Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект-е_часть2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.08.2019
Размер:
71.17 Кб
Скачать

2.2 Технологія техноробочого проектування іс.

Усі роботи зі створення проекту ІС виконуються в два етапи: технічного та робочого проектування. Іноді вони об’єднуються в етап техноробочого проектування. Технічне проектування починається після затвердження ТЗ. На етапі технічного проектування виконується такий комплекс робіт.

І. Розробляється загальна структура ІС з виділенням функціональних та забезпечувальних підсистем. Для функціональних підсистем дається повна характеристика із зазначенням складу підрозділів й описом функцій управління між ними, розробляється схема інформаційних зв’язків, узгоджуються задачі.

ІІ. Для кожної економічної задачі розробляється опис постановки задачі (комплексу задач), який містить такі розділи.

 1. Характеристика задачі.

  1. 1.1. Мета, призначення, обгрунтування доцільності її розв’язання.

  2. 1.2. Перелік ОУ, для яких розв’язується задача.

  3. 1.3. Опис вхідної інформації.

  4. 1.4. Періодичність розв’язання задачі.

  5. 1.5. Вимоги до організації збирання та передавання на оброблення вхідної інформації (з зазначенням термінів її надходження), до порядку її контролю і коригування.

  6. 1.6. Умови, за яких припиняється розв’язання задачі автоматизованим способом.

  7. 1.7. Зв’язок задачі з іншими задачами підсистеми і ІС загалом.

  8. 1.8. Посади осіб та найменування підрозділів, що визначають умови розв’язання задачі.

  9. 1.9. Розподіл функцій між персоналом.

 2. Вихідна інформація.

  1. 2.1. Перелік та опис вихідних повідомлень машинограм, відеограм масивів. (Існують розроблені форми подачі вихідної документації).

 3. Вхідна інформація.

  1. 3.1. Перелік та опис вхідної інформації (документів).

  2. 3.2. Перелік та опис вхідних оперативних і нормативно-довідкових масивів інформації.

 4. Опис алгоритму:

- математичний опис (економіко-математична модель);

- алгоритм розв’язання, який може бути поданий у вигляді схеми або в табличній формі чи у вигляді опису логіки алгоритму або його опису у вигляді тексту.

- опис контрольного прикладу, до якого додаються набір вхідних масивів з конкретними даними.

ІІІ. Розглядаються матеріали про прив’язку ТПР у розрізі кожної функціональної підсистеми.

ІV. Розробляються положення про забезпечувальні підсистеми (інформаційного, технічного, математичного, програмного, лінгвістичного й організаційно-правового забезпечення).

 1. Розраховується економічна ефективність від упровадження системи.

 2. Складається план заходів щодо підготовки об’єкта до впровадження проекту ІС.

Склад і зміст робіт на етапі робочого проектування.

На цьому етапі виконують роботи, пов’язані з практичною реалізацією положень, закладених у проекті. Розроблення РП – завершальний етап на стадії проектування ІС. Мета робочого проектування – складання технічної документації для відлагодження та впровадження ІС.

На етапі робочого проектування виконують такі роботи:

 • уточнення плану організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єкта до впровадження ІС;

 • завершення формування інформаційної бази і БнД;

 • завершення підготовки контрольних прикладів та організація поетапного приймання робочих програм їх перевіркою на конкретних даних.

 • завершення навчання користувачів.

 • розроблення і затвердження посадових інструкцій, що визначають порядок роботи управлінського персоналу.

Розроблення положень про забезпечувальні підсистеми.

Цей процес розпочинається на етапі технічного проектування ІС

Інформаційне забезпечення є сукупністю засобів і методів побудови інформаційної бази ІС, воно поділяється на поза- та внутрімашинне.

Позамашинне інформаційне забезпечення включає такі системи:

 • класифікації і кодування економічної інформації, що діє на ОУ та обробляється в ІС;

 • конструкторської, технологічної та технічно-виробничої документації;

 • організації ведення, зберігання, внесення змін у нормативну документацію.

Внутрімашинне інформаційне забезпечення містить:

 • систему програм організації, накопичення, ведення і доступу до даних;

 • масиви даних на машинних носіях.

Усю інформацію, що обробляється в ІС, можна поділити на вхідну, проміжну та вихідну. Після розроблення поза- і внутрімашинного інформаційного забезпечення проектується технологічний процес оброблення даних в ІС.

Технічне забезпечення є КТЗ, що відповідають за ефективне функціонування ІС.

КТЗ – комплекс технічних заходів – сукупність взаємозв’язаних єдиним управлінням автономних технічних засобів збирання, накопичення, оброблення, передавання, виведення та подання інформації, пристроїв керування ними.

Математичне забезпечення є сукупністю засобів і методів, що дають змогу створювати економіко-математичні моделі задач управління об’єктом.

До використання економіко-математична модель задачі управління проходить такі етапи:

 • побудову;

 • визначення оптимального рішення за допомогою математичних методів;

 • аналіз здобутих результатів.

Відповідність побудованої економіко-математичної моделі реальним умовам установлюється після розв’язання задачі на конкретному прикладі, що містить реальні дані, які характеризують діяльність підприємства за пройдені періоди.

Програмне забезпечення є сукупністю програм для реалізації ІС з використанням засобів ОТ.

Лінгвістичне забезпечення є сукупністю мовних засобів, що використовуються на різних етапах проектування ІС з метою підвищення ефективності розроблення проекту і полегшення спілкування людини з ЕОМ.

Організаційно-правове забезпечення є сукупністю норм, виражених у нормативних актах, що встановлюють та закріплюють організацію ІС, її цілі, задачі, структуру, функції, правовий статус.

Проектна документація на інформаційну систему:

Проектна документація ТП складається із семи частин:

 1. Загальносистемна документація:

- пояснювальна записка (короткий зміст проекту із зазначенням даних про проведені узгодження відповідно до чинних норм і правил);

 • план заходів щодо підготовки об’єкта до введення ІС в експлуатацію;

 • розрахунок економічної ефективності.

 1. Документація функціональної частини:

 • схема функціональної структури ІС;

 • опис автоматизованих функцій;

 • опис постановки задачі.

 1. Документація організаційного забезпечення:

 • опис організаційної структури.

 1. Документація інформаційного забезпечення:

 • опис систем класифікації та кодування економічної інформації;

 • опис організації інформаційної бази;

 • опис масивів інформації;

 • перелік вхідних сигналів і даних;

 • перелік вихідних сигналів і даних.

 1. Документи технічного забезпечення:

 • проектне оцінювання надійності КТЗ (комплекс технічних засобів);

 • відомість обладнання та матеріалів;

 • опис КТЗ;

 • план розміщення КТЗ.

 1. Документація математичного забезпечення.

 2. Документація ПЗ.

Проектна документація РП складається з 5-ти частин:

 • загальносистемна документація;

 • документація інформаційного забезпечення;

 • документація організаційного забезпечення;

 • документація технічного забезпечення;

 • документація ПЗ.

Запитання для самоперевірки:

1. З яких розділів складається постановка задачі на етапі технічного проектування ?

2. Дати характеристику інформаційному забезпеченню.

3. Дати характеристику технічному забезпеченню.

4. Дати характеристику математичному забезпеченню.

5. Дати характеристику програмному забезпеченню.

6. Дати характеристику лінгвістичному забезпеченню.

7. Дати характеристику організаційно-правовому забезпеченню.

8. Які роботи виконуються на етапі робочого проектування ?

9. З яких розділів складається проектна документація ?

10. Знати зміст кожного розділу проектної документації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.