Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник з архітектоніки.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
8.98 Mб
Скачать
    1. Новітня педагогічна

технологія

дизайн-освіти

Яка з педагогік ефективніша для самореалізації обдарованої особистості: педагогіка формування із її ідеалом інтелектуально обдарованої особистості? Педагогіка визрівання природних задатків у здібності з її ідеалом художньо обдарованої особистості? Педагогіка співробітництва учасників навчально-виховного процесу з її ідеалом технічно обдарованої особистості?

За нашим переконанням, цілі і цінності традиційної освітньої системи з її авторитарною педагогікою формування інтелектуально обдарованої особистості необхідно підсилити цілями і цінностями гуманістичної освітньої системи з її педагогікою визрівання художньо обдарованої особистості, а також цілями і цінностями реалістичної освітньої системи з її педагогікою суспільної адаптації технічно обдарованої особистості. Всі три концепції освіти (традиційна, раціоналістична, гуманістична), всі три типи педагогіки (педагогіка формування особистості, педагогіка визрівання здібностей, педагогіка співробітництва в ході вирішення реальних проблем), всі три види особистісної обдарованості (інтелектуальної, художньої, технічної) можна і треба поєднати, взаємодоповнити у педагогіці нового формату – дизайн-освіті.

Дизайн, як і музика , хореографія, образотворче мистецтво, має підстави для перенесення із галузі мистецтва у педагогічні навчальні заклади для професійної підготовки учителів. Підставою є наказ МОН України від 27 січня 2007 року № 58 .

ТАБЛИЦЯ

відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до Переліку-1997 напрямам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Переліку-2006

Перелік-2006

Перелік-1997

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму

Назва спеціальності за освітньо-кваліфікаціним рівнем молодшого спеціаліста

Код спеціальності

0202

Мистецтво

театральне мистецтво

6.020201

театральне мистецтво

5.020201

хореографія*

6.020202

хореографія

5.020202

педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія

5.010103

кіно-, телемистецтво

6.020204

музичне мистецтво*

6.020204

музичне мистецтво

5.020205

педагогіка і методика середньої освіти. Музика

5.010103

образотворче мистецтво*

6.020206

дизайн*

6.020207

дизайн

5.020210

перукарське мистецтво і декоративна косметика

5.020211

моделювання та конструювання виробів народного вжитку

5.020212

декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

  • Спеціальності, що передбачають присвоєння кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної складової галузевого стандарту педагогічної освіти.

Дизайн-освіта – це культурологічна модель освіти, спрямована на проектування особистісно-розвивального середовища обдарованої дитини, яким забезпечується синтез інтелектуальної, художньої і технічної творчості. В умовах дизайн-освіти стає можливим повноцінне визрівання задатків у здібності, здібностей – в обдарованість, обдарованості – у талант, таланту – в геніальність.

Девіз дизайн-освіти: від «золотого правила» дидактики (інтеріоризації) - до дидактики «золотого перерізу» (екстеріоризації); від пробудження яскравих уявних образів, усвідомлення понять - до графічного і предметного втілення їх з опорою на композиційні закономірнос­ті .

Фахівці з діагностики обдарованості мають надавати педагогічній практиці способи виявлення обдарованості учнів у:

- інформаційно-педагогічному середовищі окремих видів творчості:

а) наукової, б) технічної, в) художньої;

- інформаційно-педагогічному середовищі дизайн-діяльності як синтезованого виду проектної творчості:

а) дизайні ландшафтів (екстер’єрів), б) дизайні середовища (інтер’єрів), в) дизайні костюмів, г) промислово-індустріальному дизайні, д) графічному дизайні і веб-дизайні.

Фахівці діагностики обдарованості мають надавати педагогічній практиці способи прогнозування професійної придатності обдарованих учнів для різних сфер життєдіяльності:

а) інтелектуальної (людина-знакові системи);

б) реалістичної (людина-природа, людина-техніка);

в) соціально-художньої (людина-людина, людина-художні образи).

Отже для діагностики і, водночас, корекції обдарованості нами обрана дизайн-діяльність, у якій синтезуються в однаковій мірі усі три види творчості: інтелектуальна, художня і технічна. Зазначений синтез охоплює всі здібності, притаманні людині, забезпечує їх взаємодію, взаємодоповнення, а в результаті досягається високоуспішна діяльність у будь-якій галузі.

Завдання для перевірки теми 1.4.

1. Який тип обдарованості є пріоритетним для педагогіки формування особистості, педагогіки розвитку особистості, педагогіки співтворчості особистостей:

А) інтелектуальна обдарованість, яка виявляється у формулюванні понять, активній мисленнєвій і мовній діяльності;

Б) художня обдарованість, яка виявляється в образах емоційно-почуттєвої сфери, уяви, фантазії;

В) технічна обдарованість, яка виявляється у майстерності практичних дій.

Поясни, чи має відношення обраний тобою тип обдарованості до трудового навчання.

Практичне контрольне завдання: «Пізнай себе і виріж силует» (спільне для всіх).

. Типи конфігурацій чола.

