Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Характеристика форм ф_н.зв_тност_.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
310.27 Кб
Скачать

22

Тема 3. Характеристика форм фінансової звітності

Інформаційною базою фінансового аналізу є бухгалтерська звітність.

Призначення фінансової звітності складається насамперед у тім, щоб допомогти її користувачам виробити кваліфіковані судження і прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства. Оскільки існують різні групи користувачів, логічно припустити, що кожна може мати різні інформаційні потреби. У таблиці 2.1 представлені інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів.

Таблиця 2.1

Інформаційні потреби основних

користувачів фінансових звітів

Користувачі інформації

Інформаційні потреби

В н у т р і ш н і к о р и с т у в а ч і.

Керівництво підприємства,

менеджери відповідних рівнів

Визначення:

- правильності прийнятих інвестиційних рішень;

- ефективності структури капіталу;

- основних напрямків політики дивідендів.

Складання прогнозних форм звітності і здійснення попередніх розрахунків фінансових показників майбутніх звітних періодів, оцінювання можливості злиття з іншою чи організацією її придбання, доцільність структурної організації.

З о в н і ш н і к о р. и с т у в а ч і.

1-а група – користувачі, що зацікавлені в діяльності підприємства з прямим

фінансовим інтересом.

Існуючі і потенційні власники (акціонери, засновники)

Придбання, продаж і володіння цінними паперами.

Участь у капіталі підприємства.

Оцінка якості управління.

Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу

Існуючі і потенційні кредитори

Оцінка доцільності надання або продовження кредиту, визначення умов кредитування, поліпшення гарантій повернення кредиту, оцінка довіри до підприємства як до клієнта.

Постачальники

Оцінка можливості підприємства вчасно виконувати свої

зобов'язання.

Покупці

Визначення надійності ділових зв'язків з даним партнером.

Держава

Здійснення державної політики і контролю.

Працівники

Зацікавленість з погляду їхньої заробітної плати і перспектив роботи на даному підприємстві.

З о в н і ш н і к о р и с т о в а ч і:

2-а група – користувачі, що зацікавлені діяльністю підприємства без фінансового інтересу.

Аудиторські фірми

Перевірка відповідності даних звітності визначеним правилам з метою захисту інтересів інвесторів.

Фінансові консультанти

Використання звітності з метою вироблення рекомендацій своїм клієнтам по інвестуванню капіталу в те чи інше підприємство.

Законодавчі органи

Юристи

Використання звітної інформації для оцінки виконання умов контрактів, дотримання законодавчих норм при розподілі прибутку і виплаті дивідендів, а також для визначення умов пенсійного забезпечення.

Преса та інформа-ційні агенства

Використання звітності для підготовки оглядів, оцінки тенденцій розвитку й аналізу діяльності окремих компаній і галузей, розрахунку узагальнюючих показників фінансової діяльності.

Органи

статистики

Використання звітності для статистичних узагальнень по галузях і порівняльного аналізу.

Профспілки

Зацікавленість у використанні даних звітності для визначення своїх вимог у відношенні заробітної плати й умов трудових угод, а також для оцінки тенденцій розвитку галузі, до якої відноситься дане підприємство.

Згідно ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV підприємства зобов'язані подавати фінансову звітність наступним категоріям користувачів:

- органам, до сфери управління яких вони відносяться;

- трудовим колективам за їхньою вимогою;

- власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

- органам виконавчої влади;

- іншим користувачам відповідно до законодавства.

Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відображують майновий і фінансовий стан підприємства на визначену дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

Згідно цього Закону фінансова звітність включає:

  1. «Баланс» (форма № 1);

  2. «Звіт про фінансові результати» (форма № 2);

  3. «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3);

  4. «Звіт про власний капітал» (форма № 4);

  5. Примітки до фінансових звітів.

Форми і порядок складання цих звітів містяться відповідно з П(С)БО № 2 – 5, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87, а вимоги до змісту інформації, яки приводяться в Примітках до звітів – у всіх П(С)БО.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства починається з оцінки фінансового стану за даними балансу.

У бухгалтерському балансі показують наявність і стан засобів підприємства в грошовому виразі на визначену дату. Ці засоби класифікуються по складу, джерелам фінансування, розміщенню, юридичній належності.

По складу засоби підприємства діляться на оборотні і необоротні.

По джерелах формування засоби поділяють на власні і позикові. Суть власних засобів розкриває їхня назва. Позикові засоби не є власністю підприємства, використовуються ним тимчасово протягом визначеного терміну, після закінчення якого вони повертаються їхньому власнику.

В активі балансу підприємства відображується вартість майна, цінних паперів і довгострокових інвестицій.

Пасиви – це джерела фінансування засобів і зобов'язання підприємства по кредитах і кредиторській заборгованості, погашення якого приведе до зменшення загального капіталу або майбутніх доходів.

Для правильного читання балансу необхідно знати зміст його статей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.