Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи філософських знань_Видавнича справа - ко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
162.3 Кб
Скачать

Семінар 6. Зародження філософії. Розвиток європейської філософії (2 год.) План

І. Теоретична частина.

1. Давньоіндійська філософія. Веди. Упанішади. Ортодоксальні школи (санк’я, йога). Неортодоксальні школи (буддизм, джайнізм). Нірвана.

2. Стародавня китайська філософія.

3. Давньогрецька антична філософія. Основні етапи розвитку. Мілетська та елейська школи. Піфагорійський союз. Атомістичне вчення Демокріта, софісти, Сократ, Платон, Арістотель, Епікурейство. Кініки. Філон Александрійський.

4. Римська антична філософія. Філософія Епікура та Лукреція Кара. Стоїцизм. Сенека. Скептицизм. Неоплатонізм.

5. Особливості християнської філософії середньовіччя. Патристика (Августин). Схоластика (Т.Аквінський). Містика. Проблема загальних понять у філософії номіналізму та реалізму.

6. Натурфілософія антропоцентризму. Філософія епохи Відродження. Філософія Реформації.

7. Основні риси філософії Нового часу. Наукова революція XVII ст. Емпіризм і гносеологія Ф.Бекона, Т.Гоббса.

8. Історичні умови формування класичної німецької філософії, її основні риси. Філософські та соціально-етичні погляди І.Канта. Філософія історії І.Гердера. Об’єктивний ідеалізм і діалектика Г.Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Струк Р.Й.Філософія: Курс лекцій К.,1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

3. Філософія. Навчальний посібник / Надольний І.Ф. та ін, К. 2001

4. Філософія. Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. К.,Львів 2001

5. Філософія. Підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. Київ. Академвидав. 2007.

6. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П.Щерба, В.К.Щедрін, О.А.Заглада; За заг. ред. С.П.Щерби. -- К.: МАУП, 2004. - 216 с.

7. Філософія: Підруч. / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. / За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995.

8. Філософія: Підручник. За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г.: Харьків. Консум, 2001.– 672с.

Семінар 7. Сучасна світова філософія (2 год.) План

І. Теоретична частина

1. Загальна оцінка і відмінні риси сучасної філософії, етапи її становлення.

2. Марксистська філософія: особливості, досягнення та прорахунки. Діалектичний і історичний матеріалізм. Неомарксизм.

3. Некласична філософія. Волюнтаризм Ф.Ніцше та А.Шопенгауера. Психоаналіз З.Фрейда. Роль несвідомого у житті людини.

4. Позитивізм. Позитивізм О.Конта. Неопозитивізм.

5. Напрямкисучасної філософії. Екзистенційна філософія. Герменевтика. Структуралізм. Сучасна релігійна філософія.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

1. Струк Р.Й.Філософія: Курс лекцій К.,1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

3. Філософія. Навчальний посібник / Надольний І.Ф. та ін, К. 2001

4. Філософія. Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. К.,Львів 2001

5. Філософія. Підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. Київ. Академвидав. 2007.

6. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П.Щерба, В.К.Щедрін, О.А.Заглада; За заг. ред. С.П.Щерби. -- К.: МАУП, 2004. - 216 с.

7. Філософія: Підруч. / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський, І.І.Кальний та ін. / За ред. Г.А.Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995.

8. Філософія: Підручник. За заг. ред. Горлача М.І., Кременя В.Г.: Харьків. Консум, 2001.– 672с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.