Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02Кадр_менедж_прогр_навч_дисц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
151.55 Кб
Скачать

Вимоги до знань та вмінь студентів Під час вивчення курсу «Психологія кадрового менеджменту» :

Студент повинен знати:

  1. Психологічні особливості управління персоналом;

  2. Види стимулювання і мотивації персоналу в організації;

  3. Сутність поняття «корпоративна (організаційна) культура»;

  4. Мати уявлення про роль керівника як ініціатора і провідника корпоративної культури.

Студент повинен уміти:

  1. Визначати способи формування корпоративної культури організації;

  2. Формулювати рекомендації щодо формування сприятливого психологічного клімату в організації;

  3. Визначати чинники ефективності стилю керівництва колективом;

  4. Визначати основні складові культури ділового спілкування, іміджу ділової людини;

  5. Визначати способи боротьби з негативними наслідками стресу і способи емоційно-психологічної саморегуляції менеджера.

Засоби проведення поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль – виконання самостійних завдань, рубіжне атестування, виконання практичних завдань.

Підсумковий контроль – семестровий залік.

Студент вважається допущеним до заліку, якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом та графіком навчального процесу.

Критерії оцінки знань і вмінь:

Результати складання заліку оцінюється за двобальною шкалою „зараховано”, „не зараховано”.

Відмітка “зараховано” виставляється, якщо студент глибоко і в повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно висловлюється, вільно справляється з завданнями, правильно аргументує висновки, володіє різноманітними навичками і виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал.

Відмітка “не зараховано” виставляється за невміння вирішувати практичні завдання, а також невірні відповіді на поставлені теоретичні запитання.

Результати поточного контролю оцінюються за п’ятибальною шкалою:

Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) – студент глибоко і в повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно висловлюється, вільно справляється з завданнями, правильно аргументує висновки, володіє різноманітними навичками і виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускає помилок.

Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає неточностей у відповіді на запитання та володіє необхідними навичками при виконанні завдань.

Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) – студент засвоїв тільки основний матеріал. Але не знає окремих положень, допускає суттєві неточності і порушує послідовність у викладені програмного матеріалу, або вагається при виконанні завдань.

Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) – студент не знає більшої частини програмного матеріалу, допускає помилки, з великими труднощами виконує завдання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.