Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи психології та педагогікиЛ. А. Колеснічен...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
2.55 Mб
Скачать

Л ітература

 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. — М.: МГУ, 1977.

 2. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психоло­гии. — М.: Про­свещение, 1986.

 3. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. — К.: Вища шк., 1997.

 4. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підруч.: У 2 ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К., КНЕУ, 1999.

 5. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. — М.: Высш. шк., 1996.

 6. Литвинцева Н. А. Психологический портрет. — М.: б/изд., 1996.

 7. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: Основні по- ложення: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: Екс Об, 2000.

 8. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. — М.: Независимая фирма «Клас», 1998.

 9. Немов Р. С. Психология: Учеб.: В 3 кн. — М.: Центр ВЛАДОС, 1997.

 10. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. — М.: Тривола, 1995.

 11. Основи психології: Підруч. / Під ред. В. А. Роменця, О. В. Киричука. — К.: Либідь, 1997.

 12. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. — М.: Просвещение; Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.

 13. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. — М.: Педагогика, 1989.

 14. Рудестам К. Групповая терапия. — М.: Универс, 1993.

 15. Столяренко Д. Основы психологии. — Р-н-Д., 1996.

 16. Фрейд З. Психология бессознательного. — М.: Просвещение, 1990.

 17. Юнг К. Г. Человек и его символы. — СПб.: Б.С.К., 1996.

Навчальне видання

КОЛЕСНІЧЕНКО Ліна Аліковна БОРИСЕНКО Лариса Леонідівна

Основи психології та педагогіки Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Редактор І. Судзиловська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка І. Пантюхової

Підписано до друку 24.12.2001. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 9,3.

Умов. фарбовідб. 9,41. Обл.-вид. арк. 10,53. Наклад 2500 прим. Зам. № 01-2194

Видавництво КНЕУ 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458–00–66; 446–64–58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Київський національний економічний університет пропонує

Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення

«Економіка підприємства», «Системи макроекономічного рахівництва», «Ринок праці», «Нормування праці», «Маркетингова товар­на політика», «Курс економічного аналізу», «Страхування», «Страхові послуги», «Між­народні фінанси», «Бухоблік і прийняття рішень у банках», «Телекому­нікації в бізнесі», «Прикладне програмне забезпечення», «Інформаційні системи управ­ління трудовими ресурсами», «Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід», «Алгоритмізація та програмування про­цедур обробки інформації», «Мар­кетинг у банку», «Економетрія», «Конс­титуційне право України», «Правова статис­тика», «Організаційна поведін­ка», «Маркетингові дослідження», «Історія держави і права», «Інвестуван­ня», «Релігієзнавство», «Звітність підприємств», «Макроекономіка», «Мар­кетинг», «Фінансовий ринок», «Фондовий ринок» (міжнародна еконо­мі­ка), «Фондовий ринок» (менеджмент), «Економічна історія», «Біз­нес-план: технологія розробки та обґрунтування», «Внутрішній еконо­мічний меха­нізм підприємства», «Стратегічне управління», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Облік та аналіз зовнішньо­економічної діяль­ності», «Статистика охорони здоров’я», «Математичне програмування», «Спеціалізована англійська мова для економістів».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.