Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Razdel_4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
105.13 Mб
Скачать

Величина відносного середньоквадратичного відхилення

. (1.6)

Абсолютне і відносне середньоквадратичні відхилення для середнього числа атомів, які розпадаються за одиницю часу, відповідно

, (1.7)

. (1.8)

З виразу (1.8) випливає, що для досягнення заданої точності вимірювання активності препарату необхідно підібрати оптимальний час вимірювання, попередньо оцінив-ши середню активність взірця.

Середньоквадратична похибка осереднення результатів безперервної реєстрації статистичних флуктуацій величини при переміщенні приладу з швидкістю на інтервалі довжини

, (1.9)

. (1.10)

При визначенні як різниці результатів виміру сумарної і фонової інтенсивностей вимірювання

, (1.11)

. (1.12)

Фактичні похибки окремих вимірювань за рахунок статистичних флуктуацій можуть перебільшувати розрахун-кові: біля 30% вимірювань не більше ніж в 2 рази, біля 4,5% - не більше ніж в 3 рази, біля 0,3% - більше ніж в 3 рази.

1.3 Обладнання, прилади, матеріали

1.3.1. Блок лічильників.

1.3.2. Блок високої напруги.

1.3.3. Перерахунковий пристрій.

1.3.4. Радіоактивний препарат.

1.3.5. Мікрокалькулятор.

1.4 Порядок проведення роботи

1.4.1. Увімкнути вимірювальний прилад (СРП-88) і прогріти його не менше 5 хвилин.

1.4.2. Підібрати положення гама-джерела по відношенню до лічильника таким чином, щоб середнє число імпульсів за час вимірювання (10с) дорівнювало 100-120.

1.4.3. Провести 100 вимірювань (експозиція - 10 секунд). Результати вимірювань записати в таблицю.

1.4.4. Вимкнути прилад. Радіоактивний препарат помістити в свинцеву хатинку.

1.5 Обробка експериментальних даних і звітність

1.5.1. За результатами вимірювань (3) визначити середнє число імпульсів за вимірюваний проміжок часу ,

де - число імпульсів в окремому вимірюванні; - кількість вимірювань.

1.5.2. Визначіть середньоквадратичну помилку і відносну похибку вимірювань радіоактивного препарату.

1.5.3. Результати вимірювань поділіть на проміжки (приблизно на 8-10 інтервалів) і побудуйте гістограму (графік) .

1.5.4. Побудуйте теоретичну криву розподілу (за законом Гауса чи Пуасона).

1.5.5. Найдіть відсоток випадків, коли відхилення від середнього значення більше , 2 , 3 і порівняйте з теоретичними розрахунками.

1.5.6. Визначіть необхідний час вимірювання препарату, щоб досягнути точності визначення в 1%, 3%, 5%, 10%.

1.6 Література

1 Степанюк В.П. Радіоекологія. Конспект лекцій. Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 1999. – 201 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Визначення уранового еквівалента калію за бета- і гама-випромінюванням

2.1 Мета і завдання роботи

Метою роботи є ознайомлення з поняттям шару насичення i методикою вимірювання -випромінювання, співставлення -активності урану і калію, оцінка точності визначення дослідного елемента при наявності у пробі ще іншого радіонукліда.

Завданням роботи є: вивчення інтенсивності залежно від шару, який випромінює, визначення питомої бета-інтенсивності урану і калію, розрахунок уранового еквівалента калію, розв’язування практичних задач оцінки точності виміру.

В результаті виконання роботи студент повинен: отримати знання з теорії розпаду калію і поглинанню бета-випромінювання в досліджуваному шарі і техніки безпеки при роботі з сипкими радіоактивними речовинами; вміти обробляти експериментальні дані і розв’язувати практичні задачі; отримати навики роботи з приладами, сипкими радіоактивними матеріалами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]