Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Облік грошових коштів і розрахунків.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
135.17 Кб
Скачать

Облік грошових коштів і розрахунків.

1. Господарські зв'язки і розрахункові відносини підприємств.

Господарські зв'язки - необхідна умова діяльності підприємств, такяк вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесувиробництва і своєчасність відвантаження і реалізації продукції. Оформляютьсяі закріплюються господарські зв'язки договорами, згідно з якими однепідприємство виступає постачальником товарно-матеріальних цінностей, робіт абопослуг, а інше - їхнім покупцем, споживачем, а отже, і платником.

Чітка організація розрахунків між постачальниками та покупцями надаєбезпосередній вплив на прискорення оборотності оборотних коштів ісвоєчасне надходження грошових коштів.

У підприємства виникають взаємовідносини з персоналом, який виконуєвиробниче завдання, що також тягне за собою розрахунки з працівникамипідприємства, з органами соціального забезпечення та іншими організаціями таособами. Всі ці розрахунки здійснюються у грошовій формі.

Між підприємствами, установами та організаціями розрахунки проводятьсябезготівково. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування (переказу)грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача за допомогоюрізних банківських операцій (кредитних і розрахункових), що заміщають готівкугроші в обігу. При цьому посередником при розрахунках між підприємствами таорганізаціями виступають відповідні установи банків (державніта комерційних).

Стосунки між банками і клієнтами носять договірний характер. Клієнтисамостійно обирають банки для кредитно-розрахункового обслуговування і можутьпроводити всі види банківських операцій в одному (за розрахунковими операціями)або декількох банках (за кредитними операціями).

Кредитні відносини банків з підприємствами оформляються кредитнимидоговорами.

Крім розрахункових рахунків, у банках відкриваються поточні і спеціальнірахунки для зберігання коштів суворо цільового призначення (Приватизаційнийфонд, акредитиви, і чекові книжки).

Основними завданнями обліку грошових коштів і розрахунків є: своєчасне і правильне документування операцій з рухугрошових коштів і розрахунків; оперативний, повсякденний контроль за збереженням готівкових грошовихкоштів і цінних паперів в касі підприємства; контроль за використанням коштів суворо за цільовимпризначенням; контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками,персоналом; контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених у договорах ізпокупцями та постачальниками; своєчасна вивірка розрахунків з дебіторами і кредиторами длявинятку простроченої заборгованості.

2. Облік операцій по розрахунковому рахунку.

Розрахункові рахунки відкриваються підприємствам, що є юридичнимиособами і мають самостійний баланс та ін

Порядок відкриття розрахункового рахунку регламентований інструкцією, ввідповідно до якої кожному підприємству може бути відкритий тільки одинрозрахунковий рахунок в одному з банків на його вибір.

На розрахунковому рахунку зосереджуються вільні грошові кошти інадходження за реалізовану продукцію, виконані роботи та послуги,короткострокові та довгострокові позики, одержувані від банку, та іншізарахування.

З розрахункового рахунку здійснюються майже всі платежі підприємства: оплатапостачальникам за матеріали, погашення заборгованості бюджету, соцстраху,одержання грошей у касу для видачі заробітної плати, матеріальної допомоги,премій і т.п. Видача грошей, а також безготівкові перерахування з цього рахункубанком здійснюються, як правило, на підставі наказу підприємства --власника розрахункового рахунку або з його згоди (акцепту).

В особливих випадках банк примусово списує кошти зрозрахункового рахунку за документами інших організацій. Наприклад, за наказамифінансових органів перераховуються суми прострочених податків і зборів, завиконавчими листами, наказам Держарбітражу - суми задоволених позовіві т.п. Банк, крім того, може списувати грошові кошти з розрахунковогорахунку підприємства без його наказу, з власної ініціативи (наприклад,відсотки за користування позиками, суми по прострочених позиках, завиконані ним послуги).

При розрахунках між підприємствами, банками та державою застосовуєтьсякалендарна система розрахунків, тобто всі платежі з розрахункового рахунку,включаючи відрахування до бюджету і виплату заробітної плати, проводяться впорядку календарної звітності (в порядку їх надходження до банку).

Прийом і видача грошей або безготівкові перерахування здійснюються банкомна підставі документів спеціальної форми, затвердженої ним же. З нихнайбільш поширеними є: оголошення на внесок готівкою, чек  (грошовий), платіжне доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога --доручення.

