Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Руденко 25.04 защита.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
7.5 Mб
Скачать

15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут заочного та дистанційного навчання

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедрою "МП та МК"

д.т.н., професор

__________________Г.С. Прокудін

"____" ___________________ 2012р.

Дипломний проект на тему:

" УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВВІЗНОГО МИТА, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ."

Розробив студент групи МК 6-1з _____________ Руденко Д.О.

Керівник доцент _____________ Козлов А.К.

Київ – 2012 р.

Національний транспортний університет

Інститут заочного та дистанційного навчання

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю

Спеціальність "Організація перевезень і управління на транспорті(автомобільний)"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедрою "МП та МК"

д.т.н., професор

__________________/Г.С. Прокудін/

"____" ______________________ 2012р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект

Руденко Дмитру Олеговичу

( прізвище, ім’я та по-батькові студента)

1 . Тема Удосконалення практики застосування ввізного мита, як ефективний засіб проведення торгово - економічної політики держави

затверджена наказом по університету від “14” лютого 2012р., № 13

2. Термін здачі студентом завершеного проекту “___” ____________201_р.

3. Вихідні дані до проекту

Підсумок роботи Київської обласної митниці у 2011 року, керівні документи

що стосуються застосуванню мита , маршрут руху Будапешт Обухів

4. Перелік питань, які повинні бути розроблені в роботі:

Загальна характеристика роботи Київської обласної митниці; Характеристика мита як засобу проведення ефективний торгово-економічної політики; Удосконалення застосування мита як засобу проведення торгово-економічної політики держави; Оцiнка ефективностi роботи митних органiв iз забезпечення перерахування митних платежів; Охорона праці та цивільний захист.

5. Перелік графічного матеріалу

Т аблиці та рисунки відображаючи діяльність Київської обласної митниці;

Таблиці та рисунки відображаючи Характеристика мита;

Таблиці та рисунки щодо удосконалення застосування мита;

6. Консультанти по проекту (із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх)

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Розділ 5 охорона праці

Доц. Сусло С.Т.

7. Дата видачі завдання “___” _________________ 2012р.

Керівник ____________________/Козлов А.К. /

Завдання прийняв до виконання _________________/ Руденко Д.О./

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів дипломного проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітки

1.

Визначення теми дипломного проекту

20. 02. 2012р.

Вик.

2.

Підбор необхідної літератури

20. 02. 2012р.

Вик.

3.

Розробка 1 розділу диплома

10.03. 2012

Вик.

4

Розробка 2 розділу диплома

20.03. 2012

Вик.

5

Розробка 3 розділу диплома

30.03. 2012

Вик.

6

Розробка 4 розділу диплома

10.04.2012

Вик.

7

Розробка 5 розділу диплома

15.02.2012

Вик.

8

Підготовка ілюстраціонного матеріалу

10.04.2012

Вик.

9

Попередній звіт

17.04. 2012

Вик.

10

Підготовка доповіді до захісту

30.04. 2012

Вик.

11

Захіст діплому

Студент - дипломник ____________________/ /

Керівник проекту _________________/ /

РЕФЕРАТ

Тема дипломного проекту: «Удосконалення практики застосування ввізного мита як ефективний засіб проведення торгово-економічної політики держави.»

У пропонованій роботі розглянуто правове регулювання і порядок застосування мита як ефективний засіб проведення торгово-економічної політики при здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні та особливості ії регулювання.

У першому розділі дипломного проекту розглянуто загальна характеристика роботи Київської обласної митниці та проведено аналіз застосування тарифних пільг.

У другому розділі досліджено характеристика мита як засобу проведення ефективний торгово-економічної політики.

У третьому розділі проведено удосконалення застосування мита як засобу проведення торгово-економічної політики держави.

У четвертому розділі надана оцінка ефективності роботи митних органів iз забезпечення перерахування митних платежів.

П'ятий розділ розкриває питання охорона праці та цивільний захисту.

Задачі,що були вирішені у дипломному проекті:

1.Аналіз діяльності Київської обласної митниці.

2. Дослідження національних принципів регулювання митного режиму.

3. Удосконалення застосування мита як засобу проведення торгово-економічної політики держави.

4. Визначення ефективності роботи митних органів з забезпечення перерахування митних платежів

5. Розробка міжнародного маршруту перевезень вантажу по маршруту Будапешт (Угорщина) - Обухів (Україна).

Дипломний проект зі вступу, п’яті розділів, висновків, списку використаної літератури. Містить 112 сторінок основного тексту,таблиць 18, діаграм 14,графіків 14.

ABSTRACT

Post graduation project: "Improving the application of import duties as an effective means of trade and economic policy."

