Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
схем укр су.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
340.99 Кб
Скачать

41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

З КУРСУ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ”

з спеціальності 8.050104 “ФІНАНСИ”

ДОНЕЦЬК - 2003

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ

З КУРСУ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ”

для студентів денного відділення

спеціальності 8.050104 “Фінанси”

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ___ від _____ 200_ р.

ДОНЕЦЬК - 2003

УДК

Дем’яненко Г. Є., Єгоркіна Т.О. Структурно-логічні схеми з курсу “Стратегічне управління фінансами”. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 34с.

Структурно-логічні схеми з дисципліни “Стратегічне управління фінансами” (для студентів спеціальності 8.050104 “Фінанси”) розроблені з урахуванням вимог згідно до нормативної інформації національної освіти і призначені для організації навчального процесу, консультацій і самостійної роботи студентів.

В даній методичній розробці відображені схеми за основними темами курсу.

Рецензенти:

Кононенко А.Ф. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи і податкового регулювання Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

Литвиненко Т.В.– к.е.н., доцент кафедри фінансів Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

© Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

Тема: стратегічне управління: еволюція, сутність та значення

1 Етап – кінець 50-х рр. Хх ст.

2 Етап – 60 - 70 рр. Хх ст.

3 Етап – 80 рр. Хх ст.

 1. Формування місії підприємства

 2. Встановлення цілей діяльності

 3. Розробка стратегії

 4. Реалізація стратегії

 • націлена на стійке положення підприємства на ринку на тривалу перспективу через адаптацію до зовнішнього середовища

 • перебачає пошук нових можливостей у конкурентній боротьбі за межами підприємства

 • орієнтація на довготермінову перспективу

 • полягає у своєчасності адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища і досягнення стратегічних цілей

 • персонал розглядається як джерело добробуту підприємства

 • важлива складова – реалізація стратегічного плану, а не планування

Тема: особливості використання swoт-аналіза в сучасних умовах

SWОТ-аналіз є одним з основних інструментом стратегічного управління. Даний метод дозволяє оцінити вплив на результативність підприємства не тільки різних внутрішніх факторів, але і врахувати напрямок і ступінь впливу факторів зовнішнього оточення.

Отже, SWОТ-аналіз припускає проведення аналізу:

 • чинників зовнішнього середовища:

 • макросередовища

 • мікросередовища

 • чинників внутрішнього середовища

Макросередовище складається з ряду факторів, ступінь впливу яких безпосередньо не залежить від самого підприємства.

Склад компонентів макрооточення представлений на рис.1.

Політичні чинники Правові чинники

Демографічні Соціальні

чинники чинники

Природні Науково-

чинники технічні

чинники

Економічні чинники

Рис. 1. Компоненти макросередовища суб’єкта господарювання

Результат оцінки факторів макрооточення оформляється у вигляді наступної таблиці.

Таблиця 1

Оцінка факторів макрооточення

Фактори

Ступінь впливу фактора на підприємство, у балах

Характер впливу фактора, у балах

Прояв впливу фактора, у балах

1

2

3

4

 1. Політичні

  1. і т.д.

Оцінна шкала ступеню впливу фактора на підприємство:

3 бали – сильний вплив фактора

2 бали – помірний вплив фактора

1 бал – слабкий вплив фактора

0 – відсутність впливу фактора

Оцінна шкала характеру впливу фактора на підприємство:

+ 1 бал – позитивний вплив фактора

- 1 бал – негативний вплив фактора

Результат 2 стовпчику х Результат 3 стовпчику

даної таблиці

 1. Правові

  1. і т.д.

 1. Економічні

  1. і т.д.

 1. Соціальні

  1. і т.д.

 1. Науково-технічні

  1. і т.д.

 1. Демографічні

  1. і т.д.

 1. Природні

  1. і т.д.

Усього:

-

-

Сума балів

На основі проведених досліджень усі виявлені фактори групують виходячи з їх рівня впливу на підприємство. Таким чином, усі фактори, що мають позитивне значення, відбивають як фактори сприятливого впливу на підприємство. При цьому враховується наступна послідовність: спочатку вказуються фактори із значенням +3 бали, потім +2 бали, +1 бал і далі відображають фактори із значенням 0 балів.

Результати оформляються у вигляді наступної таблиці.

Таблиця 2

Перелік можливостей і загроз макросередовища для підприємства

Фактори макросередовища

Прояв впливу фактора, у балах

Відповідні дії підприємства*

 1. Фактори сприятливого впливу на підприємство

1.1.

1.2.

1.3. і т.д.

 1. Фактори несприятливого впливу на підприємство

2.1.

2.2.

2.3. і т.д.

* даний стовпчик таблиці заповнюється з урахуванням існуючих реальних можливостей підприємства реагувати на прояв зовнішніх макрофакторів

Друга складова зовнішнього середовища – це мікросередовище, таким чином на підприємство ззовні можуть впливати постачальники товарів, робіт, послуг, його конкуренти і споживачі продукції, різного роду контактні аудиторії. Саме з цими факторами підприємство знаходиться у безпосередній взаємодії.

В процесі аналізу факторів мікросередовища також виявляються можливості і загрози для підприємства.

Враховуючи те, що підприємство знаходиться в контакті з вказаними факторами, необхідно їх ретельно і послідовно вивчати.

Перш за все, пропонується вивчення постачальників підприємства, тому що саме від них залужить ціна та якість товару, що виробляється і реалізується підприємством, час та способи доставки товару покупцю та ін.

Такий аналіз проводиться за даними комерційного відділу підприємства або іншим структурним підрозділом, що налагоджує зв’язки з постачальниками (розрахунковий відділ, бухгалтерія або бухгалтер та ін.).

На першому етапі складається перелік усіх постачальників за видами продукції, з якими працює підприємство. За можливістю також необхідно скласти перелік потенційних постачальників у розрізі видів продукції.

На другому етапі проводиться детальний аналіз діяльності постачальників за тими показниками, які безпосередньо стосуються підприємства. З цією метою складається наступна таблиця.

Таблиця 3

Критерії вибору постачальників

Критерії вибору

Постачальники

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

Віддаленість постачальника

2

Якість продукції (по специфікації)

3

Форма розрахунків

4

Ціна одиниці продукції

5

Виробнича потужність

6

Комплектність постачання

7

Упакування

8

Розмір партії

9

Асортимент

10

та інші

Разом(+):

3-7 стовпчики - назви постачальників за товарною групою продукції

+ переваги постачальника

- недоліки постачальника

Після заповнення таблиці сумуються або “+”, або “-“ і той постачальник, який буде мати найбільшу кількість позитивних оцінок або найменшу кількість негативних оцінок, є привабливим для підприємства.

В залежності від глибини розкриття аспектів діяльності постачальників підприємство може одразу зробити остаточний висновок про привабливість того чи іншого постачальника. Якщо в результаті проведеного аналізу буде виявлено три і більше постачальників з однаковою найвищою кількістю переваг чи найменшою кількістю недоліків, то підприємству необхідно провести додатковий аналіз цих постачальників. Для цього підприємство формує аналогічну таблицю, але з більш конкретними критеріями оцінки постачальників.

Таблиця 4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]