Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М 1 Ч1 квітень 2010.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
737.28 Кб
Скачать

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

 1. Опанувати методики відбору проб грунту для санітарно-хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного та ентомологічного аналізу та правила оформлення супровідної документації.

 2. Визначити механічний склад досліджуваного зразка грунту.

 3. Визначити об’єм пор досліджуваного зразка грунту.

 4. Визначити водопроникність досліджуваного зразка грунту.

 5. Визначити капілярність досліджуваного зразка грунту.

 6. Оцінити стан грунту за даними ситуаційної задачі.

 7. Скласти графологічну структуру методів очищення населених місць.

 8. Скласти графологічну структуру методів очищення стічних вод.

Матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків

(заключний етап заняття - 15%)

Контрольні завдання

Дайте оцінку санітарного стану грунту за комплексом показників.

Показники

Варіант

Санітарне число

Колі-титр

Титр анаеробів

Число яєць гельмінтів на 1 кг грунту

Число личинок і лялечок мух на 0,25 м2 грунту

1

0,65

0,0001

0,0001

120

30

2

0,50

0,0001

0,0001

150

35

3

0,48

0,001

0,0001

170

40

4

0,73

0,01

0,001

40

24

5

0,75

0,01

0,001

25

20

6

0,80

0,01

0,001

20

15

7

0,84

0,01

0,001

7

10

8

0,87

1

0,01

5

2

9

0,90

1

0,01

3

1

10

0,92

1

0,1

2

1

Тема 10. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах

Актуальність теми

Харчування є одним із найважливіших факторів збереження здоров’я і працездатності людини. Воно повинно компенсувати добові енерговитрати людини з урахуванням віку, статі, стану здоров’я і забезпечувати нормальну життєдіяльність організму за рахунок надходження всіх харчових речовин в оптимальному фізіологічному співвідношенні.

Визначення енерговитрат і фізіологічних потреб в основних харчових речовинах необхідне при складанні добового раціону харчування, адекватного потребам індивідуума і колективу, а також з метою виявлення причин захворювань, що пов’язані з недостатнім або надмірним надходженням харчових речовин.

Навчальні цілі

Знати рекомендовані норми потреби в харчових речовинах та енергії для населення України різних вікових груп.

Засвоїти методику визначення енерговитрат людини та потреб організму в харчових речовинах.

Вміти визначити і обгрунтувати індивідуальні енерговитрати, фізіологічні індивідуальні потреби в основних харчових речовинах.

Базові знання, вміння та навики

Обмін речовин і енергії. Значення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів для організму (нормальна фізіологія, біохімія, загальна гігієна).

Зміст теми

Енергетичні витрати організму, складові сумарних добових витрат енергії людини, енергетичний баланс. Групи фізичної активності працездатного населення. Поняття про коефіцієнт фізичної активності. Рекомендовані величини потреб в енергії та харчових речовинах для різних груп населення України (1999). Методика визначення (розрахункові методи) середньодобових енерговитрат (ВООЗ, 1986) та індивідуальних потреб в основних харчових речовинах і енергії, особливості визначення добової потреби в енергії для дітей і людей похилого віку.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В.Г.Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С.277-287 .

 2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина: Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 2004. – С. 287-322.

 3. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів, Світ, 2001. – С. 140-157.

 4. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з загальної гігієни для студентів медичного факультету. Розділ гігієна харчування/ За ред. В.І.Федоренко. – Львів, 2005. – 77 с.

Додаткова:

 1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина: Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 310-393.

 2. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 51-132.