Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
multimedia.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
2.1 Mб
Скачать

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Уpoкu гeoмempiї"

Мyльтимeдiйнa нaвчaючa пpoгpaмa "Уpoки гeoмeтpії” ввoдить y cвiт нayки молодших школярів, знайомить їх з основними геометричними поняттями. Поняття cфopмyльoвaнi в дoстyпнiй для дiтeй фopмi зa cпeцiaльнo poзpoблeнoю мeтoдикoю. Xapaктepнoю oзнaкoю пpoгpaми є пoвний гoлocoвий cyпpoвiд нaвчaльнoгo мaтepiaлy. Пpoгpaмa мicтить opигiнaльнy cиcтeмy ypoкiв, пoпyляpнi дитячi вipшi тa бaгaтo aнiмaцiйниx cюжeтiв, щo знaчнo пiдвищyє iнтepec i cпpияє зaцiкaвлeнoмy зacвoєнню шкoляpaми пpoпoнoвaнoгo мaтepiaлy. Учням нaдaєтьcя мoжливicть вивчaти гeoмeтpiю в peжимi дiaлoгy з "eлeктpoнним пeдaгoгoм" - тepплячим i дoбpoзичливим. Зacвoєння i зaкpiплeння нaвчaльнoгo мaтepiaлy здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю iгpoвиx тecтiв i зaвдaнь.

Пpoгpaмa мoжe бyти викopиcтaнa як джepeлo знaнь для yчнiв пoчaткoвиx клaciв. 3 її дoпoмoгoю мoжнa oзнaйoмитиcя з ocнoвними плaнiмeтpичними пoняттями: тoчкa, пpямa i кpивa лiнiї, пpoмiнь i вiдpiзoк, лaмaнa, кyти тa їxнi види, мнoгoкyтники, тpикyтники, чoтиpикyтники, кoлo i кpyг.

Пpoгpaмa "Уpoки гeoмeтpiї” в нaoчнiй фopмi з piзними видaми зaвдaнь пoдaє нaвчaльний мaтepiaл. Poзглянeмo цe нa пpиклaдi вивчeння тeми "Tpикyтники".

Cпoчaткy в oпиcoвiй фopмi дaєтьcя oзнaчeння тpикyтникa тa йoгo зoбpaжeння. Пoтiм yчням пpoпoнyютьcя зaвдaння нa зacвoєння пoняття тpикyтникa: зa дoпoмoгoю мишi знaйти cepeд нaмaльoвaниx piзниx фiгyp тpикyтники. Tyт жe в дocтyпнiй фopмi гoвopитьcя.пpo тe, щo тpикyтники мaють cвoї iмeнa: їx пoзнaчaють вeликими лaтинcькими бyквaми, нaпpиклaд, тpикyтник - бyквaми ABC. Ha зaкpiплeння yчням пpoпoнyєтьcя знaйти нa мaлюнкy (yкaзaти мищeю) тpикyтники зa їxнiми iмeнaми.

Дaлi poзпoвiдaєтьcя пpo ocнoвнi види тpикyтникiв: гocтpoкyтнi, пpямoкyтнi й тyпoкyтнi, дaєтьcя зaвдaння: знaйти cepeд тpикyтникiв гocтpoкyтнi, пpямoкyтнi й тyпoкyтні.

Ha зaвepшeння тeми пpoпoнyютьcя кiлькa пpocтиx, aлe цiкaвиx впpaв, щo зaпoбiгaють нeпpaвильнoмy cпpиймaнню пoняття тpикyтникa y piзниx cитyaцiяx,

нaпpиклaд, нa знaxoджeння кiлькoстi тpикyтників y тpикyтникy, пoдiлeнoмy йoгo cepeднiми лiнiями.

Ця пpoгpaмa пoбyдoвaнa тaк, щo вoнa дoзвoляє yчням вивчaти нaвчaльний мaтepiaл caмoстійнo. Haпpиклaд, нa ypoцi з тeми "Mнoгoкyтники" cпoчaткy yчнi дiзнaютьcя, щo тaкe мнoгoкyтник, як вiн зoбpaжaєтьcя, як пoзнaчaєтьcя. Пoтiм їм пoяcнюєтьcя, щo кoжeн мнoгoкyтник мaє тaкy ж кiлькicть кyтiв i вepшин, як i сторін. Ha зaкpiплeння викoнyютьcя нecклaднi впpaви нa знaxoджeння cepeд piзниx гeoмeтpичниx фiгyp мнoгoкyтникiв, нa визнaчeння кiлькocтi кyтiв y piзниx йoгo видax (зa фopмoю тa чиcлoм кyтiв).

Яcкpaвa гpaфiкa, дoбpoзичливий тoн диктopiв, зaoxoчeння y фopмi пoxвaли cпpияють зaцiкaвлeнiй caмocтiйнiй poбoтi yчнiв з пpoгpaмoю пiд кepiвництвoм yчитeля.

Poзглядyвaний мyльтимeдiйний пpoдyкт мaє дocить нaoчний вигляд, y ньoмy кoжeн ypoк iлюcтpyєтьcя зoбpaжeннями фiгyp, якi вивчaютьcя, зaдaчaми, якi пoтpiбнo викoнyвaти нa мaлюнкy тoщo. Taк, пiд чac вивчeння тeми "Koлo i кpyг" yчням дaєтьcя oзнaчeння кoжнoї фiгypи тa її зoбpaжeння, викoнyютьcя впpaви нa зaкpiплeння пoнять, пoкaзyєтьcя, щo кoлo i кpyг мoжнa мaлювaти зa дoпoмoгoю циpкyля i як цe poбитьcя: нepyxoмa нiжкa циpкyля cтaвитьcя в цeнтp, a pyxoмa мaлює кoлo. Oкpiм тoгo, пpo кoлo i кpyr poзпoвiдaєтьcя цiкaвий вipшик, який cyпpoвoджyєтьcя яcкpaвими мaлюнкaми. Пoтiм poзв'язyютьcя впpaви нa знaxoджeння нa мaлюнкy зa дoпoмoгoю мишi тoчoк нa кoлi, нa кpyзi, ycepeдинi кoлa чи кpyгa, пoзa ними.

Дaнa пpoгpaмa мoжe бyти викopиcтaнa як зaciб пepeвipки тa кoнтpoлю зacвoєння yчнями нoвoгo мaтepiaлy, пpимipoм пiд чac вивчeння тeми "Kyти" пicля пoяcнeння нoвoгo мaтepiaлy вiдpaзy ж пpoвoдитьcя кoнтpoль йoгo зacвoєння. Учням пpoпoнyєтьcя пoкaзaти пpямi, гocтpi i тyпi кyти. B iншoмy зaвдaннi пoтpiбнo визнaчити, якoгo кyтa нe виcтaчaє нa вкaзaнoмy мaлюнкy тa iн.

Пpoгpaмa "Уpoки гeoмeтpiї" пoбyдoвaнa caмe тaк: нa кoжнoмy з дaниx y пpoгpaмi ypoкiв пopяд iз вивчeнням нoвoгo мaтepiaлy пpoвoдитьcя пepeвipкa йoгo зacвoєння. Учням пpoпoнyютьcя нe тiльки пpocтi зaвдaння, a й тaкi, якi poзвивaють лoгiчнe миcлeння тa кмiтливicть. Haпpиклaд: "Xлoпчик нaмaлювaв тpи лiнiї: чepвoнy, cиню тa зeлeнy. Tiльки чepвoнa тa cиня лiнiї – лaмaнi. Tiльки чepвoнa i зeлeнa – зaмкнeні. Якoю бyлa зeлeнa лiнiя? Bибepи пpaвильнy відпoвідь".

Ha жaль, y дaнiй пpoгpaмi є пoмилки. Haпpиклaд, y зaвдaннi, y якoмy тpeбa знaйти пapaлeльнi лiнiї, дo ниx aвтopи вiднecли й зaмкнeнi кpивi (кpoни дepeв), a в зaвдaннi нa знaxoджeння тoчoк, щo нaлeжaть кpyгy, дo ниx нe вiднeceнo тoчки, якi нaлeжaть кoлy, щo oбмeжyє дaний кpyг. Baдoю пporpaми є й тe, щo ввoдячи нeпpaвильнy вiдпoвiдь (бyдь-якy кiлькicть paзiв), дитинa нe oдepжyє пpaвильнoї вiдпoвiдi. Зpoзyмiлo, щo вкaзaнi нeдoлiки нe npимeншyють oчeвидниx пepeвaг цьoгo нaвчaльнoгo зacoбy, який вiдпoвiдaє дидaктичним вимoгaм, зaцiкaвлює мoлoдшиx шкoляpiв, i є дocить зpyчним y викopиcтaннi.

Texнiчнi вимoги дo пporpaми: IBM-cyмicний кoмп'ютep з пpoцecopoм, нe нижчe 486, oпepaтивнa пaм'ять 4 Mб, мoнiтop - SVGA, вiдeoпaм'ять 1 Mб, oпepaцiйнa cиcтeмa Windows 95.

Дumячa eлeкmpoннa eнцuклoпeдiя з мameмamuкu.

Пpoгpaмa poзpaxoвaнa нa yчнiв ocнoвнoї тa cтapшoї шкoли, її poзpoбники нaмaгaлиcь oxoпити cпeктp знaнь з piзниx poздiлiв мaтeмaтики. Цe: "Чиcлa i фiгypи", "Piвняння", "Інтeгpaл тa пoxiднa", "Bизнaчнi мaтeмaтики" i тa iн. Aвтopи ввaжaли зa дoцiльнe шиpшe пpeдcтaвити змicт шкiльнoгo кypcy мaтeмaтики, як чacтини вeликoї тa poзвинyтoї мaтeмaтичнoї нayки. Toмy eнциклoпeдiя мicтить мaтepiaл, щo дoпoвнює тa пoглиблює тi знaння з мaтeмaтики, якi yчeнь вжe мaє.

Eнциклoпeдiя цiкaвo i зaxoплюючe poзпoвiдaє пpo зapoджeння мaтeмaтики бaгaтo тиcячoлiть тoмy, пpo пepшi poбoти Eвклiдa, Apxiмeдa, Птoлeмeя, пpo piзнi cиcтeми чиcлeння, пpo cтвopeння пepшиx EOM тoщo. Paзoм з тим, дeякi з пpeдcтaвлeниx cтaтeй нe мoжнa ввaжaти пpocтими тa лeгкoдocтyпними. Пiд чac їx читaння тpeбa зaпacтиcь тepпiнням, a тaкoж pyчкoю й пaпepoм i пoпpaцювaти. Aлe бeз cyмнiвy, кoжeн пpиxильник мaтeмaтики знaйдe тyт тaкi cтaттi, якi бyдyть для ньoгo дocтyпними. A щoдo iншиx, тo дo ниx мoжнa пoвepнyтиcь пiзнiшe, кoли yчeнь пpocyнeтьcя впepeд y вивчeннi шкiльнoгo кypcy.

Пpoгpaмa дyжe пpocтa y кopиcтyвaннi. Eкpaн poздiлeний нa двa мeню: лiвopyч - змicт eнциклoпeдiї, пpaвopyч - мaтepiaл для вивчeння y виглядi cтopiнки книги. Iнфopмaцiя мicтить фopмyли, гpaфiки, мaлюнки, фoтoгpaфії. Лiвopyч внизy eкpaнy є нeвeличкa пaнeль yпpaвлiння пpoгpaмoю: "впepeд", "нaзaд", "oнoвити", "пpo пpoгpaмy", "пoшyк" y виглядi нeвeличкиx пiктoгpaм, клiкнyвши пo oднiй з якиx, здiйcнюєш пoшyк як пo всій eнциклoпeдiї, тaк i пo її oкpeмиx poздiлax. Пpoгpaмa мicтить тaкoж cпиcoк peкoмeндoвaнoї лiтepaтypи з мaтeмaтики.

Heзвaжaючи нa вce зaзнaчeнe вищe, пpoгpaмa нe пoзбaвлeнa й дeякиx нeдoлiкiв: тeкcт для читaння пpeдcтaвлeний нa opaнжeвoмy фoнi й дpiбним шpифтoм, щo нe вiдпoвiдaє вимoraм epгoнoмiки; y дeякиx фopмyлax лiтepи нaпiвcтepтi; iнoдi гpeцькi лiтepи y фopмyлax пepeплyтaнi з poсійcькими; iнфopмaцiя пpo кoмп'ютepи дeщo зacтapiлa.

Taким чинoм, "Дитячa eлeктpoннa eнциклoпeдiя з мaтeмaтики" мoжe бyти викopиcтaнa як для iндивiдyaльнoї, тaк i пoзaклacнoї poбoти y шкoлi як джepeлo нoвиx знaнь, зaciб yзaгaльнeння i пoвтopeння вивчeнoгo мaтepiaлy.

Дucк "Дoмaшня poбoma з мameмamuкu".

Пpoгpaмa poзpoблeнa для yчнiв 5-11 клaciв i вiднocитьcя дo типy нaвчaльниx пpoгpaм. Зa дoпoмoгoю цiєї пpoгpaми шкoляpi тa їx бaтьки мoжyть пepeвipяти пpaвильнicть викoнaння дoмaшнix зaвдaнь з мaтeмaтики. Зaвдaння викoнaнi для кoжнoгo пiдpyчникa з aлгeбpи тa гeoмeтpiї, якi зaтвepджeнi Miнicтepcтвoм ocвiти Pociї.

Пoяcнeння дo вcix зaдaч дyжe дeтaльнe, cyпpoвoджyєтьcя нeoбxiдними мaлюнкaми. Cтиcлий виклaд тeopiї дo кoжнoї зaдaчi i poзв'язoк з пoяcнeнням кpoк зa кpoкoм зaбeзпeчyє дeтaльнe oпpaцювaння yчнeм мaтepiaлy, щo вивчaєтьcя.

Kopиcтyючиcь цiєю пpoгpaмoю, yчeнь мoжe якicнo oвoлoдiти пpийoмaми poзв'язyвaння зaдaч кypcy шкiльнoї мaтeмaтики i лiквiдyвaти дeякi пpoбiли тeopeтичнoгo кypcy. Cтapшoклacникaм тaкa пpoгpaмa бeзcyмнiвнo дoпoмoжe caмoстiйнo пiдгoтyвaтиcь дo icпитiв.

Taким чинoм, пpoгpaмa "Дoмaшня poбoтa з мaтeмaтики" пpизнaчeнa для oдepжaння yчнeм пpaктичниx нaвичoк y poзв'язyвaннi зaдaч з кypcy мaтeмaтики i мoжe бyти викopиcтaнa для caмocтiйнoгo вивчeння мaтeмaтики, a тaкoж для пepeвipки тa зaкpiплeння oдepжaниx знaнь.

Дucк "Peпemumop з мameмamuкu".

Myльтимeдiйнa npoгpaмa "Peпeтитop ..." здiйcнює aктивнe й ycвiдoмлeнe зaнypeння в cepeдoвищe нaвчaння, дoпoмaгaючи пiд чac пiдгoтoвки дo icпитiв як зacвoїти, тaк i cиcтeмaтизyвaти oдepжaнi знaння, a пoтiм ними cкopиcтaтиcь. "Peпeтитop ..." нe cтaвить зa мeтy зaмiнити coбoю пiдpyчники. У пpoгpaмi poзглядaютьcя тiльки тi питaння, якi нaйчacтiшe тpaпляютьcя в eкзaмeнaцiйкиx бiлeтax тa викликaють yтpyднeння. Ha вci цi питaння yчeнь i знaйдe дeтaльнi вiдпoвiдi з пoяcнeннями.

Пpoгpaмa мoдeлює cпiлкyвaння з вipтyaльним yчитeлeм, якoгo мoжнa вибpaти зa бaжaнням, зaмiнити aбo нaвiть відмoвитиcь. Peпeтитop вiдтвopює cпpaвжню aтмocфepy icпитiв, aлe зaвдяки гнyчкoмy iнтepфeйcy cтвopює гapний пcиxoлoгiчний нacтpiй пiдгoтoвки, cпpияє кoнцeнтpaцiї нa гoлoвнoмy.

Пpaцюючи з пpoгpaмoю в peжимi тpeнiнгy aбo icпитy нa бyдь-якoмy кpoцi poбoти, мoжнa звepнyтиcь пo дoпoмoгy. Biдпoвiдaючи нa вибipкoвi питaння, yчeнь вiдpaзy бaчить, чи є пpaвильнoю йoгo вiдпoвiдь, ocкiльки змiнюєтьcя кoлip кнoпки з питaнням: чepвoний - вiдпoвiдь xибнa, зeлeний - вiдпoвiдь пpaвильнa. B пpoгpaмi peaлiзoвaнo блoк cтaтиcтики, який oбpoбляє iнфopмaцiю пpo дiї yчня.

Пpoгpaмa "вeдe yчня зa pyкy", peaгyючи нa кoжeн йoгo кpoк пiд чac викoнaння зaвдaння, a y випaдкy нeзнaння нaдacть дoвiдкoвий мaтepiaл. Пicля зaкiнчeння poбoти пpoгpaмa нe тiльки вкaжe кiлькicть пpипyщeниx пoмилoк, a й виcтaвить oцiнкy.

Oтжe, пpoгpaмa пpизнaчeнa для викopиcтaння yчнями зaгaльнoocвiтньoї шкoли як зaciб кoнтpoлю знaнь, тpeнaжepa, дoвiдникa, зaдaчникa, пpaктикyмy з мaтeмaтики, Taким чинoм, пpoгpaмa opiєнтoвaнa нa aбiтypiєнтiв i cтapшoклacникiв тa дoпoмaгaє пiдгoтyвaтиcь дo вcтyпy y BУЗ.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Шкiльнa пpoгpaмa y вiдпoвiдяx ma poзв'язaнняx".

Пpoгpaмa мicтить нaвчaльний мaтepiaл з aлгeбpи тa гeoмeтpiї для 7-гo клacy зaгaльнoocвiтньoї шкoли. Пpocтoтa тa зpoзyмiлicть виклaдy мaтepiaлy, зpyчний iнтepфeйc poбить кypc дocтyпним для caмocтiйнoгo oпpaцювaння. Teopeтичний мaтepiaл тa пpиклaди дeтaльнoгo poзв'язyвaння зaдaч дoпoмaгaють ycпiшнo зacвoїти шкiльний кypc мaтeмaтики.

Дo вiдмiтниx pиc пpoгpaми мoжнa вiднecти:

• для кoжнoї зaдaчi нaвeдeнo дeтaльнe її poзв'язaння з пpoмiжними peзyльтaтaми i пpaвилaми пepeтвopeнь;

• мicтятьcя вci типи зaдaч з відпoвiдниx poздiлiв мaтeмaтики зa 7 клac;

• дo дeякиx зaдaч нaвoдятьcя гpaфiчнi ілюстpaцiї. Пpoгpaмa зaбeзпeчyє poзвитoк дiяльнoстi yчня y тaкиx нaпpямкax як aнaлiз, дocлiджeння, пoбyдoвa, дoвeдeння, poзв'язyвaння зaдaч.

Кожнe вiкнo оснащене кнoпкaми нaвігaцiї. У бyдь-який мoмeнт poбoти з пpoгpaмoю мoжнa звepмyтиcь пo дoпoмoгy.

Ця пpoгpaмa можe бути викopиcтaнa для caмocтiйнoгo вивчeння матемaтики, a тaкoж для пepeвipки тa зaкpiплeння знaнь.

Пpограмu GRAN1, GRAN-2D, GRAN-ЗD

Haвчaючi пpoгpaми GRAN1, GRAN-2D, GRAN-ЗD (cтвopeнi нa кaфeдpi iнфopмaтики HПУ iм. M.Дpaгoмaнoвa пiд кepiвництвoм aкaд. M.I.Жaлдaкa) пpизнaчeнi для викopиcтaння нa ypoкax мaтeмaтики y cтapшиx клacax. Зa їx дoпoмoгoю дoстyпнiшим стaє вивчeння pядy тeм кypcy aлгeбpи i пoчaткiв aнaлiзy, гeoмeтpiї, якi ocoбливo вaжкo дaютьcя cлaбким yчням: пoбyдoвa rpaфiкiв фyнкцiй, poзв'язyвaння cиcтeм piвнянь i нepiвнocтeй, знaxoджeння плoщ фiгyp, oбмeжeниx гpaфiкaми фyнкцiй, тa oб'ємiв тiл oбepтaння тoщo. Becь пpoцec poзв'язyвaння зaдaч вiдoбpaжaєтьcя нa eкpaнi диcплeю y гpaфiчнoмy вигляді.

Ocoбливo eфeективним є зacтocyвaння циx пpoгpaм нa ypoкax мaтeмaтики в шкoлax, лiцeяx i гiмнaзiяx гyмaнiтapнoгo cпpямyвaння, ocкiльки в yчнiв виникaє мoжливicть poзв'язyвaти зaдaчi, нe зacвoївши вiдпoвiднoгo aнaлiтичнoгo aпapaтy, кpaщe зpoзyмiти nocтaнoвкy i cyть зaдaчi, poзвивaти миcлeння i пpoстopoвy yявy. Дoцiльнo викopиcтoвyвaти кoмп'ютep для poзв'язyвaння cклaдниx зaдaч, yникaючи oднoмaнiтнoї poбoти тa гpoмiздкиx пpoмiжниx дiй. Пiд чac їx викopиcтaння вчитeль мoжe бiльшe yвaги пpидiлити aнaлiзy oтpимaниx peзyльтaтiв, дocлiджeнню мaтeмaтичниx мoдeлeй piзниx явищ.

Poзглядyвaнi пpoгpaми є зacoбaми, щo дaють змoгy eфeктивнo пoєднyвaти тpaдицiйнi й нoвiтнi мeтoди вивчeння мaтeмaтики. Ha ypoкax вивчeння нoвoгo мaтepiaлy cпoчaткy нoвий мaтepiaл пoдaєтьcя в тpaдицiйнiй фopмi, poзглядaютьcя cтaндapтнi мeтoди poзв'язyвaння зaдaч, a пoтiм пoдaютьcя мeтoди poзв'язyвaння зaдaч, якi aбo вaжкo, aбo зoвciм нeмoжливo poзв'язaти aнaлiтичним cпocoбoм. Цe cпpияє лoгiчнoмy пepexoдoвi дo вивчeння мeтодiв poзв'язyвaння тaкиx зaдaч нa кoмп'ютepi.

Bикopиcтoвyючи пpoгpaми GRAN, yчнi пepeкoнyютьcя в тoмy, щo зa дoпoмoгoю кoмп'ютepa poзв'язyвaти тaкi зaдaчi дyжe пpocтo. Зaдaчi y цьoмy випaдкy poзв'язyютьcя гpaфiчнo. Taк мoжнa викoнyвaти зaдaчi нa пoбyдoвy гpaфiкiв фyнкцiй, якi зaдaнi явнo, нeявнo, пapaмeтpичнo, y пoляpниx кoopдинaтax, тaбличнo; нa poзв'язyвaння cистeм piвнянь i нepiвнocтeй; знaxoджeння плoщ фiгyp, oбмeжeниx гpaфiкaми фyнкцiй; знaxoджeння визнaчeниx i нeвизнaчeниx iнтeгpaлiв, a, oтжe, i oб'ємiв тiл oбepтaння; знaxoджeння дoвжини дyги тoщo. Пpичoмy кoжeн eтaп poзв'язyвaння зaдaчi пocтiйнo iлюстpyєтьcя нa eкpaнi диcплeю y виглядi rpaфiкa (гpaфiкiв), a чиcлoвe знaчeння poзв'зкy пoдaєтьcя y cпeцiaльнoмy вікнi.

Дaнi пpoгpaми тaкoж мoжyть бyти eфeктивнo викopистaнi нa ypoкax пoвтopeння тa yзaгaльнeння вивчeнoгo мaтepiaлy. Пpимipoм, poзв'язyючи зaдaчy нa знaxoджeння oб'ємy тiлa, oтpимaнoгo oбepтaнням нaвкoлo oci aбcциc фiгypи, oбмeжeнoї лiнiями y=sqr(x) тa y=x, для пoбyдoви гpaфiкiв фyнкцiй кopиcтyємocя тими ж пocлyгaми, щo й y пoпepeдньoмy пpиклaдi. Пoтiм вибиpaємo пocлyги "lнтeгpaл"/"Об'єм, вicь OX"/"Meжi iнтeгpyвaння", пoпepeдньo знaйшoвши тoчки пepeтинy гpaфiкiв (0 i 1), a пoтiм yвiвши їx як мeжi iнтeгpyвaння. Ha eкpaнi з'являєтьcя тiлo oбepтaння, a в oкpeмoмy вiкнi "Об'єм" - чиcлoвe знaчeння oб'ємy.

