Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
billets_mod1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
2.98 Mб
Скачать

Модуль 1. Білет 1.

Дата ________ Група________________

Прізвище ______________________

1. Який заряд в складі кожної амінокислоти несе на собі аміногрупа за фізіологічних умов? +

2. Підкреслити хімічні групи в складі амінокислот, які формують пептидний зв’язок: аміногрупа, фенольна, карбоксильна, фосфатна, гуанідінова, амідна.

3. Як називаються нековалентні взаємодії, які реалізуються між будь-якими групами чи молекулами на маленьких відстанях? ваальс

4. Як називаються нековалентні взаємодії, які призводять до агрегації неполярних груп чи молекул? гідрофобні

5. Деякий процес супроводжується зростанням ентропії. Зростає чи знижується при цьому вільна енергія?

6. Дайте повну назву амінокислоти, що позначається Ile. ізолеццин

7. Дайте повну назву амінокислоти, що позначається Thr. треонін

8. Яка позиція в складі кодону (перша, друга третя) є найменш важливою у визначенні амінокислоти?

9. Які нековалентні взаємодії стабілізують вторинну структуру білків? водневі

10. Тип вторинної структури білків, яка стабілізується водневими зв'язками між пептидними групами амінокислот, що відстоять на 3 амінокислоти одна від одної вздовж ланцюга? Альфа спіраль

11. Головний механізм ферментативного каталізу полягає в: а) зниженні вільної енергії продуктів реакції; б) зниженні вільної енергії субстратів реакції; в) зниженні вільної енергії інтермедіатів; г) зниженні вільної енергії ферменту.

12. Скільки атомів вуглецю містить цукор в складі нуклеотиду? 5

13. Як називається пентоза, що містить ОН-групу при атомі С2'? рибоза

14. Нуклеотид складається з азотистої основи, пентозного цукру та фосфатного залишку. Між якими елементами формується ковалентний зв'язок у полінуклетидному ланцюгу?

15. Як називається пентоза, що входить до складу РНК? рибоза

16. Яка структурна форма ДНК є переважною за фізіологічних умов (A, B, C, D, E, F, X, Z)?

17. Які динуклеотидні контакти можуть утворитися між двома сусідніми GC парами в ДНК? Gc gg cg cc

18. В ДНК реалізуєтся динуклеотидний контакт TC. Яке позначення контакту є еквівалентним до наведеного? ag

19. Послідовність одного з ланцюгів ДНК – ATTAGGT. Напишіть послідовність комплементарного ланцюга. acctaat

20. Білково-нуклеїнове впізнання здійснюється переважно через цукрофосфатний остов чи жолобки подвійної спіралі ДНК?

21. Як називаються молекули циркулярної ДНК, що розрізняються тільки за числом зачеплень? топоізомери

22. Скільки молекул гістонів входить до складу нуклеосоми? 8

23. Яку природу мають взаємодії між гістонами та ДНК в нуклеосомі (іонні, гідрофобні, ван-дер-ваальсові, водневі зв’язки)?

24. Залишки яких амінокислот є позитивно зарядженими за фізіологічних умов (Ala, Arg, Asp, Gln, Ile, Lys, Met, Tyr,Val)?

25. Як називається частина хроматину, яка значно декомпактизується і є потенційно транскрипційно активною в інтерфазі? еухроматин

26. Як називається сукупність послідовностей ДНК в гаплоїдному наборі даного організму? геном

27. Зростає, знижується чи не змінюється загальна неспецифічна спорідненість до ДНК бактеріальної РНК-полімерази при наявності σ-фактора в складі ферменту?

28. Як називається (змістовний чи антизмістовний) ланцюг ДНК, послідовність якого співпадає з послідовністю мРНК?

29. Підкреслити субодиниці, які входять до складу кор-ферменту бактеріальної РНК-полімерази: α, β, β', σ.

30. Яка субодиниця бактеріальної РНК-полімерази видаляється з неї при переході від ініціації до елонгації транскрипції (α, β, β', σ)?

31. Білок – транскрипційний фактор називається trans- чи cis-регулятором?

32. Підкреслити групи генів, які транскрибуються РНК-полімеразою І: високомолекулярна rRNA, 5S rRNA, білкові гени, snRNA, tRNA.

33. Підкреслити 6 базальних транскрипційних факторів РНК-полімерази ІІ: TFII A, TFII B, TFII C, TFII D, TFII E, TFII F, TFII G, TFII H, TFII I, TFII J, TFII K.

34. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ зв'язується з ТАТА-боксом (TFII A, TFII B, TFII D, TFII E, TFII F, TFII H)?

35. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ забезпечує первинне розкручування подвійної спіралі при ініціації транскрипції (TFII A, TFII B, TFII D, TFII E, TFII F, TFII H)?

