Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 робоча нова- копия.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
428.54 Кб
Скачать

Форма № Н-3.04

Затверджено наказом МОНМС України 29.03.2012 р.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра державних фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор Ситник Н.С.

______________ підпис

31.08.2012 р.

Р О Б О Ч А П р о г р а м а

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МИТНА СПРАВА

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»

ЛЬВІВ – 2012

Розробник: к.е.н., доц. кафедри державних фінансів Шевчук Олександра Миколаївна

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри державних фінансів (протокол № 1 від 31 серпня 2012 р.) як робочу програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит», складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, розробленої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Завідувач кафедри ______________ (підпис) д.е.н., проф. Буряк П.Ю

Заступник завідувача кафедри ______________(підпис)к.е.н. доц. Бугіль С.Я

  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програму складено відповідно до навчального плану підготовки бакаклаврів. Навчальна дисципліна “Митна справа” базується на новітньому законодавстві і передбачає вивчення методології проведення перевірок правильності нарахування мита та інших обов’язкових платежів в сучасних умовах.

Предмет навчальної дисципліни

Сукупність відносин, які виникають в процесі виконання митними органами своїх функцій.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Передбачає засвоєння суті та завдань митної справи в Україні, її організацію на сучасному етапі, засвоєння правових основ управління митною справою, правове регулювання митного контролю і здійснення митного оформлення, що сприятиме усвідомленню необхідності й правомірності сплати мита та інших обов’язкових платежів, специфіки їх дії, та використанню набутих знань у майбутній практичній діяльності.

Основні завдання

Визначаються вимогами до професійної підготовки бакалаврів та місцем дисципліни у навчальному плані.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі: після вивчення [ПП-16], [ПП-17], [ПП-19], [ПП-21], [ППв-5] передує [ППв-5].

Вимоги до знань і умінь

а) знати:

- законодавчий та інструктивний матеріал з питань митної справи;

- порядок митного оформлення в т.ч. декларування товарів та інших предметів;

- види мита, порядок справляння;

- види митних зборів та інших обов’язкових платежів та порядок їх обчислення і сплати;

- відповідальність платників податків за порушення митних правил;

б) уміти:

- використовувати в практичній роботі законодавчий та інший інструктивний матеріал;

- обчислювати різні види мита, митних зборів;

- заповнювати всі необхідні документи, пов’язані зі митним оформленням

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій

З. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

У зв’язку із змінами у митній політиці України при вивченні питань курсу необхідно використовувати нормативні матеріали Верховної Ради України, Державної митної служби України, Постанови Кабінету Міністрів України.

Навчальна програма складена на 5 кредитів.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.

Опис предмета навчальної дисципліни „Митна справа”

Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

0305 „Економіка та підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

„Митна справа” – вибіркова дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки

Курс: 4, Семестр: 7

Напрям підготовки

Кількість кредитів

Кількість годин за ОПП

Кількість аудиторних годин

Лекції

Семіна-рські/

практичні

Заліки по модулях

Самостійна робота

ІНДЗ

НШ

ECTS

6.030508 „Фінанси і кредит”

3,2

5

180

72

36

34

2

72

36

Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів

Кількість залікових модулів

Вид контролю

4

9

1

ПМК, залік

Методи навчання

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, відвідування державних податкових установ, складання схем, таблиць тощо

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.