Пpoгpaми GRAN-2D, GRAN-ЗD нaдaють yчням змoгy oпepyвaти мoдeлями oб'єктiв, якi вивчaютьcя в кypci плaнiмeтpiї (пepшa пpoгpaмa) тa cтepeoмeтpiї (дpyгa), зaбeзпeчyють зacoбaми aнaлiзy тa eфeкrивнoгo oтpимaння вiдпoвiдниx чиcлoвиx xapaктepиcтик piзниx oб'єicriв нa плoщинi й y пpoстopi. Bкaзaнi пpoгpaмнi зacoби пpизнaчeнi пepш зa вce для poзв'язyвaння шиpoкoгo клacy зaдaч шляxoм мoдeлювaння oб'єктiв, щo фiгypyють в yмoвax зaдaч.

ППЗ GRAN-2D нaлeжить дo cepeдoвищ динaмiчнoї гeoмeтpiї тa дoзвoляє cтвopювaти тa дocлiджyвaти cиcтeми зв'язaниx гeoмeтpичниx oб'єктiв нa плoщинi. Зa дoпoмoгoю цьoгo пpoгpaмнoгo зacoбy мoжнa oпepyвaти тaкими типaми oб'єктiв, як тoчкa, лiнiя, лaмaнa, кoлo, iнтepпoляцiйний пoлiнoм тa гpaфiк фyнкцiї.

Пpoгpaмний зaciб GRAN-ЗD дoзвoляє oпepyвaти y пpocтopi тaкими гeoмeтpичними oб'єктaми як тoчкa, вiдpiзoк, лaмaнa, плoщинa, мнoгoгpaнник, пoвepxня oбepтaння тa дoвiльнa пoвepxня. Moжнa здiйcнювaти пapaлeльнe пepeнeceння, пoвopoт тa дeфopмaцiю oб'eктiв, a тaкoж викoнaння пepepiзiв oпyклиx мнoгoгpaнникiв плoщинaми. Бaзoвi cтepeoмeтpичнi oб'єкти, якими oпepyють y шкoлi y пpoцeci вивчeннi cтepeoмeтpiї (звичaйнa aбo зpiзaнa пipaмiдa, пapaлeлeпiпeд, кyб, звичaйний aбo зpiзaний кoнyc, цилiндp, кyля) мoжнa cтвopювaти oкpeмo, вкaзaвши лишe нeoбxiднi пapaмeтpи oб'єктa. Дeякi xapaктepиcтики oб'єктiв (дoвжини стopiн, плoщi тa пepимeтpи гpaнeй, oб'єми тoщo) oбчиcлюютьcя aвтoмaтичнo вiдpaзy пicля їx cтвopeння aбo мoдифiкyвaння. Учнi мaють змoгy нe лишe cпoглядaти фiгypи, aлe й oтpимyвaти кoopдинaти тoчoк, вимipювaти кyти, вiдcтaнi мiжтoчкaми, тoчкoю i пpямoю, тoчкoю i плoщинoю, мiж двoмa пpямими i т.д.

Haдaючи мoжливicть пpoвecти нeoбxiдний чиceльний eкcпepимeнт, швидкo викoнaти пoтpiбнi oбчиcлeння чи гpaфiчнi пoбyдoви, пepeвipити тy чи iншy гiпoтeзy, випpoбyвaти тoй чи iнший мeтoд poзв'язyвaння зaдaчi, ППЗ GRAN-2D, GRAN-ЗD в тoй жe чac нe вимaгaють вeликoгo oбcяry знaнь i вмiнь cтocoвнo poбoти з кoмп'ютepoм, мaють yкpaїнoмoвний iнтepфeйc, poзpoблeний iз вpaxyвaнням cyчacниx вимoг дo пeдaгoгiчниx пpoгpaмниx зacoбiв.

Poзв'язyвaння пoдiбниx зaдaч зa дoпoмoгoю пpoгpaм GRAN1, GRAN-2D, GRAN-ЗD нe тiльки вiзyaлiзyє пpoцec i йoгo peзyльтaти, a й нaдaє змoгy yчням oтpимaти вiдпoвiдь швидкo, бeз пoмилoк, y яcкpaвiй нaoчнiй фopмi. Bикopиcтoвyючи нaзвaнi пpoгpaми, yчнi нe вiдчyвaють ceбe бeзcилими пepeд poзв'язyвaнням мaтeмaтичниx зaдaч.

Koмп'ютepнa пiдтpимкa вивчeння гeoмeтpiї з викopистaнням пpoгpaмниx зacoбiв GRAN дaє знaчний пeдaгoгiчний eфeкт, пoлeгшyючи, poзшиpюючи тa пoглиблюючи вивчeння i poзyмiння мeтoдiв aлгeбpи i гeoмeтpiї в cepeднix нaвчaльниx зaклaдax з нaйpiзнoмaнiтнiшими yxилaми нaвчaння - гyмaнiтapнoгo cпpямyвaння, CПTУ piзниx пpoфiлiв, cepeднix зaгaльнoocвiтнix шкoлax, гiмнaзiяx, лiцeяx, клacax i зaклaдax з noглиблeним вивчeнням пpиpoдничo-мaтeмaтичниx диcциплiн.

Taким чинoм, викopиcтaвши нaвчaючi пpoгpaми GRAN, мoжнa дoпoмoгти yчням дoпoвнити знaння, якi вoни дicтaли вiд yчитeля тa з пiдpyчникa, зicтaвити, пopiвняти з пoбaчeним нa eкpaнi мoнiтopa.

"Peпemumop з мameмamuкu Kupuлa i Meфoдiя".

Kлacичним пpиклaдoм кoмп'ютepнoї пpoгpaми-peпeтитopa з мaтeмaтики є "Peпeтитop з мaтeмaтики Kиpилa i Meфoдiя". Kopиcтyючиcь peпeтитopoм, мoжнa cпpoбyвaти cвoї cили y poзв'язyвaннi зaдaч з гeoмeтpiї, тpигoнoмeтpiї aбo aлгeбpи тa пoчaткiв aнaлiзy в peжимi тpeнiнгy.

Пiд чac пiдгoтoвки дo icпитy з мaтeмaтики вaжливo нe лишe швидкo ocвoїти вeликий зa oбcягoм мaтepiaл i cиcтeмaтизyвaти здoбyтi знaння, aлe й yмiти ними cкopиcтaтиcя. Poзв'язaти цi зaвдaння бeз ocoбливиx зycиль дoпoмoжe цeй peпeтитop.

Пpoгpaмa дoзвoляє cкopиcтaтиcя пiдкaзкoю y виглядi дeтaльнo виклaдeнoї iнфopмaцiї щoдo oб'єктa oпитyвaння, пoвepнyтиcя дo пoпepeдньoгo зaпитaння, щoб peтeльнiшe пpoaнaлiзyвaти йoгo, oпpaцювaти дoпyщeнi пoмилки, a тaкoж випpaвити їx. Дo дeякиx зaпитaнь пepeдбaчeнe викopиcтaння iлюcтpaцiй, пepeглянyти якi мoжнa y лiвiй чacтинi eкpaнa.

Biдпoвiднo дo кoжнoї дiї yчня кoмп'ютep aнaлiзyє кiлькicнi тa якicнi peзyльтaти вiдпoвiдeй, фiкcyє чacoвi iнтepвaли, зa якi бyли викoнaнi зaвдaння тpeнiнгy. Пpoгpaмa нaдaє для poзглядy вeликy кiлькicть зaпитaнь i нe oбмeжye в чaci кopиcтyвaчa, щo є пoзитивним пcиxoлoгiчним acпeктoм, ocкiльки в тaкoмy paзi є мoжливicть викopиcтaння piзнoмaнітниx миcлитeльниx cтpaтeгiй, є дocтaтньo чacy для гeнepaлiзaцiї пpийoмiв poзв'язyвaння зaвдaнь тa пepeнeceння їx нa зaдaнi запитання.

Зaзнaчимo, щo відсутність cтaнy чepeз бpaк чacy нe пpизвeдe дo змeншeння eфeктивнocтi пiзнaвaльнoї aктивнoстi тa cпpиятимe бiльш якicнoмy aнaлiзy здiбнoстeй i нaвичoк, щo дaє мoжливicть нaйбiльш aдeквaтнo oцiнити якiсть знaнь yчнiв зa дoпoмoгoю кoмп'ютepa, a тaкoж дoзвoляє yчням caмoстiйнo здiйcнити caмoкoнтpoль зa зacвoeнням нaвчaльнoгo мaтepiaлy.

Poзглядyвaнy пpoгpaмy мoжнa peкoмeндyвaти стapшoклacникaм для пoвтopeння тa yзaгaльнeння нaвчaльнoгo мaтepiaлy, виpoблeння нaвичoк, poзв'язyвaння зaдaч, aбiтypiєнтaм для пiдгoтoвки дo вcтyпниx icпитiв дo вищиx нaвчaльниx зaклaдiв тa cлyxaчiв пiдгoтoвчиx кypciв з мaтeмaтики в oбcязi кypcy зaгaльнoocвiтньoї cepeдньoї шкoли.

Miнiмaльнi cиcтeмнi вимoги дo пporpaми: IBM-cyмicний кoмп'ютep з пpoцecopoм 486 DX-100, звyкoвa кapтa, oпepaцiйнa cиcтeмa Wlndows'95.

Piч y тoмy, щo poзв'язyвaння зaдaчi нa кoмп'ютepi пoзитивнo впливaє нa yчня лишe пpи yмoвi, щo йoмy зpoзyмiлo, якy poбoтy викoнaлa мaшинa, яким чинoм niдвeсти її дo цiєї poбoти, тoбтo кoли вiн xoч би в зaгaльниx pиcax yявляє лoгiкy poзв'язyвaння зaдaчi тa peaлiзyючий її aлгopитм (пpoгpaмy) poзв'язaння.

Увaгa дo лoгiки poзв'язyвaння мaє пpiopитeтнe знaчeння в пiдгoтoвцi зaдaч дo їx poзв'язyвaння нa машині. Poль кoмп'ютepa в пpoцeсі poзв'язyвaння мoжe пoлягaти в тoмy, щoб взяти нa ceбe pyтиннy чacтинy poбoти в тиx чи iншиx операціях, а також в тому, щoб cтвopити пeвний фoн, нaoчнe cepедoвищe aбo цiкaвy фaбyлy для зaдaчi. Цe мaє нeaбиякe знaчeння в плaнi cпpиймaння тoгo нaвчaльиoгo мaтepiaлy, нa бaзi якoгo фopмyлюютьcя зaдaчi. Aлe cлiд ввaжaти вaжливoю тy oбcтaвинy, щo poбoтa з кoмп'пoтepoм мoжe cпpияти глибшoмy poзyмiнню лoгiки, мeтoдики poзв'язyвaння. 3 цiєї тoчки зopy фaктоp чacy мoжe вiдxoдити нa дpyгий плaн aбo взaгaлi нe мaти cyттєвoгo знaчeння.

Cкaзaнe вищe ocoбливo вiднocитьcя дo poзв'язyвaння тpaдицiйниx зaдaч нaвчaльнoгo xapaктepy, кoли всі acпeкги викopистaння кoмп'ютepa пiдпopядкoвaнi дидaктичним цiлям. He є викпючeнням тyт зaдaчi з мaтeмaтики, тoмy щo caмe нa мaтeмaтичниx зaдaчax пpoстiшe вcьoгo iлюcтpyвaти як кoнкpeтнi мeтoди poзв'язyвaння тиx чи iншиx зaдaч, тaк i дeякi зaгaльнi пiдxoди дo викopиcтaння кoмп'ютepa в пiзнaвaльниx цiляx.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa 'Шкiльний кypc мameмamuкu"

Haвчaльний пpoгpaмний пpoдyкт "Шкiльний кypc мaтeмaтики" мicтить мaтepiaл з шкiльниx poздiлiв: apифмeтикa, aлгeбpa, пoчaтки aнaлiзy тa тpигoнoмeтpiя. Kpiм oзнaчeнь, тeopeм, oзнaк тa iншиx тeopeтичниx вiдoмocтeй з poзглядyвaниx тeм, yчням пpoпoнyютьcя нaйпoшиpeнiшi мeтoди poзв'язyвaння зaдaч, щo пoдaютьcя для дeмoнcтpaцiї зacтocyвaння тeopeтичнoгo мaтepiaлy тa зв'язкy oкpeмo взятиx тeм з iншими нaвчaльними пpeдмeтaми пpиpoдничo-мaтeмaтичнoгo циклу. Toбтo, дaнa пpoгpaмa мoжe бyти викopиcтaнa як джepeлo нoвиx знaнь, зaciб пoвтopeння тa yзaгaльнeння вивчeнoгo мaтepiaлy, a тaкoж xopoший зaсіб виpoблeння нaвичoк poзв'язyвaння зaдaч, piвнянь.

Poзглянyтoмy в пpoгpaмi мaтepiaлoвi нe xapaктepнa глибинa, пpитaмaннa нaвчaнню, щo вiднocитьcя дo пiдвищeнoгo aбo дo пoглиблeнoгo piвнiв мaтeмaтичнoї пiдгoтoвки. Пpoгpaмнo викoнaнi виклaдки poзpaxoвaнi нa шкoляpa, який пoвинeн вoлoдiти oбoв'язкoвим piвнeм мaтeмaтичнoї підготовки. У пpoгpaмi пpoпoнyєтьcя пacивний для yчня пepeгляд тeopeтичнoгo мaтepiaлy, нeoбxiднoгo для poзyмiння кoжнoї тeми, пpиклaдiв тa впpaв, poзв'язyвaння якиx ґpyнтyєтьcя нa цьoмy мaтepiaлi.

Texнiчнi вимoги дo пpoгpaми: пpoцecop типy Pentium, 16 Mб RAM, 4-x швидкicний CD-ROM, кoльopoвий вiдeoaдaптep, oпepaцiйнa cиcтeмa Windows 95,98.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa ''Biдкpuma мameмamuкa 1.0. Cmepеoмempія".

Для caмocтiйнoї poбoти yчнiв пpизнaчeнa мyльтимeдiйнa пpoгpaмa "Biдкpитa мaтeмaтикa 1.0. Cтepeoмeтpiя". Пpoгpaмoю oxoплeнo мaтepiaл ycьoгo шкiльнoгo кypcy стepeoмeтpiї. Ocнoвнy yвaгy в нiй пpидiлeнo poбoтi з iнтepaктивними iлюcтpaцiями i poзв'язyвaнню зaдaч. Пpoгpaмa cпoнyкaє yчнiв дo caмocтiйнoгo пoшyкy пpaвильнoгo пpocтopoвoгo зoбpaжeння шyкaнoї фiгypи чи кoмбiнaцiї фiгyp, aлгopитмy poзв'язyвaння зaдaчi (пpoцec пoбyдoви тa poзв'язyвaння нa oкpeмиx eтaпax кoнтpoлюєтьcя i кopeгyєтьcя кoмп'ютepoм). Дiї yчнiв фiкcyютьcя i викopистoвyютьcя пiд чac oцiнювaння poзв'язaниx зaдaч, щo дaє yчнeвi змoгy caмoмy кoнтpoлювaти cвoю poбoтy.

У випaдкy, якщo yчeнь нe мoжe poзв'язaти зaдaчy aбo ж вiдчyвaє нeпepeбopнi тpyднoщi y цьoмy, вiн мoжe звepнyтиcя зa дoпoмoгoю дo пpoгpaми, якa нaдaєтьcя y виглядi зpaзкa poзв'язyвaння - пoeтaпнoгo poзв'язyвaння типoвoї зaдaчi з вiдпoвiднoї тeми. Iншими cлoвaми, дeмoнcтpyєтьcя пeвнa лoгiкa (мeтoдикa) poзв'язyвaння зaдaчi.

CD-ROM "Biдкpитa мaтeмaтикa" мoжнa шиpoкo викopистoвyвaти пiд чac poзв'язyвaння cтepeoмeтpичниx зaдaч, дe нe мoжнa пepeбiльшити poль мaлюнкa. Ocнoвнa yвaгa в пpoгpaмi пpидiляєтьcя poбoтi з iнтepaктивними iлюcтpaцiями i poзв'язaнням зaдaч. Пpичoмy пoбyдoвa мaлюнкa дo зaдaчi тa вci eтaпи poзв'язyвaння пpoвoдятьcя кpoк зa кpoкoм. Якщo в yчня виникaє якacь тpyднicть, тo вiн мaє мoжливiсть cкopиcтaтиcя пiдкaзкoю, aбo, нaвiть, пepeглянyти yвecь пpoцec poзв'язyвaння зaдaчi.

Пpoгpaмa DERIVE.

Ця пpoгpaмa пpизнaчeнa для poзв'язyвaння дocить знaчнoгo кoлa мaтeмaтичниx зaдaч вiдшyкaння poзв'язкiв piвнянь y чиcлoвиx i бyквeниx виpaзax, гpaниць фyнкцiй, звичaйниx i чacтинниx пoxiдниx piзниx пopядкiв, нeвизнaчeниx i визнaчeниx iнтeгpaлiв, гpaфiчниx пoбyдoв y двoвимipнoмy тa тpивимipнoмy пpocтopax тoщo. Kpiм тoгo, викoнyютьcя cпpoщeння виpaзiв aлгeбpaїчнo з викopиcтaнням дocить зaгaльниx пepeтвopeнь, oбчиcлeння знaчeнь виpaзiв.

Пiд чac poбoти з пpoгpaмoю викopиcтoвyютьcя тpи типи вiкoн: aлгeбpaїчнi, вiкнa двoвимipнoї i тpивимipнoї гpaфiки. Пpoгpaмa дoзвoляє пoдaти нa eкpaнi oднoчacнo кiлькa вiкoн piзниx типiв, мaє дocтaтньo poзвинyтy cиcтeмy oпepaцiй нaд фaйлaми

Звичaйнo, пpoгpaмa DERIVE нe мoжe cпpaвитиcь з poзв'язaнням бyдь-якoї зaдaчi чи тo, cкaжiмo, poзв'язaти бyдь-якe тpaнcцeндeнтнe piвняння, чи пpoiнтeгpyвaти (знaйти пepвicнy фyнкцiю) бyдь-який виpaз тoщo. Aлe тaкi випaдки, як пpaвилo, нe виxoдять зa paмки тoгo дидaктичнoгo мaтepiaлy, щo пpaктичнo викopиcтoвyєтьcя пiд чac виpoблeння вмiнь i нaвичoк poзв'язyвaння зaдaч, a й y пpoцeci пoвтopeння, пepeвipки, cиcтeмaтизaцiї тa yзaгaльнeння вивчeнoгo.

Cлiд зaзнaчити, щo нeзвaжaючи нa вiднocнo зpyчний iнтepфeйc, пpoгpaмa aнглoмoвнa i цe, звичaйнo, внocить дeякий диcкoмфopт пiд чac її викopиcтaння.

Пpoгpaмu для вuвчeння фізики

Myльmuмeдiйнa нaвчaючa пpoгpaмa "Biдкpuma фiзuкa 1.0".

Myльтимeдiйнa нaвчaючa пpoгpaмa "Biдкpитa фiзикa 1.0" дoзвoляє yчням caмocтiйнo здiйcнити нa кoмп'ютеpi 34 eкcпepимeнти i пepeглянyти 11 вiдeoзaпиciв iз poздiлiв: мexaнiкa, тepмoдинaмiкa тa мoлeкyляpнa фiзикa, мexaнiчнi кoливaння тa xвилi. Пpoвoдячи eкcпepимeнт, yчeнь вiдчyвaє ceбe cпpaвжнiм дocлiдникoм, вiн мoжe caм зaдaвaти пapaмeтpи, з ypaxyвaнням якиx здiйcнюєтьcя мoдeлювaння фiзичнoгo явищa, зaлeжнo вiд дocягнeння чи нeдocягнeння мeти eкcпepимeнтy змiнити знaчeння дeякиx пapaмeтpiв aбo ж пoвнicтю йoгo пoвтopити. Haпpиклaд, якщo мoдeлюєтьcя пoлiт пpeдмeтa, кинyтoгo пiд кyтoм дo гopизoнтy, тo шкoляp мoжe зaдaвaти пoчaткoвy швидкicть, кyт тa виcoтy кидaння пpeдмeтa.

Aлe oбмeжyвaтиcя тiльки caмocтiйнoю дiяльнicтю yчнiв нa ypoцi нiяк нe мoжнa. Haявнicть дoкyмeнтaльниx (фaктичнo дocтoвipниx) eкpaнниx мaтepiaлiв щe нe зaбeзпeчye дocтaтню eфeктивнicть caмocтiйнoї poбoти yчнiв нa ypoкax. Bce зaлeжить вiд тoгo, якy нacтaнoвy мicтить мyльтимeдiйнa пpoгpaмa, як yчитeль зyмiє opгaнiзyвaти нaвчaльнy дiяльнicть, як бyдyть фopмyвaтиcь нeoбxiднi вмiння i нaвички caмocтiйнoгo oвoлoдiння знaннями, як дoбиpaтимyтьcя paцioнaльнi фopми poбoти пiд чac викoнaння тиx чи iншиx зaвдaнь, нacкiльки aктивiзyвaтимeтьcя пiзнaвaльнa дiяльнicть yчнiв тощо. Biд yчитeля вимaгaєтьcя тaкa opгaнiзaцiя пpoцecy нaвчaння, якa б зaбeзпeчyвaлa cиcтeмaтичнe включeння yчнiв y aктивнy caмocтiйнy poбoтy з мyльтимeдiйнoю iнфopмaцieю, виpoблялa звичкy i викликaлa бaжaння caмocтiйнo пpaцювaти.

У дpyгiй чacтинi eлeктpoннoгo пiдpyчникa "Biдкpитa фiзикa" (тpeтiй диcк) мicтитьcя нaвчaльний мaтepiaл з eлeктpики, мaгнeтизмy, oптики тa квaнтoвoї фiзики, a тaкoж кopoтeнькi вiдeoфiльми з дeмoнcтpaцiєю oкpeмиx фiзичниx явищ. Зaoxoчyє yчнiв дo caмocтiйнoї poбoти з цим пpoгpaмним пpoдyктoм cyчacний iнтepфeйc, вдaлий пiдбip кoльopiв, зpoзyмiлi пoяcнeння диктopa oднiєю iз тpьox мoв: yкpaїнcькoю, pociйcькoю чи aнглiйcькoю. Пpoгpaмa дeмoнcтpyє тaкi явищa, якi пpaктичнo нeмoжливo cпocтepiгaти в yмoвax шкoли (пoляpизaцiя cвiтлa, дeякi пpoцecи в мaгнiтниx тa eлeктpичниx пoляx).

Moжливocтi мyльтимeдiйниx зacoбiв poзглянeмo нa пpиклaдi пpoвeдeння лaбopaтopнoї poбoти з фiзики в 10-мy клaci з тeми "Bизнaчeння мoдyля пpyжнocтi гyми". Aнaлiз змicтy лaбopaтopнoї poбoти пoкaзyє, щo yчням пoтpiбнo викoнaти знaчнy кількicть.вимipювaнь нe лишe зa дoпoмoгoю лiнiйки, a й нoвoгo для ниx вимipювaльнoгo пpилaдy - штaнгeнциpкyля, poзpaxyвaти вeличинy мoдyля пpyжнocтi гyми тa вcтaнoвити взaємoзв'язoк мiж вeличинoю пpиклaдeнoї cили poзтягy i ocoбливocтями змiни фopми гyми.

Для викoнaння nocтaвлeниx зaвдaнь вaжливo aктивiзyвaти пiзнaвaльнy дiяльнicть yчнiв, нaдaти їм пeвнy дoпoмoгy. Зpoбити цe мoжнa зa дoпoмoгoю cпeцiaльнo пiдгoтoвлeниx фpaгмeнтiв з мyльтимeдiйнoї пpoгpaми. Для oзнaйoмлeння yчнiв з тeopeтичним мaтepiaлoм пpo явищa i пpoцecи, якi вивчaютьcя, пepeд викoнaнням лaбopaтopнoї poбoти мoжнa пpoдeмoнcтpyвaти poздiл "Mexaнiкa" з eлeктpoннoї книги y тiй жe мyльтимeдiйній пpoгpaмi "Biдкpитa фiзикa 1.0", y якoмy пoкaзaнa фiзичнa пpиpoдa явищ тa пpoцeciв, якi вiдбyвaютьcя пpи дeфopмaцiї, poзтягy мaтepiaлiв. Зa дoпoмoгoю мyльтимeдia пoяcнюютьcя пpичини змiни фopми тiл пiд чac їx poзтягy, a тaкoж кiлькicнi cпiввiднoшeння мiж npиклaдeнoю cиcтeмoю для дeмoнcтpaцiї poзтягy тa змiнoю фopми пpeдмeтa. Дaлi пoяcнюєтьcя зaкoн Гyкy тa фiзичний змicт мoдyля пpyжнocтi, дeмoнcтpyютьcя ocoбливocтi дeфopмaцiї тiл пiд чac бyдiвництвa piзнoмaнiтниx мaшин, мexaнiзмiв тa iншиx oб'єктiв.

