Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник з архітектоніки.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
8.98 Mб
Скачать

1.3. Типи педагогіки та їх інформаційне середовище

Особистісно значущі види творчої діяльності, якими забезпечується виявлення і підтримка обдарованої особистості, зумовлюються вибором парадигми національної освітньої системи. Якою ж має бути освітня концепція, яка б оптимально сприяла виявленню обдарованості учнів? Сьогодні в освітньому просторі України ми маємо різні підходи до цілей і цінностей освіти. Вони представлені трьома базовими концепціями освіти: традиційною; раціоналістичною; гуманістичною.

Кожною концепцією зумовлюється якийсь один вид творчої праці у технологіях розвивального навчання (рис.9,10)

Види праці

розумова

фізична

художня

Переважання типу сприймання у різних видах творчої праці

мисленнєво-абстрактне у науковій діяльності

конкретно-дійове

у технічних видах праці

емоційно-чуттєве

у художній праці

інформаційні знаки

природа

людина

техніка

художні образи

Рис.9. Класифікація видів творчої праці за типами сприймання

Вид інформаії

Школа саморозвитку Марії Монтессорі

Вальдорфська технологія

Р.Штайнера

Школа під голубим небом”

В. Сухомлинського

Вербальна (словесна) інформація

-когнітивний (інформаційний) розвиток;

- читання казок і фабульних розповідей про світ навколо;

- використання музики як джерела думки;

- виховання “живим словом”;

- метод бесід;

- робота з книгою;

- проблемне навчання;

- дитяча творчість через написання казок і творів.

Сенсорна (чуттєва) інформація

- емоційно-чуттєвий розвиток (соціалізація особистості);

- унаочнення уроку;

- розвиток індивідуальності засобами мистецтва;

- розвиток образного сприйняття світу;

- образотворче мистецтво як засіб налагодження партнерства між учителем і учнем;

- естетичне виховання через художнє оформлення класу, двору, школи;

- “спілкування” з мистецтвом, насолода від прекрасного;

- розгляд малюнків як засіб пізнання світу почуттів.

Структурна (речовинна) інформація

-тісний зв’язок з природою як засіб всебічного розвитку;

-самообслуго-вування;

-вправи для координації рухів;

-прийом “рухливого алфавіту”;

- письмо передує читанню, бо воно є більш конкретною сенсорною діяльністю.

-тісний зв’язок з природою;

-ритмічний початок дня;

- ручна праця;

- уроки серед природи;

- велика увага фізичним вправам;

- виховання дисциплінованості через гру у шахи;

- поєднання розумової і фізичної праці.

Рис.10. Технології особистісно-розвивального навчання

Положення традиційної концепції освіти та її прихильників:

  1. Мета - це ЗУНи (знання-уміння-навички). Лише міцно засвоївши «інструменти учіння» (читання, письмо, рахунок), учні зможуть успішно вивчати академічні дисципліни.

  2. У навчальних закладах різних типів пріоритет має належати академічним знанням із базових дисциплін («основних предметів»).

  3. Залучення учнів до моральних і певних естетичних цінностей духовного життя людства.

В основу традиційної концепції освіти покладено педагогіку формування особистості. У педагогіці формування особистості переважають педагогічні технології з вербальною інформацією, зорієнтовані на:

- віртуальну реальність;

- учня-слухача;

- інтелектуальний напрям життєдіяльності «людина-знакові системи»;

- абстрактний тип сприймання «мислителя»;

- активізацію лінгвістичного, логіко-математичного та музичного інтелектів;

- науковий та науково-публіцистичний стилі мовлення;

- абстрактні і знаково-символічні типии графічних зображень;

- словесні формулювання творчих задумів;

-формування конструктивно-інтелектуальних умінь, логічно-понятійних, мовленнєво-розрахункових, планувальних дій учнів.

У педагогіці авторитарній пріоритетною є інтелектуальна обдарованість особистості.

Представники гуманістичного спрямування освіти на противагу книжково-академічному підходу авторитарників і прагматично-адаптивній ідеї раціоналістів вбачають сенс освіти у особистісному самовираженні людини, у допомозі реалізувати сенситивні потреби учнів, а не в зовнішньому досвіді і знаннях, які виробило людство.

В основу гуманістичної концепції освіти покладено педагогіку плекання (визрівання) природних задатків у здібності. Функція освіти, зумовленої педагогікою визрівання, полягає у створенні умов для реалізації особистістю своїх природних можливостей, самоактуалізації власного «Я».

