Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova finish.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
331.26 Кб
Скачать

42

ВСТУП

Однією з основних умов стабільного фінансового стану підприємства є надходження грошових коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов’язань. Відповідно, відсутність такого мінімального необхідного запасу грошових коштів свідчить про фінансові труднощі підприємства. В той же час надмірна величина грошових коштів свідчить про те, що реально підприємство несе збитки, пов’язані з інфляцією і знеціненням грошей. В зв’язку з цим виникає необхідність оцінити ефективність використання грошових потоків на підприємстві.

Необхідно аналізувати причини, що можуть вплинути на збільшення або зменшення припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відпливу, як на довгостроковий період, так і на короткостроковий (квартал, рік). Такий аналіз має безперечний інтерес, якщо він буде здійснений за період, що відображає певний етап діяльності підприємства. Дані положення визначають актуальність теми.

Питання сутності грошових потоків та методів управління ними з різним ступенем теоретичного та практичного висвітлення розглянути в багатьох вітчизняних та іноземних перекладних виданнях останнього часу: В.Ковальова, Дж. К. Ван Хорна, Є.Брігхема, Е. Нікхбахта, Є. Стоянової та інших. Серед вітчизняних науковців А.Поддєрьогін, П.Я. Попович та інші.

Метою курсової роботи є підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства.

Для досягнення мети поставлено наступні завдання:

- характеристика сутності грошового потоку та його значення для

фінансової діяльності підприємства;

- аналіз основних аспектів формування та використання грошових потоків на підприємстві;

- загальна характеристика господарської діяльності ДП “Сторожинецьке лісове господарство”;

- оцінка обсягу, структури, оборотності та руху грошових коштів на ДП “Сторожинецьке лісове господарство”;

- формування основних шляхів покращення ефективності використання грошових потоків на підприємстві.

Об’єктом дослідження є грошові потоки державного підприємства “Сторожинецьке лісове господарство”.

Предметом є сукупність економічних відносин, пов’язаних із формуванням та використанням грошових потоків на підприємстві.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів додатків та списку використаних джерел.

У першому розділі “ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ” розкрито сутність грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства, а також описано основні аспекти формування та використання грошових потоків на підприємстві.

У другому розділі “АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДП “СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ЗА 2010-2011 РОКИ” надано загальну характеристику господарської діяльності державного підприємства “Сторожинецьке лісове господарство”. Здійснена оцінка обсягу, структури, оборотності та руху грошових коштів державного підприємства.

У третьому розділі розкрито основні шляхи покращення управління та ефективності використання грошових потоків на підприємстві.

Розділ 1 теоретичні засади формування та ефективності використання грошових коштів на підприємстві

1.1. Сутність грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства

З переходом до ринкової економіки увага практиків та науковців стала зосереджуватися на новому для вітчизняних фінансистів понятті “грошовий потік”. Пояснюється це вагомістю трьох стратегічних питань , на які необхідно дати відповідь:

- якими повинні бути величина та оптимальний склад активів підприємства, що дають змогу досягнути найбільшого добробуту його власників, акціонерів та трудового колективу;

- де знайти джерела фінансування та якою повинна бути їх оптимальна структура;

- як організувати поточне та перспективне управління фінансовою діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

Забезпечення грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасне виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств [7].

Грошові надходження – це кошти, які надходять на поточні та інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств [22]. Грошові потоки являють собою усі надходження і витрати грошових коштів та їхніх еквівалентів. Класифікація грошових потоків за видами діяльності наведено у Додатку А.

Використання грошових потоків на підприємстві залежить від оптимізації фінансових потоків і структури капіталу підприємства. Грошові потоки повинні бути узгодженні між собою таким чином, щоб зберегти ліквідність (фінансову рівновагу) і при цьому уникнути надлишкової (нерентабельної) ліквідності. Тільки за такої умови процес виробництва може відбуватись без перешкод. Основні фактори, що впливають на формування грошових потоків наведено у Додатку Б.

Критеріями управління даними потоками грошових ресурсів є ліквідність і дохідність. Грошові кошти є складною багатоплановою економічною категорією, що використовується як інструмент оцінки, засіб платежу та заощадження, є ресурсом та результатом діяльності підприємства, обумовлюють його поточне та майбутнє фінансове положення [4]. Основні етапи управління грошовими потоками зображені у Додатку В.

Грошові кошти можуть бути охарактеризовані на базі застосування статичного та динамічного підходів (рис.1.1). Рис. 1.1. Грошові кошти підприємства

Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощене визначення грошового потоку як “міри ліквідності компанії”, що складається з “чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування”. Наведене тлумачення грошового потоку, з одного боку, розкриває його сутність, з іншого – основні його складові.