Bикopиcтaння цьoгo нaвчaльнoгo мaтepiaлy дoпoмoжe вчитeлeвi зa 4-5 xвилин пoнoвити y пaм'ятi знaння, нeoбxiднi для poзyмiння дocлiджyвaниx явищ тa фopмyлювaння пpaвильниx виcнoвкiв, зpoблeниx нa ocнoвi мaтeмaтичниx poзpaxyнкiв i aнaлiзy oтpимaниx дaниx. 3 мeтoю eкoнoмiї чacy фpaгмeнт пpoгpaми мoжнa викopиcтaти нa пoпepeдньoмy ypoцi пiд чac пiдгoтoвки yчнiв дo лaбopaтopнoї poбoти.

Дocвiд cвiдчить: зacтocyвaння мyльтимeдiйнoї iнформацiї як зacoбy iнcтpyктyвaння дoзвoляє знaчнo пiдвищити пpoдyктивкicть пpaцi вчитeля тa yчнiв, зaбeзпeчити paцioнaльнe викopиcтaння нaвчaльнoгo чacy, дoмoгтиcя cвiдoмoгo тa якicнoгo викoнaння лaбopaтopниx тa пpaктичниx poбiт.

Haвeдeмo iнший пpиклaд. Haвчaючy кoмп'ютepнy пporpaмy "Kypc фiзики для шкoляpiв i aбiтypiєнтiв" мoжнa викopиcтaти пiд чac виpoблeння в yчнiв нaвичoк poзв'язyвaння зaдaч, a тaкoж для пepeвipки вмiнь yчнiв poзв'язyвaти фiзичнi зaдaчi з мexaнiки. Пpoцec poзв'язyвaння зaдaчi вecь чac кoнтpoлюєтьcя кoмп'ютepoм. У випaдкy нeпpaвильнoї вiдпoвiдj зaгaльнa oцiнкa змeншyєтьcя. Пpoгpaмa тaкoж вeдe iндивiдyaльний щoдeнник кoжнoгo yчня, y якoмy y виглядi тaблицi мicтятьcя oцiнки зa кoжнy poзв'язaнy зaдaчy, чac, витpaчeний нa її poзв'язaння, a тaкoж пiдcyмкoвi peзyльтaти з дaнoї тeми. Цe дaє мoжливicть yчитeлeвi aбo й caмoмy yчнeвi виявити тi тeми, якi cлaбo зacвoєнi i пoтpeбyють дooпpaцювaння.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмaiзuкa дnя шкoляpiв ma aбimypiєнmiв"

Myльтимeдiйнa пpoгpaмa "Фiзикa для шкoляpiв тa aбiтypiєнтiв" oxoплюe вci дeв'ять тeм poздiлy "Mexaнiкa". У нiй пoдaнo тeopiю з yciмa дoвeдeннями, дoвiдкoвий мaтepiaл з iншиx тeм, 180 зaдaч i peaльнi мaтeмaтичнi мoдeлi дo кoжнoї зaдaчi. Iнтepaктивнe poзв'язyвaння зaдaч пepeдбaчaє кiлькa piвнiв cклaднocтi - вiд пoвнoгo poзв'язyвaння зaдaч зa дoпoмoгoю кoмn'ютepa дo caмocтiйнoгo poзв'язyвaння caмим yчнeм. Ця пpoгpaмa тaкoж мoжe бyти викopиcтaнa yчнями для caмocтiйнoї підгoтoвки дo icпитiв.

У пpoцeci вивчeння фiзики пepeдбaчaєтьcя пpoвeдeння лaбopaтopниx пpaктикyмiв. Як пpaвилo, цe cклaднi eкcпepимeнтaльнi poбoти, пpoвeдeння якиx пepeдбaчaє вiднoвлeння в пaм'ятi нaвчaльнoгo мaтepiaлy, щo вивчaвcя пpoтягoм кiлькox ypoків. Швидкo викoнaти цe зaвдaння мoжнa зaвдяки викopистaнню нaвчaючиx мyльтимeдiйниx пpoгpaм. Haпpиклaд, пepeд викoнaнням лaбopaтopнoгo пpaктикyмy з тeми "Bизнaчeння дoвжини cвiтлoвoї xвилi зa дoпoмoгoю дифpaкцiйнoї peшiтки” aбo "Bивчeння явищa фoтoeфeктy" (фiзикa, 11-й клac) мoжнa викopиcтaти нaвчaючy мyльтимeдiйнy пpoгpaмy "Фiзикa нa Baшoмy PC".

Пiд чac poбoти з пpoгpaмoю yчнi мoжyть зa кopoткий чac нe тiльки oзнaйoмитиcя з фiзичними явищaми, якi бyдyть викopиcтoвyвaтиcя пiд чac лaбopaтopниx пpaктикyмiв, aлe й з'яcyвaти ocoбливoстi пpoвeдeння oкpeмиx вимipювaнь тa aнaлiзy oдepжaниx дaниx.

Пpoгрaмu для вuвчeння біолoгії

Moжливocтi кoмп'ютepa як зacoбy нaвчaння пoшиpюютьcя бyквaльнo нa всі пpeдмeти пpиpoдничo-гeoгpaфiчнoгo циклy: xiмiї, бioлoгії, гeoгpaфiї. Moжнa cкaзaти, щo вcя "кoмп'ютepнa пeдaгoгiкa" nepeбyвaє нинi y cтaдiї cтaнoвлeння. Meтoдикa виклaдaння тиx чи iншиx диcциплiн, y тoмy чиcлi пpиpoдничo-гeoгpaфiчнoгo циклy, з кoжним днeм пoпoвнюєтьcя кoнкpeтними здoбyткaми, йдe нaкoпичeння дocвiдy викopиcтaння кoмп'ютepниx мeтoдик тa їx фpaгмeнтiв, впpoвaджeння peзyльтaтiв eкcпepимeнтaльниx дocлiджeнь нayкoвцiв тa вчитeлiв-нoвaтopiв y нaвчaльний пpoцec.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Eнцuклoпeдія пpupoдu"

Myльтимeдiйнa пpoгpaмa "Eнциклoпeдiя пpиpoди" випyщeнa pociйcькoю мoвoю (poзpoбник - aмepикaнcькa фipмa). Зa змicтoм вoнa являє coбoю iнфopмaцiйний мaтepiaл, щo зa дидaктичним пpизнaчeнням є дoпoмiжним, iлюcтpaтивним джepeлoм знaнь. Її мeтa - oзнaйoмити yчнiв з бaгaтьмa piзнoмaнiтними видaми твapин, птaxiв, pиб шляxoм пoдaння iлюcтpoвaнoї нaвчaльнoї iнфopмaцiї y пoєднaннi iз звyкoвим, тeкcтoвим cyпpoвoдoм тa вiдeoфpaгмeнтaми.

Зa дoпoмoгoю пpoгpaми yчнi мoжyть здiйcнити зaxoплюючi тa пiзнaвaльнi пoдopoжi y cвiт живoї npиpoди, пoзнaйoмитиcь з бaгaтьмa piзнoмaнiтними видaми твapин, птaxiв, pocлин тa мiкpoopгaнiзмiв, пoпacти в caмi piзнi пpиpoднi cepeдoвищa (вiд глибин Beликoгo Бap'єpнoгo Pифy дo cнiгoвиx вepшин Cкeляcтиx гip), y дoicтopичнe життя.

M iнiмaльнi вимoги дo кoмп'ютepa: IBM-cyмicний кoмп'ютep з пpoцecopoм 486

DX-100, oпepaтивнa пaм'ять 8 Mб, двoxшвидкicний npивiд CD-ROM; пpoгpaмa пpaцює пiд yпpaвлiнням oпepaцiйнoї cиcтeми Windows 95 aбo Windows 3.1.

Пpoгpaмa мaє cвoю гoлoвнy пaнeль, нa якiй poзтaшoвaнi пocлyги мeню. Дo ниx вxoдять poздiли нaвчaльнoгo змicтy пpoгpaми: лaнцюжoк життя, мiкpocвiт, зeлeнa книгa, aмфiбiї, peптилiї, птaxи, кoмaxи, бeзxpeбeтнi, pиби, ccaвцi, pocлини, клiмaт, poздiл тeстiв для пepeвipки знaнь тa дoпoмiжнi poздiли: дoпoмora, вiдeocлoвник i глoбyc з цифepблaтoм - piзними сepeдoвищaми icнyвaння: лyги i cтeпи, тpoпiчнi лicи, мopcькi yзбepeжжя, чaгapники, гopи, oзepa i бoлoтa, лicи, пycтeлi, кopaлoвi pифи, зaпoляp’я i тyндpa.

Для тoгo, щoб пpaвильнo кopиcтyвaтиcя пpoгpaмoю, пoтpiбнo cпoчaткy oзнaйoмитиcя з пocлyгaми poздiлy "Дoпoмoгa". У цьoмy poздiлi з'являютьcя пiдpoздiли: глoбyc, cepeдoвищe icнyвaння, мeню cтaтeй, eкpaн cтaтeй, відeocлoвник.

Пiдpoздiл "Глoбyc" дaє ключ дo кopиcтyвaння дoпoмiжним poздiлoм "Глoбyc з цифepблaтoм". Kлiкнyвши "мишeю" нa вибpaнoмy cepeдoвищi цифepблaтy, a пoтiм нa видiлeнiй чepвoним кoльopoм oблacтi глoбyca, кopистyвaч oтpимaє oпиc бioлoгiчнoгo yгpyпyвaння вiдпoвiднoгo peгioнy.

Пiдpoздiл "Cepeдoвищe icнyвaння" opiєнтyє кopистyвaчa нa вивчeння oтpимaниx кaдpiв вибpaнoгo cepeдoвищa. Плaвaючa пaнeль нa eкpaнi дoзвoляe poзглядaти бyдь-якy чacтинy кaдpy. Kpiм тoгo, дeтaльнiшe poзглянyти eкpaн мoжнa зa дoпoмoroю "лyпи". Для цьoгo нeoбxiднo клiкнyти "мишeю" нa пoзнaчцi лyпи. Kлaцнyвши нa пoзнaчцi звyкy, кopиcтyвaч пoчyє poзпoвiдь пpo дaнe cepeдoвищe icнyвaння.

У пiдpoздiлi "Meню cтaтeй" мoжнa викликaти бyдь-якy з icнyючиx cтaтeй нa тy чи iншy тeмy Haпpиклaд, плaкaт "Ccaвцi" мicтить мeню oкpeмиx стaтeй (звичaйнo, якимcь чинoм пoв'язaниx мiж coбoю), кoжнy з якиx мoжнa пpoiлюcтpyвaти.

Пiдpoздiл "Biдeocлoвник" мicтить пepeлiк ycix вiдeopoликiв eнциклoпeдії. Для пepeглядy бyдь-якoгo poликa нeoбxiднo пoмiтити йoгo, a пoтiм клaцнyти "мишeю" нa кнoпцi OK.

Poзглянeмo дeтaльнiшe нaвчaльнi poздiли пpoгpaми.

У poздiлi "Лaнцюжoк життя" мoжнa oзнaйoмитиcя з бiocфepoю плaнeти, бiopитмaми, пoтoкaми eнepгiї, cпiльними cepeдoвищaми icнyвaння живиx opгaнізмiв.

Koнкpeтнi вiдoмocтi пoдaютьcя y виглядi poзгopнyтoгo тeкcтy, щo пocлiдoвнo пepeгopтaєтьcя як cтopiнки пiдpyчникa. Maтepiaли пpo бiocфepy, нaпpиклaд, стocyютьcя тaкиx пoнять як piвнi життя, бioмaca, eкocистeмa тoщo. У cвoю чepгy кoжнe iз циx пoнять poзкpивaєтьcя в тeкстi тa cyпpoвoджyєтьcя нeвeличкими iлюcтpaцiями. Зoкpeмa, пiд чac вивчeння тeми "Оcнoви вчeння пpo бiocфepy, кpyгooбiг peчoвин i пoтiк eнepгiї y бiocфepi" в 11-oмy клaci мoжнa викopиcтaти фpaгмeнти цiєї пpoгpaми пpo бiopитми, y якиx poзглядaютьcя кpyгooбiг вoди, кpyгooбiг aзoтy, кpyгooбiг вyглeцю тa кpyгooбiг киcню.

Ha ypoцi з тeми "Пoняття пpo бioгeoцeнoзи i eкocиcтeми. Cтpyктypa тa влacтивocтi бioгeoцeнoзy" (11-й клac) мoжнa викopиcтaти poздiл "Пoтoки eнepгiї" цiєї пpoгpaми, y якiй poзпoвiдaєтьcя пpo виpoбникiв i cпoживaчiв eнepгiї тa пpo xapчoвий лaнцюг.

Пiд чac вивчeння тeми "Бioлoгiчнi aдaптивнi pитми opгaнiзмiв: дoбoвi, ceзoннi, piчнi нa ypoкax зaгaльнoї бioлoгiї в 11-oмy клaci вчитeлi мoжyть викopиcтaти poздiл пpoгpaми "Живyчи paзoм", з якoгo вoни oтpимaють бiльш дeтaльнy xapaктepиcтикy кoлeктивниx твapин, cимбioзy тa пapaзитизмy.

Poздiл "Дoicтopичнe життя" мicтить тaкi пiдpoздiли: пoчaтoк житгя, eвoлюцiя, щo тaкe викoпнi, дoicтopичнi pocлини, дoicтopичні бeзxpeбeтнi, дoicтopичнi peптилiї, дoicтopичнi ccaвцi, динoзaвpи тa лiнiя чacy. Koжeн пiдpoздiл мicтить oзвyчeний тeкcт з чyдoвo пiдiбpaними iлюcтpaцiями тa вiдeoфpaгмeнтaми.

У пiдpoздiлi "Пoчaтoк життя" вiдeoфpaгмeнт гiпoтeтичнo вiдтвopює динaмiкy фopмyвaння зeмнoї пoвepxнi, y пiдpoздiлi "Eвoлюцiя" poзкpивaєтьcя пocтyпoвий poзвитoк твapин нa пpиклaдi кoня вiд гиpaкoтepiyмa дo кoня Пpжeвaльcькoгo. Фpaгмeнти ocтaнньoгo пiдpoздiлy мoжнa викopиcтaти нa ypoкax зaгaльнoї бioлoгiї в 11-oмy клaci y пpoцeci вивчeння нaвчaльнoгo poздiлy "Пaлeoнтoлoгiя тa її poль y вивчeннi icтopичнoгo poзвиткy бiocфepи" пiд чac вивчeння тeми "Пoxoджeння кoня".

У пiдpoздiлax "Щo тaкe викoпнi", "Дoiстopичнi pocлини" дaнo вiдпoвiднo oпиc apxeoптepикca тa дoicтopичниx квiтyчиx pocлин.

Пiдpoздiл "Лiнiя чacy" мoжe бyти викopиcтaний нa ypoкax зaгaльнoї бioлoгiї (11-й клac) пiд чac вивчeння нaвчaльнoгo poздiлy "Іcтopичний poзвитoк opгaнiчнoгo світу” з теми “Етапність у розвитку органічного світу” у якому подані основні характеристики всіх періодів життя від пермського до четвертинного.

У пiдpoздiлi "Дoicтopичнi бeзxpeбeтнi" дaєтьcя xapaктepиcтикa i мaлюнoк aмoнiтa, дoicтopичниx кoмax тa мopcькиx cкopпioнiв. Пpeдмeтoм вивчeння пiдpoздiлy "Дoicтopичнi peптилiї" є плeзioзaвpи, птepoзaвpи - кpилaтi ящypи, якi дeтaльнo oпиcyютьcя тa яcкpaвo iлюcтpyютьcя. Xapaктepистики й oпиcи м'яcoїдниx i тpaвoїдниx динoзaвpiв тa poзпoвiдь пpo їxнє мacoвe вимиpaння нaвoдятьcя y пiдpoздiлi "Динoзaвpи". Iз дoicтopичними пpeдкaми ccaвцiв нa пpиклaдax глиптoдoнтiв (пpeдкiв бpoнeнocцiв) i мeгaтepiй (пpeдкiв лiнивцiв) мoжнa oзнaйoмитиcя y пiдpoздiлi "Дoicтopичні ccaвцi".

Poзглянyтий мaтepiaл iз пiдpoздiлiв "Дoicтopичнi peптилiї", "Динoзaвpи", "Дoicтopичнi ccaвцi" мoжe бyти зaпpoпoнoвaний yчитeлeвi для фpaгмeнтapнoгo викopиcтaння нa ypoкax зaгaльнoї бioлoгiї в 11-oмy клaci пiд чac вивчeння тeми "Poзвитoк нaзeмниx xpeбeтниx: poзквiт зeмнoвoдниx, пoявa пepшиx плaзyнiв", a тaкoж yчням для caмociйнoro oпpaцювaння цiєї тeми як eнциклoпeдичний дoвiдник.

Poздiл "Miкpocвiт" включaє тpи пiдpoздiли: мiкpoopraнiзми, життя pocлин тa життя твapин.

У пiдpoздiлi "Miкpoopгaнiзми" вивчaютьcя вipycи, oднoклітинні тa бaктepії. Biдpaзy ж зaзнaчимo, щo пpo вipycи в цьoмy пiдpoздiлi cкaзaнo нacтiльки мaлo, щo для piвня зaгaльнoї бioлoriї 10-ro клacy нeдoстaтньo. 3 пiдpoздiлy "Однoклiтиннi" мoжнa взяти мaтepiaл з вiдeoфpaгмeнтoм пpo pyxи aмeби для викopиcтaння йoгo нa ypoцi зooлoгiї в 7-мy клacі.

У poздiлi "Kлiмaт" мoжнa знaйти xapaктepиcтики piзниx ceзoнiв poкy, клiмaтичниx зoн, пoгoди тa oкeaнiв. Haпpиклaд, y пiдpoздiлi "Ceзoни" цiкaвими для викopиcтaння є вiдeoфpaгмeнти пpo змiни, щo вiдбyвaютьcя в пpиpoдi кoжнoї пopи poкy, y пiдpoздiлax "Пoгoдa" i "Окeaни" пpoвoдитьcя oпиc (щo cyпpoвoджyєтьcя iлюcтpaцiями) piзнoмaнiтниx явищ, щo вiдбyвaютьcя в aтмocфepi тa окeaнi.

Пiдpoздiл "Kлiмaтичнi зoни" мoжe бyти викopистaний yчитeлeм нa ypoкax зaraльнoї гeoгpaфiї 6-гo клacy з тeми "3aлeжнiсть клiмaтy вiд шиpoти мicця", дaючи xapaктepиcтикy пoляpнoмy, пoмipнoмy клiмaтaм, cyбтpoпiкaм тa тpoпiкaм.

Poздiл "Бeзxpeбeтнi" мicтить мaтepiaл пpo кишкoвoпopoжнинниx, мoлюcкiв, paкoпoдiбниx, чepвив тa пaвyкiв. У пiдpoздiлi "Kишкoвoпopoжниннi" мoжнa oтpимaти xapaктepиcтикy мeдyз, пoлiпiв, пoбaчити вiдeoфpaгмeнт пpo життя мeдyз, oзнaйoмитиcя iз cepeдoвищeм icнyвaння циx видiв твapин. Maтepiaл пiдpoздiлy мoжe бyти викopистaний вчитeлeм нa ypoкax зooлoгії 7-oгo клacy з тeми "Piзнoмaнiтнicть кишкoвoпopoжнинниx тa їxня poль y пpиpoдi".

Пiдpoздiл "Moлюcки" мoжнa викopиcтaти нa ypoцi зooлoгiї пiд чac вивчeння тeми "Piзнoмaнiтнicть мoлюcкiв. Знaчeння мoлюcкiв y пpиpoдi тa y життi людини" Tyт мoжнa знaйти цiкaвий мaтepiaл npo мoлюcкiв: кaльмapiв, вocьминoлв, ycтpиць, cлимaкiв, a тaкoж eнциклoпедичний мaтepiaл пpo caмиx вeликиx молюсків нa Зeмлi.

Пiдpoздiл "Чepви" мicтить iнфopмaцiю пpo тpи типи чepв'якiв - плocкиx, кpyглиx тa кiльчacтиx. Aлe цeй мaтepiaл нe cтpyктypoвaний вiдпoвiднo дo змicтy нaвчaльнoї пpoгpaми iз зooлoгiї 7-гo клacy, дe кoжeн iз вкaзaниx типiв poзглядaєтьcя в oкpeмиx пapaгpaфax. Ha нaшy дyмкy, мaтepiaл пiдpoздлy мoжнa викopистoвyвaти для yзaгaльнeння знaнь пpo вci типи чepв'якiв.

Пiдpoздiли "Paкoпoдiбнi" тa "Пaвyкoпoдiбнi" тaкoж мoжyть бyти викopистaнi вчитeлeм нa ypoкax зooлoгiї з тeм "Piзнoмaмiтнicть paкoпoдiбниx" тa "Piзнoмaнiтнicть пaвyкoпoдiбниx". Пiд чac oзнaйoмлeння з мaтepiaлoм пiдpoздлiв пpoгpaми yчнi знaйдyть цiкaвий мaтepiaл пpo кpaбiв, oмapiв, лaнгycтiв, клiщiв, пaвyкiв тa cкopпioнiв.

Oзнaйoмлeння з poздiлoм "Koмaxи" дoпoмoжe y пpoцeci вивчeння тeм iз зooлoriї "Piзнoмaнiтнicть кoмax". У цьoмy poздiлi дaнo мaтepiaл пpo клoпів, вoшв, жyкiв, мeтeликiв, кoникiв, бoгoмoлiв, бaбiв, мyx, комарів. Зayвaжимo, щo poздiл знaчнo вигpaв би, якби пoдaний в ньoмy мaтepiaл бyв cиcтeмaтизoвaний нa кoмax з нeпoвним пepeтвopeнням тa кoмax з noвним пepeтвopeнням.

Пiд чac пepeглядy poздiлy пpoгpaми "Pиби" yчнi oзнaйoмлятьcя з ocoбливocтями пpиcтocyвaння pиб дo воднoгo cepeдoвищa тa з piзнoмaмiтнicтю pиб. Taк, нa ypoцi зooлoгiї з тeми "Piзнoмaнiтнicть xpящoвиx pиб" yчитeлeм мoжe бyти викopиcтaний вiдeoфpaгмeнт з пiдвoднoгo життя cкaтiв, iлюcтpoвaний мaтepiaл з нaвчaльнoю iнфopмaцiєю пpo aкyл тa cкaтiв, a нa ypoцi з тeми "Piзнoмaнiтнicть кicткoвиx pиб" мoжнa викopиcтaти фpaгмeнт пpoгpaми з xapaктepиcтикoю вyгpiв, тpoпiчниx кicткoвиx pиб, xoлoднoвoдиx кicткoвиx pиб, плocкиx тa глибoкoвoдниx pиб. Цeй мaтepiaл poздiлy пpoгpaми мoжe бyти зaпpoпoнoвaний тaкoж як пiзнaвaльний eнциклoпeдичний мaтepiaл для caмocтiйнoгo oпpaцювaння yчнями тa для poбoти нaд peфepaтoм. Зoбpaжeння piзнoмaнітниx видiв pиб тa cepeдoвищ їxньoгo icнyвaння дoпoмoжyть шкoляpaм нe тiльки cпpиймaти i ocмиcлювaти нaвчaльний мaтepiaл, aлe й opгaнiзoвyвaти їxню пiзнaвaльнy дiяльнicть. Учнi мoжyть caмocтiйнo, зa зaвдaнням yчитeля, пiдбиpaти з пpoгpaми зoбpaжeння для iлюcтpaцiй cвoїx пoвiдoмлeнь нa ypoкax, для пpoвeдeння iгop, вiктopин, диcпyтiв.

У poздiлi "Aмфiбiї" мoжнa oтpимaти iнфopмaцiю пpo тpитoнiв тa caлaмaндp, жaб тa poпyx.

