Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_вказ_до_Технолог_практБрошура.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
360.96 Кб
Скачать

Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровський енергобудівний технікум»'

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заст. Директора з НР

____________В. М. Бондаренко

«____»_______________20___ р.

Методичні вказівки щодо проведення, звітності та захисту виробничої технологічної практики для студентів спеціальності 5.05010201 “Обслуговування комп'ютерних систем і мереж”

Дніпропетровськ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

_____________В.М. Бондаренко

“____”_______________ 20___р.

Методичні вказівки щодо проведення, звітності та захисту виробничої технологічної практики. Для студентів спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем" /

Упорядники: Юраш О.М – Дніпропетровськ, ПЕБТ, 2009

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

На засіданні ПЦК

комп’ютерних дисциплін

Пр. № ____________________

від “__”____________ 200__р.

______________ Голова ПЦК

ЗМІСТ

Вступ

1 Робоча програма виробничої технологічної практики

1.1 Мета і завдання виробничої технологічної практики

1.2 Організація та керівництво виробничою технологічною практикою

1.2.1 Вимоги до підприємств-баз практики

1.2.2 Обов'язки студента під час проходження практики

1.2.3 Керівництво практикою викладачами ДВНЗ "'Придніпровський енергобудівний технікум"

1.2.4 Рекомендації щодо попереднього вивчення літератури та інформаційних джерел на підприємстві

2 Програма виробничої технологічної практики

2.1 Загальні положення

2.2 Орієнтовний тематичний план виробничої технологічної практики

2.3 Зміст програми виробничої технологічної практики

2.3.1 Знайомство з підприємством і правилами внутрішнього розпорядку підприємства, інструктаж з техніки безпеки та охорони праці

2.3.2 Виконання обов’язків згідно з місцем роботи у підрозділі підприємства

2.3.3 Робота над матеріалами з охорони праці, техніки безпеки, вивчення екологічного становища на підприємстві

2.3.4 Збирання матеріалу з економіки та організації виробництва на підприємстві

2.3.5 Узагальнення матеріалу і оформлення звіту з практики

2.4 Контроль роботи практикантів і звітність

2.5 Рекомендації до складання навчальних планів виробничої практики

2.6 Основні вимоги до знань та вмінь студентів

3 Структура, зміст і обсяг звіту про виробничу технологічну практику й порядок його захисту

3.1 Структура й обсяг звіту

3.1.1 Титульна сторінка

3.1.2 Зміст звіту про практику

3.1.3 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

3.1.4 Основна частина

3.1.4.1 Вступ

3.1.4.2 Аналіз діяльності підприємства, його техніко-економічні показники

3.1.4.3 Індивідуальне завдання або технічний матеріал для дослідження

3.1.4.4 Організаційні обов’язки середнього та інженерно-технічного персоналу структурного підрозділу

3.1.4.5 Організація заходів з техніки безпеки і протипожежних заходів при обслуговуванні пристроїв обробки інформації

3.1.4.6 Технічний матеріал до звіту з технологічної практики

3.1.4.7 Загальні висновки

3.1.5 Перелік посилань

3.1.6 Додатки

3.2 Вимоги до оформлення звіту

3.2.1 Загальні вимоги

3.2.2 Нумерація сторінок звіту

3.2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

3.2.4 Ілюстрації

3.2.5 Таблиці

3.2.6 Примітки

3.2.7 Виноски

3.2.8 Формули

3.2.9 Посилання

3.2.10 Додатки

3.3 Захист звітів про проходження практики

4 Список рекомендованої літератури

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки звіту про проходження комплексної практики з фаху

Додаток Б. Щоденник практики

ВСТУП

Індустрія виробництва комп'ютерів з часу їх появи й дотепер за стислий термін пройшла шлях від складання поодиноких екземплярів, призначених для розв'язання конкретних обчислювальних задач, до однієї з найпотужніших і розвинених галузей промисловості, продукти якої (комп'ютери та їх компоненти) використовуються в найрізноманітніших сферах людської діяльності.

Це зумовило появу значної кількості моделей комп'ютерів, орієнтованих на вирішення різних класів завдань. Крім того, модульний принцип компонування більшості сучасних комп'ютерів, комп'ютерних систем і мереж дозволяє використовувати їх для виконання конкретних прикладних завдань користувачів, а також незалежно модернізувати окремі компоненти комп'ютера.

Незважаючи на те, що сучасна комп'ютерна техніка є «дружньою» стосовно користувача, її професійне використання потребує поглиблених знань принципів функціонування і технічних характеристик комп'ютера та його компонентів, а також специфікацій і стандартів, використовуваних для конфігурування комп'ютерів і комп'ютерних мереж.

Комп'ютер та Інтернет було визнано одним з найбільш значних досягнень людства у XX ст. За цими двома термінами інформатики стоїть фантастичний здобуток сучасної науки, технологій та бізнесу, який не лише докорінно реорганізував структуру основних сфер діяльності людини, а й змінив її світогляд та спосіб життя.

Потреба у висококваліфікованих фахівцях з обслуговування комп’ютерних систем постійно зростає. ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум» готує таких фахівців.

Виробнича технологічна практика є завершальним і разом з тим вирішальним етапом підготовки робочих спеціалістів з “Обслуговування комп'ютерних систем і мереж”. Виробнича технологічна практика повинна забезпечувати закріплення практичних знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних предметів за навчальним планом і здобуття та закріплення навичок експлуатації, ремонту й налаштування комп’ютерних систем та локальних мереж, які були отримані при проходженні попередніх навчальних практик; самостійне вивчення організаційних і технічних вимог до експлуатації та обслуговування комп’ютерної системи і набуття навичок організаторської роботи за обраною спеціальністю. Результатом проходження виробничої технологічної практики є також матеріал для виконання звітної документації та її оформлення і захисту, що є якісним показником набутих знань і вмінь майбутнього спеціаліста.

Ці вказівки допоможуть практиканту визначити напрямки збору інформації на підприємстві, пріоритетні шляхи вдосконалення обслуговування комп’ютерних систем, а також скласти звіт з виробничої технологічної практики та правильно його оформити.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.