Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аудит.Тема 5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
517.63 Кб
Скачать

Функції робочих документів

Полегшують процес управління, нагляду і контролю за якістю проведення аудиторської перевірки

Сприяють видобутку методологічного підходу до процесу аудиторської перевірки

Допомагають аудитору у роботі

Обґрунтовують твердження в Аудиторському висновку та свідчать про відповідність виконаних аудиторських процедур прийнятим стандартам

Рис. 5.3 - Функції робочих документів

Класифікація робочих документів аудитора представлена на рис. 5.4.

Об'єм робочих документів і їх зміст повинні бути достатніми, щоб на їх підставі можна було висловити думку або зробити проміжний висновок, а також дати можливість новому аудиторові, не знайомому з діяльністю клієнта і ходом аудиторських процедур, що проводяться, отримати уявлення про виконану роботу і продовжити її без консультації попереднього аудитора.

Перед аудитором стоїть завдання: робочі документи необхідно грамотно, професійно оформляти. Причому оформлення документів слід здійснювати так, щоб забезпечити зрозумілість змісту, його доступність.

Вимоги до оформлення робочих документів аудитора визначають їхні обов’язкові реквізити і складові, а саме: найменування документа, назва клієнта, порядковий номер документа, період перевірки, зміст (виклад процедур, зазначення методів і прийомів, отримані результати, висновок аудитора з конкретного факту перевірки), зазначення осіб, які склали і перевірили документ, їхні підписи, дата складання документа та інші спеціальні реквізити.

Заслуговує на увагу структура форми робочого документа аудитора, розроблена у вигляді схеми. Отримані аудитором висновки і результати, зафіксовані в одному документі, можуть використовуватися і відображатися в інших робочих документах, складених у ході перевірки. У зв’язку з цим аудитор для зручнішого користування і спрощення перевірки складених ним документів може робити посилання або, як вони ще іменуються, перехресні посилання. Для більшої наочності бажано це робити чорнилами іншого кольору.

Рис. 5.4 - Класифікація робочих документів аудитора

Робочі документи аудитора повинні розміщуватися в досьє у певній послідовності: організаційні, адміністративні, документи аудиторських процедур з окремих статей річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).

Після завершення аудиту робочі документи залишаються у аудитора, вони є його власністю. Аудитор повинний скласти довідки на підставі додатків зі своїх робочих документів. Однак його право власності обмежене етичними нормами й умовами конфіденційності. Робочі документи аудитора не можуть розглядатися як частина фінансової документації клієнта.

По закінченню аудиту робоча документація підлягає здачі для обов'язкового зберігання в архіві аудиторської фірми. Аудитор повинен організувати надійне зберігання робочих документів, щоб забезпечити конфіденційність. Термін зберігання документації визначається виходячи із практики аудиторської діяльності, юридичних вимог та інших додаткових міркувань. В практиці робочі документи зберігаються у поточному архіві аудитора протягом року, а потім передаються до постійного архіву аудиторської фірми на тривале зберігання.

З робочими документами мають право ознайомитися лише з дозволу клієнта, за рішенням суду й у випадку контролю якості аудиту з боку вповноважених органів професійних організацій (САУ, АПУ).

Всі робочі документи підрозділяються на дві групи:

 1. Постійний файл – де зберігається рідко змінна інформація про клієнта;

 2. Поточний файл – де зберігаються документи, що мають відношення до аудиту фінансової звітності періоду, що перевіряється, по кожній аудиторській перевірці.

Постійний файл зазвичай містить наступну інформацію:

 • витяги або копії з документів довгострокового характеру, таких як, наприклад, статут, реєстраційні свідоцтва, ліцензії, внутрішні положення, довгострокові контракти;

 • аудиторський аналіз статей, що зберігають свою значущість для аудитора протягом декількох періодів. До таких статей можуть відноситися, наприклад, довгострокові зобов'язання, рахунки власного капіталу, гудвилл і інші нематеріальні активи, довгострокові матеріальні активи і т.д.;

 • інформація, що стосується розуміння системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, а також оцінки ризиків. Прикладом таких документів служать організаційні структури, блок-схеми (схеми документообігу), анкети, аналіз аудитора недоліків системи внутрішнього контролю;

 • результати аналітичних процедур минулих років. Сюди входять, наприклад, порівняльний аналіз фінансової звітності і розрахунки коефіцієнтів, виконані аудитором, а також аналіз динаміки зміни залишків по певних рахунках.

Поточний файл може включати наступні документи:

 • Меморандум планування і План аудиту;

 • загальна інформація. Наприклад, замітки аудитора по плануванню аудиту, витягу з протоколів засідань Ради директорів і виконавчого органу клієнта, копії контрактів і угод, не включені у постійний файл, протоколи бесід аудиторів з персоналом клієнта, коментарі керівництва аудиторської групи з перевірки робочих документів і т.д.;

 • пробний баланс;

 • проводки коректувань;

 • допоміжні (підтверджуючі) таблиці і записи.

Таким чином, підготовка і зберігання аудиторських документів переслідують три основні мети:

  1. 1. Обґрунтування думки аудитора про інформацію, що перевіряється;

  2. 2. Контроль якості виконання окремих аудиторських процедур і аудиту в цілому;

  3. 3. Реєстрацію результатів виконання аудиторських процедур для передачі функцій іншому аудиторові при продовженні аудиту.

Контрольні питання

 1. Дайте визначення поняття «Аудиторські докази».

 2. Яка є класифікація аудиторських доказів?

 3. Назвіть основні вимоги до аудиторських доказів?

 4. Дайте визначення поняття «робоча документація».

 5. Які вимоги пред'являються до робочої документації аудитора?

 6. Які обов'язкові реквізити повинна містити робоча документація аудитора?

 7. Яке призначення робочої документації аудитора?

 8. Назвіть основні функції робочої документації аудитора.

 9. Опишіть класифікацію робочих документів аудитора.

 10. Які вимоги пред'являються до зберігання робочої документації аудитора.

Тематика реферативних виступів

 1. Способи отримання аудиторських доказів і мотивація їх вибору.

 2. Характеристика аудиторських процедур етапу організації процесу аудиту.

 3. Характеристика аудиторських процедур етапу виконання робіт з аудиту.

 4. Підсумкова документація аудиту.

 5. Характеристика аудиторських процедур аудиторського менеджменту в процесі аудиту.

 6. Аудиторські докази : поняття, структура, основні вимоги.

 7. Питання формування робочих документів аудитора в працях учених США й Великобританії.

 8. Необхідність застосування робочих документів в аудиторській діяльності.

 9. Випадки вилучення робочих документів аудитора.

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.