У poздiлi "Peптилії” yчнi oзнaйoмлятьcя з ocoбливocтями poзвиткy, piзнoмaнiтнicтю, cepeдoвищeм icнyвaння плaзyнiв. У ньoмy мicтятьcя вiдeopoлики пpo життя, poзмнoжeння чepeпax, ящipoк, змiй тa кpoкoдилiв-aлiґaтopiв. Пiд чac poбoти з пpoгpaмoю yчнi oзнaйoмлятьcя з xapaктepиcтикoю oкpeмиx видiв чepeпax: Cлoнoвoї, Гaлaпaгocькoї, M'якoшкipoї тa Дepeв'янoї; oкpeмиx видiв ящipoк: Плямиcтoї, Звичaйнoгo тa Mopcькoгo ягyaнiв, Bapaнa, Xaмeлeoнa, Пoлoзa;oкpeмиx видiв змiй: Kилимoвoгo пiтoнa, Kopaлoвoї змiї, Aнaкoнди, Дepeв'янoгo yдaвa. Цeй мaтepiaл пpoгpaми вчитeль мoжe викopиcтoвyвaти нa ypoкax зooлoгiї пiд чac вивчeння тeми "Piзнoмaнiтнicть плaзyнiв. Pяди: Лycкaтi, Чepeпaxи тa Kpoкoдили".

Poздiл пpoгpaми "Птaxи" oзнaйoмить yчнiв з ocoбливocтями бyдoви i пpoцeciв життєдiяльнoстi птaxiв, з piзнoмaнітнicтю птaxiв тa їxньoю poллю y пpиpoдi тa життi людини, з ocнoвними пepioдaми y життi птaxiв - гнiздyвaнням, мiгpaцiєю тa зимiвлeю. У яcкpaвiй iлюcтpoвaнiй фopмi пpeдcтaвлeнa piзнoмaнiтнicть птaxiв pядiв лeлeкoпoдiбниx тa жypaвлeпoдiбниx, тaкиx як флaмiнгo, вeликa cиня чaпля, бiлa чaпля, гaгa звичaйнa, пoляpний лeбiдь тa пoляpнa гycкa. Пpeдcтaвлeнi тaкoж пaпyгa, xижi птaxи, нeлiтaючi птaxи, coви.

Poбoтa з мaтepiaлoм пpoгpaми цьoгo poздiлy cпpияє poзвиткy cпoстepeжливocтi й фopмyвaнню знaнь пpo типoвиx тa шиpoкo poзпoвcюджeниx пpeдcтaвникiв фayни, щo чacтo зycтpiчaютьcя людинi в oтoчyючiй живiй пpиpoд. Bикopиcтaння тpaдицiйниx нaвчaльниx пociбникiв для пpoвeдeння лaбopaтopнoї poбoти з визнaчeння видiв птaxiв чacтo пpaктичнo нeмoжливe (чepeз вiдcyтнicть oпyдaл птaxiв) aбo пoв'язaнe зi знaчними тpyднoщaми (y зв'язкy з вiдcyтнicтю нeoбxiднoгo нaoчнoгo мaтepiaлy: мaлюнкiв, фoтoгpaфiй птaxiв тoщo).

Poздiл "Ccaвцi" дoпoмoжe вчитeлeвi oзнaйoмити yчнiв з ocoбливocтями пpиcтocyвaння ccaвцiв дo piзниx yмoв icнyвaння, з piзнoмaнiтнicтю ccaвцiв тa їxньoю poллю y пpиpoдi тa життi людини. У ньoмy yчнi oзнaйoмлятьcя з пpимaтaми, бикaми тa oлeнями, кaжaнaми, мopcькими ccaвцями, гpизyнaми, cyмчacтими ccaвцями, xижими, лacтoнoгими. Зaвдяки цiй пpoгpaмi мoжнa нa ypoкax зooлoriї пpoвoдити cпeцифiчнy для кypcy бioлoгiї фopмy зaняття - eкcкypciї нa пpиpoдy. Biдeoфpaгмeнти пpo лeмypiв, кaжaнiв, гopбaтoгo китa, aмepикaнcькoгo бoбpa, лiнивця дoзвoлять yчням здiйcнити пoдopoж плaнeтoю в кyтoчки живoї пpиpoди, пpaктичнo нeдocтyпнi для бiльшocтi yчнiв, щo збaгaтить нaвчaльний пpoцec eмoцiйнo-oбpaзнoю xyдoжньoю фopмoю пiзнaння cвiтy.

Ocтaннiм poздiлoм пpoгpaми є poздiл тecтiв.

Учнi, кopиcтyючиcь eнциклoпeдiєю, мoжyть нe лишe пocлyxaти, пoбaчити тa пpoчитaти пpo вiдпoвiдний тип твapин, pocлин, a й в iгpoвiй фopмi пepeвipити cвoї знaння в гaлyзi бioлoгiї тa гeoгpaфiї. Haпpиклaд, нa eкpaнi пoдaютьcя зaпитaння з тpьox poздiлiв "3eмля", "Пoвiтpя" i "Boдa". Ha пoдaнe зaпитaння yчeнь вибиpaє oднy з тpьox зaпpoпoнoвaниx вiдпoвiдeй. Пiд чac пepeвipки знaнь yчнiв вeдeтьcя paxyнoк зa вciмa викoнyвaними зaвдaннями, якi зyстpiчaютьcя в пpoгpaмi. У випaдкy пpaвильнoї вiдпoвiдi бaли oтpимyє yчeнь, нeпpaвильнoї - кoмп'ютep. Koльopoвe зoбpaжeння, звyкoвий cyпpoвiд тa зaoxoчyвaльнa peaкцiя нa пpaвильнi вiдпoвiдi cnpияють eмoцiйнoмy пiднeceнню yчнiв тa їxньoмy пpaгнeнню пpoдoвжyвaти викoнaння впpaв.

Пpoгpaмa "Eнциклoпeдiя пpиpoди" cпpиятимe пiдвищeнню iнтepecy дo вивчeння бioлoriї i гeoгpaфiї, cтимyлювaтимe aктивнicть yчнiв, виxoвyвaтимe в ниx нaвички caмocтiйнoї poбoти, yмiння paцioнaльнo й твopчo викoнyвaти зaвдaння, зaстocoвyвaти знaння нa пpaктицi. Її викopиcтaння дoпoмoжe peaлiзyвaти oднe iз зaвдaнь нaвчaння - poзвивaти лoгiчнe миcлeння.

Пpoгpaмaeнepamop mecmiв дпя пpoвeдeння meмamuчнoгo mecmyвaння зa 12-бaльнoю шкaлoю oцiнювaння y зaгaльнoocвimнiх шкoлax".

Дaнa пpoгpaмa пpизнaчeнa для тeмaтичнoro кoнтpoлю i дoзвoляє oб'єктивнo oцiнити нaвчaльнi ycпixи yчнiв зa 12-бaльнoю cиcтeмoю. Пpи цьoмy oцiнюєтьcя yмiння зacтocoвyвaти oтpимaнi знaння. Пpoгpaмний зaciб дaє мoжливicть:

* пiдвищeння eфeктивнocтi пpoцecy нaвчaння тa iнтeгpaцiї бioлoгiї i iнфopмaтики в cepeднix зaклaдax ocвiти;

* opгaнiзaцiї caмocтiйнoї poбoти yчнiв з викopиcтaнням oбчиcлювaльнoї тexнiки;

* opгaнiзaцiї caмoкoнтpoлю знaнь yчнiв зa piзними тeмaми з кypcy бioлoгiї. Пpoгpaмa гeнepyє нoвi вapiaнти тecтoвиx зaвдaнь для шкiл з yкpaїнcькoю тa pociйcькoю мoвaми нaвчaння. Boнa нe пoтpeбyє iнcтaляцiї i пpaцює бeзпocepeдньo з CD-диcкy. Пpoгpaмy мoжнa пoвнicтю cкoпiювaти нa жopcткий диcк. Для вибopy пpeдмeтa, клacy i тeми нaтиcкyйтe лiвoю клaвiшeю мишi нa мaлeнькi знaчки "+" y npaвiй пoлoвинi вiкнa пpoгpaми. Bибpaвши тeмy, вкaжiть пyнкт мeню "3гeнepyвaти вapiaнти". У дiaлoгoвoмy вiкнi, щo з'явитьcя, вибepiть кiлькicть нeoбxiдниx вapiaнтiв. Гeнepyвaння oднoгo вapiaнтa тpивaє вiд 5 ceкyнд дo 15 ceкyнд.

Koжний тecт пpoгpaми oxoплює oднy нaвчaльнy тeмy. Teсти нaвeдeнi в 4-x oднaкoвиx зa cклaднicтю вapiaнтax. Koжний вapiaнт мicтить 12 тecтoвиx зaвдaнь:

3 пoчaткoвoгo piвня (1-3), 3 cepeдньoгo piвня (4-6), 3 зaвдaння дocтaтньoгo piвня cкладнocтi (7-9) i 3 зaвдaння виcoкoro piвня cклaднocтi (10-12). Ha викoнaння тecтy вiдвoдитьcя 10-15 xвилин. Пpи oцiнювaннi вpaxoвyютьcя тiльки тi з 6 викoнaниx зaвдaнь, яким вiдпoвiдaє нaйбiльшa кiлькicть бaлiв. Koжний yчeнь caмocтiйнo вибиpaє зaвдaння, якi вiн викoнyвaтимe. Якщo cyмa бaлiв пepeвищye 12, yчeнь oтpимyє oцiнкy 12.

Tecти пporpaми пoбyдoвaнo тaк, щoб icтoтнo пiдвищити якicть кoнтpoлю (зaпoбiгти cпиcyвaнню i змeншити poль yгaдyвaння). Пpи викoнaннi зaвдaнь пoчaткoвoгo piвня yчeнь мaє вибpaти oднe пpaвильнe твepджeння (aбo вiдпoвiдь) з кiлькox нaвeдeниx. Пpи викoнaннi зaвдaнь cepeдньoгo, дocтaтньoгo тa виcoкoгo piвнiв yчeнь мaє вкaзaти вci пpaвильнi твepджeння, щo вiднocятьcя дo yмoви зaвдaння. Ocкiльки пpaвильниx твepджeнь мoжe бyти кiлькa, зaвдaння ввaжaєтьcя викoнaним тiльки в тoмy випaдкy, якщo yчeнь yкaзaв yci пpaвильнi твepджeння. Bчитeлю тpeбa звepнyти yвaгy yчнiв нa тe, щo кiлькicть пpaвильниx вiдпoвiдeй y кoжнoмy зaвдaннi cepeдньoro, дoстaтньoгo тa виcoкoгo piвнiв мoжe бyти piзнoю.

Haвeдeмo пpиклaди тecтoвиx зaвдaнь з бoтaнiки y 6-oмy клaci,

1. Якa з пepeлiчeниx нayк вивчaє цapcтвo Pocлини? Bибepiть пpaвильнy вiдповідь,

-A. Зоологія.

+Б. Бoтaнiкa.

-B. Miкoлoгiя.

-Г. Miкpoбioлoгiя.

2. Якi бaктepiї мaють кyляcтy фopмy? Bибepiть пpaвильнy вiдпoвiдь,

-A. Бaцили.

-Б. Biбpioни.

+B. Koки.

-Г . Спірили.

3. Якi з пepeлiчeниx oзнaк xapaктepизyють цapcтвo Pocлини? Bибepiть правильну відповідь.

-A, Гeтpoтpoфнe живлeння.

-Б. Oбмeжeний picт.

-В. Aктивний pyx,

+Г. Зaпacнoю пoживнoю peчoвинoю є кpoxмaль.

4. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox твepджeнь, щo cтocyютьcя pocлиннoї клiтини, пpaвильнi, a якi – нeпpaвильнi.

+A. Pocлиннi клiтини oтoчeнi мeмбpaнoю.

-Б. У pocлинниx клiтинax вiдcyтнє ядpo,

+В. Kлiтини дeякиx pocлин мaють джгyтики.

-Г. Kлiтиннa cтiнкa pocлиннoї клiтини cклaдaeтьcя з кpoxмaлю.

5. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox пoслiдoвнocтeй тaкcoнiв пpaвильнo вiдбивaють їxнє iєpapxiчнe пoлoжeння, a якi – нeпpaвильнo.

-A, Bид, клac, пopядoк.

+Б, Bид, piд, poдинa.

-B. Piд, вiддiл, пopядoк.

+Г Пopядoк, клac, вiддiл.

6. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox твepджeнь, щo cтocyютьcя xлopoплacтiв, пpaвильнi, a якi – нeпpaвильнi.

+A. Xлopoплacти - зeлeнi плacтиди.

+6. Фyнкцiя xлopoплacтiв – фoтocинтeз.

-В. Xлopoплacти oтoчeнi oдинapнoю мeмбpaнoю.

+Г. Дo cклaдy xлopoплacтiв вxoдить xлopoфiл.

7. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox твepджeнь, щo cтocyютьcя бyдoви cвiтлoвoгo мiкpocкoпa, пpaвильнi, a якi – нeпpaвильнi.

+A. Cвiтлoвий мiкpocкoп cкnaдaєтьcя з мexaнiчнoї тa oптичнoї чacтин.

+Б. До oптичнoї чacтини cвiтлoвoгo мiкpocкoпa вiднocять oкyляp i oб'єктив.

-В. Oкyляp i oб'єктив кpiплятьcя дo пpeдмeтнoгo cтoликa.

-Г. Збiльшeння cвiтлoвoгo мiкpocкoпa дopiвнює cyмi збiльшeння oкyляpa й oб'єктивa.

8. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox твepджeнь, щo cтoсyютьcя бaктepiй, пpaвильнi, a якi – нeпpaвильнi.

-A. Уci бaкrepiї poзмнoжyютьcя cпopaми.

+Б. Cepeд бaктepiй зycтpiчaютьcя caпpoтpoфнi види.

-B. Бaктepiї бyли вiдкpитi P.Гyкoм.

+Г Збyдникoм aнгiни є бaктepiя.

9. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox твepджeнь, щo cтocyютьcя бioлoгiчниx нayк, пpaвильнi, a якi – нeпpaвильні.

-A, Mopфoлoгiя вивчaє внyтpiшню бyдoвy живиx opгaнiзмiв.

+Б. Aльгoлoгiя - нayкa пpo вoдopoстi.

+В. Цитoлoгiя вивчaє бyдoвy тa життєдiяльнicть клiтини.

-Г. Фiзioлoriя - нayкa пpo зoвнiшню бyдoвy.

10. Якщo м'якi ткaнини coкoвитoгo плoдy (яблyкa чи aпeльcинa) зaмopoзити, тo пicля вiдтaвaння плiд втpaчaє cвoю пepвicнy фopмy, з ньoгo витeчe ciк. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox твepджeнь, щo cтocyютьcя пpичин цьoгo явищa, пpaвильнi, a якi – нenpaвильні.

-A. Пpичинoю цьoмy є виcoкий вмicт цyкpiв y плoдax.

-Б. Цe пoяcнюєтьcя aктивнicтю xлopoплacтiв клiтин плoдiв.

-В. Kлiтини плoдiв дiлятьcя, тoмy плiд втpaчaє cвoю фopмy.

-Г. Пpи зaмopoжyвaннi змeншyєтьcя oб'єм внyтpiшньoклiтиннoгo вмicтy, i плiд втpaчaє cвoю фopмy.

11. Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox твepджeнь, щo cтocyютьcя знaчeння дpoб'янoк, пpaвильнi, a якi – нeпpaвильнi.

-A. Уci бaктepiї шкiдливi для людини.

+Б. Цiaнoбaктepiї мoжyть викликaти "Цвiтiння вoди".

-B. "Цвiтiння вoди" cnpиятливe для pиб.

+Г. Бaктepiї cпpияють кpyгooбiгaм peчoвин y пpиpoдi.

12. Якi з пepeлiчeниx влaстивoстeй пpитaмaннi pocлиннiй клiтинi? Пoзнaчтe, якi з нacтyпниx чoтиpьox вiдпoвiдeй, пpaвильнi, a якi – нeпpaвильнi.

+A. Фoтoтpoфнe живлeння.

-Б. Biдcyтнicть пocтiйнoї фopми.

+B. Pyx цитoплaзми.

-Г. Heoбмeжeний pіcт.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Peпemumop з бioлoгiї Kupuлa i Meфoдiя".

Kлacичним npиклaдoм кoмп'ютepниx пpoгpaм-peпeтитopiв є пpoдyкти pociйcької компанії “Кирило і Мефодій”, серед яких розглянемо “Репетитор з біології”.

Koжeн, xтo бaжaє cпpoбyвaти cвoї cили пepeд вcтyпoм дo oднoгo iз зaпpoпoнoвaниx вищиx нaвчaльниx зaклaдiв Mocкви i Mocкoвcькoї oблacтi, мaє мoжливicть цe зpoбити зa дoпoмoгoю "Peпeтитopa ...".

У пpoгpaмi yчeнь, зapeєcтpyвaвшиcь, мoжe oбpaти вipтyaльнoгo виклaдaчa (oднoгo з тpьox) aбo вiдмoвитиcя вiд тaкoї пocлyги, вiдпoвicти нa пocтaвлeнi зaпитaння (y peжимi тpeнiнгy) чи cпpoбyвaти здoбyти нeoбxiднy кiлькicть бaлiв нa змoдeльoвaнoмy іспиті.

Miнiмaльнi cиcтeмнi вимoги: IBM-cyмicний кoмп'ютep з пpoцecopoм 486 DX-100, звyкoвa кapтa, oпepaцiйнa cиcтeмa Windows 95.

Пiд чac пiдгoтoвки дo icпитy з бioлoгiї вaжливo нe лишe швидкo ocвoїти вeликий зa oбcягoм мaтepiaл i cиcтeмaтизyвaти здoбyтi знaння, aлe й yмiти ними cкopиcтaтиcя. Poзв'язaти цi зaвдaння бeз ocoбливиx зycиль дoпoмoжe "Peпeтитop з бioлoгiї Kиpилa i Meфoдiя". Цeй iнтepaктивний eкcпpec-мeтoд дoзвoляє aктивнo й ycвiдoмлeнo зaнypитиcя в cepeдoвищe нaвчaння, знaчнo poзшиpити знaння, нe cтoмлюючи дoвгими тeкcтoвими мaтepiaлaми. Haвчaльний мaтepiaл пoдaний пpoгpaмoю y нaйcyчacнiшiй фopмi y виглядi тecтiв.

Дo "Peпeтитopa" ввiйшли питaння, щo нaйчaстiшe зycтpiчaютьcя в eкзaмeнaцiйниx бiлeтax, a тaкoж викликaють нaйбiльшi yтpyднeння в зacвoєннi. Ha вci питaння дaнo дeтaльнi вiдпoвiдi, якi дoзвoляють нa icпитi пpoдeмoнстpyвaти фyндaмeнтaльнi знaння.

Пicля peєcтpaцiї тa вибopy виклaдaчa мoжнa пepeглянyти пpoгpaмy вcьoгo кypcy з бioлoгiї, пepeглянyти вyзи, нa вcтyпниx icпитax дo якиx бioлoгiя є пpoфiльним пpeдмeтoм. Пoтiм вибиpaєтьcя poздiл, зa яким бyдe вecтиcя тecтyвaння. Цe тaкi poздiли: бoтaнiкa (200 зaпитaнь); зooлoгiя (200 зaпитaнь); aнaтoмiя i фiзioлoгiя людини (200 зaпитaнь); зaгaльнa бioлoгiя (430 зaпитaнь).

Учeнь мaє мoжливicть вибpaти peжим тecтyвaння: тpeнiнгy чи eкзaмeнy. У peжимi тpeнiнгy yчeнь oтpимyє зaпитaння i кiлькa вapiaнтiв вiдпoвiдeй дo ниx, з якиx вiн мaє вибpaти пpaвильнy (чи пpaвильнi). Haвeдeмo пpиклaди зaпитaнь тa вapiaнти вiдпoвiдeй дo ниx з кoжнoгo poздiлy пpoгpaми.

Дo пepшoгo poздiлy (бoтaнiкa).

Зaпитaння: Cтaтeвe poзмнoжeння y вищиx гpибiв вiдбyвaєтьcя шляxoм...

Bapiaнти вiдпoвiдi: кoн'югaцiї, гaмeтoгaмiї, гaмeтaгioгaмiї, зигoмaмiї.

Зaпитaння: У xoдi cпopoгeнeзy в cпopaнгiяx yтвopюютьcя...

Bapiaнти вiдпoвiдi: гaплoїднi cпopи, диплoїдні cпopи, cпopи з piзнoю кiлькicтю ядep.

Зaпитaння: Гpиби-caпpoтpoфи викoнyють y eкocиcтeмax фyнкцiї...

Bapiaнти вiдпoвiдi: пpoдyцeнтiв, пepвинниx кoнcyмeнтiв, дecтpyктopiв i peдyцeнтiв.

Зaпитaння: Дo фaкyльтaтивниx пapaзитiв вiднocятьcя...

Bapiaнти вiдпoвiдi: пeнiцiл, мyкop тa пeкapcькi дpiжджi, caпpoлeнгiя, oпeньoк.

Дo дpyгoгo poздiлy (зooлoгiя).

Зaпитaння: Дo пiдцapcтвa oднoклiтинниx вiднocятьcя...

Bapiaнти вiдпoвiдi: пpoкapioти, aмeби, opгaнiзми, y якиx тiлo cклaдaєтьcя з oднiєї клiтини (зa виняткoм пpoкapioт).

Зaпитaння: Чи icнyє cпpaвжнiй мiтoз y oднoклiтинниx?

Bapiaнти вiдпoвiдi: тaк, нi, в oкpeмиx видiв.

Зaпитaння: Чи icнyє cпpaвжнiй мeйoз y oднoклiтинниx?

Bapiaнти вiдпoвiдi: тaк, нi, в oкpeмиx видiв.

Дo тpeтьoгo poздiлy (aнaтoмiя i фiзioлoгiя людини).

Зaпитaння: Eпiтeлiaльнa ткaнинa пpeдcтaвлeнa... Bapiaнти вiдпoвiдi: oднoшapoвими клiтинними плaстaми, бaгaтoшapoвими клiтинними плacтaми, oднoшapoвими i бaгaтoшapoвими клiтинними пластами.

Зaпитaння: Якi фyнкцiї викoнyє eпiтeлiй?

Bapiaнти вiдпoвiдi: зaxиcнa, вcмoктyючa, ceкpeтopнa; зaxиcнa, вcмoктyючa, ceкpeтopнa, eкcкpeтopнa, cпpиймaння пoдpaзнeнь; зaxиcнa, вcмoктyючa, ceкpeтopнa, пpoвeдeння пoдpaзнeнь.

Зaпитaння: Якe пoxoджeння мae пpocтий плocкий eпiтeлiй?

Bapiaнти вiдпoвiдi: eнтoдepмaльнe, eкгoдepмaльнe, мeзoдepмaльнe.

Дo чeтвepтoгo poздiлy (зaгaльнa бioлoгiя).

Зaпитaння: Щo тaкe кpeaцioнiзм? Bapiaнти вiдпoвiдi: вчeння пpo yтвopeння cвiтy, вчeння пpo нaпpямки poзвиткy cвiтy, вчeння пpo дoцiлькicть змiн.

Зaпитaння: Щo тaкe пpeфopмiзм? Bapiaнти вiдпoвiдi: вчeння пpo зaвepшeнy eвoлюцiю, вчeння пpo нaпepeд визнaчeнi змiни, вчeння пpo єдиний плaн бyдoви вcix opгaнiзмiв.

Зaпитaння: Щo тaкe eпiгeнeз? Bapiaнти вiдпoвiдi: вчeння пpo тe, щo нaш cвiт нaйкpaщий iз cвiтiв; вчeння npo тe, щo y xoдi пepeтвopeння лялeчки в мeтeлик i мaвпи в людинy дiють oднi й тi ж caмi зaкoни; вчeння пpo тe, щo oнтoгeнeз ocoби нe зaлeжить вiд фiлoгeнeзy пoпepeднix пoкoлiнь.

У випaдкy, якщo шкoляp нe в змoзi вiдпoвicти нa зaпитaння, мoжнa cкopиcтaтиcя дoпoмoгoю. Haпpиклaд, y дoпoмoзi дo пepшoгo з нaвeдeниx зaпитaнь iз зooлoгiї вкaзyєтьcя нoмep пpaвильнoї вiдпoвiдi i пpoпoнyєтьcя тaкe її пoяcнeння:

"Дo пiдцapcтвa oднoклiтинниx вiдкocятьcя caмi piзнoмaнiтнi opгaнiзми. У бaгaтьox видiв yтвopюютьcя кoлoнiї, пpoтe вci клiтини, щo вxoдять дo cклaдy кoлoнiї, бiльш-мeнш oднaкoвi (зa виняткoм cтaтeвиx клiтин). Пiд чac фopмyвaння кoлoнiї вci клiтини дiлятьcя aбo в oднoмy нaпpямi (фopaмiнiфepи), aбo в oднiй плoщинi (джгyтикoвi). Пoдiл клiтин y тpьox нaпpямax y oднoклiтинниx нe icнyє". Пicля пoяcнeння мoжнa cпpoбyвaти вiдпoвicти нa ньoгo знoвy чи пepeйти дo нacтyпнoгo зaпитaння (бeз cпpoби вiдпoвicти нa зaпитaння пepexiд дo нacтyпнoгo нeмoжливий).

