Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 10_СВ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
621.06 Кб
Скачать

Тема 10. Внутрішня організація та управління органу державної влади

 1. Орган державної влади як об'єкт організації.

 2. Організаційна структура органу державної влади: сутність і види.

 3. Менеджмент органу державної влади.

 4. Стратегічне та ситуаційне управління, функціональний аналіз та контролінг у діяльності органу державної влади.

 5. Інформаційне та комунікаційне забезпечення, зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державної влади.

 6. Лідерство в державному управлінні.

 7. Законність та відповідальність у державному управлінні.

1. Орган державної влади як об'єкт організації

Організація як процес передбачає створення структури об'єкта (органи державної влади або органи місцевого самоврядування), яка надає мож­ливість людям (державним службовцям) ефективно спільно працювати для досягнення цілей.

Організація як функція управління передбачає розподіл ресурсів, необхідних органу державної влади для виконання його завдань у просторі та часі. Тобто організація органу перед­бачає:

 • роботу з людьми — державними службовцями (їх підбір, навчання, створення системи мотивації, розвиток персоналу);

 • організацію інформаційно-комунікаційних зв'язків;

 • організацію бюджетування функцій і завдань.

Орган державної влади — це певна державна інституція, яка засновується державою в установленому законодавством порядку і діє за її повноваженням.

Для кожного з державних органів законодавством перед­бачені підстави, види та міра юридичної відповідальності.

Ознакою органу державної влади є правові зв'язки, що об'єднують особистий склад органу держави в одне ціле. Вони виражають:

 • службову супідрядність між працівниками;

 • покладання відповідальності й обов'язок нести відпові­дальність;

 • призначення керівників нижчестоящих державних ор­ганів керівниками вищестоящих органів.

Матеріальну основу організації і діяльності органу держав­ної влади становлять кошти державного бюджету.

Діяльність ор­ганів державної влади, а звідси і їхні акти, стосуються всіх гро­мадян України та іноземців, що перебувають на території України, а нормативні акти громадських об'єднань обов'язкові лише для членів таких об'єднань.

Усі органи державної влади ма­ють статус юридичної особи.

Таким чином, орган державної влади — це відносно відо­кремлена частина єдиної системи органів державної влади, по­будованої за конституційним принципом поділу влади, який створюється у певному, визначеному законом порядку і здійс­нює завдання та функції на підставі державно-владних повно­важень, власної компетенції.

Органи державної влади різняться залежно від набору за­кріплених за ними функцій та елементів управління і за стату­сом можуть бути міністерствами, службами, комітетами, агент­ствами, адміністраціями.

В Україні, для якої притаманний унітарний державний устрій та наявність в її складі адміністративної автономії, у систему органів державної влади входять: Верховна Рада Укра­їни, Президент України, Кабінет Міністрів України, централь­ні органи виконавчої влади (міністерства, державні служби (комітети), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом) та територіальні органи центральних органів виконавчої влади на місцях, місцеві державні адміністрації, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, місцеві суди, Генеральна прокуратура України та її органи на місцях, у тому числі Про­курор Автономної Республіки Крим, Представництво Прези­дента України в Автономній Республіці Крим, Вища рада юс­тиції, Центральна виборча комісія України, урядові органи державного управління.

Органи влади Автономної Республіки Крим (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міністерства і респуб­ліканські комітети Автономної Республіки Крим) не є органа­ми системи державної влади України, вони за своїм статусом є органами влади АРК.

У системі органів влади є такі, які за статусом є державними, однак не входять до законодавчої, виконавчої чи судової влади. Це Генеральна прокуратура України, Центральна виборча ко­місія України, Представництво Президента в Автономній Республіці Крим, Національний банк України.

Орган державної влади наділяється державно-владними повноваженнями як зовнішнього, так і внутрішнього характе­ру. Зовнішні регулюють його зв'язки з іншими органами влади як по вертикалі, так і горизонталі, з громадськістю, з бізнесо­вими структурами тощо. Внутрішні повноваження регулюють діяльність всередині організації (прийняття на роботу, керів­ництво конкретними підрозділами, кадровими, матеріально-технічним, інформаційним, фінансовим забезпеченням).

Діяльність більшості органів державної влади має виконав­чий та розпорядчий характер.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]