Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 рівень.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
745.2 Кб
Скачать

2 Рівень

1. Газ переходить зі стану 1 у стан 2. В якому випадку він виконає додатну роботу?

2. До акумулятора з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 0,5 Ом під’єднали лампочку, опір якої дорівнює 11,5 Ом. Яка сила струму в лампочці?

а) 1 мА; б) 2 А; в) 1 А; г) 2 мА.

3. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 888 мкФ і котушки індуктивністю 2 мГн. Чому дорівнює власна частота коливання контура?

а) 0,008 Гц; б) 120 Гц; в) 1,2 Гц; г) 0,0008 Гц.

4. Робота виходу електронів з міді 4,47 еВ. Визначити червону межу фотоефекту.

а) 4,45.10-26 м; б) 2,78.10-7 м; в) 1,65.10-28 м; г) 6,38.10-7 м.

5 . Визначте знак заряду частинки за напрямами її швидкості руху, сили Лоренца і вектора магнітної індукції.

а) «+»; б) «-»; в) 0.

6. На скільки зміниться внутрішня енергія 10 кг води внаслідок її охолодження від 10 до 0 ?

а) зменшиться на 2,26 МДж; б) зменшиться на 0,42 МДж;

в) збільшиться на 4,2 кДж; г) збільшиться на 2,26 кДж.

7. Визначити масу водяної пари, що міститься в повітрі теплиці об’ємом 1000 м3 при температурі 18 і відносній вологості 100 .

а) 15,4 кг; б) 100 кг; в) 154 кг; г) 17,3.

8. У якому із процесів зміна внутрішньої енергії системи дорівнює кількості теплоти, переданої системі?

а) ізотермічному; б) ізохорному; в) ізобарному; г) адіабатному.

9. На цоколі лампочки нанесено напис: 12В, 1,5 А. Який опір має лампочка при нормальному

розжаренні?

а) 8 Ом; б) 18 Ом; в) 0,125 Ом; г) 12,5 Ом.

10. Електричний вібратор – це…

а) відкритий коливальний контур; б) закритий коливальний контур;

в)електричний дзвінок; г) інше.

11. Яку кількість теплоти треба надати 3 кг води, взятої при 0 , щоб повністю її випарувати?

а) 1,26 МДж; б) 6,78 МДж; в) 8,04 кДж; г) 8,04 МДж.

12. Чому дорівнює загальний опір 18 лампочок ялинкової гірлянди, сполучених послідовно, якщо опір кожної лампочки 12 Ом?

а) 216 Ом; б) 1,5 Ом; в) 30 Ом; г) 6 Ом.

13. З якою метою перед тим, як мурувати стіни будинку, на його фундамент кладуть толь або

руберойд?

а) щоб покращити теплоізоляцію;

б) щоб забезпечити електроізоляцію стін від землі;

в) щоб запобігти капілярному підняттю вологи із грунту;

г) інша відповідь.

14. Визначити ККД теплового двигуна, який отримує від нагрівника 18 МДж теплоти, а холодильнику віддає 7,2 МДж.

а) 40%; б) 50%; в) 60%; г) 30%.

15. Визначити енергію електричного поля конденсатора ємністю 5 мкФ, в якому нагромаджено заряд 4 мКл.

а) 1,6 мДж; б) 20 Дж; в) 80 Дж; г) 1,6 Дж.

16. При невеликих відхиленнях від положення рівноваги період коливання математичного

маятника…

а) залежить від його маси;

б) зменшується при збільшенні його довжини;

в) залежить від амплітуди коливань;

г) залежить від прискорення вільного падіння.

17. Яка рідина і у скільки разів вище підніметься в капілярних трубках з однаковими внутрішніми радіусами: вода чи молоко? Поверхневий натяг води 72 мН/м, молока 46 мН/м; густини обох рідин однакові.

а) молоко в 6,3 разу; б) вода в 1,2 разу;

в) вода в 1,57 разу; г) висоти однакові.

18. Скільки потрібно спалити бензину, щоб виділилось 230 МДж теплоти?

а) 5 кг; б) 46 кг; в) 0,5 кг; г) 0,46 кг.

19. З якою мінімальною швидкістю треба кинути вертикально м’яч, щоб він досяг стелі на висоті 5 м?

а) 1м/с; б) 5 м/с; в) 10 м/с; г) 15 м/с.