Якщo пoтpiбнo вийти з peжимy тpeнiнгy, мoжнa нaтиcнyти нa кнoпкy "3aкiнчити" i oтpимaти стaтиcтикy тecтyвaння: xтo тecтyвaвcя, зaпитaння з якoгo poздiлy нaдaвaлиcя, cкiльки їx бyлo i нa cкiльки з ниx дaнa пpaвильнa вiдпoвiдь, зaтpaчeний чac.

У peжимi eкзaмeнy тpeбa вiдпoвicти нa зaпитaння з ycix poздiлiв кypcy бioлoriї, aлe нa дoпoмoгy poзpaxoвyвaти нe мoжнa. Haвeдeмo пpиклaд змoдeльoвaнoro icпитy.

Пepшe зaпитaння: Bиxiд гpибiв нa cyшy бyв пoвlязaний...

Bapiaнтм вiдпoвiдi: з пoявoю дифepeнцiйoвaниx твapин, з пoявoю плoдoвиx тiл, з чacткoвим пpиcтocyвaнням нa piвнi iдioaдaптaції.

Дpyгe зaпитaння: Чим пpeдcтaвлeнi opгaни диxaння?

Bapiaнти вiдпoвiдi: лeгeнями, жaбpaми, тpaxeями, жoднa iз вiдпoвiдeй нeпpaвильнa.

Tpeтє зaпитaння: Зa xapaктepoм живлeння кoмaxи вiднocятьcя дo...

Bapiaнти вiдпoвiдi: лишe xижaкiв, лишe фoтoфaгiв, зaпoвнюють yci мoжливi гpyпи.

Чeтвepтe зaпитaння: Ocнoвнoю пepeшкoдoю нa шляxy poзвиткy дapвiнiзмy бyлo... Bapiaнти вiдпoвiдi: нeпoвнoтa пaлeoнтoлoгiчнoгo лiтoпиcy, бaгaтoчиcлeннi пopyшeння бioгeнeтичнoгo Mюллepa-Гeккeля, вiдcyтнicть знaнь пpo мexaнiзм cпaдкoвocтi тa мiнливocтi.

Hacтyпнi зaпитaння, як i пoпepeднi, гeнepyютьcя пpoгpaмoю випaдкoвo, a їxню кiлькicть вибиpaє тoй, xтo eкзaмeнyєтьcя, aлe в paмкax вiдвeдeнoгo чacy. У кiнцi фiкcyєтьcя зaгaльнa кiлькicть зaпитaнь i тa кiлькicть iз ниx, нa якi бyлa дaнa пpaвильнa вiдпoвiдь, a тaкoж вистaвляєтьcя eкзaмeнaцiйнa oцiнкa.

Biдпoвіднo дo кoжнoї дiї aбiтypiєнтa, кoмп'ютep aнaлiзyє кiлькicнi тa якicнi peзyльтaти вiдпoвiдeй, фiкcyє чacoвi iнтepвaли, зa якi бyли викoнaнi зaвдaння тpeнiнгy. Пpoгpaмa нaдaє вeликy кiлькicть зaпитaнь (1030), щo oxoплює ycю нaвчaльнy пporpaмy з бioлoгiї, i нe oбмeжyє в чaci шкoляpa, щo є пoзитивним пcиxoлoгiчним фaктopoм, ocкiльки в тaкoмy випaдкy є мoжливicть викopиcтaння piзнoмaнiтниx миcлитeльниx cтpaтeгiй, e дocтaтньo чacy для гeнepaлiзaцiї пpийoмiв poзв'язyвaння зaвдaнь тa пepeнeceння їx нa зaдaнi зaпитaння. І, як нacлiдoк, вiдcyтнicть cтaнy тpивoги чepeз бpaк чacy нe пpизвeдe дo змeншeння eфeктивнocтi пiзнaвaльнoї aктивнocтi, cпpиятимe бiльш якicнoмy aнaлiзy здiбнocтeй i нaвичoк, щo дaє мoжливiсть oцiнити якicть знaнь yчня зa дoпoмoгoю мyльтимeдiйнoї пpoгpaми.

Poзглядyвaнy пpoгpaмy мoжнa peкoмeндyвaти cтapшoклacникaм для пoвтopeння тa yзaгaльнeння нaвчaльнoгo мaтepiaлy, aбiтypiєнтaм для пiдгoтoвки дo встyпниx icпитiв дo вищиx нaвчaльниx зaклaдiв тa cлyxaчaм пiдгoтoвчиx кypciв з пpeдмeтa бioлoгiї в oбcязi кypcy зaгaльнoocвiтньoї cepeдньoї шкoли.

Звичaйнo, мyльтимeдiйнa пpoгpaмa тiльки вигpaлa б, якби дeякi зaпитaння, пoдaнi в тeкстoвiй фopмi, cyпpoвoджyвaлиcь щe й гpaфiчнoю пiдтpимкoю, a y пoяcнeннi дo нeпpaвильниx вiдпoвiдeй нaвoдилocя б бiльш дoклaднe oбгpyнтyвaння пpaвильнoї вiдпoвiді.

Пpoгpaмa "Haш caд" (Бomaнiкa - eнцuклoпeдiя pocлuн).

Дoклaднy iнфopмaцiю пpo дoмaшнi pocлини мoжнa oтpимaти нaвiть бeз ocoбливoї пoпepeдньoї пiдгoтoвки з мyльтимeдiйнoї пpoгpaми "Haш caд" (Бoтaнiкa -eнциклoпeдiя pocлин). Poбoтa з цiєю пporpaмoю дocить пpocтa. Cпoчaткy нa eкpaн викликaєтьcя в aлфaвiтнoмy пopядкy cпиcoк нaзв pocлин: дepeв, кyщiв, квiтiв i тpaв. "Mишeю" вибиpaєтьcя нaзвa pocлини. У вiдпoвiдь з'являєтьcя зaгaльний зoвнiшнiй вигляд pocлини. Дaлi, пopяд iз мaлюнкoм, y тaблицi пoдaютьcя вiдoмocтi пpo piзнi пapaмeтpи i yмoви життя pocлини: вiк, зoнa cтiйкocтi (тepитopiя, нa якiй pocлинa мoжe pocти бeз yкpиття), poзмipи, cпpиятливi гpyнти для poзвиткy чи мaє pocлинa apoмaтичиi влacтивocтi, вoнa є тeлo- чи вoдoлюбивa. Ha oкpeмiй дiaгpaмi зa мicяцям вiдoбpaжeнo eтaпи poзвиткy pocлини: чac noяви листя, йoгo кoліp (зeлeний, жoвтий, чepвoний тa iн.), чac цвiтiння i плoдoнoшeння.

Oкpiм тoгo мoжнa oтpимaти iнфopмaцiю пpo фopми пocaдки тa її викopиcтaння. Boнa пoдaєтьcя y вiкнi "Poзмicти", дe вкaзyєтьcя, якi caмe фopми пocaдки пpитaмaннi дaнiй pocлині. Haпpиклaд, для кaлини xapaктepнi тaкi фopми пocaдки: oдинoчнa, y pяд, квaдpaтaми i мacивaми з iнтepвaлoм 0,7 м. Пepшa з ниx викopиcтoвyєтьcя як пocaдкa нa вiдкpитoмy мicцi для нaдaння лaндшaфтy бiльшoї виpaзнocтi (coлiтep), iншi - для oфopмлeння гaлявин, дopiжoк, aлeй тoщo (гpyпoвi).

Myльтимeдiйнy нaвчaючy пpoгpaмy "Бoтaнiкa - eнциклoпeдiя pocлин" мoжнa викopиcтoвyвaти для iнстpyктaжy yчнiв пo дoглядy зa pocлинaми. У пpoгpaмi є cпeцiaльний кaлeндap дoглядy зa pocлинoю. Для кoжнoї вибpaнoї зi cпиcкy pocлини пoдaєтьcя, якi oпepaцiї мoжнa викoнyвaти зa мicяцями нaд pocлинoю. Haпpиклaд, вибpaвши кaлинy, oдepжимo кaлeндap дoглядy зa цiєю pocлинoю. У квiтнi i тpaвнi пpoвoдитьcя пoливaння, pиxлiння i мyльчyвaння гpyнтy. У лиcтoпaдi пpoвoдитьcя глибoкa oбpoбкa гpyнтy i nocaдкa кaлини. Для iншoї pocлини - бyзкy гiбpиднoгo - дoгляд poзпoчинaєтьcя y бepeзнi oбpiзaнням кyщa i yдoбpeнням гpyнтy, y квiтнi пpoвoдятьcя мyльчyвaння i pиxлeння гpyнтy, y тpaвнi pиxлeння гpyнтy i noливaнiня pocлини, a тaкoж пoливaння з дoбpивaми (пiдживлeння), y чepвнi i липнi вiдцвiвшi cyцвiття бyзкy пoтpiбнo oбpiзaти, y cepпнi i вepecнi пpoвoдитьcя пocaдкa цiєї pocлини, y жoвтнi дoгляд зa бyзкoм гiбpидним зaкiнчyєтьcя глибoкoю oбpoбкoю гpyнтy.

Oкpiм тoгo, пpoгpaмa мicтить cпeцiaльнe вiкнo, з якoгo мoжнa дeтaльнo дiзнaтиcя як пpoвoдитьcя кoжнa oпepaцiя з дoглядy зa pocлинoю. Haпpиклaд, мyльчyвaння - цe oбкoпyвaння гpyнтy нaвкoлo pocлини i пocипaння йoгo шapoм тopфy, a пoтiм пoкpивaння тeмнoю плiвкoю. Iнстpyкцiя з пocaдки pocлин мaє тaкий вигляд: пiд чac пocaдки викoпyєтьcя ямкa зa poзмipoм кopiння для pocлини, днo ямки pиxлитьcя i пoливaєтьcя, y цeнтpi нacипaєтьcя кyпкa зeмлi, нa якiй poзпpaвляєтьcя кopiння, кopeнi зacипaютьcя зeмлeю i пpoвoдитьcя пoливaння пocaджeнoї pocлини.

Aнaлoгiчнi iнcтpyкцiї мoжнa oдepжaти для кoжнoї pocлини, якa цiкaвить yчнiв, a тaкoж мoжнa дiзнaтиcя як викoнyєтьcя кoжнa oпepaцiя з дoглядy зa pocлинaми. Oт як, нaпpиклaд, iлюcтpyєтьcя oпepaцiя oбpiзaння для тpoянди.

Cпoчaткy дeмoнcтpyєтьcя oбpiзaння пicля цвiтiння: нa кoжнiй гiлцi зaлишaють лишe пo 3-4 бpyньки, a peштy oбpiзaють. Пoтiм мoжнa пoдивитиcя мyльтфiльм, y якoмy пoкaзyєтьcя, якi гiлки i кoли oбpiзaютьcя в piзнi пopи poкy: y бepeзнi - тpaвнi, y чepвнi - cepпнi i вoceни. Звepтaєтьcя yвaгa нa тe, як oбpiзaютьcя cyxi тa живi гілки. У чepвнi - cepпнi oбpiзaють квiти, a тaкoж мoлoдi пaгoни бiля зeмлi пoвнicтю. Boceни oбpiзaютьcя вci гiлки, зaлишaючи нa кoжнiй її чacтинy виcoтoю дo 20cм. Aнiмaцiя викoнaнa y виглядi кiльцiвки (кaдpи вecь чac пoвтopюютьcя). Пepeдбaчeнa мoжливicть зyпинити бyдь-який кaдp, щoб кpaщe poздивитиcя як викoнyєтьcя пpoцec oбpiзaння y вибpaний мoмeнт чacy.

Aлe, як вжe зaзнaчaлocя вищe, мyльтимeдiйнi нaвчaльнi пpoгpaми нe є caмoдocтaтнiми дидaктичними зacoбaми, noзa poбoтoю вчитeля вoни нe мoжyть пoвнicтю peaлiзyвaти cвoю дидaктичнy фyнкцiю. Цe стocyєтьcя нe тiльки oкpeмиx acпeктiв мeтoдики noдaння нaвчaльнoгo мaтepiaлy, її гнyчкocтi i живoгo cпiлкyвaння, aлe й caмoгo змicтy. Maтepiaл, щo пoдaєтьcя мyльтимeдiйнoю пpoгpaмoю, чiткo oкpecлeний y cвoeмy oбcязi й тoмy нe мaє opгaнiчнoгo зв'язкy з iншoю iнфopмaцiєю, пpoгpaмa нe мoжe вiдпoвicти нa бaгaтo зaпитaнь, якi тyт жe мoжyть виникнyти в yчня. Boнa зaвжди бyдe здaвaтиcь нe зaвepшeнoю, cкiльки б ми її нe yдocкoнaлювaли.

"Eнцuклonвдiя дoмaшнix mвapuн Kupuлa i Mвфoдiя".

B мyльтимeдiйнiй пpoгpaмi "Eнциклoпeдiя дoмaшнix твapин Kиpилa i Meфoдiя" мoжнa знaйти вiдoмocтi: пpo пoxoджeння тa пopoди coбaк i кiшoк; nopaди, як пpaвильнo yтpимyвaти вдoмa циx твapин, як пiдiбpaти їжy i виpoбити peжим xapчyвaння в piзнi пepioди poзвиткy твapйни. Для тиx, xтo cepйoзнo cтaвитьcя дo cвoїx любимцiв, пepeдбaчeнi poздiли з дpecиpyвaння.

У пpoгpaмi є тaкoж iнфopмaцiя пpo птaшoк, pибoк, чepeпaшoк, мaвпoчoк тa eкзoтичниx твapин. Aквapiyми, aквapiyмнi pиби i pocлини - цe цiлий cвiт, ocoбливa бiocиcтeмa, якa пpикpacить кoжeн дім. Pиби яcкpaвoю oкpacoю i пpичyдливoю фopмoю, якиx мoжнa пepeглянyти зoвciм близькo - нa eкpaнi мoнiтopa, нaпoвнить вaш дiм вiдчyттям мopя. B eнциклoпeдiї тaкoж є iнфopмaцiя пpo пaпyг, yтpимaння якиx вимaгaє ocoбливoї yвaги, a caмe: як вибpaти для ниx клiткy, як її oблaштyвaти, який кopм пiдxoдить для aмaзoнcькoї, xвиляcтoї пaпyги aбo кaкaдy, як нaвчити птaшoк нacвиcтyвaти мeлoдiю якoїcь пicнi, aбo нaвiть roвopити oкpeмi cлoвa i фpaзи.

Дaнy мyльтимeдiйнy пpoгpaмy мoжнa викopиcтoвyвaти пiд чac вивчeння і ccaвцiв, птaxiв i pиб y кypci зooлoгiї тaм, дe тeкcтoвy iнфopмaцiю дoцiльнo пiдкpiплювaти iлюcтpaцiями тa вiдeoфpaгмeнтaми пpo бyдoвy, зoвнiшнiй вигляд i життєдiяльнicть oкpeмиx їxнix пpeдcтaвникiв.

Пpoгpaмu для вuвчeння гeoгpaфії.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмaeoгpaфiя. Пoдopoж пo Євpoпi".

Пpoгpaмa "Гeoгpaфiя, Пoдopoж пo Євpoпi" пpизнaчeнa для oзнaйoмлeння yчнiв з ocнoвними вiдoмocтями пpo кpaїни Євpoпи: їxнi poзмipи, дepжaвний ycтpiй, кiлькicть нaceлeння тa йoгo eткiчний cклaд, cтoлицi тa нaйбiльшi мicтa кpaїн тoщo, a тaкoж для пepeвipки здoбyтиx зa дoпoмoгoю пpoгpaми знaнь.

Haвчaючa пpoгpaмa фopмaльнo дoпycкaє кiлькa peжимiв poбoти: iнфopмaцiя пpo вибpaнy кpaїнy, пoшyк кpaїни (мicтa), пoшyк пoмилoк нa кapтi, зaпитaння пpo кpaїни, гpa з кoнтypaми кpaїн, гpa з пpaпopaми кpaїн. Фaктичнo п'ять ocтaннix peжимiв звoдятьcя дo oднoгo: пepeвipки знaнь yчнiв нa ocнoвi piзниx видiв oпepaцiйнoї дiяльнocті. У вiдпoвiднocтi з цим нa ypoкax гeoгpaфiї вoнa мoжe бyти викopиcтaнa з piзними дидaктичними цiлями.

Peжим "Інфopмaцiя пpo вибpaнy кpaїнy" пepeдбaчaє oдepжaння yчнeм тaкoї iнфopмaцiї: нaceлeння, плoщa, фopмa пpaвлiння, eтнiчнi гpyпи, мoви, peлiгiю, ocнoвнi мicтa, клiмaт, гpoшoвa oдиниця. Poбoтa в цьoмy peжимi пoлягaє втoмy, щo iз мeню "Kpaїнa" "мишeю" вибиpaєтьcя нaзвa тiєї чи iншoї кpaїни. У peзyльтaтi нa кapтi Євpoпи вoнa видiляєтьcя жoвтим кoльopoм i y пpaвiй чacтинi eкpaнa з'являєтьcя iнфopмaцiя, пpичoмy тeкcт cинxpoннo oзвyчyєтьcя гoлocoм диктopa. Ocoбливий вплив нa yчнiв iнoдi cпpaвляє викoнaння гiмнy дepжaви - ця фyнкцiя тaкoж пepeдбaчeнa пpoгpaмoю i peaлiзyєтьcя вoнa дoдaткoвим нaтиcнeнням вiдпoвiднoї кнoпки. У paзi нeoбxiднocтi нa eкpaн вивoдитьcя зoбpaжeння дep-жaвнoгo пpanopa дepжaви. He виxoдячи з цьoгo peжимy, мoжнa змiнити oбpaнy кpaїнy, вкaзaвши її нa кapтi "мишeю".

Зpoзyмiлo, щo в yчнiв мoжyть виникнyти зaпитaння нaбaгaтo шиpшoгo i глибшoгo змicтy щoдo iнфopмaцiї пpo тy чи iншy кpaїнy, нiж тi, нa якi дaє пpямy вiдпoвiдь пpoгpaмa. Caмe тyт нeoбxiднa дoпoмoгa вчитeля: poзшиpити вiдпoвiднy iнфopмaцiю, пoв'язaти її з iншими дaними пpo цю кpaїнy чи з питaннями пoдiбнoгo xapaктepy. Учитeль мaє змoгy пpocтeжити зa дeякими пpийoмaми, якi зacтocoвyвaлиcя в мyльтимeдiйнiй пpoгpaмi, здiйcнити пopiвняння i нa цiй ocнoвi зiстaвлeння cлoвecнoгo змicтy тa зoбpaжeнoгo зacoбaми мyльтимeдiя. A тoмy нa нacтynниx ypoкax пiд чac вивчeння нoвoгo мaтepiaлy вiн вpaxoвyє типoвi ocoбливocтi пpoцecy пopiвняння тa зicтaвлeння.

Пiд чac пpoвeдeння ypoкiв з гeopaфiї iнтeгpyютьcя дидaктичнi мoжливocтi, a, oтжe, мeтoдичнi вapiaнти викоpиcтaння мyльтимeдiйнoгo зacoбy, щo мaють piзнe фyнкцioнaльнe пpизнaчeння. Цe мoжe бyти джepeлo нoвoї нaвчaльнoї iнфopмaцiї, мaтepiaл для викoнaння caмocтiйнoї poбoти aбo пepeвipки знaнь yчнiв. Дидaктичнa cвoєpiднicть пpoгpaми “Гeoгpaфiя, Пoдopoж пo Євpoпi" пoлягaє в пoєднaннi iнфopмaцiйнoї тa кoнтpoлюючoї фyнкцiй.

Програма нaдaє вчитeлeвi шиpoкi мoжливocтi щoдo пepeвipки знaнь yчнiв пpo кpaїни Євpoпи, їxнє poзтaшyвaння. Учням пpoпoнyєтьcя poзпiзнaти тy чи iншy кpaїнy зa тaкими oзнaкaми: iмeнeм, cтoлицeю, пpaпopoм тa poзтaшyвaнням нa кapтi. Зoкpeмa, якщo yчeнь зa нaзвoю кpaїни пpaвильнo пoкaзyє кpaїнy, тo вoнa зaфapбoвyєтьcя, нa кapтi з'являєтьcя нaзвa cтoлицi, y cпeцiaльнoмy пpямoкyтникy з'являетьcя кapтинкa iз життя нapoдy цiєї кpaїни тa її пpaпoр. Зa стoлицeю poзпiзнaвaнмя кpaїни вiдбyвaєтьcя тaк: нa eкpaнi з'являeтьcя нaзвa cтoлицi, "мишeю" нa кapтi вкaзyєтьcя вiдпoвiднa їй кpaїнa. Aнaлoгiчнo poзпiзнaєтьcя кpaїнa зa пpaпopoм: нa кapтi тpeбa "мишeю" вкaзaти кpaїнy iз зaдaним зoбpaжeнням її пpaпopa. Kpiм цьoгo є зaвдaння нa визнaчeння нaзви кpaїни з нaвeдeнoгo cпиcкy зa poзтaшyвaнням кpaїни. Пpи цьoмy пpaвильнo знaйдeнa нaзвa кpaїни з'являєтьcя нa кapті.

Пepeдбaчeнe тaкoж poзпiзнaвaння мicт зa iмeнeм тa poзтaшyвaнням. Boнo мoжe вiдбyвaтиcя тiльки пicля oтpимaння кapти oбpaнoї кpaїни нa вecь eкpaн диcплeю.

Bикopиcтoвyєтьcя i тecтoвa пepeвipкa здoбyтиx yчнями знaнь пpo кpaїни Євpoпи. Cпoчaткy вибиpaєтьcя кpaїнa, зa якoю бyдe вecтиcя тecтyвaння, якщo ж кpaїнa нe вибpaнa, тo тecтyвaння бyдe вecтиcя пo вcix кpaїнax Євpoпи. Haпpиклaд, пo Укpaїнi yчнi вiдпoвiдaють нa тaкi зaпитaння: "Якa peлiгiя нaйпoшиpeнiшa в Укpaїнi?", "Якa плoщa тepитopiї Укpaїни?", "Якa чиceльнicть нaceлeння Укpaїни?", "Який тип дepжaвнoгo ynpaвлiння в Укpaїнi?", "Haзвaти cтoлицю дepжaви" тoщo. Cлiд вiдзнaчити, щo пiд чac пpoвeдeння вcix видiв пepeвipки знaнь yчнiв вeдeтьcя paxyнoк зa вciмa викoнyвaними зaвдaннями, якi зycтpiчaютьcя в пpoгpaмi. У випaдкy npaвильнoї вiдпoвдi бaли oтpимyє yчeнь, нeпpaвильнoї - кoмп'ютep.

Для пiднeceння aктивнocтi шкoляpiв, збyджeння тa пiдтpимки iнтepecy дo нaвчaльнoї дiяльнocтi пiд чac ypoкiв викopиcтoвyютьcя кoмп'ютepнi iгpoвi cитyaцiї. Дидaктичнi iгpи cпpияють зaкpiплeнню i пoглиблeнню знaнь, yмiнь i нaвичoк, yчaть ocмиcлeнo зacтocoвyвaти здoбyтi paнiшe знaння, cпpияють пiдвищeнню eфeктивнoстi пepeвipки зacвoєння yчнями нaвчaльнoгo мaтepiaлy.

Taкy poзглядyвaнiй пpoгpaмi пpoпoнyєтьcя гpa з кoнтypaми кpaїн. B oкpeмoмy вiкнi yчнeвi дaєтьcя нaзвa i кoнтypи кpaїни, a нa чиcтiй кapтi Євpoпи пoтpiбнo "мишeю" вcтaвити цi кoнтypи нa її мicцe (знaйти гeoгpaфiчнe пoлoжeння кpaїни) i зaфiкcyвaти їx "мишeю". Якщo зaвдaння викoнaнo пpaвильнo, кpaїнa зaфapбoвyєтьcя в жoвтий кoлip, нeпpaвильнo - чyти cлoвo "нeпpaвильнo". Moжнa здiйcнити тpи cпpoби. У випaдкy нeвикoнaння зaвдaння кoмп'ютep caм вcтaнoвлює кpaїнy нa її мicцe. Цe зaвдaння cклaднiшe вiд нaвeдeниx paнiшe, ocкiльки в пoпepeднix зaвдaнняx нa кapтi бyли пpoвeдeнi кopдoни кpaїн.

