Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод посіб.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
269.82 Кб
Скачать

Тема 4. Особистість у діяльності та спілкуванні

Визначення поняття діяльності. Активність і діяльність. Психологічна структура діяльності. Освоєння діяльності. Основні види діяльності: праця, навчання, гра.

Діяльність і спілкування. Сутність спілкування. Структура спілкування. Функції спілкування. Засоби спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як міжособистісна взаємодія: навіювання, наслідування, психічне зараження, переконання. Спілкування як міжособистісне розуміння. Психологічні механізми міжособистісного розуміння: ідентифікація, рефлексія, емпантія.

Психологічні ефекти міжособистісного розуміння: ефект ореолу, ефект стереотипізації, ефект первинності. Поняття каузальної атрибуції.

Зміст курсу

ІІ. Модуль “Педагогіка”

Тема 5. Педагогіка як наука

Предмет, основні категорії, функції та завдання педагогіки. Становлення педагогіки як науки. Внесок вітчизняних та зарубіжних учених і суспільних діячів у розвиток педагогіки.

Основні галузі педагогіки. Місце педагогіки в системі наук та її зв’язок з іншими науками. Методи науково-педагогічних досліджень. Метод педагогічного спостереження. Метод бесіди. Метод педагогічного експерименту. Метод анкетування. Метод вивчення документації. Метод психолого-педагогічного тестування. Завдання сучасної педагогіки.

Тема 6. Дидактика як теорія освіти і навчання

Предмет дидактики. Основні категорії (зміст освіти, процес навчання, шляхи активізації пізнавальної діяльності) та їх сучасне тлумачення.

Зміст освіти. Сутність змісту освіти. Види освіти: загальна, політехнічна, професійна. Залежність змісту освіти від соціально-економічного розвитку суспільства.

Основні типи навчальних і навчально-виховних закладів, їх характеристика. Державні і приватні заклади. Документи про здобуття освіти: свідоцтва, атестати, дипломи, сертифікати. Нормативно-правова база освіти: стандарти, навчальні плани, навчальні програми, підручники і навчально-методичні посібники.

Система контролю за рівнем засвоєння змісту освіти в процесі навчання. Функції контролю: освітня, діагностична, управлінська, виховна. Види контролю: попередній, поточний, періодичний (тематичний), підсумковий. Вимоги до контролю за рівнем засвоєння змісту освіти: індивідуальний характер контролю успішності, системність контролю, об’єктивність і гласність, всебічність і дотримання етичних норм.

Тема 7. Процес, методи, форми і засоби навчання

Сутність процесу навчання. Функції процесу навчання: освітня, розвиваюча, виховна. Єдність та самостійність функцій процесу навчання.

Структура процесу навчання. Двосторонній характер процесу навчання. Компоненти процесу навчання, їх взаємозв’язок.

Поняття про принципи навчання, їх характеристика. Принцип науковості. Принцип системності і послідовності. Принцип доступності. Принцип зв’язку навчання з життям. Принцип свідомості й активності учнів. Принцип наочності. Принцип індивідуального підходу до учнів. Принцип емоційності.

Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Словесні методи навчання та їх характеристика: пояснення, розповідь, бесіда, робота з підручником. Наочні методи навчання та їх характеристика: ілюстрування, демонстрування, вправи, лабораторна робота, практична робота, дослідна робота. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності та їх характеристика: метод навчальної дискусії, метод пізнавальної гри, метод ситуації тощо.

Методи контролю і самоконтролю у навчально-пізнавальній діяльності та їх характеристика: усний контроль (усне опитування), письмовий контроль (письмове опитування), тестовий контроль, графічний контроль, практична перевірка, самоконтроль.

Форми організації навчання: класно-урочна, лекційно-семінарська, індивідуальна. Класно-урочна система навчання та її організаційні форми: урок, практикум, факультатив, екскурсія, предметний гурток, нонсультація, домашня навчальна робота. Лекційно-семінарська система навчання та її організаційні форми: лекції, семінари, практичні заняття. Індивідуальна система навчання та її організаційні форми: консультація, самостійна робота, реферат, курсова робота, дипломна робота.

Засоби навчання: слово учителя (викладача), підручник, технічні засоби навчання (ТЗН), комп’ютер тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.