Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Untitled.FR10.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.16 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра цивільного процесу

СЕРІЯ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ Р.М. Мінченко, І.В. Андроноїв

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання факультету «Цивільної та господарської юстиції»

Одеса Фенікс 2010

Рекомендовано навчально-мегодичною радою Одеської національної юридичної академії, протокол № 6 від 27 травня 2010 року.

Автори:

Мінчснко Р.М. - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу ОНЮА Андронов І.В. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу ОНЮА.

Рецензенти:

Діденко Л.В. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри

цивільного та господарського права і процесу

Інституту національного та міжнародного права

Міжнародного гуманітарного університету.

Омельчук О.С. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри

цивільного права ОНЮА.

Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ :

навчально-методичний посібник / Р.М. Мінченко, І.В. Андронов - Одеса : Фенікс, 2010. - 72 с.

© Мінченко Р.М., Андронов І.В., 2010 © Оформлення ПП «Фенікс», 2010

.ПЕРЕДМОВА

Основною формою захисту порушених, невизнаних або оспорюва­них прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридич­них осіб, інтересів держави в Україні визнається судовий захист. При цьому переважна більшість судових справ розглядається саме в порядку цивільного судочинства. Саме тому вивчення навчальної дисципліни «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» має не тіль­ки теоретичний інтерес але й практичне значення і є дуже важливим для ґрунтовної підготовки спеціалістів у сфері права.

Спецкурс «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» тісно пов'язано з цивільним правом, сімейним правом, цивіль­ним процесом.

Представлений посібник містить тематику лекційних та практич­них занять, перелік рекомендованих нормативно-правових актів, спеці­альної літератури а також матеріалів судової практики для вивчення і підготовки студентів до кожної теми спецкурсу «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ».

У результаті внвчення даного спецкурсу студенти повинні: Знати:

' процесуальні особливості відкриття і провадження у різних категорях цивільних справ у суді;

 • процесуальні особливості підготовки цивільних справ різних категорій до судового розгляду;

 • особливості юрисдикції та підсудності окремих катеї'орій цивільних справ;

 • процесуальні особливості судового розгляду різних категорій цивільних справ.

" процесуальні особливості судових рішень у цивільних справах різних категорій;

 • особливості виконання рішень суду

в окремих категоріях цивільних справ.

Вміти:

 • правильно користуватися нормативно-правовими актами, спеціальною літературою та матеріалами судової практики;

грамотно висловлювати власні думки;« визначати процесуальну природу та вид цивільного судочинства, в якому розглядається кожна категорія цивільних справ;

 • користуватися наданими законом процесуальними правами у цивільному судочинстві;

 • використовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності;

Навчитись:

 • визначати процесуальну перспективу цивільної справи;

 • аналізувати діяльність суду по здійсненню правосуддя при розгляді окремих категорій цивільних справ;

 • складати процесуальні документи.

Підготовка студента до практичного заняття обов'язково включає опрацювання рекомендованої навчальної, навчально-методичної та спеціальної літератури, нормативно-правових актів та матеріалів судо ­вої практики, інших матеріалів до теми, яка вивчається. Обов'язковою умовою підготовки є виконання всіх поставлених завдань з кожної теми навчального курсу. Після вивчення теоретичної частини студент обов'язково повинен перейти до вирішення задач. Задачі ґрунтуються на судовій практиці та їх вирішення вимагає від студента вміння засто­совувати свої теоретичні знання до вирішення практичних життєвих ситуацій, змодельованих в умовах задач, що сприяє максимальному наближенню студента до реалій практичної юриспруденції. Вирішую­чи задачу студент повинен відповісти на всі поставлені в ній запитан­ня, крім того викладач може задати додаткові питання, ґрунтуючись на змісті правової ситуації, описаній в задачі. Відповіді на запитання задачі повинні бути повними, розгорнутими та бути обґрунтованими посилан­нями на норми чинного законодавства та, за необхідності, узагальнення судової практики.

У навчальному посібнику сформульовано запитання для самостійної роботи та тестові завдання, які включають питання з кожної теми на­вчального курсу їх вирішення студентами сприятиме кращому сприй­няттю та запам'ятовуванню навчального матеріалу, дозволить виявити рівень підготовки студентів з навчальної дисципліни «Особливості роз­гляду окремих категорій цивільних справ».

Виконання навчальних завдань, зазначених у посібнику сприя­тиме удосконаленню теоретичних знань студентів з навчальної дис­ципліни та дозволить їм краще підготуватися до практичної роботи в правовій сфері.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1

Тема

Лекції (год.)

Практтичні (год.)

Самост. робота (год.)

1.

1 іоііяття та особливості цивільних справ, що виникають з сімейних правовідносин.

2

2

2

2.

