Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод посіб.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
269.82 Кб
Скачать

Дидактичний тест

Виберіть правильні відповіді:

1. Виховання – це:

а. процес, що забезпечує розвиток особистості;

в. процес передавання суспільного досвіду.

б. процес накопичення знань;

2. Головна мета національного виховання:

а. розвиток громадянина незалежної держави;

в. відродження традицій;

б. зміна соціальних цінностей;

г. перевиховання.

3. Вибір методів виховання залежить від:

а. індивідуальних особливостей виховання;

в. завдань виховання.

б. типу навчального закладу;

4. Основними критеріями виховної роботи є:

а. мета, ідеал;

в. рівень вихованості особистості;

б. шляхи виховання;

г. засоби виховання.

Методичні поради до виконання рефератів та їх оформлення

Специфіка психолого-педагогічної підготовки в ОДАБА, як непрофільному вузі, визначається обмеженою кількістю годин, що відводяться на вивчення дисципліни “Психологія і педагогіка”. Тому засвоєння студентами відповідних знань неможливе без активної самостійної роботи, спрямованої на осмислення теоретичних знань, оволодіння вміннями і навичками психолого-педагогічної діяльності.

Однією з форм контролю за самостійною роботою студентів є реферат.

Тему реферату визначає викладач.

За формою реферат повинен відповідати певним вимогам.

По-перше, необхідно за стандартом оформити титульну сторінку.

По-друге, викласти матеріал у відповідності до запропонованого плану, зробити відповідні висновки. Обов’язковим є список літератури, в якому повинно бути не менш 5 наукових, методичних або оригінальних джерел.

По-третє, зміст обраної теми треба розкрити на 14-20 сторінках аркушів формату А-4 (текст 14 шрифтом через інтервал 1). Якщо текст буде писатися від руки, то треба зробити певні розрахунки та привести у відповідність, щоб не зменшити обсяг інформації.

Робота подається на перевірку не пізніше одного тижня до заліку.

Теми рефератів з курсу “Психологія і педагогіка” Теми рефератів з психології

 1. Наукова психологія в моєму житті.

 2. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу

 3. Ключові моменти виникнення та якісного перетворення психіки в процесі філогенезу.

 4. Системність у роботі мозку як органа психіки.

 5. Взаємозв’язок принципів та методів психологічної науки.

 6. Система явищ, що вивчає сучасна психологія

 7. Значення психологічних знань для професійної діяльності.

 8. Виникнення та розвиток основних психологічних шкіл.

 9. Свідомі та несвідомі процеси у психіці людини.

 10. Розвиток сенсорної культури особистості.

 11. Проблема моделювання процесів сприймання.

 12. Розвиток чуттєвої сфери людини в умовах науково-технічного прогресу.

 13. Психофізіологічні механізми формування відчуттів.

 14. Зв’язок відчуттів та сприймань у пізнавальній діяльності людини.

 15. Психофізіологічні механізми зорового сприймання людини.

 16. Психофізіологічні механізми сприймання простору і часу.

 17. Пам’ять та розвиток особистості.

 18. Найважливіші теорії пам’яті в психологічній науці.

 19. Види пам’яті.

 20. Пам’ять у навчальній діяльності людини.

 21. Індивідуальні особливості пам’яті та здібності людини.

 22. Психологічні виявлення самопочуття особистості у групі

 23. Напрямки сучасного навчання

 24. Навчальні завдання і навчальні дії

 25. Виховання і його закономірності

 26. Теорії професійного розвитку і вибору професійної діяльності

 27. Взаємодія розвитку пам’яті, мислення й уяви.

 28. Мислення та розв’язування задач.

 29. Принцип єдиного інтелекту і становлення мислення професіонала.

 30. Особистісна зумовленість мислення.

 31. Проблема мисленнєвих стратегій.

 32. Критичність мислення та його продуктивність.

 33. Формування інтелектуальної активності особистості.

 34. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу.

 35. Емоції та сучасна художня творчість

 36. Вплив стреса та дистреса на організм людини.

 37. Фізіологічні механізми афекту.

 38. Типи темперамента, їх психологічна характеристика.

 39. Індивідуальний стиль діяльності.

 40. Невербальне спілкування

 41. Розвиток здібностей у людини.

 42. Формування характеру.

 43. Діяльність та активність людини.

 44. Потреби як джерело активності людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.