Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод укр кр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
952.83 Кб
Скачать

Тема 6. Варіація ознак і статистичні способи її виміру

Сутність варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники варіації, техніка їхнього обчислення й економічний зміст. Розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середній квадрат відхилення (дисперсія) і середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Методи обчислення дисперсії. Характеристики форм розподілу.

Тема 7. Ряди динаміки

Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-економічного розвитку. Види рядів динаміки. Статистичні характеристики динамічних рядів і їхній взаємозв'язок: абсолютний приріст, темпи росту, темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту.

Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна сутність і техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів динаміки. Середня геометрична, техніка її обчислення й випадки застосування. Середня хронологічна, техніка обчислення й випадки застосування.

Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції розвитку. Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція й екстраполяція в статистиці.

Тема 8. Індекси і їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

Сутність індексів і їх роль у статистико-економічному аналізі. Класифікація індексів. Методологічні принципи побудови індексів. Базисні й ланцюгові індекси.

Індекси агрегатної форми. Система взаємопоєднаних індексів і визначення впливу окремих факторів.

Індекси зі змінними й постійними вагами. Середньозважені індекси. Розкладання загального абсолютного приросту по факторах.

Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси структурних зрушень.

Індекси Фішера, Ласпейреса й Пааше. Індекс споживчих цін.

Тема 9. Вибіркове спостереження

Сутність і переваги вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. Обчислення помилок вибірки й визначення границь інтервалу для середньої величини й частини.

Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки й способи відбору, які забезпечують репрезентативність.

Способи поширення вибіркових даних на генеральну сукупність. Практика застосування вибіркового спостереження в соціально-економічному аналізі.

Тема 10. Методологічні основи економічної та соціальної статистики

Система показників економічної та соціальної статистики. Класифікації і групування в соціально-економічній статистиці. Економічні концепції класифікацій. Державний класифікатор України КВЕД. Критерії визначення галузей економіки.

Міжнародна стандартна класифікація занять. Міжнародні класифікатори продукції і номенклатури товарів. Інші міжнародні економічні класифікації та групування.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Відповідно до навчального плану студенти виконують письмову контрольну роботу з курсу «Статистика», ціль якої - вивчити найважливіші методологічні питання, перевірити вміння студента застосовувати на практиці основні положення курсу, придбати практичні навички розрахунку статистичних показників, побудови й оформлення статистичних таблиць і графіків, навчитися розуміти економічний зміст обчислених показників, аналізувати їх.

При виконанні контрольної роботи рекомендується користуватися підручниками по теорії статистики, список яких наведений нижче.

Вивчення курсу «Статистика» повинне бути тісно пов'язане із з'ясуванням роботи органів державної статистики, тому необхідно користуватися статистичними щорічниками й іншими публікаціями про соціально-економічний розвиток України.

Завдання до контрольної роботи видаються лектором. Кожний варіант контрольної роботи складається з теоретичного питання та двох практичних завдань по найбільш важливим розділам курсу «Статистика».

Приступаючи до виконання контрольної роботи, необхідно ознайомитися з відповідними розділами програми курсу й методичних вказівок, вивчити літературу. Особливу увагу варто звернути на методи побудови, техніку розрахунку й економічний зміст статистичних показників.

Важливо попередньо намітити схему вирішення кожного завдання, скласти макет статистичної таблиці, куди будуть занесені обчислені показники. При складанні аналітичної таблиці доцільно дати їй загальний заголовок, що відбиває короткий її зміст, а також заголовки по рядках і графам, указавши при цьому одиниці виміру, підсумкові показники.

При виконанні контрольної роботи потрібно керуватися наступними вимогами:

  1. Контрольна робота повинна бути виконана й представлена у встановлений термін.

  2. Титульний аркуш контрольної роботи необхідно оформити відповідно до додатка А.

  3. На початку роботи повинен бути зазначений номер варіанта роботи.

  4. Задачі необхідно вирішувати в тому порядку, у якому вони дані в завданні.

  5. Перед вирішенням завдання повинне бути повністю наведена її умова. Необхідно відокремити рішення завдання від її умови деяким інтервалом.

  6. Рішення завдання варто супроводжувати необхідними формулами, докладними розрахунками й короткими поясненнями. Якщо є кілька методів розрахунку того або іншого показника, треба застосовувати найбільш доцільні.

Формули повинні бути наведені в загальноприйнятій символіці, що дана в лекційному курсі.

У процесі рішення завдань потрібно перевіряти вироблені розрахунки, користуючись взаємозв'язком між обчислювальними показниками й звертаючи увагу на економічний зміст останніх. Завдання, до яких дані відповіді без розгорнутих розрахунків, пояснень і коротких висновків, будуть уважатися невирішеними.

Рішення завдань треба по можливості оформляти у вигляді таблиць.

Наприкінці рішення кожного завдання необхідно чітко сформулювати висновки, що розкривають економічний зміст і значення обчислених показників.

Всі розрахунки відносних показників потрібно робити із прийнятої в статистиці точністю до 0,001, а відсотки - до 0,1.

6. Виконана контрольна робота повинна бути акуратно оформлена, написана розбірливо, без помарок і закреслювань. Допускається виконання контрольної роботи на комп'ютері. Забороняється довільно скорочувати слова (допускаються лише загальноприйняті скорочення). Всі наведені таблиці необхідно оформляти відповідно до правил, прийнятих в статистиці.

Сторінки повинні бути пронумеровані й мати досить широкі поля для зауважень рецензента й виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування.

7. Наприкінці роботи необхідно вказати список використаної літератури. Робота повинна бути підписана студентом із вказівкою дати закінчення.

8. При задовільному виконанні робота оцінюється так: «допущена до захисту». Після успішного захисту студент одержує залік по роботі й допускається до іспиту.

Студенти, що представили на перевірку незадовільні роботи, виконують роботу заново або вносять виправлення відповідно до зауважень рецензента.

Студенти, що не одержали залік по передбаченим навчальним планом письмовим роботам, до іспиту не допускаються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.