Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГ_ПР_5К_ИБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
130.56 Кб
Скачать

5. Захист звіту практики

5.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику — це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом з щоденником подається на рецензування керівнику практики від кафедри протягом двох днів (перший – останній день практики, другий – перший робочий день після закінчення практики).

5.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До складу комісії входять керівники практики від кафедри і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

Комісія приймає залік у студентів у вищому навчальному закладі протягом перших десяти днів після закінчення практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

5.3. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

5.4. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр предметної (циклової) комісії. Письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів за підписом завідуючого кафедрою надається до навчально-виробничого відділу ОНПУ.

Додаток 1

Таблиця Д1

Графік виконання програми практики

з/п

Види робіт

тижня

День

тижня

1

Оформлення та отримання перепустки

1

1

2

Інструктаж із техніки безпеки та охорони праці

1

2

3

Виконання робіт згідно з підрозд. 2.2 та2.3

1,2,3,4,5,6,7

1-5

4

Готовність матеріалів по розділам звіту

(див.дод. 3)

1

2

3

4

6

8

4

5

2

5

Навчальні заняття та екскурсії

1

1-4

6

Оформлення звіту та щоденника

8

3-5

7

Контроль виконання програми практики

4-8

Додаток 2

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра інформаційної безпеки

Затверджую

Завідувач кафедри ІБ

__________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

"___"__________ 200_ р.

ЗВІТ

з переддипломної практики

Виконав студент гр.__________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

__________________________________

Підпис дата

Керівник практики від підприємства

__________________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

__________________________________

Підпис дата

Керівник практики від кафедри

__________________________________

(прізвище,ім’я та по батькові)

__________________________________

Підпис дата

200 __ р.

Додаток 3

Зміст

Вступ

  1. Структура підприємства

1.1.

1.2.

  1. Робота, яка була виконана під час практики

2.1.

2.2.

  1. Індивідуальне завдання

3.1.

3.2.

4. Охорона праці на підприємстві (організації, установі)

4.1.

4.2.

Висновки та пропозиції

Література

Додатки

ЛІТЕРАТУРА

1. Кичкин И.И., Скорняков З.П. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектировании в высших учебных заведениях. – М.: Высш. шк., 1979.–190 с.

2. Технико–економическое обоснование дипломных проектов: Учебн. пособие для втузов/ Л. А. Астреина, В. В. Балдесов, В. К. Беклешов и др. / Под ред. В. К. Беклешова.– М.: Высш. шк. 1991.–176 с.

3. Методические указания по экономическому обоснованию разработки программного обеспечения в дипломных и курсовых работах. / С.С.Свиридова, О.Г.Корниенко.– Одесса: ОГПУ,1995.– 23 с.

4. Методические указания по проведению технико-экономических расчетов в дипломных проектах конструкторского характера для студентовспециальностей 7.090701, 7.090702, 7.090703/ Н.В.Милошевич, Н.Н.Павлова.–Одесса: ОПУ,1998.–38с.

5. Охрана окружающей среды: Учеб.пособие для технических специальнстей вузов / С.В.Белов, А.И.Варбинов, А.Ф. Козьянов, и др./ Под.ред. С.В. Белова.–М.: Высш.шк., 1983.–218 с.

6. «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів україни» / Затв. наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993р. за № 35).– Київ, 1993.