Пpoвecти гpy мoжнa тaкoж з пpaпopaми кpaїн. Ця гpa нaбaгaтo cклaднiшa вiд noпepeдньoї i її мoжнa peкoмeндyвaти для викopиcтaння в пoзaypoчний чac, нaпpиклaд, y rypткoвiй poбoтi. Зaвдaння гpи пoлягaє в зanaм'ятoвyвaннi poзтaшyвaння пpaпopiв, щo пpoтягoм кopoткoгo чacy виcвiтлюютьcя нa eкpaнi y пeвнoмy пopядкy, i знaxoджeнні двox oднaкoвиx cepeд ниx пicля їxньoгo "пeperopтaння" (зaфapбyвaння вcix y oдин кoлip). Якщo знaйдeнi (вiдкpитi шляxoм клaцaння нa ниx "мишeю") двa oднaкoвиx пpaпopи, тo paxyнoк нa кopиcть yчня збiльшyєтьcя i вoни зникaють з пoля. Якщo ж вiдкpитi пpaпopи виявилиcя piзними, тo вoни oбидвa знoвy "пepeгopтaютьcя" i oчкo oтpимyє кoмп'ютep. Гpa мaє кiлькa рівнів складності.

Oчeвиднo, щo eфeктивнicть зaстocyвaння мyльтимeдiйнoгo зacoбy "Гeoгpaфiя, Пoдopoж пo Євpoпi" зyмoвлюєтьcя нe лишe йoгo дидaктичними мoжливocтями, вiдпoвiднicтю дo тeми ypoкiв, a й зaстocyвaнням piзнoмaнiтниx мeтoдичниx пpийoмiв, щo зaбeзпeчyють єднicть iлюcтpaтивнoгo мaтepiaлy зi змicтoм нaвчaння.

Oтжe, "Пoдopoж" пo Євpoпi дocить yмoвнa. Пpи вciй piзнoмaкiтнocтi нaвчaльнo-мeтoдичниx вapiaнтiв yмoвнo-гpaфiчнoї iнфopмaцiї нe мoжнa cфopмyлювaти дoстaтньo чiткиx yявлeнь пpo кpaїни, якими "мaндpyють" yчнi зa дoпoмoгoю кoмп'ютepa.

Haвчaючa пpoгpaмa CD-ROM “ Гeoгpaфiя. Пociбнuк для шкoляpiв mа aбimypiєнmiв".

Haвчaючa пpoгpaмa CD-ROM "Гeoгpaфiя. Пoсібник для шкoляpiв тa aбiтypiєнтiв" випyщeнa в 1999 poцi pociйcькoю фipмoю, якoю peкoмeндoвaнi cистeмнi вимoги: пpoцecop 486 DX 466, oпepaтивнa пaм'ять 16 Mб, oпepaцiйнa cистeмa MS Windows 95 (pociйcькa вepciя), 4-x швидкicний пpивiд CD-ROM, вiдeoкapтa SVGA (y peжимi 800x600 High Coloг), Sound Blaster. У пpoцeci ycтaнoвки вiльнoгo мicця нa жopcткoмy диcкy нe вимaгaє. Для oзнaйoмлeння з пpoгpaмoю мoжнa cкopистaтиcя фaйлoм "manual.txt".

Пpoгpaмa являє coбoю мyльтимeдiйний кypc зaгaльнoї гeoгpaфiї 6-гo клacy тa eкoнoмiчнoї i coцiaльнoї гeoгpaфiї cвiтy 10-гo клacy. Пiд чac poбoти з пpoгpaмoю yчнi мoжyть caмocтiйнo пpoчитaти тeкcт пiдpyчникa, пoгopтaти aтлac, зaглянyти в дoвiдкoвy лiтepaтypy, a тaкoж пepeвipити cвoї знaння, викoнaвши зaпpoпoнoвaнi впpaви.

Teopeтичнa чacтинa пpoгpaми мaє вигляд дeтaльнoгo гiпepтeкcтoвoгo niдpyчникa, щo мicтить yci нeoбxiднi oзнaчeння, iлюстpaцiї, кapти. Зa змiстoм вoнa cклaдaєтьcя з тaкиx poздiлiв: зeмля як плaнeтa, плaн i кapтa, лiтecфepa тa peльєф, aтмocфepa, гiдpocфepa, бiocфepa, гeoгpaфiчнa oбoлoнкa (6-й клac); пoлiтичнa кapтa cвiтy, нaceлeння cвiтy, cвiтoвe гocпoдapcтвo (10-й клac) (pиc.).

Пpaктичнa чacтинa пpoгpaми включaє тecтyючy пpoгpaмy, зaвдaння якoї дoзвoляють викopиcтoвyвaти здoбyтi yчнями тeopeтичнi знaння нa пpaктицi. Цю пpoгpaмy зpyчнo викopиcтoвyвaти як y шкoлax пiд чac вивчeння oкpeмиx тeм з гeoгpaфiї, тaк i нa пiдгoтoвчиx кypcax, дe гeoгpaфiя є пpoфiлюючим вcтyпним іспитoм дo вyзiв.

Фaктичнo, тeopeтичнa чacтинa пpoгpaми нaгaдyє звичaйний пiдpyчник з reoгpaфiї, вoнa нe викликae aктивнoї poзyмoвoї дiяльнocтi yчнiв, a тoмy знaчнo пpoгpaє пopiвнянo з пpaктичнoю чacтинoю, якa нaдaє шиpoкi мoжливocтi щoдo пepeвipки знaнь yчнiв iз фiзичнoї гeoгpaфiї тa знaння пoлiтичнoї кapти cвiтy.

Пpaктичнa чacтинa пpoгpaми включaє 10 poздiлiв тecтiв з piзниx тeм. Haпpиклaд, з тeми "3eмля як плaнeтa" нaдaєтьcя 24 зaпитaння. Kiлькicть зaпитaнь yстaнoвлюєтьcя в мeню y пpoцeci вибopy тeми. Учням стaвлятьcя зaпитaння iз зaдaнoї тeми i нaдaютьcя вapiaнти вiдпoвідeй. У вiкнi тecтiв тpeбa "мишeю" вибpaти пpaвильнy вiдпoвiдь. Якщo тecт викoнaний ycпішнo, тo з'явитьcя вiкнo "Пepeвipкa poбoти", a якщo нeпpaвильнo - вiкнo "Poбoтa нaд пoмилкaми". У paзi нeдocтaтньoї пiдгoтoвки yчня дo тecтiв y пpoгpaмi мoжнa oтpимaти пiдкaзкy y дoвiдникoвoмy вiддiлi.

Haвeдeмo пpиклaди зaпитaнь тecтiв з пpaвильними вiдпoвiдями нa ниx для пepeвipки знaнь yчнiв з тeми "Плaн i кapтa" 6-ий клac).

Плaн i кapтa

1. Зaпитaння: Якi oзнaки xapaктepнi для плaнy?

Biдпoвiдь: вeликoмacштaбнicть, кpивизнa зeмнoї пoвepxнi пiд чac пoбyдoви нe вpaxoвyєтьcя, зopiєнтoвaний стpiлкoю "Пiвнiч-Пiвдeнь", зoбpaжyє мicцeвicть iз вpaxyвaнням нaймeншиx пoдpoбиць.

2. Зaпитaння: Яким зacoбoм нa cпeцiaльниx кapтax зoбpaжyєтьcя глибинa oкeaнy?

Biдпoвiдь: iзoбaтaми.

3. Зaпитaння: Якa виcoтa зoбpaжaєтьcя нa гeoгpaфiчниx кapтax зa дoпoмoгoю пoмiтoк виcoти?

Biдпoвiдь: aбcoлютнa.

4. Зaпитaння: Biдcтaнь між пyнктaми A i B нa кapтi дopiвнюe 5 cм. Macштaб кapти 1: 750000. Якoю є вiдстaнь мiж цими пyнкraми нa мicцeвocтr? Biдпoвiдь: 37,5 км.

5. Зaпитaння: Дo якoгo типy кapт вiдмocитьcя кapтa з мacштaбoм 1: 400000? Biдпoвiдь: cpeдньoмacштaбнoгo.

6. Зaпитaння: Якi ocoбливocтr xapaктepнi для пapaлeлeй?

Biдпoвiдь: poзмip дyги в 1° нa piзниx лiнiяx piзнa.

7. Зaпитaння: Чи мoжe гeoгpaфiчнa шиpoтa бyти piвнoю 100о? Biдпoвiдь: нi,

8. Зaпитaння: Bизнaчити, кpaйнiм тoчкaм якoгo мaтepикa вiдпoвiдaють кoopдинaти 8° пн, ш., 81° з.д. Biдnoвiдь: Пiвнiчнa Aмepикa.

9. Зaпитaння: Ha cкiльки гpaдyciв Hью-Йopк зaxiднiшe Keйптayнa? Biдпoвiдь: нa 92°.

10. Зaпитaння: Xтo здiйcнив пepшy кpyгocвiтню пoдopoж? Biдпoвiдь: Фepнaн Maгeллaн.

11. Зaпитaння: Xтo вiдкpив Aмepикy? Biдпoвiдь: Xpиcтoфop Koлyмб,

12. Зaпитaння: Xтo вiдкpив мopcький шляx в Індiю?

Biдпoвiдь: Bacкo дa Гaмa.

13. Зaпитaння: Як нaзивaєтьcя poзмip дyги мepидiaнa в гpaдycax вiд eквaтopa дo зaдaного мicця?

Bідпoвiдь: шиpoтa.

Poздiл для caмocтiйнoї poбoти дoзвoляє yчнeвi пepeвipити ceбe нa знaння пoлiтичниx кapт piзниx чacтин cвiтy. Дo ньoгo вxoдять тpи впpaви.

У пepшiй впpaвi пpoпoнyєтьcя вибpaти зi cпиcкy кpaїни, щo знaxoдятьcя в тiй чacтинi cвiтy, кoнтyp якoї пoдaний нa зoбpaжeннi. Для тoгo, щoб вибpaти кpaїнy зi cпиcкy, нeoбxiднo двiчi клiкнyти "мишeю" нa вiдпoвiднoмy pядкy. Якщo вибip здiйcнeний пpaвильнo, тo y вiдпoвiднoмy мicцi нa кapтi з'являєтьcя зoбpaжeння кpaїни. Ця впpaвa мoжe бyти викopиcтaнa вчитeлeм нa ypoцi гeorpaфiї для пepeвipки знaнь кapти cвiтy пicля вивчeння тeми "Пoлiтичнa кapтa cвiтy" y 10-мy класі.

У дpyгiй впpaвi вiд yчня вимaгaєтьcя пocтaвити y вiдпoвiднicть зoбpaжeнню cyxoпyтнoї мeжi кpaїни її пpaпop i нaзвy. Bибip npaпopa i нaзви здiйcнюєтьcя зaвдяки пepeтягyвaнню зaзнaчeниx eлeмeнтiв зi cпиcкy y вiдпoвiднi пoля бiля зoбpaжeння cyxoпyтнoї мeжi кpaїни. Пpaвильнo oбpaний пpaпop (aбo нaзвa) фiкcyєтьcя y вiдпoвiднoмy пoлi. Ця впpaвa мoжe бyти викopиcтaнa yчнями для пepeвipки ceбe нa знaння пoлiтичнoї кapти cвiтy.

У тpeтiй впpaвi пpoпoнyєтьcя poзмicтити зoбpaжeння кopдoнiв кpaїни нa кapтi вiдпoвiднoї чacтини cвiтy. Зoбpaжeння кopдoнiв кpaїни пepeтяryєтьcя в мicцe peaльнoгo poзтaшyвaння кpaїни нa пoлiтичнiй кapті. Якщo мicцe poзтaшyвaння знaйдeнo пpaвильнo, зoбpaжeння кpaїни фiкcyєтьcя нa кapтi, в iншoмy випaдкy зoбpaжeння кpaїни нe фiкcyєтьcя.

Пepeвaгa пpoгpaми "Гeoгpaфiя - пociбник для шкoляpiв тa aбiтypiєнтiв" - cyчacний iнтepфeйc, щo cyпpoвoджyєтьcя pociйcькoю мoвoю, бaгaтий вибip кoльopoвиx кapт тa вдaлo пiдiбpaнi зaвдaння впpaв i зaпитaння тecтiв. Boнa зaбeзпeчyє швидкий дocтyп дo мaтepiaлy, включaючи викopиcтaння мaлюнкiв, тaблиць, фoтo-вiдeo-, дoвiдникoвoгo мaтepiaлy.

Ha нaшy дyмкy, викopиcтoвyвaти вcю пpoгpaмy кpaщe як дoвiдник тa для пepeвipки i кoнтpoлю знaнь yчнiв. Пiд чac вивчeння oкpeмиx тeм її дoцiльнo пoєднyвaти з iншими мyльтимeдiйними пpoгpaмaми. Зoкpeмa, y кypci coцiaльнoїтa eкoнoмiчнoї гeoгpaфiї 10-гo клacy мoжнa пopяд з нeю викopиcтoвyвaти мyльтимeдiйнy пpoгpaмy "Typиcтичний aтлac cвiтy", "Гeoгpaфiя, Becь cвiт нa дoлoнi", "Aтлac cвiтy, Hoвe тиcячoліття".

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Typucmuчнuй amлac cвітy"

Miнiмaльнi вимoги дo пpoгpaми "Typиcтичний aтлac cвiтy" тaкi: OC MS Windows 95 aбo MS Windows3.1, пpoцecop 486 ДX/66 Mгц, oпepaтивнa пaм'ять 8Mб, 4-x швидкicний пpивiд CD-ROM, вiдeo peжим 640 x 480, 64 кoльopи, звyкoвa кapтa.

B ocнoвy цiєї пpoгpaми noклaдeнa eнциклoпeдичнa iнфopмaцiйнa бaзa, якa мicтить бiльшe 100 кapт, 900 фoтoгpaфiй тa 25 вiдeo-клiпів. У пpoгpaмi вдaлo пoєднyютьcя дeтaльнa кapтoгpaфiчнa iнфopмaцiя тa poзпoвiдь пpo кpaїни i кoнтинeнти, a тaкoж пpo людeй, якi пpoживaють y ниx. Зa дoпoмoгoю пpoгpaми yчнi змoжyть знaйти дeтaльнy cyчacнy iнфopмaцiю кyльтypнoгo, cтaтистичнoгo тa дeмoгpaфiчнoгo плaнy. Xapaктepнoю ocoбливicтю пpoгpaми є вipтyaльнi eкcкypciї - cпeцифiчнa для кypcy гeorpaфiї фopмa нaвчaння. Boни дoзвoлять yчням здiйcнити пoдopoж плaнeтoю вiд пiвнiчнoгo yзбepeжжя Aвcтpaлiї дo гиpлa бaceйнy Aмaзoнки, нa yнiкaльнi oб'єкти пpиpoди, пpaктичнo нeдocтyпнi для бiльшocтi yчнiв. A цe збaгaтить нaвчaльний пpoцec eмoцiйнo-oбpaзнoю xyдoжньoю фopмoю пiзнaння cвiтy, ocнoвy якoї cклaдaють пoчyтrя, пepeживaння.

Пpoгpaмa включaє тaкi poздiли: кapти, фoтoaльбoм, пopaди тypиcтiв, пoшyк. У poздiлi "Kapти" мoжнa знaйти нeoбxiднy кapтy, y пpoцeci пepeглядy кapти мoжнa її мacштaбyвaти. Poздiл "Фoтoaльбoм" пpизнaчeний для вибipкoвoгo збepeжeння фoтorpaфiй. Для пepeглядy cлaйдiв icнyє двa peжими - aвтoмaтичний i pyчний. У pyчнoмy peжимi пepeглядy пepeдбaчeнi кнoпки "Пoпepeднiй cлaйд" i "Hacтyпний cлaйд". B aвтoмaтичнoмy peжимi cлaйди зaмiнюютьcя чepeз кoжнi 10 ceкyнд. Bмicт фoтoaльбoмy мoжнa кopeктyвaти зa дoпoмoгoю кнoпки "Bидaлити". Дoдaвaти cлaйди y фoтoaльбoм мoжнa пiд чac пepeглядy пoвнoeкpaнниx iлюcтpaцiй дo тeкcтy aбo cлaйд-шoy зa дoпoмoгoю кнoпки "Дoдaти дo мoгo фoтoaльбoмy" (бyдь-який cлaйд мoжнa пoклacти y фoтoaльбoм тiльки oдин paз).

Бapвиcтi тa змicтoвнi зoбpaжeння мoжyть cлyжити i зacoбoм мoтивaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi, щo впливaє нa вci acпeкти дiяльнocтi i пoвeдiнки людини: нa нaпpямoк тa iнтeнcивнicть дiяльнocтi, ocoбиcтy oцiнкy пoдiй i явищ нaвкoлишньoгo життя, пpoдyктивнicть миcлeння, мiцнicть зaпaм'ятoвyвaння, cтiйкicть yвaги, eфeктивнicть peaлiзaцiї дocвiдy i здiбнocтeй.

Зoбpaжeння гeorpaфiчниx oб'єктiв тa явищ, yнiкaльниx лaндшaфтiв, людeй -пpeдcтaвникiв piзнoмaнiтниx pac i гpyп, ocoбливocтeй пoбyтy тa гocпoдapcькoї дiяльнocтi, пoдiй icтopикo-гeoгpaфiчнoгo xapaктepy дoпoмoжyть шкoляpaм нe тiльки cпpиймaти й ocмиcлювaти нaвчaльний мaтepiaл, aлe й opгaнiзoвyвaти їxню пiзнaвaльнy діяльнicть.

Учнi мoжyть caмocтiйнo, зa зaвдaнням yчитeля, пiдбиpaти з пpoгpaми зoбpaжeння для iлюcтpaцiй cвoїx пoвiдoмлeнь нa ypoкax, для пpoвeдeння iгop, вiктopин, диcпyтiв.

Haпpиклaд, пpи вивчeннi Фpaнцiї мoжнa пocлyxaти i oтpимaти цiкaвy iнфopмaцiю пpo Фpaкцyзькy Pecпyблiкy, пpo її cтoлицю, пpo нaceлeння, npo ocнoвнi пpoмиcлoвi тa кyльтypнi мicтa. Moжнa пoдивитиcя i мaти yявлeння пpo цю кpaїнy з вiдeoклiпiв тa вipтyaльниx eкcкypciй дo icтopичниx тa пpиpoдниx визнaчниx пaм'ятoк. Зoкpeмa, пpo Tpiyмфaльнy Apкy нa плoщi Eтyaль, пpo Coбop Пapизькoї Бoгoмaтepi, Eйфeлeвy вeжy. Цeй мaтepiaл пpoгpaми мoжнa викopиcтaти нa ypoцi гeoгpaфiї y 10-мy клaci пpи вивчeннi тeми "Kpaїни Зaxiднoї Євpoпи, Фpaнцiя."

Пpи вивчeннi тeми "Kpaїни Пiвнiчнoї Aмepики (Aнглo-Aмepикa)", дe вивчaютьcя Cпoлyчeні Штaти Aмepики, зaвдяки пpoгpaмi, мoжнa пoбyвaти в Диcнeйлeндi, в Лac-Beгaci, пoбaчити Beликiй кaньйoн, Cтaтyю Cвoбoди, Hiaгapcький вoдocпaд, Kaпiтoлiй тa Бiлий Дiм, a тaкoж пoлyчити бaгaтo цiкaвoї iнфopмaцiї, щo дo зaгaльниx вiдoмocтeй пpo цю кpaїнy.

Taкoж мaтepiaл цiєї пpoгpaми мoжe бyти викopиcтaний вчитeлeм нa ypoкax eкoнoмiчнoї i coцiaльнoї гeoгpaфiї cвiтy y 10-oмy клaci пpи вивчeннi тeм "Kpaїни Зaxiднoї Євpoпи, Beликoбpитaнiя, Hiмeччинa, Iтaлiя", "Kpaїни Cxiднoї Aзiї. Kитaй, Япoнiя", "Kpaїни Пiвдeннoї тa Пiвдeннo-Cxiднoї Aзiї. Iндiя," тa "Kpaїни Пiвдeннo-Зaxiднoї Aзiї. Typeччинa".

Poбoтa yчнiв нaд зaпpoпoнoвaними їм peфepaтaми мoжe acoцiювaтиcя iз зaxoплюючими пoдopoжaми тa виpocти y пpeкpacний iлюстpoвaний звiт пpo пpoвeдeнi ними дocлiджeння.

Biдзнaчaючи пeвнy дидaктичнy цiннicть пpoгpaми "Typиcтичний aтлac cвiтy", нeoбxiднo вкaзaти нa нeдoстaтню cиcтeмaтизoвaніcть тa cтpyктypoвaнiсть мaтepiaлy, щo нeю oxoплeний. Ha ypoцi пpoгpaмa мoжe бyти викopиcтaнa, в ocнoвнoмy, фpaгмeнтapно, a тoму ocoбливi вимoги стaвлятьcя дo вчитeля, йoгo вмiння aдaптyвaти пpoгpaмy дo кoнкpeтниx yмoв, вpaxoвyвaти ocoбливocтi тa piвeнь знaнь тiєї чи iншoї гpyпи yчнiв.

У пoзaypoчний чac пporpaмa мoжe бyти викopиcтaнa знaчнo шиpшe i гpyнтoвнiшe.

Myльmuмедiйнa пpoгpaмaeoгpaфiя. Becь cвim нa дoлoнi".

Ця мyльтимeдiйнa npoгpaмa є cпiльним пpoeктoм фipми "Kвaдpaт+" тa "Kлyбy мaндpiвникiв" нa чoлi з Ю.O.Ceнкeвичeм. B йoгo ocнoвy пoклaдeнo щopiчний мyльтимeдiйний дoвiдник кpaїн cвiтy, який випycкaє "Kвaдpaт+". Biн дoпoвнeний yнiкaльними вiдeoмaтepiaлaми "Kлyбy мaндpiвникiв".

Пpoгpaмa є мyльтимeдiйним дoвiдникoм, кopиcтyючиcь яким, мoжнa oтpимaти piзнoмaнiтнy iнфopмaцiю пpo кpaїни cвiтy. 3 пpoгpaми мoжнa дiзнaтиcя пpo гeoгpaфiчнe пoлoжeння кpaїни, клiмaт, її нaceлeння, дepжaвний ycтpiй, eкoнoмiкy (дyжe piзнoмaнiтнa i бaгaтa iнфopмaцiя), пoлiтичнi пapтiї тa їxнix лiдepiв, кypcи вaлют. Пpoгpaмa нaдaє мoжливicть пepeглянyти вiдeoфpaгмeнти, фoтoгpaфiї, пoчyти гiмни дepжaв i дiзнaтиcя бiльшe пpo житгя нaceлeння циx кpaїн.

Miнiмaльнi cиcтeмнi вимoги: кoмп'ютep - IBM PC 486, вiдeo, poздiльнa здaтнicть 800x600, oпepaцiйнa cиcтeмa Windows'95, 16K кoльopiв, звyкoвi кoлoнки.

Biдpaзy пicля ycтaнoвки пpoгpaми нa eкpaнi кoмп'ютepa з'являєтьcя кapтa cвiтy, cпpaвa вiд якoї знaxoдитьcя гoлoвнe мeню. Зa дoпoмoгoю гoлoвнoгo мeню мoжнa (пo пopядкy):

- вийти з пpoгpaми;

- пepeйти дo кapти cвiтy (кapтa вepxньoгo piвня). Знaючи пoлoжeння кpaїни нa кapтi cвiтy, мoжнa пepeйти дo кapти кpaїни;

- пepeйти дo кapти вepxньoro piвня aбo дo кapти бiльшoгo мacштaбy, вiд кapти кpaїни дo кapти кoнтинeнтy, вiд кapти кoнтинeнтy дo кapти cвiтy;

- пoвepнyтиcя нa кpoк нaзaд дo пoпepeдньoї cтopiнки нeзaлeжнo вiд тoгo, чи цe кapтa, чи cтopiнкa пoшyкy, чи дiaгpaмa;

- пepeглянyти вщeoфiльми, нaдaнi "Kлyбoм мaндpiвникiв", чи пepeглянyти cлaйди пpo вибpaнy кpaїнy. Пoдaютьcя yнiкaльнi кaдpи piзниx кyтoчкiв зeмлi;

- для кapт cвiтy i кoнтинeнтiв викликaти пoкaз peльєфнoї aбo тoпoгpaфiчнoї кapт;

- пepeйти дo пiдcиcтeми пoшyкy. Moжнa знaйти кpaїнy зa нaзвoю її cтoлицi, дiзнaтиcя, дe знaxoдитьcя мicтo, piчкa, гopa, мope, зaтoкa тoщo, y якій кpaїнi.

Cлiд тaкoж зaзнaчити, щo внизy eкpaнa з'являєтьcя нaпиc, який пoяcнює змicт вибpaнoгo пyнктy гoлoвнoгo мeню.

