Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02Кадр_менедж_прогр_навч_дисц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
151.55 Кб
Скачать

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра педагогічної психології психологія кадрового менеджменту програма навчальної дисципліни

для студентів факультету «Психології»

Дніпропетровськ

2009

Дніпропетровський гуманітарний університет

„Затверджую”

Ректор Дніпропетровського

гуманітарного університету

П.Я.Мінка

„_____”__________ 2009р.

Програма навчальної дисципліни «Психологія кадрового менеджменту»

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

спеціальності 7.040101 „Психологія”

Схвалено

Вченою радою університету

«8» вересня 2009р.

Протокол № 6

Дніпропетровськ

2009

Програма навчальної дисципліни «Психологія кадрового менеджменту»/ Укладач: кандидат психологічних наук Реуцький М.В. – Дніпропетровський гуманітарний університет, 2009. – 11 с.

Рецензент:

Шевяков О.В. – кандидат психологічних наук, доцент (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Валешний В.В. - кандидат психологічних наук, доцент (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Пояснювальна записка

Дисципліна «Психологія кадрового менеджменту» є нормативною навчальною дисципліною, яка відноситься до циклу професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Кардинальні зміни кадрової політики організацій у ХХІ столітті пов’язані з посиленням уваги до «людського фактору». Саме тому завдання, які розв’язують спеціалісти з персоналу, вийшли на якісно новий рівень складності. Найбільш успішні сучасні компанії характеризуються прагненням до змін, рухом до наміченої цілі шляхом навчання, розвитку і мотивації персоналу.

Зміст програми включає коло питань, що стосуються проблем удосконалення мотиваційних систем роботи з персоналом, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, формування позитивного іміджу організації, її корпоративної культури.

Основна мета вивчення даної дисципліни – засвоєння теоретичних знань і надбання практичних навичок роботи з персоналом, а також власного розвитку і самовдосконалення менеджера, його психологічної компетентності.

Для успішного вивчення дисципліни «Психологія кадрового менеджменту», студенти мають засвоїти програмний зміст таких навчальних дисциплін: «Філософія» – з метою з’ясування питань соціальної та предметно-діяльнісної сутності людини; «Основи підприємницької діяльності» – закономірності функціонування бізнесу та управління виробництвом; «Соціальна психологія» – вивчення закономірностей поведінки та діяльності людей у соціальних групах; «Психологія праці» – закономірності психічних процесів у ході трудової діяльності; «Загальна психологія» – вивчення психічни функцій та процесів людини як суб'єкта трудової діяльності; «Педагогіка», «Педагогічна психологія» – вивчення закономірностей та процесів навчання та виховання людини із системних позицій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.