Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КМНЗД БЖД_18.04.2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
919.55 Кб
Скачать

73

«Безпека життєдіяльності»

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Затверджую

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Безпека життєдіяльності»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою математичних методів та статистики

навчально-наукового Інституту інформаційних комунікаційних

технологій

РОЗРОБНИК

В.О.Хрутьба, доцент, к.т.н.

(підпис)

РЕЦЕНЗЕНТ

Іларіонов О.Є., к.т.н., директор інституту інформаційних та комунікаційних технологій

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА СТАТИСТИКИ

Протокол №

від

«__» _____________ 201_ р.

Завідувач кафедри

О.І.Шаров

УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол №

від

«__» _____________ 201_ р.

Директор інституту

О.Є.Іларіонов

ЗМІСТ

  1. Сфера застосування

  2. Опис дисципліни

  3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни

  1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

  1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання

  1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

  2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Безпека життєдіяльності»

  3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою математичних методів та статистики

1. Сфера застосування

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна«Безпека життєдіяльності» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки.

Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

6.030206

Міжнародний бізнес

0304

Право

6.030401

Правознавство

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

6.030504

Економіка підприємства

6.030507

Маркетинг

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]