Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 1 Підприємство.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
94.72 Кб
Скачать

Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

У всіх тестах обрати одну правильну, повну відповідь з наведених

Тести

Варіант № 1

1. Які з наведених нижче ознак застосовуються для класифікації підприємств?

а) за ефективністю діяльності підприємств;

б) за способом утворення та формування статутного капіталу;

в) за часткою іноземного капіталу в статутному капіталі підприємства;

г) за формою власності.

2.Підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади називається:

а) приватним;

б) комунальним;

в) державним;

г) колективним.

3. Господарську діяльність в Україні можуть здійснювати…

а) виключно господарські організації, які є юридичною особою;

б) виключно окремі фізичні особи, зареєстровані як приватні підприємці;

в) окремі фізичні особи, зареєстровані як приватні підприємці так і господарські організації, які є юридичною особою.

4. Один з установчих документів, який регулює діяльність підприємства та взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання – це...

а) статут підприємства;

б) засновницький договір;

в) колективний договір;

г) підприємницький договір.

5. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридич­ної особи ...

а) від дня його державної реєстрації;

б) від дня підписання майбутніми власниками підприємства засновницького договору;

в) від дня підписання угоди між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією або власником підприємства.

6. За видами економічної діяльності підприємства поділяються на…

а) промислові, будівельні, сільськогосподарські, торговельні, транспортні, ресторанний та готельний бізнес та інші;

б) індивідуальні, серійні та масові;

в) великі, середні та малі;

г) вертикальної інтеграції та горизонтальної інтеграції.

7. Дозвіл, який надається на певний термін державними органами на здійснення окремих видів суспільно корисної діяльності, у тому числі зовнішньо­економічної – це...

а) ліцензії;

б) патент;

в) сертифікат відповідності;

г) стандарт.

8. За формою власності згідно з Господарським кодексом України розрізняють:

а) приватні, колективні, комунальні, державні та спільні підприємства;

б) промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, торговельні, фінансово-кредитні та інші;

в) спеціалізовані, універсальні, багато профільні;

г) великі, середні, малі.

9. Гос­подарське товариство, що має статутний фонд, поді­лений на частки, розмір яких визначається установчими доку­ментами і учасники якого несуть відповідаль­ність тільки в межах їх внесків до статутного фонду називається...

а) товариством з обмеженою відповідальністю;

б) товариством з додатковою відповідальністю;

в повним товариством;

г) командитним товариством.

10. Найпростіша форма договірного об'єднання під­приємств з метою постійної координації їх господарської діяльності, яка не має права втручатися у ви­робничу та комерційну діяльність будь-якого з її учасників – це ...

а) консорціум;

б) корпорація;

в) асоціація;

г) концерн.

Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання

Тести

Варіант № 2

1. Основним документом, що встановлює відповідно до Конституції правові основи господарської діяльності підприємств в Україні, є...

а) Бюджетний кодекс України;

б) Закон України „Про захист економічної конкуренції”;

в) Господарський кодекс України;

г) Податковий кодекс України.

2. Наявність постійного трудового колективу, організаційної структури й апарату управління, організаційних та управлінських регламентів характеризує...

а) виробничо-технічну єдність підприємства;

б) організаційну єдність підприємства;

в) економічну єдність підприємства.

3. Цивільно-правовий договір, який засвідчує волевиявлення фізичних або юридичних осіб щодо заснування підприємства для реалізації конкретної підприємницької мети -- це…

а) засновницький договір;

б) статут підприємства;

в) колективний договір.

4.Договірне об'єднання суб'єктів господарювання на засаді інтеграції їхніх науково-технічних, виробничих та комер­ційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень для централі­зованого регулювання діяльності кожного з учасників – це ...

а) консорціум;

б) корпорація;

в) асоціація;

г) концерн.

5. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є:

а) засновницький договір;

б) статут;

в) модельний статут;

г) колективний договір.

6. Корпоративне підприємство утворюється ...

а) двома та більше засновниками за їхнім спільним рішенням та діє на основі об'єднання майна та (або) підприєм­ницької чи трудової діяльності засновників, їх спільного управління справами на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі за­сновників у розподілі доходів та ризиків підприєм­ства;

б) одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки, затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і фор­мує його трудовий колектив на засадах трудового найму, ви­рішує питання реорганізації та ліквідації підприємства;

в) правильні відповіді а) і б).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.