Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
+Викова_физиол_и_валеол_ДО_1курс_8кр_Волковская...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
463.36 Кб
Скачать

12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра анатомії і фізіології людини

Робоча навчальна програма вікова фізіологія і валеологія

для напряму 6.010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра анатомії і фізіології людини

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор

з науково-методичної

та навчальної роботи

_______________О.Б. Жильцов

«___»_______________ 2011 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Інституту

психології та соціальної педагогіки

протокол №1 від «20» вересня 2011 р.

Учений секретар ___________ Т.В. Мельніченко

Робоча навчальна програма вікова фізіологія і валеологія

для напряму 6.010101 «Дошкільна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО БЕЗ ЗМІН

на засіданні кафедри анатомії і фізіології людини

протокол № 1 від «29» серпня 2011 р.

завідувача кафедри ________ І.М. Маруненко

Київ 2011

УДК

ББК

Вікова фізіологія і валеологія. Робоча навчальна програма. – К.: Київський університет імені Бориса  Грінченка, 2011. – 36 с.

Укладач: Волковська Ганна Ігорівна, викладач кафедри анатомії і фізіології людини

Рецензенти:

Радзієвська М.І., докт. біол. наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка

Томачинська Л.І., канд. біол. наук, ст. наук. спів. біологічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

ББК

© КМПУ, 2011 р.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….

7

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Загальні основи вікової фізіології і валеології…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Змістовий модуль ІІ. Опорно-руховий апарат. Профілактика виникнення порушень опорно-рухової системи………………………………..…………………………………………………….

9

Змістовий модуль ІІІ. Вікові особливості кровоносної та серцево-судинної системи. Профілактика серцево-судинних захворювань. Вікові особливості дихальної системи. Валеологічна оцінка дихальної системи………………………………………...………….

10

Змістовий модуль ІV. Вікова фізіологія та гігієна органів травлення. Обмін речовин та енергії. Фізіологічні та валеологічні основи харчування дитини…………………………….........................

11

Змістовий модуль V. Вікові особливості видільної системи. Залози внутрішньої секреції ………

11

Змістовий модуль VI.Вікова фізіологія і гігієна нервової системи…………………………………

12

Змістовий модуль VII. Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність. . . . . ….

12

Змістовий модуль VIII. Вікові особливості сенсорних систем. …………………………………….

12

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Вікова фізіологія і валеологія»……

13

V. Плани практичних та лабораторних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...

16

VІ. Завдання для самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Картка самостійної роботи студента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

24

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . …....

25

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….

27

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

29

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...

30

ХІ. Питання до екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..

30

ХІІ. Рекомендована література. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..

32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.