Підприємство періодично (щодня або в інші встановлені банкомстроки) отримує від банку виписку з розрахункового рахунку, тобто перелікздійснених ним за звітний період операцій. До виписці банку додаютьсядокументи, отримані від інших підприємств і організацій, на підставіяких зараховані або списані кошти, а також документи, виписаніпідприємством.

Виписка з розрахункового рахунку є другим примірником особового рахункупідприємства, відкритого йому банком. Зберігаючи грошові кошти підприємств,банк вважає себе боржником підприємства (його кредиторська заборгованість),тому залишки коштів і надходження на розрахунковий рахунок записує покредиту розрахункового рахунку, а зменшення свого боргу (списання, видачаготівкою) - по дебету. Обробляючи виписки, бухгалтер повинен пам'ятати процю особливість і записувати зараховані суми і залишок по дебетурозрахункового рахунку, а списання - по кредиту. Виписка з розрахункового рахункумає певні показники, частина яких кодується банком, і ці жкоди використовуються підприємством.

Виписка банку замінює собою регістр аналітичного обліку за розрахунковимрахунку і одночасно служить підставою для бухгалтерських записів. Всідодані до виписки документи гасяться штампом "погашено". Помилковозараховані або списані з розрахункового рахунку суми приймаються на рахунок 63  "Розрахунки за претензіями", а банку негайно повідомляється про такі суми длявнесення виправлень. У наступних виписках банк вносить виправлення, а вбухгалтерський облік підприємства заборгованість списується.

На полях перевіреної виписки проти сум операцій і в документахпроставляються коди рахунків, кореспондуючих з рахунком 51 "Розрахунковий рахунок",а на документах вказується ще й порядковий номер його запису у виписці.  Ці дані необхідні для контролю за рухом грошових коштів,автоматизації облікових робіт, довідок, перевірок і подальшого зберіганнядокументів. Перевірка та обробка виписок повинні здійснюватися в день їхнадходження.

Отримана з банку виписка перевіряється й обробляється: підбираютьсявсі виправдувальні документи, проставляються кореспондуючі рахунку (коди),а по витратах на утримання та експлуатацію машин і устаткування,загальновиробничих і загальногосподарських витрат обігу, розрахунків збюджетом і іншим, крім того, проставляються і коди статей. Це необхіднотому, що аналітичний облік за багатьма рахунками організовується в розрізістатей. Угрупування сум за статтями здійснюється в листах-розшифровках,які відкриваються щомісячно в розрізі рахунків, цехів і заповнюються заданими документів до відповідних журналів-ордерів.

Синтетичний облік операцій по розрахунковому рахунку бухгалтерія підприємстваведе на рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". Це активний рахунок, за дебетом якогозаписуються залишок вільних грошових коштів підприємства на початокмісяця, надходження готівки з каси підприємства, грошові кошти,зараховані від покупців продукції, замовників, дебіторів, отриманіпозики. За кредитом цього рахунку відображаються кошти в погашеннязаборгованості підприємства постачальникам матеріальних цінностей (послуг),підрядникам за виконані роботи, бюджету, банку за отримані позики,органам соціального страхування та іншим кредиторам, а також суми,виданий підприємству готівкою в касу.

Для відображення оборотів по кредиту рахунку 51 служить журнал-ордер № 2.  Обороти за дебетом цього рахунку записуються в різних журналах-ордерах і,крім того, контролюються відомістю № 2. Підставою для заповнення цихрегістрів є перевірені та оброблені виписки з розрахункового рахунку.

Суми з однаковими кореспондуючими рахунками кожної випискискладаються і записуються в журнал-ордер і до відомості підсумками.

Обов'язкова умова для заповнення регістрів - використання однієїрядки для кожної виписки незалежно від того, за який період вонаскладена. Кількість зайнятих строк журналу-ордера № 2 і відомості № 2 закожен місяць повинна бути однаковою і дорівнює кількості отриманих за цейперіод виписок з банку. Як у журналі ордері № 2, так і у відомості № 2суми записуються в розрізі кореспондуючих рахунків за дебетом і кредитомрахунку 51. Наявність цих показників за кожний звітний день і місяцьдозволяє рахунковим працівникам аналізувати джерела надходження грошовихкоштів на розрахунковий рахунок підприємства, контролювати цільове використаннякоштів, виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими господарськимиорганами згідно із затвердженим календарним графіком фінансових платежів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.