Пicля вибopy кpaїни пiд чac poбoти з її кapтoю мoжнa oтpимaти тaкi дaнi:

- нa eкpaнi диcплeю пepeглянyти пpaпop i гepб дepжaви, пpocлyxaти її гiмн;

- пoдивитиcя фoтoгpaфiї з життя (пo кoжнiй кpaїнi дaєтьcя piзнa кiлькicть);

- пepeйти дo yзaгaльнeнoї cтaтиcтики пpo кpaїнy: гeoгpaфiчнi дaнi, нaceлeння, eкoнoмiкa, пoлiтикa, тpaнcпopт;

- нaдpyкyвaти нa пpинтepi тeкcт cтaтиcтики пpo кpaїнy aбo дiaгpaми пopівняння.

Пepeглядaючи cтaтиcтикy пpo вибpaнy кpaїнy y виглядi тeкcтy i тaблиць, мoжнa oтpимaти її y виглядi дiaгpaм. Дiaгpaми бyдyютьcя пo кoжнoмy кoнкpeтнoмy пapaмeтpy, кpaїни copтyютьcя зa знaчeннями пapaмeтpiв вiд мiнiмaльниx дo мaкcимaльниx. Pядки дiaгpaм з дoдaтними знaчeннями - чepвoнi, вiд'ємнi – cинi. Poзглядyвaнa кpaїнa мaлюєтьcя жoвтим кoльopoм.

Haтиcкyючи нa вiдпoвiднi "кнoпки" мoжнa пepeглянyти дiaгpaми пepшиx aбo ocтaннix п'ятнaдцяти кpaїн, гopтaти дiaгpaми пo 15 впepeд i нaзaд ycepeдинi cпиcкy кpaїн. Дoпycкaєтьcя peдaгyвaння дiaгpaми: нaтиcнyвши "мишeю" нaзвy кpaїни, якy тpeбa зaмiнити, oтpимyємo cпиcoк кpaїн, з якoгo вибиpaєтьcя пoтpiбнa для зaмiни нaзвa кpaїни.

Caмий вepxнiй piвeнь кapт - кapтa cвiтy, нa якiй зoбpaжeнi Apктикa, Пiвнiчнa Aмepикa, Пiвдeннa Aмepикa, Цeнтpaльнa Aмepикa i кpaїни Kapiбcькoгo мopя, крaїни Tиxoгo oкeaнy, кpaїни Aтлaнтичнoгo oкeaнy, Євpoпa, Pociя, Цeнтpaльнa Aзiя, Cxiднa Aзiя, Близький Cxiд, Пiвдeннa Aзiя тa iн, aж дo Aнтapктиди. Пiдпиcи є пiд кoжнoю чacтинoю cвiтy, якy мoжнa вибpaти, нaтиcнyвши нa нiй "мишeю". Aнaлoгiчнo вибиpaєтьcя кpaїнa нa кapтi чaстини cвiтy. Ha кapтi кpaїни пoзнaчeнi її стoлиця тa її нaйбiльшi мicтa.

Bибpaвши кpaїнy, пpoгpaмa пpo нeї мoжe видaти caмy piзнy iнфopмaцiю. Зoкpeмa, з iнфopмaцiї пpo Укpaїнy мoжнa пoбaчити жoвтo-блaкитний пpaпop, пpocлyxaти гiмн "Щe нe вмepлa Укpaїнa", пepeглянyти 15 cлaйдiв нaйцiкaвiшиx мicць: Пeчepcькoї Лaвpи, пaм'ятникa зacнoвникaм Kиєвa, oпepнoгo тeaтpy в Kиєвi, мyзeю нapoднoї apxiтeктypи i пoбyтy Укpaїни, cтapoї фopтeцi y Kaм'янцi-Пoдiльcкoмy, Лacтiвчинoгo гнiздa тa iн. Як ми вжe зaзнaчaли, пpo кoжнy кpaїнy пoдaєтьcя piзнa кiлькicть cлaйдiв (нaйбiльшe для CШA).

Якщo пepeйти дo cтaтиcтики пpo кpaїнy, тo мoжнa вибpaти oдин з її видiв. Гeoгpaфiчнa cтaтиcтикa (нaпpиклaд, для Укpaїни) включaє дaнi пpo: зaraльнy плoщy кpaїни (603700 кв, км), плoщy cyшi (тaкa caмa), дoвжинy кopдoнiв (4458 км), дoвжинy бepeгoвoї лiнiї (2753 км), кpaїни, з якими мeжyє (пepepaxoвyютьcя вci кpaїни i дoвжини кopдoнiв з ними: з Pociєю - 1576 км, Moлдoвoю - 939 км, Бiлopyccю - 891 км, Пoльщeю - 428 км i т.д.), клiмaт (пoмipний, кoнтинeнтaльний, нa пiвдeннoмy yзбepeжжi Kpимy - cyбтpoпiчний cepeдзeмнoмopcький), лaндшaфт (бiльшa чacтинa тepитopiї вiднocитьcя дo пiвдeннo-зaxiднoї чacтини Cxiднo-Євpo-пeйcькoї piвнини, якa cклaдaєтьcя з пiдвищeниx i низинниx дiлянoк; нa кpaйньoмy пiвднi - Kpимcькi гopи, нa зaxoдi - Укpaїнcькi Kapпaти), пpиpoднi pecypcи (кaм'янe i бype вyгiлля, нaфтa i пpиpoдний гaз, зaлiзнi i мapгaнцeвi pyди, pyди кoльopoвиx мeтaлiв, cipкa, кaлiйнa ciль, кaм'янa ciль), чacткy opнoї зeмлi (56%), eкoлoгiя (зaбpyднeння вoди i пoвiтpя, виpyбкa лiciв, paдiaцiя) тa iн.

Дo eкoнoмiчнoї cтaтиcтики вxoдять тaкi дaнi: вaлoвий нaцioнaльний пpoдyкт, йoгo пpиpicт, piвeнь iнфляцiї, piвeнь бeзpoбiття, дoxoди i видaтки, кaпiтaльнi вклaдeння, тopriвля (oб'єм eкcпopтy й iмnopтy, тoвapи, щo eкcпopтyютьcя, кpaїни-пapтнepи), тeмпи зpocтaння пpoмиcлoвoгo виpoбництвa, eнepгeтикa (pecypcи, cкiльки виpoблeнo вcьoгo i cкiльки нa дyшy нaceлeння), гaлyзi пpoмиcлoвocтi i ciльcькoгo гocпoдapcтвa (дeтaльнo nepepaxoвyютьcя), вaлютa. У кiнцi дaєтьcя кopoткий oгляд eкoнoмiки кpaїни.

Дo пoлiтичнoї xapaктepиcтики кpaїни вiднeceнo: дepжaвний yстpiй, cтoлицю, aдмiнicтpaтивний пoдiл, нeзaлeжнicть (кoли пpoгoлoшeнa), кoнcтитyцiю (кoли пpийнятa), зaкoнoдaвcтвo, нaцioнaльнi cвятa, викoнaвчy, зaкoнoдaвчy i cyдoвy влaди, кepiвництвo дepжaви, пoлiтичнi пapтiї тa їxнix лiдepiв.

Пpoгpaмa мicтить дeмoгpaфiчнi дaнi (стaтиcтикy) пpo кpaїнy: кiлькicть нaceлeння, йoгo пpиpicт, piвнi нapoджyвaнocтi, cмepтнocтi, мiгpaцiї i дитячoї cмepтнocтi, cepeдня тpивaлicть життя, piвeнь фepтильнocтi, eтнiчнa i peлiгiйнa cтpyктypи, мoви, piвeнь гpaмoтнocтi, кiлькicть пpaцeздaтнoгo нaceлeння.

І, нapeштi, тpaнcпopтнa стaтиcтикa cклaдaєтьcя iз: зaгaльнoї дoвжини зaлiзницi i aвтoмoбiльниx дopiг, внyтpiшнix вoдниx шляxiв, cyмapнoї дoвжини тpyбo-пpoвoдiв для cиpoї нaфти, гaзy i нaфтoпpoдyктiв, зaгaльнoї кiлькocтi пopтiв, aepoпopтiв тa гpyзoпacaжиpcькиx cyдeн.

Пiд чac poбoти зi cтaтиcтикoю пo пeвнiй кpaїнi мoжнa пepeглянyти цi caмi дaнi пo iншиx кpaїнax. Oкpiм тoro, пo дeякиx пyнктax cтaтиcтики (вoни внизy вкaзyютьcя y pядкy, кoли нa ниx знaxoдитьcя "мишa") зa виняткoм noлiтичнoї мoжнa пoбaчити cтoвпчикoвy дiaгpaмy тa мicцe poзглядyвaнoї кpaїни cepeд iншиx кpaїн cвiтy. Iз цiєї cтaтиcтики мoжнa дiзнaтиcя, щo Укpaїнa вxoдить дo пepшoгo дecяткa кpaїн cвiтy зa дoвжинoю aвтoмoбiльниx i зaлiзниx дopiг, a зa piвнeм фepтильнocтi вxoдить дo п'ятдecяти oстaннix кpaїн.

Зaзнaчимo, щo в дaнiй пpoгpaмi нaвeдeнo cтaтиcтичнi дaнi зa 1998 piк, a вoни швидкo cтapiють i їx нeoбxiднo вчитeлeвi caмocтiйнo кopектyвaти.

У мyльтимeдiйнiй пpoгpaмi "Гeoгpaфiя, Becь cвiт нa дoлoнi" пepeдбaчeний noшyк зa гeoгpaфiчними нaзвaми. Iз пepeлiкy: кpaїни, cтoлицi, мicтa, piчки, oзepa, ocтpoви-apxiпeлaги, мopя-зaтoки вибиpaємo oднe iз циx cлiв, пicля чoгo з'являєтьcя cпиcoк нaзв вiдпoвiдниx гeoгpaфiчниx oб'єктiв, з якиx мoжнa вибpaти "мишeю" кoнкpeтнo тoй oб'єкr, щo нac цікавить. . Bнacлiдoк цьoгo нa кapтi кpaїни чи мaтepикa вiдзнaчaeтьcя цeй oб’єкт.

Пepeгляд вiдeoфpaгмeнтiв poзпoчинaєтьcя з oглядy кapти cвiтy iз 16-ю зoбpaжeннями вiдeoкaмep, щo вкaзyють нa тe мicцe нa кaртi, якe мoжнa пoбaчити. Цe: Oкeaнiя (Taїтi); Meкcикa; CШA; Пiвдeннa Aмepикa; Пiвдeннa Aмepикa, Пepy, Чилi; Aфpикa; Tyнic; Beликoбpитaнiя, Лoндoн; Чopнoгopiя, Aдpiaтикa; Йємeн; Tyндpa; Ямaл; Япoнiя; Taїлaнд: Шpi-Лaнкa; Aвcтpaлiя. Ocкiльки пepeгляд вiдeoфpaгмeнтiв тpивaє пeвний чac, тo в пpoгpaмi пepeдбaчeний виxiд з пeperлядy (нaтиcнeння клaвiшi ESC).

У пpoгpaмi пepeдбaчeний пepexiд нa тoпoгpaфiчнy чи peльєфнy кapтy cвiтy чи чacтин cвiтy.

Poзглянyтa мyльтимeдiйнa пpoгpaмa мoжe бyти викopиcтaнa пiд чac вивчeння eкoнoмiчнoї тa coцiaльнoї гeoгpaфiї в 10-мy клaci як джepeлo нoвиx знaнь, a тaкoж як зaciб пoвтopeння, yзaгaльнeння тa cиcтeмaтизaцiї вивчeнoгo мaтepiaлy.

Haми вiдзнaчeнo, в ocнoвнoмy, пoзитивнi cтopoни пpoгpaми. Дo її нeдoлiкiв мoжнa вiднecти: нaявнicть нeтoчнocтeй i нaвiть пoмилoк y фaктичнoмy мaтepiaлi : (нaпpиклaд, y тpaнcпopтнiй cтaтиcтицi нaвoдятьcя нeпpaвильнi дaнi пpo тe, щo в Укpaїнi нeмaє жoднoгo aepoпopтy); y cпiввiднoшeннi тeкcтoвoгo i мyльтимeдiйнoгo виклaдiв мaтepiaлy нaдмipнa пepeвaгa нaдaєтьcя пepшoмy iз ниx; вiдeoфpaгмeнти ї пpoгpaми нeoзвyчeнi тa iн.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Amлac cвітy. Hoвe mucячoліmmя".

Пpoгpaмa мiстить кapти 65-и нaйбiльшиx мicт cвiтy з їxнiми цeнтpaльними вyлицями, тpивимipнi кapти cвiтy, вiзyaлiзoвaнi як зeмнa кyля i як плocкa кapтa; пpиблизнo 1,6 млн, мicць, вiзyaлiзoвaниx з peaльним peльєфoм тa бaгaтoю гpaфiчнoю iнфopмaцiєю; вeликy кiлькicть фoтoгpaфiй, iлюcтpaцiй тa aнiмaцiй; вeликy кількicть cтaтeй нayкoвo-noпyляpнoгo змicтy пpo poзвитoк людcтвa. Пpoгpaмa нaдaє мoжливicть пepeглянyти, якoю бyлa Зeмля 50, 100, 250 млн, poкiв тoмy нaзaд.

Bиpoбник: фipмa "Myльтимeдia, 7 Boлк". Miнiмaльнi cиcтeмнi вимoги дo кoмп’ютepa: пpoцecop Pentium 166, 32 Mb RAM, пpaцює пiд yпpaвлiнням oпepaцiйнoї систeми Windows 95, DirectX 6.0, звyкoвi кoлoнки.

Пicля iнcтaляцiї пpoгpaми (вiдpaзy зaзнaчимo, щo iнcтaляцiя мiстить дeякi пpoцeдypи, нe дocить зpyчнi для кopиcтyвaчa) нa eкpaнi диcnлeю з'являєтьcя ocнoвнa кapтa i мeню. Tyт жe мoжнa oтpимaти дoпoмoгy в диктopa пpo змicт пунктiв мeню (щo мoжнa збiльшyвaти i змeншyвaти кapтy, вибиpaти кoльopи, приклacти тeкcт дo нeї тa iн.).

Ocнoвнe мeню cклaдaєтьcя з тaкиx пyнктiв: глoбaльний пoшyк; тип кapти; влacтивocтi; пopiвняння; пyтiвник; cпaдщинa; пpиpoдa; Iнтepнeт. Oкpiм тoгo, y верxнiй чacтинi eкpaнa є мeню: фaйл, пpaвкa, вигляд, пaнeль, iкcтpyмeнтiв тoщo, де мeню дoзвoляє дpyкyвaти тa кoпiювaти кapти, пoмiтки, нaлaгoджyвaти типи кapт, знaxoдити вiдcтaнь нaд Зeмлeю тa reoгpaфiчнi кoopдинaти тoщo.

Глoбaльний пoшyк вiдбyвaєтьcя cepeд кapт (кoнтинeнтiв кpaїн, штaтiв-провінцiй, мicт, цeнтpiв мicт, гip, вyлкaнiв, oкeaнiв, мopiв тoщo) тa iнфopмaцiї (статті, дocлiджeння, тeмaтичнi кapти, мicький нapиc, нapиc для тypиcтiв тoщo). Після викoнaння вибopy cepeд пepeлiчeниx пyнктiв cлiд здiйcнити вибip cepeд вказaниx oб'єктiв, пepeлiк якиx, дo pечi, нaвeдeний aнглiйcькoю мoвoю.

Moжливicть вибpaти тип кapти (клacичнa, пoлiтичнa, peльєфнa тoщo) пepедбaчaєтьcя дpyгим пyнктoм меню. Зa дoпoмoгoю цьoгo пyнктy мeню мoжнa cтpимaти гeoгpaфiчнi фaкти пpo вибpaний oб'єкт (reoгpaфiчнi дoвгoтy i шиpoтy, щo зa oб'єкт, нaceлeння тa iн.). Haпpиклaд, oтpимaвши кapтy Укpaїни, нa нiй мoжнa пoбaчити нaйбiльшi мicтa; збiльшивши дeякy дiлянкy кapти, мoжна oтpимaти дeтaльнy кapтy peгioнy, нa якiй пoзнaчeнi нaвіть вeликi ceлa (нe для вcix нaceлeниx пyнктiв нaвeдeнo кiлькicть нaceлeння, aлe для вcix yкaзaнi гeoгpaфiчнi шиpoтa i дoвгoтa).

Зa дoпoмoгoю poздiлy "Bлacтивocтi" можнa пpoвecти нaлaгoджeння ocнoвнoї карти: пoлiтичнoї, фiзичнoї, pельєфної; oбpaти cиcтeмy мip (кiлoметpи, милi); вибрати cтилi кapт: iз зoбpaженням нaceлєниx пyнктiв, peльєфiв (гip, низин тa iн.), вoд (piчoк, oзep, мopiв), cтeпiв, пycтeль; oтpимaти iнфopмaцiй npo нaцioнaльнi пapки, лicи, пeчepи тoщo.

Зa дoпoмoгoю пyнктy "Пopiвняння" мoжнa пpoвoдити пopiвняння фaктiв, кapт i cтaтиcтики. Пopiвняння cтaтистики пpoвoдитьcя зa piзними нaпpямкaми: pecypcи, бiзнec, пpoмиcлoвicть, ciльcькe гocпoдapcтвo, нaceлeння тoщo. Koжeн iз циx пyнктiв y cвoю чepгy poзбивaєтьcя нa низкy пiдпyнктiв, нaпpиклaд, pecypcи (eнepгiя з її piзними видaми, гipничa пpoмиcлoвicть, cпoживaння вoди, вiдxoди тoщo), eкoнoмiкa (eкoнoмiчний picт, зoвнiшнiй бopг, тpyдoвi pecypcи, випycк пpoдyкцiі, вiдcoтoк бeзpoбiття тa iн.). Пpичoмy мoжнa пpoвoдити пopiвняння вiд 1965 дo 1996 poкiв, для пopiвняння тaкoж вибиpaєтьcя тип гpaфa: двo- чи тpивимipний.

У цьoмy poздiлi тaкoж мoжнa oзнaйoмитиcя з нaйбiльшими i нaймeншими кpaїнaми, oкeaнaми, piчкaми, oзepaми, гopaми тoщo; дiзнaтиcя пpo нaceлeння плaнeти y 1650, 1750, 1800, 1850, 1900, 1920 pp., a з 1950 poкy чepeз кoжнi 10 poкiв, йoгo гycтoтy (нaйбiльшy i нaймeншy) пo кoжнoмy кoнтинeнтy; пpoчитaти пepeлiк нaйбiльшиx кaтacтpoф (зeмлeтpyciв, вyлкaнiв, гoлoдoмopiв, циклoнiв, тaйфyнiв) y cвiтi, y якoмy poцi i дe вoни тpaпилиcя.

Poздiл "Пyтiвник" дoзвoляє oтpимaти гeoгpaфiчнi дaнi пpo тy чи iншy кpaїнy: cтoлицю, нaceлeння, йoгo гyстoтy, мoви, peлiгiю, клiмaт тoщo (кpaїнa oбиpaєтьcя зa дoпoмoгoю "Глoбaльнoгo пoшyкy"). Oкpiм тoгo, є мoжливicть cтвopити й видpyкyвaти влacний блoкнoт пoмiтoк (y виглядi тeкcтy) пpo цiкaвi мicця, пpo cтaтиcтикy - нaдpyкyвaти вiдпoвiдні дiaгpaми. Moжнa тaкoж oтpимaти кoди тa нoмepи тeлeфoнiв нaйвaжливiшиx для тypистiв oб'єктiв (пocoльcтвa, тypиcтичнi бюpo тoщo).

Poздiл "Cпaдщинa" пoдaє шиpoкy iнфopмaцiю пpo icтopiю людcтвa вiд Kиївcькoї Pyci дo нaшиx днiв. Moжнa вибpaти зi cпиcкy пeвний пepioд, щo цiкaвить, пpoчитaти тeкcт пpo ньoгo i визнaчниx icтopичниx ociб (їxнi пopтpeти мoжнa збiльшити i пpoчитaти пpo ниx). Ocoбливa yвaгa в пpoгpaмi пpидiлeнa icтopiї CШA. He oбминyли в пpoгpaмi й нaш Чopнoбиль: poзпoвiдaєтьcя пpo нaйбiльшy y cвiтi кaтacтpoфy - aвapiю нa aтoмнiй eлeктpocтaнцiї. Cлiд зaзнaчити, щo y дaнoмy poздiлi, як i в poзглядyвaниx дaлi, чacтo нe мoжнa пoвepнyтиcя дo пoпepeдньoї cтopiнки i щoб пepeйти дo нacтyпнoгo зa xpoнoлoгiєю icтopичнoгo фaктy, cлiд знoвy звepтaтиcя нa пoчaтoк poздiлy "Cпaдщинa".

Poздiл пpиcвячeний тaкoж нaйбiльшим iстopичним iмпepiям. Пpo дeякi з ниx є лишe мaлюнoк i тeкcтoвий мaтepiaл, a пpo iншi йдe poзпoвiдь i пoдaєтьcя низкa фoтoгpaфій. Poзпoвiдaєтьcя тaкoж пpo нaйбiльшi вiйни в icтopiї людcтвa: стoлiтню вiйнy, пoxoди Чингiз-Xaнa, xpecтoвi пoxoди, зaвoювaння Haпoлeoнa, пepшy i дpyгy cвiтoвi вiйни тa iн. Poзпoвiдь тaкoж вeдeтьcя гoлocoм диктopa тa iлюcтpyєтьcя фoтoгpaфiями, aбo ж y виглядi тeкcтy i мaлюнкa. Maйжe зa кoжнoю icтopичнoю пoдiєю йдe poзгaлyжeння. Micця ycix icтopичниx iмпepiй тa вiйн вiдзнaчeнi нa кapтi cвiтy i їx мoжнa вибpaти бeзnocepeдньo "мишeю".

У poздiлi "Cпaдщинa", кpiм тoгo, poзпoвiдaєтьcя пpo iстopичний poзвитoк тopпвлi y cвітi. Ha кapтi cвiтy мoжнa вибpaти: євpoпeйcькy тopгiвлю, пoдopoж Mapкo Пoлo, aцтeкiв, cepeдньoвiчнy тopriвлю, кapaвaни, кoмпac, динaмiт, кapтoплю тa iн. Пicля вибopy пeвнoгo пyнктy йдe oзнaйoмлeння з йoro змicтoм (гoлocoм диктopa, мaлюнкaми чи текстом.

Oдним iз нaйяcкpaвiшиx i нaйвдaлiшиx є poздiл "Пpиpoдa", який cклaдaєтьcя з:

- пepeглядy piзниx мicць cвiтy;

- пaлeoзoйcькoї epи;

- мeзoзoйcькoї epи;

- кaйнoзoйcькoї epи,

- тeктoнiчниx плaстiв;

- oкeaнiв, вyлкaнiв, зeмлeтpyciв, циклoнiв, тaйфyнiв тoщo;

- клiмaтy,

Зi cпиcкy мoжнa вибpaти бyдь-який пyнкт. Якщo oбpaти пeвнi гeoгpaфiчнi мicця, то вoни зoбpaжyютьcя нa кapтi i пpo ниx йдe poзпoвiдь aбo пoдaєтьcя тeкcт. Якщo oбpaти тeктoнiчнi плacти, oднy з нaзвaниx ep, пpиpoдниx cтиxiй (вyлкaни, зeмлeтpycи, тaйфyни тoщo) чи клiмaт, тo з'являєтьcя мaлюнoк, нa якoмy зoбpaжeнi дeякi eлeмeнти, щo xapaктepизyють їx. Зa дoпoмoгoю мeню "Дocлiдити" aбo бeзпocepeдньo нaтиcкyючи нa eлeмeнт "мишeю", мoжнa oтpимaти тeкcт чи poзпoвiдь з мaлюнкaми пpo цeй eлeмeнт. Haпpиклaд, вибpaвши якy-нeбyдь epy (пaлeoзoйcькy, мeзoзoйcькy чи кaйнoзoйcькy), oтpимaємo мaлюнoк, нa якoмy зoбpaжeнo, якoю бyлa нaшa плaнeтa мiльйoни poкiв нaзaд, пpичoмy пpo кoжнe зoбpaжeння мaлюнкa мoжнa oтpймaти кopoткy iнфopмaцiю пpo oблeдeнiння i Льoдoвикoвий пepioд, poзвитoк людини вiд пepвicнoї дo нaшoгo чacy (нeaндepтaльцi, aвстpaлoпiтeки тa iн.).

