Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГ_ПР_3К_ИБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
148.48 Кб
Скачать

5. Захист звіту практики

Оформлені звіт та щоденник з практики подаються на кафедру протягом двох днів (перший – останній день практики, другий – перший робочий день після закінчення практики).

Захист практики проводить комісія на кафедрі ІБ у перший тиждень по закінченні практики.

Студент, що не виконав програму практики, або отримав незадовільну оцінку при складенні заліку (вчасно не склав залік) відчисляються з університету.

Оцінка з практики нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента, ураховується при нарахуванні стипендії в наступному семестрі.

Додаток 1

Таблиця Д1

Графік виконання програми практики

п/п

Види робіт

тижня

День

тижня

1

Оформлення та отримання перепустки

1

1

2

Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці

1

2

3

Виконання робіт згідно з підрозд. 2.2 та2.3

1, 2

1-5

4

Готовність матеріалів по розділам звіту

(див.дод. 3)

1

2

3

2

2

3

3

5

3

5

Навчальні. заняття та екскурсії

1

1-4

6

Оформлення звіту та щоденника

3

4-5

7

Контроль виконання програми практики

2-3

Додаток 2

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра інформаційної безпеки

Затверджую

Завідувач кафедри ІБ

__________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

"___"__________ 200_ р.

ЗВІТ

з виробничої практики

Виконав студент гр.__________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

Керівник практики від підприємства

__________________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

Підпис дата

Керівник практики від Університету

__________________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

Підпис дата

200 __ р.

Додаток 3

Зміст

Вступ

  1. Структура підприємства

1.1.

1.2.

  1. Робота, яка була виконана під час практики

2.1.

2.2.

  1. Індивідуальне завдання

3.1.

3.2.

4. Охорона праці на підприємстві (організації, установі)

4.1.

4.2.

Висновки

Література

Додаток

ЛІТЕРАТУРА

1. Кичкин И.И., Скорняков З.П. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектировании в высших учебных заведениях. – М.: Высш. Шк., 1979.–190 с.

2. Технико–економическое обоснование дипломных проектов: Учебн. пособие для втузов/ Л. А. Астреина, В. В. Балдесов, В. К. Беклешов и др. / Под ред. В. К. Беклешова.– М.: Высш. шк. 1991.–176 с.

3. Методические указания по экономическому обоснованию разработки программного обеспечения в дипломных и курсовых работах. / С.С.Свиридова, О.Г.Корниенко.– Одесса: ОГПУ,1995.– 23 с.

4. Методические указания по проведению технико-экономических расчетов в дипломных проектах конструкторского характера для студентовспециальностей 7.090701, 7.090702, 7.090703/ Н.В.Милошевич, Н.Н.Павлова,-Одесса: ОПУ,1998.–38с.

5. Охрана окружающей среды: Учеб.пособие для технических специальнстей вузов / С.В.Белов, А.И.Варбинов, А.Ф. Козьянов, и др./ Под.ред. С.В. Белова;–М.: Высш.шк., 1983.–218 с.

Навчальне видання

Виробнича практика

програма та методичні вказівки до її виконання

для студентів спеціальності 170102

Автори: Олександр Миколайович Єфимчиков

Микола Олексійович Барабанов

Редактор

Коректор

______________________________________________________________________

Підписано до друку. Формат 60x84/16. Папір газетний.

Друк трафаретний. Ум. друк. арк. Обл..-вид. арк..

Тираж 100 пр. Зам.№ 150

______________________________________________________________________

Видавець та виготовлювач << Наука і техніка >>

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.