Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_6.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
124.92 Кб
Скачать

Тема 6. Оподаткування підприємств

6.1 Система оподаткування підприємств в Україні

6.2 Загальнодержавні податки та збори

6.3 Місцеві податки та збори

6.1 Система оподаткування підприємств в Україні

Система оподаткування підприємств – це сукупність форм та методів спрямування частини доходів підприємств до бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів, що стягуються в порядку, установленому відповідними законами держави. Податкове законодавство України складається з Конституції України; Податкового Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання Податкового Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими Податковим Кодексом.

Побудова системи оподаткування базується на принципах, поданих на рис. 6.1.

Загальність оподаткування

Рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації

Невідворотність настання визначеної законом відповідальності

Презумпція правомірності рішень платника податку

П ринципи

побудови

системи

оподаткування

Фіскальна достатність

Соціальна справедливість

Економічність оподаткування

Нейтральність оподаткування

Стабільність

Рівномірність та зручність сплати

Єдиний підхід до встановлення податків та зборів

Рис.6.1. Принципи побудови системи оподаткування

Податок - це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу.

Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим Кодексом порядку, становить податкову систему України.

Податки мають такі ознаки:

  • односторонній принцип стягнення;

  • обов`язковий порядок надходження до бюджету;

  • відсутність цільового спрямування;

  • безеквівалентний характер відносин платника податку з державою;

  • періодичність сплати податків.

Виникнення податків та інших платежів пов’язано з виникненням та функціонуванням держави. Схему впливу податків на державному рівні подано на рис. 6.2.

Рівень розвитку економіки

Стан соціальної сфери

П одатки

Зовнішню і внутрішню політику

повинні

відображати

Географічне положення

Кліматичні умови

Економічний стан

Рис.6.2. Схема впливу податків на державному рівні

Податки, які сплачуються платниками до бюджету, стають власністю держави. Вони є матеріальною базою фінансового забезпечення соціально – економічних та військово-політичних завдань держави.

З другого боку, податки мають суттєвий вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств (рис. 6.3).

Податки виконують дві основні функції – фіскальну та регулюючу.

Фіскальна функція полягає у формуванні централізованих фінансових ресурсів шляхом стягнення податків і зборів.

Регулююча функція реалізується через вплив податкової системи на фінансовий стан та ефективність діяльності суб`єктів господарювання, а також на рівень та якість споживання. Цей вплив здійснюється через такі податкові важелі, як визначення об`єктів і суб`єктів оподаткування, ставки податків і строки їх сплати, податкові пільги та штрафні санкції.

До підприємств, які порушили податкове законодавство, застосовуються штрафні санкції. Порушеннями визнаються: неподання або несвоєчасне подання податковим органам форм звітності та інших необхідних документів; несплата в установлені строки податків, зборів та інших обов`язкових платежів; приховування об`єктів від оподаткування; навмисне заниження сум податків.

Система оподаткування, що існує на сьогодні в Україні, дуже складна, важкодоступна та не завжди зрозуміла для платників податків. Варто зазначити, якщо податки економічно не обґрунтовані, то вони пригнічують і розвиток підприємств, і стимули до праці та спричиняють несправедливий розподіл доходів між соціальними групами.

Податкова політика повинна, передусім, сприяти збільшенню обсягів накопичення, створення умов, які полегшують оновлення капіталів підприємств.

При впровадженні податкової політики держава обов`язково враховує інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства.

Однією з головних цілей формування системи оподаткування повинно бути поліпшення фінансового стану підприємств усіх форм власності і особливо пріоритетних напрямів виробництва.

ПОДАТКИ

Показники фінансово- господарської діяльності, на які впливають податки

Елементи оподаткування, через які здійснюється вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємств

О б`єкт оподаткування

С тавки податку

Б аза оподаткування

П орядок обчислення

податку

П одатковий період

С трок та порядок сплати податку

Ш трафи за порушення

податкового законодавства

П одаткові пільги

Собівартість продукції

Балансовий прибуток

Чистий прибуток

Виручка від реалізації

Платоспроможність підприємства

Фінансова стійкість підприємства

Іммобілізація оборотних коштів

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

Залишки нереалізованої продукції

Обсяг отримуваних кредитівРис.6.3. Схема впливу податків на фінансово-господарську діяльність підприємства

Об`єднання податків у систему передбачає можливість їх класифікації, що дозволяє краще з`ясувати сутність цієї категорії. Підстав для класифікації може бути декілька.

На рис.6.4 подано критерії класифікації податків в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]