Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4. Методичка РЭ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Автомобільно-дорожній інститут

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор АДІ ДВНЗ «ДонНТУ»

М.М. Чальцев

__ ____2012 р.

Кафедра “Менеджмент організацій”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації виконання усіх видів робіт

з ДИСЦИПЛІНИ “РПС І РЕГІОНАЛІСТИКА”

(для студентів УСІХ форм навчання

всіх спеціальностей)

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Навчально-методична комісія факультету «Економіка та управління»

Протокол № від

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Кафедра «Менеджмент організацій»

Протокол №

Горлівка – 2012

УДК

Методичні вказівки до організації виконання усіх типів робіт з дисципліни “РПС і регіоналістика” (для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей) [Електронний ресурс] / укладач: Н.В. Рудавка – Електрон. дані - Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. Вимоги: Pentium; 32 RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану.

Вказівки відповідають дисципліні «РПС і регіоналістика» для підготовки бакалаврів. Навчально-методична розробка містить організаційно-методичні вказівки щодо підготовки практичних занять, написання рефератів, підготовки до заліку з дисципліни «РПС і регіоналістика», а також навчальну і методичну літературу до курсу.

Укладачі: Н.В. Рудавка, к.е.н.

Рецензент:

Відповідальний О.П. Мельникова, д.т.н., проф.

за випуск:

©Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Автомобільно-дорожній інститут, 2012.

З М І С Т

1. Розділ 1. Практичні роботи дисципліни

2. Розділ 2. Контрольна робота для студентів заочників

3. Розділ 3. Самостійна робота студентів

4. Розділ 4. Методичні рекомендації щодо підготовки

до підсумкового контролю знань студентів.

ВСТУП

Вступивши в нове, XXI століття, українська вища школа прагне інтегруватися у світове співтовариство у сфері освіти і науки, розуміючи, що майбутнє розвитку суспільства неможливе у відриві від досягнень світового масштабу.

Тому дослідження теоретико-методологічних та методичних основ територіальної організації суспільного господарства країни має ґрунтуватися на цілісному уявленні про взаємозалежність галузевого та територіального розвитку, взаємозв’язку економічного зростання та еволюції територіальної організації виробництва.

Запропоновані методичні вказівки підготовлені відповідно до програми курсу «РПС і регіоналістика», який вивчають студенти всіх спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами економічної діяльності) АДІ ДВНЗ «ДонНТУ», і можуть використовуватися для організації самостійного отримання знань та оволодіння економіко-управлінськими навичками. Системність викладеного матеріалу дозволить використовувати запропоновані у вказівках завдання під час проведення модульного та поточного контролю знань студентів.

Структура методичних вказівок містить наступні розділи: перший – чотири практичні роботи, що дозволяють студентам придбати практичні навички щодо пізнання сутності й шляхів вибору найбільш ефективних варіантів удосконалення територіальних систем; другий розділ містить варіанти завдань виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання; у третьому розділі наводяться тестові завдання, задачі, питання самостійної роботи, у четвертому розділі наводяться питання до модульно-рейтингового контролю, що надає можливість студентам своєчасно підготуватися до заліку. Це передбачає виконання студентами самостійного індивідуального завдання та можливість творчо виконувати запропоновані види робіт.

Таким чином, виконання типових завдань з дисципліни “РПС і регіоналістика” повинно сприяти отриманню студентами теоретичних і прикладних знань, спрямованих на вирішення територіальних, регіональних завдань у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, комплексне сприйняття економіки з позицій зростання ролі людського чинника в усіх сферах суспільного виробництва, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних проблем.

Розділ 1. Практичні роботи з курсу “рпс і регіоналістика”

Практична робота №1

Аналіз конкретних ситуацій, проблем та кейсів

Мета роботи: придбання студентами практичних навичок щодо аналізу конкретних ситуацій на основі діючої критеріальної бази та розробки альтернативних ліній дій з метою визначення можливих перспектив розвитку бізнесу.

