Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГ_ПР_5К_ИБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
130.56 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра інформаційної безпеки

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ІЇ ВИКОНАННЯ

Одеса – 2007

Міністерство освіти та науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра інформаційної безпеки

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ІЇ ВИКОНАННЯ

для студентів Інституту радіоелектроніки та телекомунікацій

очної форми навчання за спеціальністю

7.170102 « Системи технічного захисту інформації »

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

інформаційної безпеки

Протокол № 4 від 07.11.2007р.

Одеса – 2007

Переддипломна практика. Програма та методичні вказівки до ії виконання для студентів Інституту радіоелектроніки та телекомунікацій очної форми навчання за спеціальністю 7.170102 « Системи технічного захисту інформації »

/ Укл.: О.М. Єфимчиков, М.О. Барабанов.- Одеса: ОНПУ, 2007.– с. 15

Укладачі: О.М. Єфимчиков, доцент,

М.О. Барабанов, ст. викладач,

ЗМІСТ

Вступ... ..........................................................................................................................5

1. Мета та завдання практики......................................................................................6

2. Зміст практики... .......................................................................................................7

2.1. Порядок проходження практики та графік виконання програми

практики...................................................................................................................7

2.2. Робота на робочих місцях...............................................................................8

2.3. Індивідуальні завдання....................................................................................9

2.4. Навчальні посібники........................................................................................9 3. Форми та методи контролю...................................................................................10

4. Вимоги до звіту та щоденника...............................................................................10

5. Захист звіту практики.............................................................................................11

Додаток 1..................................................................................................................12

Додаток 2..................................................................................................................13

Додаток 3..................................................................................................................14

Література................................................................................................................15

ВСТУП

Робоча програма переддипломної практики є навчально–методичним документом, який визначає проведення практики студентів п'ятого курсу за спеціальністю 170102 ” Системи технічного захисту інформації”. Ця практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в ОНПУ й проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління та є логічним продовженням теоритичного навчання студентів і повинна стати завершальним етапом у їх підготовці до виконання дипломного проекту (роботи). Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання дипломного проекту (роботи).

Робоча програма переддипломної практики укладена на основі ”Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, яке затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. за № 93.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра Інформаційної безпеки (ІБ). Безпосереднє керівництво переддипломною практикою здійснюється викладачами, призначеними наказом ректора та представниками підприємства, призначеними наказом керівника підприємства.

Керівник практики від вищого навчального закладу (кафедри ІБ) забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику:

- інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденника, календарного плану, індивідуального завдання, відповідно до теми дипломного проекту (роботи), методичні рекомендації чи інші), перелік яких установлює навчальний заклад;

- повідомляє студентів про систему звітності із практики, прийняту на кафедрі та в інституті, роз’ясняє порядок оформлення та ведення щоденника та звіту;

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно із програмою;

- контролює забезпечення нормальних умов праці й побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;

- у складі комісії приймає заліки із практики;

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Керівники практики від університету та підприємства безпосередньо беруть участь в розподілі студентів по робочих місцях, в організації інструктажу з техніки безпеки, в забезпеченні студентів необхідною нормативно–технічною документацією підприємства та іншою документацією з дотриманням норм обмеження доступу до конфіденційної та закритої інформації, систематично контролюють хід виконання програми практики.

Студенти виконують програму практики відповідно до календарного графіка проходження практики. При проходженні практики студенти зобов’язані:

- до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно скласти залік із практики.

Під час практики кожен студент має вести щоденник, у якому щоденно записуються всі види виконаних робіт та необхідна інформація про їхне виконання. На основі цих матеріалів студент складає та оформлює звіт про виконання завдань практики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.