Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект-е_часть2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.08.2019
Размер:
71.17 Кб
Скачать

2. Технологія типового та індивідуального проектування іс.

2.1 Склад і зміст робіт на стадії передпроектного обстеження об’єкта управління.

Існує технологія типового і індивідуального проектування. Технологія типового проектного рішення може використовуватися багато разів і визначається тільки вибором конкретного варіанту, який у свою чергу визначається мірою деталізації підсистем. Основу типового проектування складає класифікація ОУ за їхніми найважливішим показниками, до яких належать:

 • тип і характеристика виробництва;

 • належність галузі промисловості;

 • номенклатура продукції, що випускається;

 • обсяг продукції;

 • середня чисельність працюючих.

Далі із бібліотеки вибирається потрібний пакет проектного рішення і проводиться настройка, тестування тобто адаптація його до ОУ.

Індивідуальне проектування передбачає розробку проекту ІС для конкретного економічного об’єкта з урахуванням його специфічних особливостей.

На передпроектній стадії закладається основа майбутньої ІС, визначаються вимоги до неї. Чим точніше будуть створені вимоги, тім менше буде виправлень і непродуктивних витрат у час розробки ІС.

Під час дослідження системи виконують такі роботи:

- вивчають організаційну структуру об’єкта, штати, фонд заробітної плати;

- визначають функції та зміст робіт, які виконуються окремими підрозділами об’єкта і становлять інтерес для подальшого проектування;

- вивчають конструкторсько-технологічні особливості об’єкта (потужності устаткування, виробничі площі, особливості технології виробництва тощо);

- визначають зв’язки об’єкта з іншими підприємствами;

- вивчають попит на продукцію (чи рентабельність ОУ);

- проводять техніко-економічний аналіз діяльності ОУ;

- вивчають досягнутий рівень механізації і автоматизації виробничих ділянок;

- розробляють рекомендації щодо поліпшення управління з використанням сучасних технологічних та обчислювальних засобів.

На стадії обстеження об’єкта проводять технічний аналіз наявності засобів організаційної та обчислювальної техніки, їхніх експлуатаційних можливостей, з’ясовують необхідність придбання додаткових обчислювальних засобів.

Методи організації збирання, оброблення та аналізу матеріалів обстеження.

Обстеження об’єкта може виконуватися такими методами: індивідуальним, бригадним, документальної інвентаризації, самофотографії робочого дня виконавця.

- Індивідуальний метод передбачає виконання всіх робіт одним обстежувачем, якому надалі доведеться розробляти проект ІС. Цей метод застосовується в обмежених випадках, коли програма обстеження невелика і стосується однієї конкретної функціональної підсистеми чи одного комплексу задач.

- Бригадний метод передбачає створення однієї або кількох бригад-груп обстежувачів, які можуть бути поділені на підгрупи. До таких груп входять кваліфіковані розробники та спеціалісти. За кожною бригадою закріплюються певні ділянки робіт, визначаються послідовність виконання робіт. Бригадний метод застосовується повсюдно, де проводиться обстеження всієї існуючої ІС.

- Метод документальної інвентаризації передбачає дослідження ІС по документам за певний час (півріччя, рік). Він дає змогу одержати точніші дані про обсяг і характер інформації, що використовується під час виконання конкретного економічного розрахунку.

- Метод самофотографії робочого дня виконавця передбачає, що робітник проводить щоденну реєстрацію виконуваної їм роботи в щоденнику протягом місяця. Це дає змогу визначити трудомісткість окремих робіт, а потім сумарну трудомісткість виконання всіх робіт. Під час обстеження об’єкта, кожен виконавець повинен мати:

 • програму обстеження (детальні питальники);

 • конкретний план із зазначеним терміном виконання робіт;

 • спеціальні таблиці (бланки);

 • журнал для запису матеріалів обстеження.

Зібранні дані в ході обстеження об’єкта фіксуються в різних формах документів – опитувальних листках, картках обстеження, аналітичних операційних відомостях, таблицях, щоденниках.

Опитувальні листки заповнюються працівником управління і містять відомості про виконавців робіт, їхню освіту, стаж роботи, посаду, перелік робіт, що виконуються протягом року, із зазначенням їх тривалості і періодичності. Аналіз опитувальних листків дає змогу з’ясувати зайнятість працівників, загальний обсяг робіт і зібрати пропозиції щодо раціональної організації їхньої праці.

З такою самою метою використовують картки обстеження.

Аналітичні операційні відомості відображають склад задач і порядок оброблення документів у підрозділі. Заповнюють їх особи, які здійснюють обстеження під час спостереження за порядком виконання роботи на робочому місці виконавцем.

Саме такій меті слугують таблиці.

Сукупність усіх отриманих документів у всіх підрозділах утворює картотеку документів обстежуваного об’єкта. Введення картотеки в ЕОМ для оброблення даних обстеження скорочує трудомісткість обробки і отримання відомостей для глибшого аналізу зібраних матеріалів. Для аналізу отриманої інформації використовують різні математичні методи: графоаналітичний, мережний, транспортна задача, кореляційний аналіз, булева алгебра й інші, які сприяють установленню інформаційних зв’язків, мінімізації кількості та обсягів інформаційного потоку, закономірностей утворення обсягів інформації тощо.

Після виконання всіх зазначених вище робіт з’ясовують:

- доцільність і можливість створення ІС на заданому об’єкті;

- тип створюваної ІС (інформаційно-довідкова, інформаційно - порадницька, експертна та ін.);

- загальну економіко-математичну модель управління об’єктом.

Завершуються роботи з обстеження об’єкта створенням такої документації: техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) ІС і технічного завдання (ТЗ) на її проектування. ТЕО містить характеристику об’єкта, цілі і критерії створення ІС, функції і задачі створеної ІС, висновки і пропозиції. ТЗ – це основний документ, який визначає умови й порядок розроблення (розвитку чи модернізації) системи. ТЗ може розроблятися на систему загалом або на окремі її частини. ТЗ включає 9 розділів:

1. Загальні вимоги (повне найменування системи, шифр договору, терміни початку і закінчення робіт і т.п.).

2. Призначення і цілі створення системи.

3. Характеристика об’єкта автоматизації.

4. Вимоги до системи (до структури, функціонування, чисельності та кваліфікації персоналу, надійності і т.п.).

5. Склад і зміст робіт.

6. Порядок контролю та приймання системи.

7. Зміст робіт з підготовки системи до впровадження в дію.

8. Вимоги до документації.

9. Джерела розроблення: документи та інформаційні матеріали, на підставі яких розроблялося ТЗ.

Запитання для самоперевірки:

 1. В чому різниця типового і індивідуального проектування ?

 2. Які роботи виконуються під час обстеження системи ?

 3. У чому полягає індивідуальний метод обстеження об’єкта ?

 4. У чому полягає бригадний метод обстеження об’єкта ?

 5. У чому полягає метод документальної інвентаризації ?

 6. У чому полягає метод самофотографії робочого дня ?

 7. З якою метою створюються картки обстеження та листки опитування ?

 8. Яке інформаційне навантаження несуть аналітичні операційні відомості ?

 9. Які математичні методи використовуються для аналізу зібраної інформації на стадії передпроектного обстеження об’єкта ?

 10. Які висновки робляться після обробки передпроектної інформації ?

 11. Які документи повинні бути розроблені у випадку прийняття рішення у доцільності автоматизації ІС ?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.