20. Визначити густину водяної пари, яка міститься в повітрі, якщо її тиск становить 1,5 кПа, а температура 20 .

а) 0,11 г/м3; б) 2,84 г/м3; в) 11,09 кг/м3 ; г) 8,03 кг/м3.

21. Газ переходить зі стану 1 у стан 2. В якому випадку він виконає найменшу роботу?

22. Визначити різницю потенціалів між двома точками електростатичного поля, якщо під час переміщення між ними заряду 4 мкКл сили поля виконали роботу 1 мДж.

а) 25 В; б) 0,004 В; в) 250 В; г) 4 кВ.

23. Гармонічні коливання описуються формулою . Знайти амплітуду, частоту, циклічну частоту, період, початкову фазу, та фазу коливань при .

24. Діюче значення напруги в освітлювальній мережі 220В. Яка амплітуда цієї напруги?

а) 127 В; б) 380 В; в) 311 В; г) 110 В.

25. Два тіла, маси яких дорівнюють 400 г і 600 г, рухалися назустріч одне одному і після удару зупинилися. Яка була швидкість другого тіла, якщо перше тіло рухалося зі швидкістю 1,5 м/с?

а) 0,6 м/с; б) 1 м/с; в) 0,9м/с; г)2,25м/с.

26. Яке з наведених формулювань 1-го закону термодинаміки помилкове?

а) кількість теплоти, передана системі, витрачається на зміну її внутрішньої енергії і на

виконання роботи над системою;

б) при переході системи з одного стану в інший зміна її внутрішньої енергії дорівнює сумі

роботи, виконаної над системою зовнішніми силами, і наданої їй кількості теплоти;

в) підведена до системи кількість теплоти витрачається на зміну її внутрішньої енергії і на

виконання системою роботи над зовнішніми тілами.

27. Електролітичний конденсатор ємністю 1000 мкФ приєднали до полюсів джерела струму з напругою 6 В. Який заряд накопичився на пластинах конденсатора?

а) 6000 Кл; б) 0,006 Кл; в) 600 Кл; г) 0,06 Кл.

28. Які перетворення енергії відбуваються в ідеальному коливному контурі після зарядження конденсатора?

а) потенціальна енергія перетворюється у кінетичну і навпаки;

б) енергія електричного поля конденсатора перетворюється у внутрішню енергію котушки і

з’єднувальних проводів;

в)енергія електричного поля конденсатора перетворюється в енергію магнітного поля

котушки і навпаки.

29. На якому рисунку правильно показано хід променя зеленого світла крізь трикутну скляну призму із показником заломлення 1,56 і поміщена у сірководень із показником заломлення 1,885?

30. Визначити енергію фотона ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 300 нм.

а) 3,22.10-19 Дж; б) 2,21.10-18 Дж в) 6,62.10-19 Дж; г) 6,6.10-18 Дж.

31. Космічний корабель, маса якого дорівнює 8 т, наблизився до орбітальної космічної станції, маса якої 20 т, на відстань 100 м. Знайти силу їх взаємного притягання.

а) 55,4 Н; б) 106,7 Н; в) 5540 Н; г) 10670 Н.

32. Скільки потрібно спалити бензину, щоб виділилось 230 МДж теплоти?

а) 5 кг; б) 46 кг; в) 0,5 кг; г) 0,46 кг.

3 3. Як взаємодіють позитивно заряджена свинцева кулька і постійний прямий магніт, розташовані так, як показано на рисунку?

а) притягуються; б) відштовхуються; г) не взаємодіють.

34. Напруга на лампочці змінюється за законом . Визначити діюче значення цієї напруги.

а) 220 В; б) 127 В; в) 100 В; г) 110 В.

35. Знаючи швидкість світла у вакуумі, визначити швидкість світла жовтого кольору в алмазі, для якого абсолютний показник заломлення 2,417

а) 1,24 м/с; б) м/с; в) м/с; г) м/с.

36. Яка величина є однаковою у будь-якій інерціальній системі відліку?

а ) енергія тіла; б) імпульс тіла; в) маса тіла; г) швидкість світла.

37. Газ переходить зі стану 1 у стан 2. Яку роботу він виконує?

а) 2 кДж; б) 4 кДж; в) -2 кДж; г) 0.

38. Визначити магнітний потік через плоску поверхню площею 0,01 см2, який створений однорідним магнітним полем з індукцією 1 мТл, якщо його силові лінії перпендикулярні до цієї поверхні.