У педагогіці «розвитку заради розвитку» переважають педагогічні технології з домінантою сенсорної інформації, зорієнтованої на:

- суб’єктивну реальність;

- учня-«глядача»;

- соціально-художній напрям життєдіяльності (людина-людина, людина-художні образи);

- емоційний тип сприймання «художника»;

- активізацію інтраперсонального (внутрішньо-особистісного), інтерперсонального (міжособистісного) інтелектів;

- художній і розмовний стилі мовлення;

- метафоричний і сюжетний типи художньо-графічних зображень;

- формування конструктивно-художніх умінь, уявно-образних і вербально-художніх дій учнів.

У педагогів-гуманістів пріоритет належить художній обдарованості особистості.

Представники раціоналістичної концепції зосереджують увагу на ефективних способах засвоєння знань, на практичній адаптації молоді до соціуму відповідними освітніми механізмами. «Освітній менеджер»-педагог пропонує учням засвоїти адаптивний «поведінковий репертуар» упорядкованої сукупності об’єктивних фактів. Раціоналісти удосконалюють методи навчання, прагнуть створити універсальну педагогічну технологію із застосуванням комп’ютерної техніки, інформаційних систем для виконання певної освітньої програми. Раціоналісти вбачають перевагу поведінкової технології освіти порівняно із традиційною інтелектуально спрямованою освітою.

В основу раціоналістичної концепції освіти покладено педагогіку співробітництва учасників навчально-виховного процесу. У педагогіці співробітництва переважають педагогічні технології з домінантою структурної (речовинної) інформації, зорієнтованої на:

- об’єктивну реальність;

- учня-діяча;

- реалістичний напрям життєдіяльності (людина-природа або людина-техніка);

- конкретний тип сприймання «майстра»;

- активізацію просторового і тілесно-кінестетичного інтелектів;

- офіційно-діловий (професійний) стиль мовлення;

- конкретний тип графічних зображень;

- формування конструктивно-технічних умінь, пошуково-макетувальних або техніко-технологічних дій учнів.

У педагогіці раціоналістів пріоритет належить технічній обдарованості учнів.

Завдання для перевірки теми 1.3.

1. Розглянь рис.7: у чиїй технології найбільше уваги приділено праці: А)М.Монтесорі, Б)Р.Штайнера, В)В.Сухомлинського. Чия технологія приваблює тебе? Чому?

2. Прочитай вимоги концепцій освіти:

а) мета - це ЗУНи (знання-уміння-навички), лише міцно засвоївши «інструменти учіння» (читання, письмо, рахунок), учні зможуть успішно вивчати академічні дисципліни;

б) сенс освіти у особистісному самовираженні людини, у допомозі реалізувати сенситивні потреби учнів, а не в зовнішньому досвіді і знаннях, які виробило людство;

в) надавати особливу увагу ефективним способам засвоєння знань, практичній адаптації молоді до соціуму відповідними освітніми механізмами.

Поміркуй, до якого типу педагогіки мають відношення зазначені вимоги:

А) педагогіки формування особистості;

Б) педагогіки розвитку здібностей особистості;

В) педагогіки співтворчості учасників навчально-виховного процесу.

3. Є три базові концепції освіти. У якій з поданих концепцій освіти роль трудового навчання є найвагомішою:

А) авторитарній (традиційній);

Б) раціоналістичній (соціально адаптуючій);

В) гуманістичній (особистісно зорієнтованій).

Практична робота. Пізнай себе. Розглянь малюнки. Розфарбуй зображення твоєї улюбленої праці.

Прочитай парами або прослухай парами речення. Познач одне із висловлювань: „мені дуже подобається” (+ + +), „мені подобається” (++)» , «мабуть подобається»(+); „мені дуже не подобається” (- - -), „мені не подобається”( - -) , «мабуть не подобається (-).

Заповни подану таблицю «плюсами» і «мінусами». У якій із колонок найбільше «плюсів», а в якій «мінусів»? Який напрям життєдіяльності для тебе є бажаним? Проілюструй його власним зображенням.