In this work the proposed regulation and the application fee as an effective means of trade and economic policy in foreign economic activity in Ukraine and especially her control.

The first section of the degree project is considered a general description of the Kiev regional customs and the analysis of application of tariff preferences.

The second section investigates characteristic duties as a means of effective trade and economic policy.

The third section have improved the application fee as a means of trade and economic policies.

In the fourth section, the estimation of the efficiency of customs authorities with the transfer of customs duties.

The fifth section covers the occupational safety and civil protection.

Problems that were solved in the degree project:

1.Analiz of the Kiev regional customs.

2. The study of national principles governing the customs procedure.

3. Improving the application fee as a means of trade and economic policies.

4. Determining the efficiency of customs bodies with the transfer of customs payments

5. The development of international freight route on the route Budapest (Hungary) - Nick (Ukraine).

      Diploma project with an introduction, five chapters, conclusions, list of references. Contains 112 pages of the text, tables 18, Chart 14, Figure 14.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика роботи Київської обласної митниці

1.1.

Характеристика митниці

1.2.

Аналіз практики надання тарифних пільг Київської обласної митниці

1.3.

Висновки по розділу 1

РОЗДІЛ 2

Характеристика мита як засобу проведення ефективний торгово-економічної політики.

2.1.

Поняття і види мита та право митних пільг

2.2.

Митно-тарифні системи в сучасному світовому господарстві

2.3.

Національні принципи регулювання митного економічного режиму.

2.4.

Митний тариф у зовнішньоторговельному регулюванні

2.5.

Висновки по розділу 2

РОЗДІЛ 3

Удосконалення застосування мита як засобу проведення торгово-економічної політики держави.

3.1.

Втрати країни від впровадження тарифного захисту

3.2.

Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу

3.3.

Розрахунок фактичного рівня захисного мита.

3.4.

Розрахунок перевезення по маршруту Будапешт (Угорщина) - Обухів (Україна)

3.5.

Висновки по розділу 3

РОЗДІЛ 4

Ефективність проектних рішень

4.1.

Визначення критеріїв оцінки ефективності роботи митних органів iз забезпечення перерахування митних платежів

4.2.

Ефективність проектних рішень по маршрутом Будапешт (Угорщина)-Обухів (Україна)

4.3.

Висновки по розділу 4

РОЗДІЛ 5

Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

5.1.

Поняття охорони праці за трудовим правом

5.2.

Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

5.3.

Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії

5.4.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

5.5.

Предмет, мета і завдання цивільного захисту при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

5.6.

Організаційна структура, сили і засоби ЦЗ

5.7.

Висновки по розділу 5

Висновок по дипломному проекту

Список використаної літератури

ВСТУП

Розбудова України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, утвердження ринкових механізмів в економіці супроводжуються докорінними перетвореннями в усіх сферах суспільних відносин, у тому числі й у зовнішній торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язках. Орієнтиром розвитку економічної царини є формування передумов, необхідних для рівноправної участі нашої держави у Світовій організації торгівлі, набуття реального статусу країни з ринковою економікою, асоційованого членства в Європейському Союзі з перспективою активної участі в цьому економіко-політичному утворенні. Указані процеси неодмінно супроводжуються активним використанням митних засобів державного регулювання.

У зв’язку із цим вагомого значення набувають правові дослідження нової митної політики України, основних інструментів її реалізації – митно-тарифних і нетарифних заходів з відповідним набором методів митного регламентування. Поглибленого вивчення й наукового аналізу зазнали не лише загальні засади тарифної й нетарифної регламентації та їх правове забезпечення, а й виняткові (екстраординарні) методи державного впливу, що полягають у наданні переваг у сфері переміщення товарів і предметів через митний кордон.

Проблема правових підстав надання і припинення пільг і тарифних преференцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності характеризується тим, що вона недостатньо науково розроблена й висвітлена у правовій науковій літературі.

Викладене пояснює актуальність обраної теми дипломного проекту, його структуру, зміст, а також добір наукового, нормативно-правового і практичного матеріалу, який використовувався під час написання роботи.

Метою дипломного проекту є визначення об’єктивних передумов застосування виняткових методів реалізації митної політики України на сучасному етапі її інтеграції до світових і європейських економічні структур та вдосконалення головних напрямків митного регулювання у торгово - економічної політики держави.

Об’єкт дослідження – процес застосування мита як найважливіший економічний метод керування зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом даного дослідження виступає сукупність правових норм, що регулюють процес надання й використання законних переваг при здійсненні митних процедур.

Для досягнення поставленої мети основна увага була приділена вирішенню таких завдань:

1.Аналіз діяльності Київської обласної митниці.