а) 10 мкВб; б) 10-6 Вб; в) 10 Вб; г) 0,1 Вб.

39. Різниця ходу двох когерентних світлових хвиль, які надходять у дану точку простору, дорівнює 0,2 λ, де λ – довжина хвилі. Яка різниця фаз цих хвиль?

а) 0,2 рад; б) 0,4 рад; в) 0,2 рад; г) .

40. Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, вибитих світлом з катода фотоелемента, якщо затримуюча напругу для них дорівнює 0,5 В.

а) 3,2.10-19 Дж; б) 1,6.10-19 Дж; в) 8.10-20 Дж; г) 8.10-19 Дж.

41. Через резистор опором 1 кОм проходить струм силою 10 мА. Яку напругу прикладено до цього резистора?

а) 10 В; б) 100 мВ; в) 100 В; г) 10-5 В.

42. Вологий термометр психрометра показує температуру 16 , а сухий - 18 . Яка відносна вологість повітря?

а) 91 ; б) 90 ; в) 81 ; г) 82 .

43. У якому із процесів зміна внутрішньої енергії системи дорівнює кількості теплоти, переданої системі?

а) ізотермічному; б) ізохорному; в) ізобарному; г) адіабатному.

44. Червона межа фотоефекту для платини – 233.3 нм. Чи спостерігатиметься фотоефект при освітлення платини світлом з частотою 5,4 Гц?

а) так; б) ні.

45. Визначити енергію фотона ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 300 нм.

а) 3,22.10-19 Дж; б) 2,21.10-18 Дж в) 6,62.10-19 Дж; г) 6,6.10-18 Дж.

46. Визначити частоту світла, фотони якого мають таку саму енергію, що й електрон, який пройшов прискорюючи напругу 2,5 В.

а) 6,04.1014 Гц; б) 6,62.1015 Гц; в) 1,6.1019 Гц; г) 4.1014 Гц.

47. Скільки потрібно спалити бензину, щоб виділилось 230 МДж теплоти?

а) 5 кг; б) 46 кг; в) 0,5 кг; г) 0,46 кг.

4 8. На якому рисунку правильно зображено положення рівноваги магнітної стрілки компаса між полюсами підковоподібного магніту?

49. Скільки високочастотних коливань відбувається у радіохвилі довжиною 300 м протягом одного періоду звукових коливань із частотою 400 Гц?

а) 12 000; б) 0,75; в) 2500; г) 4,33.

50. Визначити енергію фотона фіолетового світла з довжиною хвилі 400 нм.

а) ; б) ; в) ; г) .

51. Визначити частоту світла, фотони якого мають таку саму енергію, що й електрон, який пройшов прискорюючи напругу 2,5 В.

а) 6,04.1014 Гц; б) 6,62.1015 Гц; в) 1,6.1019 Гц; г) 4.1014 Гц.

52. Газ переходить зі стану 1 у стан 2. Яку роботу він виконує?

а) 2 кДж; б) 4 кДж; в) -4 кДж; г) 0.

5 3. Як взаємодіють між собою провідники, за допомогою яких підводиться струм до електричної лампочки?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють.

54. Чому дорівнює ємність плоского повітряного конденсатора із площею пластин 11,3 см2, які розташовані на відстані 1 мм одна від одної?

а) 8,85 мкФ; б) 10 пФ; в) 100 пФ; г) 11,3 мкФ.

55. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо величину одного із зарядів вдвічі збільшити, а відстань між зарядами вдвічі зменшити?

а) зменшиться у 4 рази; б) збільшиться у 8 разів;

в) збільшиться у 4 рази; г) зменшиться у 8 разів.

56. Напрям індукційного струму в котушці, яка перебуває у змінному магнітному полі, можна визначити за правилом…

а) лівої руки; б) правої руки; в) свердлика; г) Ленца.

57. Напруга на лампочці змінюється за законом . Визначити діюче значення цієї напруги.

а) 220 В; б) 127 В; в) 100 В; г) 110 В.

58. Яка з наведених нижче формул виражає перший закон термодинаміки для адіабатного процесу?

а) ; б) ; в) ; г) .

59. Визначити магнітний потік через плоску поверхню площею 0,01 см2, який створений однорідним магнітним полем з індукцією 1 мТл, якщо його силові лінії перпендикулярні до цієї поверхні.

а) 10 мкВб; б) 10-6 Вб; в) 10 Вб; г) 0,1 Вб.