Розгляд судом справ, пов'язаних із укладенням шлюбу.

2

2

2

3.

Розгляд судом спорів щодо майнових та особистих немайкових прав подружжя.

4

4

4

4.

Розгляд судом справ про розірвання шлюб}/.

2

2

2

5.

Судовий захист особистих немайнових прав батьків та дітей.

4

2

4

б.

Судовий захист майнових прав та обов'язків батьків, дітей та інших членів сім'ї.

4

2

4

7.

Розгляд судом справ про усиновлення.

2

2

2

8.

Розгляд судом справ про відшкодування шкоди.

6

4

4

9.

Розгляд судом справ про захист прав споживачів.

2

2

2

10.

Процесуальні особливості розгляду судом справ про захист гідності та честі фізичної' особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи.

2

2

2

11.

Процесуальні особливості розгляду судом трудових спорів.

2

2

2

12.

Процесуальні особливості розгляду судом житлових спорів.

2

2

2

13.

Процесуальні особливості розгляду судом земельних спорів.

2

2

2

14.

Процесуальні особливості розгляду судом деяких категорій справ окремого провадження

4

2

2

Всього

40

32

36

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ВСЬОГО КУРСУ

ІЮРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року // Голос України. - 2001. - № 3 (2503). - С. 6-8.

 2. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і допо­вненнями, внесеними Законом України № 2222-ІУ від 8 грудня 2004 року) // Голос України. - 1996. - №>№ 128,138; 2004. - № 233.

 3. Житловий кодекс України // ВВР УРСР. - 1983. - Додаток до № 28. -Ст. 573.

 4. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.

 • 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

  1. Сімейний кодекс України // ВВР України. - 2002. - № 21-22. -Ст. 135.

  2. Цивільний кодекс України // ВВР України. - 2003. - № 40-44.

 • Ст. 356.

 1. Цивільний процесуальний кодекс України від 2004 року // ВВР України. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст. 492.

 2. Про судоустрій України. Закон України від 7 лютого 2002 року № 3018-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2002.

27-28. -Ст. 180.

 1. Про виконання рішень і застосування практики Європейсько­го суду з прав людини. Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІУ // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30.

 • Ст. 260.

 1. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року № 7-93 // ВВР України. - 1993. - № 13. - Ст.113,

 2. Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно- технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розгля­дом цивільних та господарських справ, та їх розмірів: Поста­нова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1258 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - С. 385. - Ст. 3301

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Абрамов С.Н. Судебное рассмотрение и разрешение гражданских дел. - Москва: Юриздат, 1944. - 136 с.

  2. Гражданский процесе Украиньї / Под ред. проф. Ю.С. Червоного.

 • К.: Истина, 2006. - 400 с.

  1. Гражданский процесе: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова.

 • Москва: ООО «Іородец-издат», 2000. - 672 с.

  1. Гузь Л.Е. Подготовка некоторьіх категорий гражданских дел к слушаниюи особенности их рассмотреиия. Книга 1. -X.: Харьков юридический, 2002. - 360 с.

  2. Гузь Л.Е. Подготовка некоторьіх категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотреиия. Книга 2. - X.: Харьков юридический, 2002. - 520 с.

  3. Гузь Л.Е. Подготовка некоторьіх категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотреиия. Книга 3.- X.: Харьков юридический, 2002. - 240 с.

  4. Гуреев П. П. Судебное разбирательство гражданских дел.

 • Москва: Госюриздат, 1958. - 199 с.

  1. Дякович М.М. Сімейне право: навчальний посібник. - К: Правова єдність, 2009.-512 с.

  2. Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. Учеб- но-практическое пособие. - М.: Юрайг-М, 2001. - 328с.

  3. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу Укра­їни. - К: Юридична практика, 2006. - 560 с.

  4. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. - Харків: Харків юридичний, 2005 -432 с.

  5. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції.

 • Харків: Харків юридичний, 2006. - 480 с.

  1. Маслов В.Ф., Подопригора З.А., Пушкин А.А. Действуюіцее за- коиодательство о браке и семье. - Харьков. - Вища школа, 1974.

 • 200 с.

  1. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу Укра­їни: Видання Друге, доповнене / за ред. Є.О. Харитонова.

 • X.: ТОВ «Одіссей», 2008. - 560 с.

  1. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: пер. з рос. / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий та ін.; за ред. Ю.С. Червоного. - К; О.: Юрінком Інтер, 2008. - 504 с.

  2. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального ко­дексу України: пер. з рос. / С.В. Ківалов, Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий та ін.; за ред. Ю.С. Червоного. - К.; О.: Юрінком Ін­тер, 2008. - 656 с.

  3. Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. - М.: Юристь, 1998.

