Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод посіб.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
269.82 Кб
Скачать

міністерство освіти та науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ будівництва та архітектури

Кафедра філософії, політології, психології та права

С.В.Бикова

Методичні вказівки

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку.

Для студентів усіх галузей знань

денної та заочної форми навчання

Одеса – 2011 р.

ББК

ЗАТВЕРДЖЕНО

ВЧЕНОЮ РАДОЮ факультету конструювання в промисловому та цивільному будівництві ОДАБА

Протокол № від ____________2011 р.

Навчальний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету Конструювання в промисловому та цивільному будівництві ОДАБА.

Протокол № від_______2011р

Навчальний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії, політології, психології та права.

Протокол № від______2011р.

Укладач:

К.психол.н., доцент Бикова С.В.

Рецензенти:

Д.п.н., професор Мілова М. І., ОДАХ

К.ф.н., доцент Рибка Н.М., ОДАБА

Стисла анотація

В навчально-методичному посібнику “Основи психології і педагогіки” містяться плани семінарських занять, ключові поняття теми, рекомендації щодо написання рефератів, підготовки до семінарських занять, список рекомендованої літератури.

Посібник містить перелік тем рефератів, контрольних робіт, питання для підготовки до заліку.

Навчально-методичний посібник “Основи психології і педагогіки” призначено для студентів денної та заочної форми навчання.

Відповідальний за випуск: завідуючий кафедрою філософії, політології, психології та права, кандидат філософських наук, доцент Крижантовський А.В.

Світлана Валентинівна Бикова

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

Для студентів денної та заочної форми навчання

усіх галузей знань

Навчально-методичний посібник

Редактор

Зданого в набір . .2010. Підписано в друк . .201

Формат паперу 60 х 84/16. Друк. а. . Ум. а. .

Зам. . Тираж 100 прим.

Друкарня ОДАБА

1.

Зміст

2.

Вступ

3.

Зміст курсу

4.

Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»

5.

Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з ІІ модуля «Педагогіка»

6.

Методичні поради до виконання рефератів та їх оформлення

7.

Теми рефератів з курсу “Психологія і педагогіка”

8.

Перелік питань до заліку з курсу “Психологія і педагогіка”

9.

Рекомендована література

Вступ

Кожен студент повинен мати відповідну психологічну культуру, яка є складовою загальної культури людини. Психологічна культура включає в себе три необхідних компоненти: пізнання себе, пізнання іншої людини, уміння спілкуватись з людьми та регулювати свою поведінку.

На формування психолого-педагогічної культури сучасного фахівця, як невід’ємної частини загальної культури людини та обов’язкового компоненту професійної підготовки спрямована навчальна дисципліна “Основи психології та педагогіки”.

Практика є важливою ланкою в навчанні і вихованні студентів. Практичне заняття є однією з провідних і найбільш складних форм навчального процесу.

Практичне заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначеної проблеми, до якої всі студенти (слухачі) готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Основне завдання практичних занять – поглибити і закріпити знання, що одержані слухачами на лекції та в процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу навчального матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з питань, що розглядаються.

Практичні заняття покликані поглибити знання студентів з актуальних проблем господарського права, навчити їх тісніше пов'язувати теорію з практикою, самостійно та творчо формулювати свої думки в усній формі, в суперечках, дискусіях, прищеплювати студентам любов до України, виховувати їх в дусі патріотизму і поваги до Конституції України.

Підготовку до семінару рекомендується починати з моменту читання лекцій з теми практичного заняття та здійснювати це в певній послідовності.

Спочатку рекомендується з'ясувати тему занять і питання практичного заняття. Заздалегідь підібрати, вивчити та законспектувати рекомендовану літературу, вивчити основні поняття проблеми. Корисно до кожного питання практичного заняття складати розгорнуті плани відповіді.

В процесі підготовки до практичного заняття рекомендується систематично накопичувати матеріали засобів масової інформації, дані суміжних дисциплін і використовувати їх у виступі. Деякі студенти, які ретельно готуються до практичного заняття, підбирають для відповіді дидактичні матеріали, використовують дошку з крейдою.

На практичному занятті студенти мають можливість виступати з будь-якого питання, при цьому можна зачитувати окремі висловлювання, цитати, цифри з конспектів. В ході дискусії на практичному занятті студент має можливість не лише розширити свої знання, але й перевірити, уточнити, закріпити те, що він вивчив під час самостійної роботи. Приймаючи участь в практичному занятті, доцільно під час виступів інших студентів робити відповідні помітки в конспекті щодо найбільш цікавих питань.

Плідна та активна робота на практиці значно підвищує ефективність опанування матеріалу та в подальшому заощаджує час на його повторення.

На кожному практичному занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи за ними, активність у дискусії, уміння формулювати та відстоювати свою позицію тощо.

Мета і завдання курсу

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Основи психології та педагогіки» є формування у майбутніх фахівців знань щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи та навичок особистості майбутнього інженера у колективі; отримати уявлення про природу психіки людини, про співвідношення природних і соціальних факторів в її становленні, а також про те, як відбувається усвідомлення людиною оточуючого світу і самого себе; навчитися давати психологічну характеристику особистості, її спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей; навчитися пояснювати власні психічних процесів, властивості, стани, а також оволодіти простими прийомами їх психічної саморегуляції; навчитися усвідомлювати особливості взаємодії людей в процесі спілкування і сумісної діяльності; оволодіння прийомами, що підвищують ефективність спілкування тощо.

