Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
+Основи генетики_логопед_1курс_2_кр_2012_Тимчик...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
307.2 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра анатомії і фізіології людини

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

для спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра анатомії і фізіології людини

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор

з науково-методичної

та навчальної роботи

_______________О.Б. Жильцов

«___»_______________ 2011 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Інституту

психології та соціальної педагогіки

протокол № 1 від «08» вересня 2011 р.

Учений секретар ___________ Т.В. Мельниченко

Робоча навчальна програма основи генетики

для спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри анатомії і фізіології людини

протокол № 1 від «27» серпня 2012 р.

завідувача кафедри ________ І.М. Маруненко

Київ 2012

УДК ББК

Основи генетики. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 30 с.

Укладач: Тимчик Олеся Володимирівна, кандидат біологічних наук, кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

Рецензенти:

Лященко Т.П. – канд. біол. наук, доцент кафедри фізіології людини та тварин біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Сергєєнкова О.П. – доктор псих. наук, зав. кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту психології та соціальної педагогіки КУ імені Бориса Грінченка

ББК

© КУ, 2012 р.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка ……………………………………………………

Структура програми навчальної дисципліни

5

І. Опис предмета навчальної дисципліни……………………………………………

7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………………

8

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Вступ. Біохімічні та цитологічні основи спадковості

Основні поняття і терміни сучасної генетики.…………………………………………...

9

Змістовий модуль II. Хромосомні основи спадковості. Особливості спадковості людини. Генетика людини з основами медичної генетики. Спадкові хвороби. Кросинговер. Мінливість. Популяційна та еволюційна генетика. Прикладні аспекти генетики.……………………………………………………………………………………..

10

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи генетики»…………………………….

12

V. Плани практичних занять. ………………………………………………….............................

13

VІ. Завдання для самостійної роботи……………………………………………………………

17

Карта самостійної роботи студента…………………………………………………………….

18

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект)…………………………..

19

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю…………………………………………..

23

ІХ. Методи навчання……………………………………………………………………………

25

Х. Методичне забезпечення курсу……………………………………………………………..

26

ХІ. Питання до модульного контролю…………………………………………………………

26

ХІІ. Рекомендована література………………………………………………………………….

28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.