилання на них тягне за собою повернення курсової роботи для повторного виконання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером джерела, зазначеного у списку літератури в квадратних дужках (наприклад, [2-4], якщо автор посилається на джерела, наведені у списку літератури під номерами 2, 3, 4 або [9, с. 48], якщо автор посилається на сторінку 48 джерела під номером дев’ять .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.