36. С-кінцевий домен РНК-полімерази ІІ піддається фосфорилюванню при: а) ініціації транскрипції; б) переході від інінціації до елонгації; в) елонгації; г) термінації.

37. Ацетильованими чи деацетильованими є гістони в активному хроматині?

38. Як називається фермент, що здійснює ацетилування гістонів? гістон-ацетилтрансферазами (HAT, Histone AcetylTransferase)

39. CpG-острівці з’являються внаслідок: а) метилування ДНК; б) підтримання деметильованого стану ДНК; в) мутацій; г) активності мобільних елементів.

40. Комплекси ремоделювання хроматину рекрутуються в активні ділянки хроматину: а) транскрипційними факторами; б) ацетильованими гістонами; в) гістон ацетилтрансферазою; г) білками ядерного матриксу; д) реалізуються всі можливості.

Модуль 1. Білет 2.

Дата ________ Група________________

Прізвище ______________________

1. Який заряд в складі кожної амінокислоти несе на собі карбоксильна група за фізіологічних умов? –

2. Підкреслити хімічні групи в складі амінокислот, які формують пептидний зв’язок: аміногрупа, фенольна, карбоксильна, фосфатна, гуанідінова, амідна.

3. Чи можливий водневий зв'язок між двома метильними групами –СН3? ні

4. Одна з двох груп, що формують водневий зв'язок, містить атом водню. Як вона називається? донор

5. Деякий процес супроводжується зниженням ентропії. Зростає чи знижується при цьому вільна енергія? збільш

6. Дайте повну назву амінокислоти, що позначається Ala. аланін

7. Дайте повну назву амінокислоти, що позначається Asn. аспарагін

8. Скільки існує змістовних кодонів, що відповідають амінокислотам? 61

9. Яка позиція в складі кодону (перша, друга третя) є найбільш важливою у визначенні амінокислоти?

10. Як називають просторову структуру білка, що складається з кількох субодиниць? четвертинна

11. Тип вторинної структури білків, яка стабілізується водневими зв'язками між пептидними групами витягнутих поліпептидних ланцюгів? бета

12. Азотиста основа приєднана в складі нуклеотиду до одного з атомів вуглецю пентози. Який номер має цей атом за стандартною нумерацією? С1’

13. Підкреслити два атоми вуглецю пентози в складі нуклеотиду, при яких може утворюватись фосфодіефірний зв'язок: С1', С2', С3', С4', С5'.

14. Амінокислотну послідовність білка прийнято зчитувати в певному напрямі. Як позначається його кінцева точка? С-кінець

15. Між якими елементами нуклеотидів (азотисті основи, пентози, фосфати) реалізуються стекінг-взаємодії в полінуклеотидах?

16. В якій формі існує подвійна спіраль РНК за фізіологічних умов (A, B, C, D, E, F, X, Z)?

17. Подвійна спіраль ДНК в Z-формі є правою чи лівою?

18. В ДНК реалізуєтся динуклеотидний контакт CC. Яке позначення контакту є еквівалентним до наведеного? GG

19. Послідовність одного з ланцюгів ДНК – CGTCCAT. Напишіть послідовність комплементарного ланцюга. ATGGACG

20. Незалежні від нуклеотидної послідовності білково-нуклеїновї взаємодії здійснюються переважно через цукрофосфатний остов чи жолобки подвійної спіралі ДНК?

21. Позитивна надспіралізація циркулярної ДНК еквівалентна до розкручування чи закрутки подвійної спіралі?

22. Скільки типів гістонів входить до складу нуклеосоми? 8

23. Чи входить гістон Н1 до складу корової частинки нуклеосоми? ні

24. Базова фібрила інтерфазного хроматину має товщину: 10, 20, 30, 40, 50 нм.

25. Гени – це ділянки ДНК, які кодують амінокислотні послідовності білків. Чи є цей вислів вичерпним (так/ні)?

26. Яка приблизно частка геному прокаріотів приходиться на кодуючи послідовності (0.02, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95)?

27. Зростає, знижується чи не змінюється спорідненість до промоторів бактеріальної РНК-полімерази при наявності σ-фактора в складі ферменту?

28. В якому напрямі здійснюється синтез мРНК? 5’-3’

29. Яка субодиниця бактеріальної РНК-полімерази не входить до складу ферменту під час елонгації транскрипції (α, β, β', σ)?

30. Яка субодиниця бактеріальної рнк-полімерази видаляється з неї при переході від ініціації до елонгації транскрипції (α, β, β', σ)?

31. Як називається кластер бактеріальних генів, який є єдиною одиницею транскрипції? оперон

32. Певний промотор є слабким. Активатор чи репресор є необхідним елементом регуляції транскрипції з цього промотору?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]