60. При невеликих відхиленнях від положення рівноваги період коливання математичного маятника…

а) зменшується при збільшенні його довжини;

б) залежить від його маси;

в) залежить від амплітуди коливань;

г) залежить від прискорення вільного падіння.

61. По шосе їдуть два автомобілі однакової маси. Швидкість першого автомобіля вдвічі більша за швидкість другого. У скільки разів кінетична енергія першого автомобіля більша?

а) більша в 2 рази; в) більша в 4 рази;

б) менша в 2 рази; г) менша в 4 рази.

62.Який тиск стиснутого повітря, що знаходиться в балоні місткістю 20 л при 12 , якщо маса цього повітря 2 кг? Молярна маса повітря 29 г/моль.

а) 0,334 Па; б) 8,17 Па; в) 34 ; г) 81,7 .

63.Газ при тиску 0,2 МПа і температурі 15 має об’єм 5 л. Чому дорівнює об’єм цієї маси газу при 100 кПа і 20 ?

а) 5л; б) 10 л; в) 15 л; г) 20л.

64. Скільки потрібно спалити бензину, щоб виділилось 230 МДж теплоти?

а) 5 кг; б) 46 кг; в) 0,5 кг; г) 0,46 кг.

65. Як зміниться сила струму на ділянці кола, якщо її опір збільшити у 2 рази, а напругу на ній зменшити у 2 рази?

а) збільшиться у 4 рази; б) не зміниться;

в) зменшиться у 4 рази; г) зменшиться у 2 рази.

66. Визначити енергію електричного поля конденсатора ємністю 5 мкФ, в якому нагромаджено заряд 4 мКл.

а) 1,6 мДж; б) 20 Дж; в) 80 Дж; г) 1,6 Дж.

67. При невеликих відхиленнях від положення рівноваги період коливання математичного маятника…

а) залежить від його маси;

б) зменшується при збільшенні його довжини;

в) залежить від амплітуди коливань;

г) залежить від прискорення вільного падіння.

70. Скільки потрібно спалити бензину, щоб виділилось 230 МДж теплоти?

а) 5 кг; б) 46 кг; в) 0,5 кг; г) 0,46 кг.

7 1. На тіло, що має вісь обертання, діє за стрілкою годинника сила 20 Н, проти стрілки годинника – сила 50 Н. Знайти плече другої сили, якщо плече першої сили дорівнює 10 см і тіло перебуває у рівновазі.

72. Газ переходить зі стану 1 у стан 2. Яку роботу він виконує? (1 бал)

а) 2 кДж; б) 4 кДж; в) -2 кДж; г) 0.

73. Через резистор опором 1 кОм проходить струм силою 10 мА. Яку напругу прикладено до цього резистора?

а) 10 В; б) 100 мВ; в) 100 В; г) 10-5 В.

74. Як слід змінити індуктивність котушки коливального контуру при незмінній ємності конденсатора, щоб частота власних коливань у ньому збільшилась у 1,5 рази?

а) зменшити в 1,5 рази; б) збільшити в 1,5 рази;

в) зменшити у 2,25 рази; г) збільшити у 2,25 рази.

75. Автомобіль за 1 год проїхав 60 км, а потім 1 год стояв, а потім ще за 1 год проїхав 90 км. Автомобіль весь час рухався прямолінійним шосе в одному напрямі. Яка середня швидкість автомобіля?

а) 50 км/год; б) 60 км/год; в) 90 км/год; г) 150 км/год.

76.Період обертання дорівнює 10 с. Чому дорівнює частота?

а) 10 Гц; б) 100 Гц; в) 0,1 Гц; г) 0,01 Гц.

77. Вагонетку, маса якої 200 кг, штовхає робітник із силою 150 Н. З яким прискоренням рухається вагонетка, якщо сила тертя дорівнює 50 Н?

а) 0,5 м/с2; б) 1 м/с2; в) 1,5 м/с2; г) 2 м/с2.

78. Три резистори з опорами по 100 Ом з’єднали так, як показано на схемі. Чому дорівнює їх загальний опір?

а) 300 Ом; б) 66,67 Ом; в) 33,33 Ом; г) 150 Ом.

79. Як зміниться густина потоку енергії електромагнітної хвилі внаслідок зменшення напруженості електричного поля та індукції магнітного поля хвилі вдвічі?