2. Дослідження національних принципів регулювання митного режиму.

3. Удосконалення застосування мита як засобу проведення торгово-економічної політики держави.

4. Визначення ефективності роботи митних органів iз забезпечення перерахування митних платежів.

5. Розробка міжнародного маршруту перевезень вантажу по маршруту Будапешт (Угорщина) - Обухів (Україна).

У роботі на розгляд винесено низку пропозицій, які можуть бути використані в законодавчій діяльності, спрямованій на вдосконалення й систематизацію чинного законодавства, покликаного регламентувати застосування заходів тарифного й нетарифного регулювання митної політики України на сучасному етапі модернізації її зовнішньоекономічної й зовнішньополітичної діяльності.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ МИТНИЦІ

1.1. Характеристика митниці

Географічне розташування Київської обласної митниці (Рис 1.1.)

Рис 1.1. Розташування Київської обласної митниці

Київська обласна митниця створена наказом Держмитслужби України від 29.01.08 № 64. Розташована за адресою: 08300, Київська область, аеропорт, Бориспіль – 7.

У складі Київській обласній митниці знаходяться Вінницька, Глухівська, Дністрянська, Житомирська, Кіровоградська, Новгород-Сіверська, Полтавська, Сумська, Черкаська та Чернігівська митниці.

У структурі Київської обласної митниці знаходяться митні пости "Святошин", "Біла Церква", "Обухів", "Васильків" та "Гостомель".

В загалі митниця була створена з метою упорядкування оперативної діяльності Київської регіональної митниці, посилення контролю за роботою особового складу митних підрозділів у Києві та Київській області, а також забезпечення раціонального розподілу навантаження між митними установами Києва та Київської області наказом Держмитслужби від 08.06.1998 № 329 було створено та підпорядковано її безпосередньо Державній митній службі України першу в історії митних органів обласну митницю – Київську обласну митницю. Зазначена митниця була створена на так званому етапі докорінної реорганізації (1997-1998 рр.) митної служби, якому характерний інтенсивний шлях розвитку, що в свою чергу частково пояснює її існування.

Проте, уже у 2000 році, майже з аналогічною метою з вдосконалення

організаційно-штатної структури митних органів України, підвищення ефективності їх роботи та забезпечення раціонального розподілу функцій між митними органами наказом Держмитслужби від 27.03.2000 № 170 Київську обласну митницю та підпорядковані їй митні пости було ліквідовано та створено Північну регіональну митницю.

З метою вдосконалення структури митних органів, приведення її на першочерговому етапі у відповідність до адміністративно-територіального устрою України наказом Держмитслужби від 15.09.2006 № 785 «Про створення регіональних митниць та ліквідацію деяких митниць» Північну регіональну митницю ліквідовано шляхом створення її правонаступника – Центральної регіональної митниці.

27.12.2007 колегією Держмитслужби України визначено основні завдання, вирішення яких обумовлено реалізацією пріоритетних напрямів діяльності Держмитслужби України у 2008 році. Вказане рішення колегії затверджено наказом Держмитслужби від 03.01.2008 № 2. Серед пріоритетних напрямів визначено й оптимізацію структури митних органів, їх географічного розташування з урахуванням результатів функціонування в митних органах уніфікованих митних технологій для забезпечення раціонального використання кадрового потенціалу та матеріально-фінансових ресурсів.

З метою оптимізації діяльності й структури митних органів та на виконання наведеного вище рішення колегії, Держмитслужбою видано накази від 29.01.2008 № 61 «Про ліквідацію митних органів» та від 29.01.2008 № 64 «Про створення нових митниць і зміну зон діяльності деяких митниць», якими відповідно ліквідовано Центральну регіональну митницю та створено Київську обласну митницю.

Таким чином, фактично не змінюючи зони діяльності, підпорядкування та місцезнаходження, за більше ніж десять років у Київській області почергово існували: Київська обласна – Північна регіональна – Центральна регіональна – Київська обласна митниці.

Зона діяльності - Київська область, за винятком аеродромів "Київ (Антонов) і (Гостомель)", зони відчуження ЧАЕС, м. Славутич і смт. Вільча, з виключенням із компетенції митниці питань, що належать до компетенції Київської регіональної митниці, територій митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання й вантажних митних комплексів (у тому числі територій, які будуть використовуватись за таким призначенням), що розташовані в Київській області, власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, котрі перебувають на обліку в цих митницях. (Рис 1.2.)

Рис. 1.2. Зона діяльності Київської обласної митниці

Штатна чисельність митниці становить 905 одиниць.

Митниця має у своєму складі 1 митний пост, 12 відділів та 6 секторів митного оформлення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.