Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4-й к. соціально-педагогічна практика Поляничко...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Критерії оцінювання результатів практики

 1. Характер участі студента у настановчій та підсумковій конференціях щодо проведення виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах.

 2. Характер оцінки діяльності практиканта (з урахуванням рівня дисциплінованості, відповідальності, ініціативності, неконфліктності), наданої з місця проходження практики та зафіксованої в атестаційному листі і в характеристиці.

 3. Якісний зміст щоденника, додатків та наукового реферату, які мають демонструвати рівень спроможності майбутнього фахівця до:

─ кваліфікованого здійснення соціальної діагностики проблем клієнта

(групи клієнтів) та їх формування;

─ адекватного визначення правового поля соціально-педагогічного

втручання;

─ оптимального визначення мети соціально-педагогічної взаємодії;

─ розробки та втілення ефективних програм соціально-педагогічної

допомоги;

─врахування варіативності результатів соціально-педагогічної практики в процесі добору відповідних методик і технологій;

─ здатності налагоджувати позитивні взаємини з учнями, їх батьками та колегами;

─ здійснення різнобічного самоаналізу процесу й результатів власної

фахової діяльності в аспекті визначення адекватності й достатності

накопичених у процесі навчання професійних знань і умінь;

─ планомірного й систематичного документального висвітлення

результатів професійної діяльності і до своєчасного звітування.

 1. Своєчасність подання студентами звітних матеріалів та відповідність їх оформлення офіційним вимогам.

Вважається, що студент, який не проходив практику, або робота якого під час практики визнана незадовільною, не виконав навчального плану даного семестру. Таким студентам за рішенням деканату, може бути надана можливість повторного проходження практики без відриву від навчання. Якщо студент вдруге отримає незадовільну оцінку з практики, ректор університету вирішує питання про його відрахування.

Додаток 1

Зразок оформлення атестаційного листа результатів практики

Атестаційний лист результатів виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах

студента (-ки) ІV курсу спеціальності „Соціальна педагогіка” СумДПУ ім. А.С. Макаренка

Прізвище, ім¢я по-батькові студента ________________________________________________________________________________

Термін проходження практики ____________________________________________________________________________________

Місце проходження практики _____________________________________________________________________________________

Керівник практики (П.І.Б.) ________________________________________________________________________________________

Відповідальний методист практики (П.І.Б.) __________________________________________________________________________

Напрями

соціально-педагогічної роботи

Зміст соціально-педагогічної діяльності

Оцінка

(із зазначенням П.І.Б. та посади спеціаліста)

Примітки

Робота з пакетом документів соціального педагога освітнього закладу

 1. Складання соціального паспорту 6-Б класу.

 2. Допомога в оформленні та веденні соціально-педагогічних карток учнів 6-Б класу.

 3. Ведення карток індивідуальної діяльності з учнями 6-Б класу.

„відмінно”

„добре”

„відмінно”

________ соціальний педагог Петренко О.В.

(підпис)

Творчий підхід та відповідальність

Застосування діагностичних методик стосовно певної соціально-педагогічної проблеми в межах індивідуальної науково-дослідної діяльності

 1. Анкетування учнівської паралелі 6-х класів щодо обізнаності дітей про свої права.

 2. Анкетування батьків відповідного учнівського контингенту щодо обізнаності про права дитини та їх дотримання в сім’ї.

 3. Проведення індивідуальної бесіди з учнем Х. стосовно проблеми взаємовідносин в учнівському колективі в аспекті дотримання прав дитини

„добре”

„задовільно”

„добре”

________ соціальний педагог Петренко О.В.

(підпис)

Недосконалість застосованої діагностичної методики

Розробка та впровадження практичних

соціально-педагогічних заходів

 1. Соціально-педагогічне консультування важковиховуваних учнів 6-Б класу.

 2. Розробка тренінгового заняття для учнів 6-Б класу щодо розвинення вміння самоорганізації.

 3. Розробка моделі бесіди з батьками учнів 6-Б класу щодо проблем виховання відповідальності у дитини.

„добре”

„добре”

„добре”

________ соціальний педагог Петренко О.В.

(підпис)

Достатній рівень практичної готовності до здійснення профілактичного впливу

Оцінка за ведення щоденника _________________________________________ __________________________

(підпис керівника практики)

Оцінка за виконання творчого групового завдання__________________ __________________________

(підпис керівника практики)

Підсумкова оцінка _______________________________________

Дата одержання заліку _____________________________________ __________________________________

(підпис відповідального методиста практики

Додаток 2

Зразок оформлення характеристики практиканта за результатами діяльності під час практики

Штамп вихідної

документації

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента 0044 академічної групи

спеціальності „Соціальна педагогіка. Практична психологія”

факультету педагогіки і практичної психології

СумДПУ ім. А.С. Макаренка

Мельника Олександра Володимировича

Мельник О.В. проходив виробничу соціально-педагогічну практику в ЗОШ № 25 з 12.02. по 23.03.08р. Під час проходження практики виявив глибокий інтерес до професії соціального педагога. Цікавився методичною та професійною літературою кабінету, особливостями професійних обов'язків спеціаліста. Практикант брав участь в систематизації матеріалів кабінету соціального педагога, в оформленні тренінгової кімнати школи. Активно допомагав соціальному педагогу в роботі з документацією (оформлення соціальних паспортів учнів). Проводив діагностичну роботу (вивчення міжособистісних стосунків, дослідження феномену лідерства в учнівських колективах 8-х – 9-х класів; індивідуальна діагностика особистості учня 9 „А” класу); тренінгові заняття за методикою „Рівний–Рівному”; виховну роботу (розробка і проведення виховної години на тему „Ідеальний учень” у 10 „Б” класі); співпрацював з практичним психологом школи в розробці та оформленні розвиваючої програми для роботи з обдарованими підлітками; брав участь в підготовці і проведенні батьківських зборів у 10-х та 11-х класах.

Теоретичні знання з соціальної педагогіки ефективно застосовував під час розвиваючої та організаційно-методичної діяльності, знання з загальної, вікової психології та психодіагностики – під час діагностичної роботи та оформлення відповідної звітної документації.

Під час проходження практики Мельник О.В. виявив високі професійні та моральні якості, любов до дітей; відзначився старанністю, працелюбністю, відповідальністю. Студент-практикант має глибоку базу теоретичної підготовки, високий культурний рівень, розвинені навички ефективного спілкування, гарний потенціал і потребу до постійного професійного самовдосконалення. Користується авторитетом і повагою як в педагогічному колективі навчального закладу, так і серед учнів школи.

Результати проходження виробничої соціально-педагогічної практики Мельника Олександра Володимировича рекомендовано оцінити на „відмінно” (Протокол № ____ засідання педагогічної ради від 20.03.08р.).

Директор ____________ С.В. Ткаченко

М.П.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій

ЩОДЕННИК

ВИРОБНИЧОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Студента-практиканта ______________________________________________

ІV-го курсу спеціальності «СППП» ЗФН

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

Місце проходження практики:________________________________________

_________________________________________________________________

Термін проходження практики:______________________________________

Відповідальний методист практики:___________________________________

Фахівець установи ___________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.