а)зменшиться у 2 рази; б) зменшиться в 4 рази;

в) не зміниться; г) зменшиться в 6 разів.

80. Яке оптичне явище лежить в основі виникнення веселки?

а) інтерференція; б) дифракція; в) дисперсія; г) поляризація.

81. Тіло кидають вертикально вгору зі швидкістю 25 м/с. За який час тіло підніметься до найвищої точки?

а) 2,5 с; б) 3 с; в) 3,5 с; г) 4 с.

82.З яким доцентровим прискоренням рухається точка на ободі колеса велосипеда радіусом 0,5 м, якщо частота її обертання дорівнює 4 Гц?

а) 2 м/с2; б) 4 м/с2; в) 246 м/с2; г) 316 м/с2.

83. Ліфт піднімається з прискоренням 1 м/с2, вектор прискорення напрямлений вертикально вгору. У ліфті міститься тіло, маса якого дорівнює 1 кг. Чому дорівнює вага тіла?

а) 9 Н; б) 10 Н; в) 11 Н; г) 12 Н.

84. Визначити кількість теплоти, яку необхідно витратити для випаровування 2,5 кг води, взятої при 100 .

а) 5650 Дж; б) 5,65 МДж; в) 420 кДж; г) 0,42 МДж.

85. Який заряд нагромаджено в конденсаторі ємністю 2000 мкФ, зарядженому до напруги 20 В?

а) 100 Кл; б) 0,4 Кл; в) 0,01 Кл; г) 40 м Кл.

8 6. Менший замкнутий виток дроту А вставлено в середину більшого витка В, кінці якого замкнуто на полюси акумулятора, як показано на рисунку. Куди напрямлений індукційний струм у витку А при розмиканні кола ключем К?

а) За годинниковою стрілкою;

б) Проти годинникової стрілки.

87. Між якими кольорами розміщений голубий колір у спектрі білого світла?

а) між червоним і зеленим; б) між оранжевим і зеленим;

в) між зеленим і синім; г) між оранжевим і синім.

88. За умови однакового видовження двох пружин з боку першої пружини діє сила пружності 2 Н, а з боку другої – 6 Н. Жорсткість якої пружини більша? У скільки разів?

а) першої в 3 рази; б) другої в 3 рази;

в) першої в 9 разів; г) другої в 9 разів.

89. Газ переходить зі стану 1 у стан 2. В якому випадку він не виконає роботи?

90. Два однакові точкові заряди, розташовані на відстані 10 см один від одного, взаємодіють між собою із силою 90 Н. Яка величина зарядів?

а) 10 мкКл; б) 10-6 Кл; в) 0,003 Кл; г) 10 мКл.

91. Як повинен рухатись електричний заряд, щоб він випромінював електромагнітні хвилі?

а)рівномірно прямолінійно; б) із прискоренням; в) бути нерухомим; г) інше.

92. Визначити ЕРС самоіндукції, що виникла в обмотці електромагніту індуктивністю 0,1 Гн, якщо швидкість зміни сили струму у ній 3А/с.

а) 3 В; б) 30 мВ; в) 0,3 В; г) 30В.

93. Визначити період дифракційної решітки, яка має 1000 штрихів на см.

а) 0,01 мм; б) 0,1 мм ; в) 10-3 мм; г) 1000.

94. Внаслідок розтягування пружини на 5 см виникає сила пружності 10 Н. Чому дорівнює жорсткість цієї пружини

а) 2 Н/м; б) 20 Н/м; в) 200 Н/м; г) 0,2 Н/м.

95. Чому дорівнює ємність плоского повітряного конденсатора із площею пластин 11,3 , які розташовані на відстані 1 мм одна від одної?

а) 8,85 мкФ; б) 10 пФ; в) 100 пФ; г) 11,3 мкФ.

96. Електричне коло складається з акумулятора, лампочки і котушки, з’єднаних, як показано на рис.1. На якому графіку зображено залежність від часу сили струму, що протікає через лампочку при розмиканні ключа К?

97.Через який час після початку падіння швидкість тіла, що вільно падає дорівнюватиме 72 км/год?

а) 3,2 с; б) 2 с; в) 7,2 с; г) 4 с.

98.Дві сили напрямлені однаково. Перша сила дорівнює 5 Н, а рівнодійна двох сил 7 Н. Чому дорівнює модуль другої сили?

а) 12 Н; б) 2 Н; в) 1,4 Н; г) 35 Н.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.