Теоретичні відомості

В умовах ринкової трансформації вектор економічного розвитку суб’єктів господарювання визначається не тільки наявним економічним потенціалом, але і урахуванням ситуаційних змін у ринковому середовищі.

Розпізнання проблем та визначення їх основних елементів є вирішальним етапом для проведення ефективного аналізу. З цією метою розробляються альтернативні програми дій, які за своєю суттю, передбачають урахування всіх можливих варіантів досягнення не тільки стратегічних та тактичних цілей, але і покращення конкурентоспроможності підприємств. Оцінка альтернатив базується на порівнянні витрат та наявних вигід. Найбільш ефективним є варіант який забезпечує найбільший рівень прибутку. Успішним можна вважати варіант, який має можливість оперативно реагувати на зміни параметрів економічного розвитку, відповідно ураховуючи місцеві особливості, традиції населення певної території.

Сучасна бізнес-концепція базується на наступних напрямах:

1. Швидке проведення модернізації, яке полягає у закритті збиткових виробничих потужностей, застосування програм, які передбачають зняття соціальної напруги, впровадження нових виробничих підходів, що дозволяють створити перспективні робочі місця. При рішенні проблеми зайнятості повинні враховуватися середньо - і довгостроковий підходи.

2. Програма розвитку підприємства повинна відображати тільки фінансові аспекти діяльності. Вона базується на детальній виробничій стратегії, яка базується на потенціальних можливостях підприємства і підприємницькому підході, тобто, оцінки стану ринку, технологічного рівня змін в методах управління, в кваліфікації персоналу.

3 . В діючих планах повинна відображатися логіка підприємницької діяльності, логіка функціонування підприємства. Промислова практика пов'язана з інтересами суб’єкту господарювання згідно з правовим статусом.

4. Залучення та використання інструментів, які оцінюють ефективність реалізуючих заходів, для своєчасного корегування вибраних орієнтирів.

Таким чином, вирішення конкретних проблемних ситуацій, у першу чергу, передбачає урахування умов збалансованого розвитку економіки і забезпечення стабільності в поточному й перспективному періодах.

Хід виконання роботи

1. Згідно з визначеними варіантами задач сформувати оптимальні умови розміщення об’єктів бізнесу.

2. Відповідно до запропонованої задачі-ситуації розробити конкретну стратегію дій щодо зміцнення конкурентних позицій фірми.

Задача-ситуація № 1. Рангова модель розміщення підприємства.

Компанія послуг АБВ хоче побудувати новий офіс на одному з трьох дільниць. В результаті дослідження отримано наступні ранги: відмінно-10, дуже добре-8, добре-6, задовільно-6, погано-2. Якісні рейтинги перетворені у наступні оцінки (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. - Якісна оцінка факторів

Оцінений фактор, W

Дільниця 1

Дільниця 2

Дільниця 3

Вага, F

Якість життя

10

6

4

30

Трудові відносини

6

4

10

25

Підтримка місцевих органів влади

8

6

10

19

Наявність гнучких програм розвитку

4

10

8

9

Тривалість до споживачів

8

4

9

4

Тривалість до постачальників

2

7

5

2

Високий рівень доходу

7

6

7

4

Оцінка факторів передбачається за кожною дільницею і визначається за наступною формулою:

S=Wi*Fi (1.1)

Задача-ситуація № 2. Розміщення підприємств роздрібної торгівлі

Фірма розглядає питання відкриття нового магазин роздрібної торгівлі. Очікується, що цей магазин залучає споживачів з трьох зон, відображених на рис. 1.1.

Зона 1

Дільниця 2

Зона 2

Зона 3

Дільниця 1

Рисунок 1.1. Можливі зони споживання

Таблиця 1.2. - Вихідні дані для розрахунки

Зона споживання

Час переходу (Tj) між дільницями

Час навідування протягом дня (Сij)

J=1

Si

J=2

Ti

I=1

10

5

4

2

120

I=2

12

7

8

4

150

I=3

4

8

9

3

100

Розміри магазину, м2, (Sj)

4000

3000

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]