Більш детальне визначення грошового потоку наводить Т. Райс, який поділяє потоки на чисті, традиційні і операційні. Чистий грошовий потік представляє собою зміну грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, за період, що аналізується. Традиційний поток – це приблизна оцінка надходжень грошових коштів від виробничої діяльності. Він визначається з використанням припущення, що надходження коштів можна оцінити, додавши компенсаційні статті витрат до чистого прибутку (наприклад, амортизацію). Під операційним потоком розуміється сума фактичних надходжень грошових коштів від операцій за визначений період. Як правило, при цьому не враховуються фінансові виплати (якщо це не є основна діяльність підприємства). Таким чином, Т. Райс визначає загальний грошовий потік як всі грошові надходження і виплати, пов’язані не тільки з веденням операцій по основній діяльності. Дж. К. Ван Хорн підкреслює, що поняття грошових коштів та грошових потоків можна трактувати по-різному в залежності від завдань аналізу. Як правило, грошові кошти і грошові потоки розглядають як готівку або робочий оборотний капітал, тобто у вузькому або широкому тлумаченні цього поняття. Чистий робочий капітал (NWC) в традиційній західній термінології представляє собою власні оборотні кошти.

Функціональна роль оборотного капіталу в процесі виробництва суттєво відрізняється від ролі основного капіталу. Оборотні засоби забезпечують безперервність процесу виробництва. Характерною їх особливістю є швидкість обороту.

Класифікація грошових потоків за Т. Райсом зображена на рисунку 1.2.

Рис.1.2. Класифікація грошових потоків

З позиції менеджменту підприємства з метою управління ліквідністю грошові потоки поділяють на два види: вхідні і вихідні – надходження і видатки, що знаходять своє відображення у Звіті про рух грошових коштів (П(С)БО 4) [11]. Основні поняття, що характеризують грошові потоки і використовуються у вітчизняній практиці наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Визначення термінів, які використовуються при складанні Звіту про рух грошових коштів

№ з/п

Терміни

Визначення термінів за П(С)БО 4

1

Грошові кошти

Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

2

Еквіваленти грошових коштів

Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості

3

Інвестиційна діяльність

Придбання та реалізація тих необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів

Продовження таблиці 1.1

4

Негрошові операції

Операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів

5

Операційна діяльність

Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю

6

Рух грошових коштів

Надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

7

Фінансова діяльність

Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства

Наявність грошових коштів тісно пов’язана з прибутком і рухом оборотного капіталу. Якщо суб’єкт господарювання виробляє і реалізує рентабельну продукцію (товари, послуги, роботи), то це є найважливішою передумовою дотримання необхідного рівня потоку грошових коштів. З певною часткою умовності можна сказати, що приріст (зменшення) грошових коштів за певний період повинен відповідати прибутку (збитку) від діяльності підприємства [16].

В той же час грошовий потік і розрахунок прибутку не співпадають в часі при використанні методу визначення прибутку від реалізації продукції за моментом її відвантаження. В цьому випадку продукція може вважатись реалізованою в одному часовому періоді, а гроші надходити в іншому.

Тому орієнтація при оцінці фінансового стану тільки на дані про прибуток є в деякій мірі умовною і може призвести до підвищення фінансового ризику.

Підприємство може бути прибутковим за даними бухгалтерського обліку і звітності і в той же час відчувати певні ускладнення в оплаті своїх поточних зобов’язань. Однією з причин такої ситуації є специфіка відображення інформації в звітності про фінансові результати, яка полягає у використанні методу нарахувань та відповідності доходів і витрат. Інформація про потоки грошових коштів формується за касовим методом, тобто за фактом їх руху на рахунках в банку і в касі підприємства. Результатом використання різних методів формування інформації є невідповідність реального потоку грошових коштів і прибутку, відображеного у звітності ( рис. 1.3).

Рис. 1.3. Причини розбіжностей між сумами одержаного прибутку підприємства і грошових коштів

Розв’язати названі протиріччя призначений Звіт про рух грошових коштів. Він має вагоме значення як для менеджменту підприємства, так і для кредиторів, інвесторів, контрагентів.

Рух грошових коштів у Звіті відображається за видами д.іяльності, як це показано на рис 1.4.

При застосуванні наведеної класифікації грошових потоків слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної діяльності залежить, в першу чергу, від характеру основної господарської діяльності підприємства.

Для складання Звіту використовують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного обліку руху грошових коштів.

До Звіту про рух грошових коштів не включаються: внутрішні зміни у складі грошових коштів; негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій).

Процес управління потоками грошових коштів представляє собою постійний моніторинг відхилень реального руху грошових коштів від планових показників та використання заходів по усуненню таких відхилень. В свою чергу, планові показники повинні враховувати пропозиції по ефективному використанню грошових коштів (наприклад, прискорення їх обороту).

Види діяльності

Операційна

Інвестиційна

Фінансова

Рух грошових коштів

В результаті операційної діяльності

В результаті інвестиційної діяльності

В результаті фінансової діяльності

Визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на такі суми:

Рис. 1.4. Види господарської діяльності для складання Звіту про рух грошових коштів

Таким чином, необхідність розподілу діяльності підприємства на три види пояснюється значенням кожної з них та існуванням взаємозв’язку між ними. Якщо основна діяльність забезпечує необхідними грошовими коштами всі три види і є основним джерелом прибутку, то інвестиційна і фінансова сприяють, розвитку основної діяльності та її забезпеченню додатковими грошовими коштами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]