 • 228 с.

  1. Особенности рассмотреїшя и разрешения отдельньїх категорий гражданских дел (Исковое производство) / Под ред. И.К. Писка- рева. - М,: ОАО «Издательский Дом «Городец»«, 2005. - 512 с.

  2. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов.

 • 3-є изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2004. - 688 с.

  1. Сімейний кодекс України: Науково-практичций коментар / За заг. ред. СЯ. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КН'Г, 2008. - 1248 с.

  2. Сімейне право України: Підручник / За ред. І опанчука В.С.

 • К.: Істина, 2002, - 304 с.

  1. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисо- ва, І.В.Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисовоїта І.В. Жилін- кової. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 264 с.

  2. Сімейне право України: підручник / В.П. Мироненко, С.А. Пили- пенко. - К.: Правова єдність, 2008. - 477 с.

  3. Советское семейное право / Под ред. В.А. Рясенцева. -М.: Юрид. лит., 1982.-255 с.

  4. Тарусина Н.Н. Семейное право: Учебное пособне. - М.: Про­спект, 2001.-294 с.

  5. Фурса С.Я., Фурса С І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - 912 с.

  6. Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. - Кн. 1. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 736 с.

  7. Червоний Ю.С., Волосатьш Г.С., Калитенко О.М., Труба В И. Семейное право Украиньї. - X.: «Одиссей», 2004.

  8. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підруч, для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. - 624 с.

СУДОВА ПРАКТИКА

   1. Про застосування Конституції України при здійсненні пра­восуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 року № 9 // Офіційний веб-сайг Верховної Ради України. - Режим доступу: \у\уш.2акоп.гас1а.§оу.иа.

   2. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: поста­нова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 року № 9 // Бізнес: законодавство та практика. - 2007. - № 7. - С. 3.

   3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року № 2 // Вісник Вер­ховного суду України. - 2009. - № 8. - С. 3.

   4. Про застосування норм цивільного процесуального законодав­ства, що регулюють провадження у справі до судового розгля­ду: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року № 5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: \у\у\у.2акоп.гас1а.§оу.иа.

   5. Про судове рішення у цивільній справі: постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року № 14 // Вісник Верховного суду України. - 2010. 1. - С. 4.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Поняття та особливості цивільних справ, що

виникають з сімейних правовідносин - 2 години.

    1. Поняття сім'ї.

    2. Поняття сімейних правовідносин.

    3. Суб'єкти сімейних правовідносин,

    4. Об'єкти сімейних правовідносин

    5. Зміст сімейних правовідносин.

    6. Загальна характеристика цивільних справ, що виникають з сімей­них правовідносин.

Тема 2. Розгляд судом справ, пов'язаних із укладенням шлюбу - 2 години.

     1. Поняття шлюбу та умови вступу до шлюбу.

     2. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі права на шлюб.

     3. Фактичні шлюбні відносини та їх правове значення,

     4. Порядок встановлення в судовому порядку факту проживання од­нією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу.

     5. Розгляд судом справ про визнання шлюбу недійсним та неукладеним.

Тема 3. Розгляд судом спорів щодо майнових га особистих немайнових прав подружжя - 4 години.

      1. Загальна характеристика особистих немайнових прав подружжя.

      2. Судовий захист особистих немайнових прав подружжя.

      3. Розгляд судом справ щодо прав подружжя на майно.

      4. Процесуальні особливості розгляду судом справ про розподіл спільного майна подружжя.

      5. Процесуальні особливості звернення стягнення на майно подружжя.

      6. Шлюбний договір. Судовий захист прав подружжя, що витікають з шлюбного договору.

      7. Порядок розірвання шлюбного договору та визнання його недійсним.

      8. Процесуальні особливості розгляду судом справ про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя.

Тема 4. Розгляд судом справ про розірвання шлюбу - 2 години.

       1. Порядок припинення шлюбу.

       2. Підвідомчість справ про розірвання шлюбу.

       3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про розірвання шлюбу.

       4. Відмінність розірвання шлюбу від визнання його недійсним.

Тема 5. Судовий захист особистих немайнових прав батьків та дітей - 4 години.

        1. Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання батьківства (материнства).

        2. Судовий порядок встановлення факту батьківства (материнства) та факту визнання батьківства, їх відмінність від визнання батьківства.

        3. Процесуальні особливості розгляду судом спра в про оспорювання батьківства (материнства).

        4. Процесуальні особливості розгляду судом спорів між батьками стосовно дітей.

        5. Судовий захист батьківських прав.

        6. Права та обов'язки батьків щодо захисту прав дітей та здійснення представництва від їх імені.

        7. Процесуальні особливості розгляду судом справ про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав, про віді­брання дитини без позбавлення батьківських прав.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]