Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
contr_zemel_ta_agrar_pravo.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
482.3 Кб
Скачать

Матеріали до модульного контролю знань студентів Для студентів денної форми навчання Блок /модуль/ № 1

Теми:

 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України.

 2. Правові форми використання земель.

 3. Набуття і реалізація прав на землю.

 4. Управління в галузі використання і охорони земель.

 5. Землі України.

 6. Правове регулювання плати за землю.

 7. Охорона земель.

 8. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

Проводиться у формі усної співбесіди або письмової контрольної роботи

Дати визначення понять:

 1. Рекультивація земель.

 2. Земельний сервітут.

 3. Державний земельний кадастр.

Практичні завдання:

 1. Порядок викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

 2. Порядок консервації земель.

 3. Порядок виникнення і посвідчення суб’єктивних прав на земельну ділянку.

Теоретичні питання:

 1. Правове регулювання землеустрою.

 2. Правовий режим земель лісогосподарського призначення.

 3. Правовий режим земель транспорту.

Тестові завдання:

 1. Вкажіть максимальний термін оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства України:

 1. 10 р.;

 2. 20 р.;

 3. 50 р.;

 4. 99 р.;

 5. інше.

 1. Вкажіть максимальний розмір земельної ділянки, яка надається для ведення особистого селянського господарства:

 1. 0,60 гектарів;

 2. 2 гектари;

 3. 10 гектарів;

 4. 100 гектарів;

 5. інше.

Для студентів вечірньої форми навчання Блок /модуль/ № 1

Теми:

 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України.

 2. Правові форми використання земель.

 3. Набуття і реалізація прав на землю.

 4. Управління в галузі використання і охорони земель.

 5. Землі України.

 6. Правове регулювання плати за землю.

 7. Охорона земель.

Проводиться у формі письмової контрольної роботи або усної співбесіди

Блок /модуль/ № 2

Теми:

 1. Загальні положення аграрного права.

 2. Державне регулювання сільського господарства в Україні.

 3. Організаційно-правові форми суб’єктів аграрного господарювання.

 4. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.

 5. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.

 6. Правове регулювання використання природних ресурсів в сільському господарстві

 7. Договірні відносини у сільському господарстві.

 8. Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві.

 9. Відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

Проводиться у формі письмової контрольної роботи або усної співбесіди

Підсумковий контроль знань студентів

Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня і змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності у відповідності до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 6 (для денної та вечірньої форм навчання) або 10 питань (для заочної форми навчання).

Відповідно до Ухвали Вченої ради університету від 25 березня 2010 року та Розпорядження ректора університету від 30 березня 2010 року, починаючи з другого семестру 2009-2010 навчального року в екзаменаційні білети для студентів денної і вечірньої форм навчання включається 6 питань, для студентів заочної форми навчання10 питань, починаючи з першого семестру 2010-2011 навчального року.

При цьому кількість балів за поточну успішність студентів денної і вечірньої форм навчання дорівнює 50 балам, максимальна кількість балів за іспит – 60, підсумкова оцінка не повинна перевищувати 100 балів (для студентів заочної форми навчання кількість балів за поточну успішність має складати 20 балів, максимальна кількість балів за іспит – 100, підсумкова оцінка не повинна перевищувати 100 балів).

Питання, що включаються до екзаменаційних білетів є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді та уміння синтезувати отримані знання.

Питання екзаменаційних білетів формулюються, виходячи з питань, призначених для підготовки до іспиту, в межах змісту програми навчальної дисципліни. Питання для підготовки до іспиту доводяться до студентів у встановлені в університеті терміни.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 і 100 балів відповідно) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F


Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]