Модифікований диференційований діагностичний опитувальник Є.Климова

Листок відповідей

Людина і природа

Людина і техніка

Людина й інші люди

Людина і знакові системи

Людина і художні образи

10а

10б

11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а

16б

17а

17б

18а

18б

19а

19б

20а

20б

Запитання читати парами ! Що тобі більше до вподоби:

Вивчати рослини, птахів як біолог, піклуватися про них як лісник_______________________________

чи

1(б).Стежити за роботою датчиків, лічильників, електронних приладів__________________________________________________________

Допомагати хворим людям, лікувати їх, як лікар__________________________

чи

Розглядати таблиці, схеми; розробляти програми для комп’ютерів, керувати електронною технікою_______________

Ілюструвати книги, створювати реклами, вітальні листівки, робити звукозапис музичних і пісенних творів, як художники, співаки, музиканти_______

чи

Висаджувати рослини, стежити за їх ростом, цвітінням, урожайністю, як садівник, фермер, агроном

.Обробляти з допомогою інструментів або машин тканину, як кравець, деревину, як столяр, метал, як слюсар__________________

чи

Рекламувати товари для продажу, продавати товар у крамниці, на базарі, в кіоску як продавець______________________________________________

5а. Вивчати іноземні мови, розшифровувати древні знаки, читати ієрогліфи, розробляти фірмові або дорожні знаки______________________________

чи

Слухати художні твори, читати художню літературу, писати книжки як письменник, дивитися і обговорювати п’єси, концерти, фільми ________________________

Вирощувати молодняк худоби (телят, поросят, кролів, лошат тощо) як фермер._____________________________

чи

6(б) Навчати дошкільнят, старших дітей як вихователь, вчитель_________________________________________________________

Розфарбовувати зображення, створювати художні вироби, як майстри різних мистецтв, грати на музичних інструментах,як музиканти___________________________

чи

Керувати автомашиною, транспортною технікою:тепловозом, літаком, трактором тощо_____________________________

Повідомляти людям інформацію, давати пояснення, як екскурсоводи, працівники довідкових бюро, теле- і радіокоментатори, журналісти_______

чи

Художньо оформляти виставки, вітрини, приміщення як дизайнер; готувати п’єси, концерти, як режисер___________________________________

Ремонтувати або виготовляти з допомогою різних технічних пристроїв, інструментів, механізмів найрізноманітніші вироби: меблі, одяг, технічні конструкції__________________

чи

Перевіряти різні друковані тексти, таблиці, схеми, креслення; відшукувати і виправляти помилки у графічних зображеннях; складати власні схеми і креслення__________________________

10а

10а Лікувати тварин як ветеринар, лікар Айболить.___________________________

чи

10б Робити математичні розрахунки, додавати і віднімати числа, як бухгалтер, банкір_________________________

11б

11а Виводити нові сорти рослин, як селекціонери, агрономи____________

чи

11б Конструювати, проектувати нові види промислових виробів: незвичайні будинки, модний одяг, оригінальні конструкції машин, як конструктори і промислові дизайнери___________________________________

12а Проводити судові засідання, виносити покарання підсудним, як суддя; захищати інтереси громадян, як адвокат; заохочувати людей до праці або гри, нагороджувати їх_______________

чи

12б Робити креслення, графічні схеми, таблиці з допомогою креслярських інструментів або комп’ютера__________

13а Брати участь у гуртках художньої самодіяльності, як актор, художник, музикант________________________

чи

13б Спостерігати через мікроскоп за життям мікробів або інших живих організмів, вивчати їх поведінку, робити аналізи___________________

14б

14а.Оюслуговувати або налагоджувати медичні прилади, апаратуру для лікування, як лікар___________________

чи

14б Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, опіках як лікар___________________________________________________________

15б

15а Кодувати і розкодовувати знаки азбуки Морзе, позначати умовними знаками події і явища, користуватися ідеограмами, піктограмами____________

чи

15б Створювати художні образи лініями, кольорами, рухами тіла, музичними звуками, художньо описувати події, уявляти, фантазувати як художники_____________________________________________________________

16б

16а Робити лабораторні аналізи у лікарні, стежити за поведінкою мікробів, як лаборанти_________________________

чи

16(б) Приймати, оглядати, відвідувати хворих, призначати лікування, виписувати рецепти, як лікар_____________________ 17а 1

17а.Фарбувати або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів, створювати картини живопису ___________________________________________________________

чи

17б.Збирати машини з деталей і вузлів, як інженер-конструктор, слюсар_______________________________________________________

18а

18а Організовувати культпоходи до театру, музеїв, робити екскурсії з однокласниками або меншими дітьми______________________________

чи

18б Грати на сцені, як актор; брати участь у концертах, художній самодіяльності, відзначати традиційні і сучасні свята______________________________________________________________

19б 19а

19а.Виготовляти за кресленням деталі виробів; проектувати будинки як архітектор_________________

чи

19б.Креслити, копіювати карти місцевості як географ, геолог_____________________

20а Вести боротьбу із хворобами рослин, шкідниками лісу, саду, як лісник або садівник чи агроном_________________

чи

20б Працювати на клавішних машинах: калькуляторах, комп’ютерах, факсах тощо_____________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.