(а) - перпендикулярне, у верхній частині трохи випукле указує на розум холодний і математичний, бідну фантазію, здібності до точних наук;

(б) - плоске і перпендикулярне від волосся і до брів указує на слабкий розвиток розумових здібностей і відсутність уяви, але разом з тим велику наполегливість у досягненні мети;

(в) -перпендикулярне, злегка опукле частіше належить людям які багато думають, але мало діють;

(г) - округлене, опукле у верхній частині, що закінчується донизу прямою лінією, указує на живий розум і багату уяву, а також запальний і крутий характер; ( д) - не занадто відкинуте назад, указує на вразливий характер;

(е) - відкинуте назад, з хвилястими обрисами указує на оригінальний розум і багату уяву, такі люди можуть приваблювати інших людей новизною ідей і багатством образів;

(ж) - частіше зустрічається в людей, що відрізняються божевільними проектами, ексцентричністю, духом протиріччя, неправильністю життя і необдуманістю дій;

(з) - довгасте із прямими лініями, нахиленими вперед, належить людині наполегливій і впертій, з вузько спрямованою розумовою діяльністю;

(і) - вузьке, із прямими лініями і нахилене уперед указує на натуру черству, рішучу і надзвичайно вперту;

(к) - нахилене уперед, округлене і у верхній частині опукле, указує на систематичний і винахідливий розум, що підпорядковує все математичним розрахункам;

(л) - чотирикутне указує на добре організовані розумові здібності і розвиненість волі;

м) - довгасте належить найчастіше людині гнучкій, з багатою уявою;

н) - кругле чоло вказує на діяльну і заповзятливу людину, що любить більше діяти, ніж говорити;

о) - трикутне чоло частіше належить людині, що відрізняється поспішними рішеннями, сміливими задумами і схильністю перетворювати їх у життя без достатнього осмислення.

Використана література до першого модуля:

1. Губерский Л.В. Научная идеология и личность.- К.: Вища школа, 1988.-192 с.

2. Келли Дж. Теория личности: психология личных конструктов. – СПб.: Речь, 2000.

3. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта.- М: ООО «И.Д.Вильяс, 2007. – 512 с.

4.Менегетти А. Психосоматика.-/ пер. с итальянск. М.: ННБФ «Онтопсихология», 2005. – 360 с.

5.Ломов Б.Ф. Человек и автоматы. М.: 1984, с.59

Індивідуальні завдання. Комплексна особистісна діагностика.

  1. За підсумками виконання тем і тестів розроби власну «візитку особистості», у якій зображення мають бути композиційно довершеними, а текст сюжетно розгорнутий.

  2. Попрохай кількох друзів розробити «візитки» для тебе. Порівняй власну «візитку особистості» із тими, що виготовили для тебе друзі.

  3. Ким ти себе вважаєш: «майстром», «мислителем», «художником»? А друзі ким вважають тебе? Напиши на візитці перелік практичних справ, виконаних тобою, які підтверджують твоє звання «майстра», «мислителя» або «художника».

Комплексна особистісна діагностика можлива за умови порівняння трьох характеристик: як ти оцінюєш себе сам? Як тебе оцінюють інші? Що насправді свідчать про тебе результати твоєї творчої діяльності?

Модульна контрольна робота.

Варіант 1. Прочитай складові педагогічних технологій із переважанням вербальної (звукової, словесної) інформації:

- науковий та науково-публіцистичний стилі мовлення;

- абстрактні і знаково-символічні типи техніко-графічних зображень;

- словесні формулювання творчих задумів;

- формування конструктивно-інтелектуальних умінь, логічно-понятійних, мовленнєво-розрахункових, планувальних дій учнів.

Який тип учителя обере для своєї діяльності зазначені складові вербальних педагогічних технологій:

А) учитель-«мислитель»;

Б) учитель-«художник»;

В) учитель-«майстер».

Які із поданих типів учителів мали (мають) місце у твоєму життєвому досвіді?

Варіант 2. Прочитай складові педагогічних технологій із переважанням сенсорної (зображувальної, ілюстративної) інформації:

- художній і розмовний стилі мовлення;

- метафоричний і сюжетний типи художньо-графічних зображень;

- формування конструктивно-художніх умінь, уявно-образних і вербально-художніх дій учнів.

Який тип учителя обере для своєї діяльності зазначені складові сенсорних педагогічних технологій:

А) учитель-«мислитель»;

Б) учитель-«художник»;

В) учитель-«майстер».

Які із поданих типів учителів мали (мають) місце у твоєму життєвому досвіді?

Варіант 3. Прочитай складові педагогічних технологій із переважанням структурної (речовинної) інформації:

- публіцистичний стиль мовлення;

- конкретний тип графічних зображень;

- формування конструктивно-технічних умінь, пошуково-макетувальних або техніко-технологічних дій учнів.

Який тип учителя обере для своєї діяльності зазначені складові педагогічних технологій з переважанням структурної (речовинної) інформації:

А) учитель-«мислитель»;

Б) учитель-«художник»;

В) учитель-«майстер».

Які із поданих типів учителів мали (мають) місце у твоєму життєвому досвіді?

Оцінювання окремих видів навчальної діяльності

Модуль 1.

Види навчальної роботи

Макс. кількість балів

Написання реферату

1 - 3

Участь в діловій грі

9

Перегляд відеофільмів

2-4

Практичні заняття

2-4

Виконання модульної контрольної роботи № 1

1-4

Заохочувальні заходи

2-3

Усього за модулем №1

17-18

Модуль 2. Сенсорний інформаційний аналог з психолого-педагогічних основ трудового навчання: технічної і художньої праці

Мета. Ознайомити студентів із сенсорним змістовим компонентом курсу, .

За результатами вивчення сенсорного модуля студенти повинні знати:

- типи графічних зображень: конкретних, абстрактних і знаково-символічних, метафоричних і сюжетних.

За результатами вивчення сенсорного модуля студенти повинні уміти:

  • співвідносити типи графічних зображень із стилями мовлення;

  • використовувати графічні тести візуальної діагностики для ранньої профорієнтації і виявлення обдарованості з просторового та інтраперсонального інтелектів.

Нотатки до лекцій 2.1., 2.2., 2.3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.