1.2. Завдання вивчення дисципліни “Основи психології та педагогіки”:

- розкрити основні поняття психології і педагогіки

- показати значення психології і педагогіки в житті людини та її професійній діяльності;

- сформувати у студентів уявлення про себе як особистість та прагнення до самопізнання;

- висвітити психолого-педагогічні механізми взаємодії людей в суспільстві з метою упередження міжособистісних конфліктів;

сформувати у студентів навички щодо аналізу власної поведінки та поведінки інших людей.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

вміти:

– визначати певні психічні явища, та відрізняти їх одне від одного за суттєвими особливостями;

- застосовувати отриманні знання рішенні творчих та навачально-виховних завдань з урахуванням індивідуальних можливостей;

- характеризувати певні прояви поведінки та діяльності людини за типовими особливостями;

– використовувати свої знання на практиці;

- орієнтуватися в науковій та спеціальній літературі;

- здійснювати науково-дослідну діяльність.

В умовах виробничої діяльності:

– інженерно-психологічні аспекти системи «людина-машина»

– особливості наукової, технічної, художньої творчості;

– психологію колективу та групи;

– основи організації самовиховання, як спонукальної сили розвитку;

- розробляти стратегію будування оптимальних відносин та виконаня власних та ділових справ.

Знати:

– природу психіки;

– основні психічні функції і їх фізіологічні механізми,

– співвідношення волі та емоцій, необхідності та мотивації

- методики дослідження і аналізу особистісно-психологічних властивостей людей їх стилів, рівнів соціальних відносин;

– позасвідомі механізми в поведінці людини.

Зміст курсу

І модуль “Психологія”

Тема 1. Психологія як наука

Психологія як наука про закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки людини. Психологія як наука про психічні процеси, якості та стани особистості.

Становлення психології як науки. Основні етапи розвитку уявлень про предмет психології. Біологічні основи психіки. Психіка як функція високоорганізованої матерії. Психіка і мозок. Будова мозку. Центральна нервова система. Закони вищої нервової діяльності. Рефлекс як основна форма взаємодії організму з середовищем.

Психіка і свідомість. Виникнення свідомості. Основні характеристики свідомості людини. Відмінність психіки людини від психіки тварини. Місце психології в системі наук. Основні напрямки психології. Структура сучасної психології.

Основні завдання сучасної психології. Методологічні принципи аналізу і вивчення психіки. Методи психологічних досліджень. Спостереження. Експеримент. Тест. Аналіз документів і продуктів діяльності. Додаткові методи: бесіда, опитування (анкетування та інтерв’ювання), метод експертних оцінок. Соціометрія.

Тема 2. Психологія особистості

Визначення поняття “особистість” в психології. Індивід, людина, особистість, індивідуальність. Теорії особистості.

Структура особистості. “Я – образ” як система уявлень особистості про себе. Самооцінка. Можливості розвитку самосвідомості.

Спрямованість особистості як сукупність її провідних мотивів. Види спрямованості. Піраміда потреб за А.Маслоу. Інтереси. Установка, ціннісні орієнтації, переконання й мотиви особистості, здібності.

Особливості поведінки особистості: темперамент і характер. Поняття про темперамент як характеристику динамічної сторони психіки.

Типи вищої нервової діяльності як природна основа темпераменту. Сутність темпераменту. Основні типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, їх характеристика. Характер: сутність і соціальна зумовленість. Структура характеру. Типологія характерів. Співвідношення характеру та темпераменту, їх взаємодія між собою.

Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Основні види здібностей: загальні і спеціальні. Задатки. Рівні розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність, їх виникнення та структура.

Тема 3. Основні психічні процеси особистості

Пізнавальні психічні процеси особистості та їх загальна характеристика. Відчуття як найпростіший психічний процес. Роль відчуттів у життєдіяльності людини. Класифікація відчуттів. Загальні властивості відчуттів.

Поняття про сприймання. Основні властивості сприймання. Види сприймання. Сприймання простору. Сприймання часу. Сприймання руху.

Пам’ять та її види. Природа пам’яті. Види пам’яті та їх класифікація. Процес пам’яті. Запам’ятовування та його види. Збереження, відтворення та забування інформації. Індивідуальні відмінності пам’яті. Можливості підвищення ефективності, продуктивності пам’яті.

Мислення та його властивості. Мислення і мозок. Форми мислення: поняття, судження, умовивід. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне (абстрактне). Основні розумові операції: абстрагування, узагальнення. Індивідуальні особливості мислення.

Уява та її сутність. Основні види та процеси уяви. Індивідуальні особливості уяви.

Поняття про увагу. Роль уваги у забезпеченні спрямованості та зосередженості психічної діяльності людини на певних об’єктах. Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна. Функції уваги. Структурні особливості уваги.

Поняття про почуття. Функції емоцій та почуттів у житті людини. Основні якості і форми переживання почуттів. Основні емоційні стани. Вищі почуття. Особистість і почуття.

Поняття про волю. Вольова дія: поняття, види. Функції волі. Вольові якості особистості. Воля і ризик.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.