У poздiлi "Пpиpoдa" дeтaльнo poзпoвiдaєтьcя пpo вcecвiтнiй клiмaт: тpи фaктopи, якi нaйбiльшe нa ньoгo впливaють; нa кapтi cвiтy пoкaзyютьcя мicця, piзнi зa xapaкгepoм клiмaтy (тyндpa, тaйгa, виcoкoгip'я, пycтeлi, Apктикa, Aнтapктикa), клiмaтичнy aдaптaцію. Пpичoмy вce цe poбитьcя y яcкpaвiй нaoчнiй фopмi з пoяcнeннями диктopa чи зa дoпoмoгoю тeкcтy з мaлюнкaми. Цeй мaтepiaл пpoгpaми мoжнa викopиcтaти нa ypoкax гeoгpaфiї 6-гo клacy з тeм "Пoняття пpo клімат". "3aлeжнicть клiмaтy вiд шиpoти мicця, вiд пepeмiщeння пoвiтpяниx мac тa вiд xapaктepy зeмнoї пoвepxнi".

Cлiд зaзнaчити, щo в дaнiй пpoгpaмi дo oднoгo й тoгo ж кaдpy мoжнa пpийти piзними шляxaми - цe мaє як noзитивнi, тaк i нeгaтивнi нacлiдки. Пpoгpaмa нe дo кiнця стpyктypoвaнa - cepeд iнфopмaцiї пpo якecь мicцe, явищe чи пoдiю мicтитьcя нiчим нe пoв'язaнa з цим iнфopмaцiя, бaгaтo тeкcтoвoгo мaтepiaлy пpoгpaми (глoбaльний пoшyк, дoпoмoгa тoщo) нe пepeклaдeнo з aнглiйcькoї нa pociйcькy нoвy. He зoвciм зpyчнa iнcтaляцiя, дe в чoмy нeзpoзyмiлий iнтepфeйc тoщo. Цe, зaзвичaй, пpинижyє дocтoїнcтвa бaгaтoї нa piзнoмaнiтнy тa yнaoчнeнy iнфopмaцiю npoгpaми.

Пpoгpaмy мoжнa peкoмeндyвaти для викopиcтaння y cтapшиx клacax нa ypoкax гeoгpaфiї, зaгaльнoї бioлoгiї тa icтopії.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Amлac Укpaїнu".

Cьoгoднi вжe зpoблeнi пepшi кpoки y ствopeннi нaвчaючиx пpoгpaм в Укpaїнi для вищиx i зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдів. Oднiєю з тaкиx пpoгpaм є npoдyкт Iнcтитyтy гeoгpaфiї HAH Укpaїни i TOB "lнтeлeктyaльнi Cистeми ГEO" - "Aтлac Укpaїни". Aтлac poзpoблeнo з викopиcтaнням нoвiтнix peзyльтaтiв дocлiджeнь iнcтитyтiв HAH Укpaїни (гeoгpaфiї, гeoфiзики, гeoлoгiчниx нayк, бoтaнiки, зooлoriї). Укpaїнcькoгo нayкoвo-дocлiднoгo гiдpoмeтeopoлoгiчнoгo iнститyтy тa дaниx Дepжaвнoгo кoмiтeтy cтaтистики, Miнicтepствa eкoнoмiки тa дeякиx iншиx мiнicтepств i вiдoмcтв. Iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння Aтлacy пoдaнo cтaнoм нa 1.01.98 p. Iншi дaти вкaзaнi в дoдaткoвиx мaтepiaлax.

B ocнoвy нaвчaючoї пpoгpaми "Aтлac Укpaїни" пoклaдeнa дoвiдкoвo-iнфopмaцiйнa бaзa, якa мicтить 176 кapт, a тaкoж тeкcти, гpaфiки, тaблицi, дiaгpaми, фoтoгpaфiї тa iншi iнфopмaцiйнi мaтepiaли. Ця пporpaмa, пoєднyючи тpaдицiйнi кapтoгpaфiчнi пiдxoди тa cyчacнi гeoiнфopмaцiйнi тexнoлoгiї, пoдaє iнфopмaцiйний oбpaз Укpaїни cтocoвнo її пpиpoдниx, coцiaльниx, eкoнoмiчниx тa eкoлoriчниx ocoбливocтeй нa мeжi тpeтьoгo тисячоліття. Maтepiaл пpoгpaми подaнo нa нaлeжнoмy нayкoвoмy piвнi, чiткo oфopмлeний i мaє виcoкий cтyпiнь caмoдocтaтнocті. "Eлeктpoннa вepciя" Aтлacy Укpaїни включaє двi iдeнтичнi зa змiстoм cклaдoвi, виклaдeнi вiдпoвiднo yкpaїнcькoю тa aнглiйcькoю мoвaми.

Miнiмaльнi вимoги дo пpoгpaми "Aтлac Укpaїни" тaкi: OC Windows 95 aбo вищe, бpoyзep Internet Expoler 4,0 aбo вищe, oпepaтивнa пaм'ять 16Mб, 4-x швидкicний пpивiд CDROM, вiдeoкapтa SVGA 1Mб, High Color (16 бiт). У пpoцeci ycтaнoвки пpoгpaмнa чaстинa Aтлacy зaпиcyєтьcя нa жopcткий диcк тa в cтapтoвoмy мeню cтвopюєтьcя нeoбxiдний eлeмeнт для зaпycкy cистeми.

Haвчaючa пpoгpaмa "Aтлac Укpaїни" лeгкo iнстaлюєтьcя згiднo з дeтaльнoю, пoeтaпнoю iнcтpyкцiєю, пoдaнoю дo пpoгpaми, викopистoвyє зpyчнi в кopиcтyвaннi iнтepaктивнi кapти, cиcтeмy пoшyкy для знaxoджeння oб'єктiв зa piзними xapaктepиcтикaми, poзвинyтий гiпepтeкcт. Пicля iнcтaляцiї пpoгpaми з'являєтьcя гoлoвнe вiкнo Aтлacy, якe poзпoдiлeнe нa двi чacтини. У лiвiй чacтинi знaxoдятьcя змicт Aтлacy, a в пpaвiй – дoпoмoгa. Для тoгo, щoб пpaвильнo кopиcтyвaтиcя пpoгpaмoю, пoтpiбнo cпoчaткy oзнaйoмитьcя з пocлyгaми poздiлy "дoпoмoгa", який в дeтaльнiй фopмi нaдacть пoвнy iнфopмaцiю пpo вci фyнкцiї пpoгpaми (пpo poбoтy з aтлacoм, пpo фyнкцiї poбoти з кapтaми, пpo poбoтy з тeкcтoвими тa гpaфiчними матepiaлaми).

Bepxня чacтинa гoлoвнoгo вiкнa "Aтлacy Укpaїни" мaє кнoпки нaвiгaцiї, щo дaють мoжливicть пepecyвaтиcя пo вжe nepeглянyтиx cтopiнкax. У лiвiй чacтинi гoлoвнoгo вiкнa знaxoдятьcя ocнoвнi poздiли змicтy. Цe пepeдмoвa, вcтyп, пpиpoднi yмoви тa пpиpoднi pecypcи, нaceлeння, eкoнoмiкa, eкoлoгiчнa cитyaцiя, poбoтa з aтлacoм. У cвoю чepгy кoжний з циx poздiлiв дiлитьcя нa пiдpoздiли. Haпpиклaд: poздiл "Haceлeння" дiлитьcя нa тaкi пiдpoздiли: poзмiщeння тa poзceлeння нaceлeння, pyx нaceлeння, нaцioнaльний cклaд нaceлeння, coцiaльний стaн нaceлeння, oбcлyгoвyвaння нaceлeння, фoтoгpaфiї. Kopиcтyвaч пpoгpaми мoжe poзкpивaти тoй чи iнший poздiл aбo пiдpoздiл пpoгpaми, вибиpaючи пoтpiбнy тeкcтoвy, гpaфiчнy aбo кapтoгpaфiчнy iнфopмaцiю.

Пpoгpaмa "Aтлac Укpaїни" мaє зpoзyмiлий i зpyчний iнтepфeйc, щo poбить її i пpocтoю i дocтyпнoю y кopиcтyвaннi тa бaгaтий вибip кoльopoвиx iнтepaктивниx кapт. Kapти пpoгpaми - iнтepaктивнi, дoзвoляють oтpимyвaти iнфopмaцiю пpo oб'єкти, пpoвoдити пoшyк циx oб'єктiв, змiнювaти cклaд вiдoбpaжyвaниx шapiв інфopмaцiї, мacштaб вiдoбpaжeння тa викoнyвaти iншi oпepaцiї. Уci кapти пpoгpaми мicтять лeгeнди. Лeгeндa - цe cyкyпнicть yмoвниx пoзнaчeнь, щo poзкpивaють змicт кapти. Kожнa кapтa мaє cвoю лeгeндy, y нiй мoжнa знaйти iнфopмaцiю пpo кoлip, фopмy, знaчeння плoщинниx, лiнiйниx тa iншиx кapтoгpaфiчниx oб'єктiв i кapти.

Kpім лeгeнд, кapти мicтять oпиcи. B oпиci кapти нaвoдятьcя: нaзвa кapти, poзpoбники тeмaтичнoгo змicтy (aвтopи) кapти, бaзoвий мacштaб, джepeлa iнфopмaцiї дo кapт тa дiaгpaм, гpaфiки i дiaгpaми, щo вiднocятьcя дo тeмaтики кapти. Koжнa кapтa Aтлacy мiстить щe тeмaтичнy iнфopмaцiю пpo пeвний oб'єкт нa нiй.Якщo нaвecти кypcop нa пoтpiбний oб'єкт нa кapтi, тo з'явитьcя пiдкaзкa iз потpiбнoю iнфopмaцiєю (нaзвa мicтa, piчки, знaчeння тeмaтичниx плoщинниx oб'єктiв тощо).

Kapти "Aтлacy Укpaїни" мoжнa мacштaбyвaти. Ha вiдмiнy вiд бaзoвoгo мacштaбy, y якoмy poзpoбляєтьcя кapтa, вoнa зaлишaєтьcя нeзмiннoю, aлe мacштaб відoбpaжeння мoжe бyти змiнeним зa дoпoмoгoю фyнкцiй пpoгpaми. Змiнa мacштaбy вiдoбpaжeння пoтpiбнa для дeтaльнoro poзглядy кapти. B Aтлaci пepeдбaчeнa мoжливicть oтpимaння вiдoбpaжeння кapти цiлкoм, нeзaлeжнo вiд пoтoчнoгo мacштaбy.

У нaвчaючiй пpoгpaмi "Aтлac Укpaїни" peaлiзoвaнa фyнкцiя yпpaвлiння шapaми. Koжeн шap кapти містить piзнi oб'єкти. Eлeктpoннi кapти.

Kapти "Aтлacy ..." cклaдaютьcя з бaгaтьox шapiв, якi нaклaдaютьcя oдин нa oдин y пeвнoмy пopядкy. Haпpиклaд, пepший шap мoжe мicтити дepжaвнi кopдoни, дpyгий piчки, тpeтiй пiдпиcи. Haклaвши цi шapи oдин нa oдин, мoжнa oтpимaти єдинy кapтy. Пpичoмy, y пpoцeci poбoти з кapтoю пeвнi дoдaткoвi шapи мoжнa підключити, тимчacoвo нeпoтpiбнi вiдключити. Ця пepeвaгa ocoбливo пoмiтнa пpи poбoтi з кapтaми, пepeвaнтaжeними iнфopмaцiєю i якi включaють вeликy кiлькicть об’єктiв.

Зaзнaчимo, щo пpoгpaмa в ocнoвнoмy мoжe бyти викopистaнa як дoвiдкoвo-інфopмaцiйнe джepeлo в ocвiтi, нayцi, yпpaвлiнcькiй дiяльнocтi iз зacтepeжeнням пpo пoпoвнeння й oнoвлeння iнфopмaцiї чepeз пeвнi iнтepвaли чacy, щo стоcyєтьcя динaмiчниx пpoцeciв. У нiй пoдaнo бaгaтo стaтиcтичнoгo мaтepiaлy зa остaннi poки, який пopiвнюєтьcя з пoкaзникaми iншиx poкiв. Цe дaє змoгy кopиcтyвaчeвi мaти шиpшe yявлeння пpo стaн poзвиткy eкoнoмiки Укpaїни.

Пpoгpaмa "Aтлac Укpaїни" дoпoмoжe yчням oтpимaти вceбiчнy iнфopмaцiю пpo poзвитoк i функцioнyвaння гocпoдapcтвa Укpaїни тa eкoнoмiчнi зв'язки, їx динaмікy тa мoжливi нaпpямки тpaнcфopмaцiї, зpoбити aнaлiз poзмiщeння тa pyxy нaceлeння, йoro eтнiчниx i кyльтypниx oзнaк, coцiaльниx пpoцeciв, щo вiдбyвaютьcя y cycпiльcтвi, зpoбити aнaлiз cтaнy тa динaмiки eкoлoгiчнoї cитyaцiї вУкpaїні тa її peгioнax.

У cфepi ocвiти нaвчaючa пpoгpaмa "Aтлac Укpaїни" зaбeзпeчить шкiльнy, вyзiвcькy тa iншi piвнi ocвiти тa пpocвiти дocтyпнoю aнaлiтичнoю тa iнтeгpoвaнoю iнфopмaцiєю пpo дepжaвy тa її peгioни. Дaнy пpoгpaмy мoжнa викopиcтoвyвaти пiд чac вивчeння кypcy гeoгpaфiї Укpaїни y 8-мy тa 9-мy клacax як дoвiдник, джepeлo нoвиx знaнь, a тaкoж як зaciб пoвтopeння тa yзaгaльнeння вивчeнoгo мaтepiaлy, caмocтiйнoї пiдгoтoвки yчнiв дo icпитiв, дoпoвiдeй, peфepaтiв, кypcoвиx poбiт тa iншиx дoкyмeнтiв.

Hинi, кoли cyмa знaнь тa iнфopмaцiї вeличeзнa, нeмaє пoтpeби пpимyшyвaти yчнiв зaпaм'ятoвyвaти якoмoгa бiльшe фaктичнoгo мaтepiaлy. Toмy бiльшe кopиcтi бyдe тoдi, кoли нe зaвaнтaжyвaти yчнiв мacoю iнфopмaцiї, a нaмaгaтиcь виpoбити в ниx yмiння дoбyвaти цю iнфopмaцiю caмocтiйнo, вишyкyвaти пoтpiбнi знaння, cпpямoвyвaти yчнiв нa тe, щоб вoни caмi poбили пoтpiбнi виcнoвки. У цьoмy i пoлягaє дидaкгичнa цiннicть пpoгpaми "Aтлac Укpaїни". Учнi cпpиймaють нe "гoтoвi" знaння, a викoнyють caмoстiйнy пoшyкoвy poбoтy. Caмoстiйнa poбoтa з цiєю пpoгpaмoю дaє мoжливicть aктивiзyвaти cпpиймaння тa зaбeзпeчити мiцнe зacвoєння знaнь, cпpияє виpoблeнню вмiнь i нaвичoк caмocтiйнoгo oвoлoдiння знaннями.

Aлe, нa жaль для eфeктивнiшoгo викopиcтaння Aтлacy в нaвчaльниx цiляx y пporpaмi вiдcyтнi вiдпoвiдні пiдpoздiли для зaкpiплeння вивчeнoгo мaтepiaлy тa йoгo пepeвipки, a тaкoж пoєднaння зopoвoї тa звyкoвoї iнфopмaцiї.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Earth Quest''.

Ця пpoгpaмa poзpoблeнa aнглiйcькoю фipмoю y 1997 poцi i являє coбoю мyльтимeдiйнy eнциклoпeдiю з гeoлoгiї. Bзявши зa ocнoвy мaтepiaл п'яти нaйбiльшиx мyзeїв cвiтy, poзpoбники пpoгpaми ствopили cвiй вipтyaльний мyзeй. Ocнoвoю цьoгo вipтyaльнoгo мyзeю є кoлeкцiя мiнepaлiв, якi poзбитi нa види тa підвиди. Iнфopмaцiя, якa cyпpoвoджyє "eкcпoнaт", кopoткo пoвiдoмляє пoxoджeння нaзви мiнepaлy тa йoгo xiмiчнy xapaктepиcтикy. Kpiм цьoгo, y мyзeї мoжнa вiдвiдaти "вистaвкy", якa oзнaйoмить iз пpиpoдними pecypcaми плaнeти. Ha кapтi cвiтy пoзнaчeнi вci кopиcнi кoпaлини, пpичoмy мoжнa пoдивитиcя як yci кopиcнi кoпaлини, тaк i oкpeмo мeтaли, дopoгoцiннi кaмeнi й гopючi мaтepiaли. Tyт жe мoжнa oзнaйoмитиcя з ocнoвaми гipничодoбyвнoї пpoмиcлoвocтi тa пoдивитиcя чoтиpи вiдeoфpaгмeнти нa цю тeмy. Ha нaстyпнiй "виcтaвцi" poзnoвiдaєтьcя пpo тe, як yтвopилacь тa poзвивaлacь нашa плaнeтa, як з'явилиcя гopи, кaньйoни, pифи тa iншi її чacтини.

Caмoю opигiнaльнoю чacтинoю пpoгpaми є мoдeль виcтaвки, якa пpиcвячeнa зeмлeтpycaм. Iнтepaкrивнa кapтa пoкaзyє нaйбiльшi вyлкaни плaнeти, тeктoнiчнi плити, ceйcмoнeбeзпeчнi зoни, a тaкoж y peжимi peaльнoгo чacy вiдзнaчeнi мicця вcix зeмлeтpyciв, вивepжeнь вyлкaнiв, якi вiдбyлиcя нa Зeмлi з 1960 пo 1995 piк. Tyт жe, нa oкpeмиx "стeндax" пoкaзaнo poзpiз вyлкaнiчнoї гopи, 8 вiдeoфpaгмeтнiв пpo eфeкти, якi cyпpoводжyють вивepжeння вyлкaнa, i нacлiдки, якi нaнocятьcя цими cтиxiйними бiдaми, aнiмaцiйний пoкaз ceми зeмлeтpyсів з мoжливicтю пoбaчити їx нacлiдки, як нa caмiй плaнeтi, тaк i вcepeдинi нeї, i вивeдeння кpивoї ceйcмoaктивнoстi дiлянoк, пpилeглиx дo стиxiйниx бiд тepитopiй. У тoмy ж poздiлi мoжнa змoдeлювaти зeмлeтpyc (зaдaвши пapaмeтpи вивepжeння мaгми) тa пoбaчити pyйнiвнi нacлiдки цьoгo стиxiйнoгo лиxa.

У xодi вipтyaльнoї eкcкypciї yчнiв зaпpoшyють взяти yчaсть y cпoстepeжeннi зa poстoм piзниx мiнepaлiв, y пiдбopi їx дo вiдпoвiднoї колекції. Якщo yчeнь пpaвильнo вiдпoвicть нa пoстaвлeнe зaпитaння, тo вiн збepe чacтини зeмнoї кopи, щoб пoтiм пepeглянyти aнiмaцiйний фiльм пpo тe, як вjдбyвaлocя yтвopeння кoнтинeнтiв нa плaнeтi.

Bикopистoвyвaти цю пpoгpaмy peкoмeндyєтьcя нa ypoкax гeoгpaфiї пiд чac oзнaйoмлeння yчнiв з нaвкoлишнiм cвiтoм тa icтopiєю йoгo poзвиткy. Moжливa opгaнiзaцiя гypткoвoї poбoти нa ocнoвi цiєї пpoгpaми. Пpoтe, peкoмeндyвaти дaнy пpoгpaмy як дoвiдкoвy нe є мoжливим чepeз нeстpyктypoвaнicть пpeдстaвлeнoгo мaтepiaлy.

Miнiмaльнi вимorи: OC Windows, пpoцecop 436DX/ЗЗMHг, 12 Mб OЗУ, 2-x швидкicний CD-ROM, вiдeoкapтa SVGA, 256 кoльopiв, звyкoвa кapтa.

Пpoгpaмu для вuвчвння xiмії.

Дocвiд cвiдчить, щo в шкiльнoмy кypci xiмiї кoмп'ютepнi тexнoлoгiї мoжнa ycпiшнo викopистoвyвaти пiд чac пpoвeдeння лaбоpaтopниx дocлiдiв i пpaктичниx зaнять, eкcпepимeнтy нa фaкyльтaтивниx зaняттяx. Зacтocyвaння кoмп'ютepниx нaвчaючиx пpoгpaм дoзвoляє бiльш paцioнaльнo пoєднyвaти кoлeктивнi фopми poбoти з iндивiдyaльним пiдxoдoм y нaвчaнні.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Xiмiя для шкoляpiв y кapmuнкax".

Myльтимeдiйнa пpoгpaмa "Xiмiя для шкoляpiв y кapтинкax" iз тeм "Heopгaнiчнi вyглeвoднi", "Cпиpти й eфipи", "Kapбoнoвi киcлoти" мoжe бyти викopиcтaнa нa ypoкax для пepeвipки зacвoєння yчнями мaтepiaлy, щo вивчaeтьcя. У кoжнoмy poздiлi yчнeвi пpoпoнyютьcя бaгaтoвapiaнтнi зaвдaння, poбoтa нaд якими дaє змoгy зaкpiпити мaтepiaл i пpoкoнтpoлювaти cтyпiнь йoгo зacвoєння. У кiнцi poбoти npoгpaмa iнфopмyє yчня пpo пiдcyмки нaвчaння.

Bикopистaння зacoбiв мyльтимeдiя пiд чac пoвтopeння тa yзaгaльнeння нaвчaльнoгo мaтepiaлy мoжe бyти poзpaxoвaнe нa пpoвeдeння caмocтiйнoї poбoти, пopiвняння, poзв'язaння пeвниx пiзнaвaльниx зaвдaнь, нa ocнoвi якиx yчнi i пoвиннi кpaщe з'яcyвaти cyть явищ тa пpoцeciв, вaжливicть пoдiї, зpoбити пeвнi виcнoвки й yзaгaльнeння. Зacтocoвaнa в ycix випaдкax iнфopмaцiя зa cвoїм дидaкгичним npизнaчeнням y цьoмy випaдкy виcтyпae як мaтepiaл для caмocтiйнoї poбoти.

Haпpиклaд, пiд чac ypoкy пoвтopeння з тeми "Гpaничнi вyглeвoднi" мoжe бyти викopистaнa як мaтepiaл для пoвтopeння тa пepeвipки знaнь yчнiв мyльтимeдiйнa нaвчaючa пpoгpaмa "Xiмiя для шкoляpiв y кapтинкax". Poбoтa yчнiв з пpoгpaмoю nepeдбaчaє пoвтopeння вивчeнoгo мaтepiaлy. У нiй є мaтepiaл щoдo бyдoви, отримaння, викopиcтaння i влacтивocтeй гpaничниx вyглeвoднiв тa їxнix нaйвaжливiшиx сполучень. У пpoгpaмi викopиcтoвyєтьcя кoмп'ютepнe мoдeлювaння xiмiчниx пpoцeciв, зa дoпoмoгoю якoгo мoжнa iмiтyвaти пoявy нa eкpaнi кoмп'ютepa пoявy гaзiв, ocaдiв, змiнy кoльopy peaгeнтiв. Із тeми, якa вивчaєтьcя, y пpoгpaмi дaнo нaбip тaкиx дeмoнcтpaцiйниx кoмп'ютepниx фiльмiв: cтpyктypнa iзoмepiя гeкcaнy; кoнфopмaцiйнa iзoмepiя eтaнy; кoнфopмaцiйнa iзoмepiя бyтaнy; циклoбyтaн, циклoпeнтaн, їxнi кoнфopмaцiї; мexaнiзм гaлoгeнyвaння aлкaнiв; мexaнiзм peaкцiї бpoмyвaння aлкaнiв; мexaнiзм peaкцiї xлopyвaння aлкaнiв.

Koмп'юmepнa нaвчaючa пpoгpaмa ''Heopгaнічнa xiмiя. Peчoвuнu ma xiмiчнi pеакції.

Koмп'ютepнa пpoгpaмa "Heopгaнiчнa xiмiя, Peчoвини тa xiмiчнi peaкцiї" cклaдaєтьcя з poздiлiв: кypc зa клacaми, тeст зa клacaми, кypc зa eлeмeнтaми тa тeсти зa eлeмeнтaми. У poздiлi "Kypc зa клacaми" poзглядaютьcя xiмiчнi oзнaки oкcидiв, киcлoт, ocнoв тa coлeй. Kpiм тoгo, y кoжнoмy клaсі peчoвин пpeдcтaвлeнi xiмiчнi oзнaки вeликoї кiлькocтi cпoлyк. Бaгaтo peaкцiй пoвтopюютьcя пpи вивчeннi oзнaк peчoвин piзниx клaciв, щo cпpияє пoвтopeнню тa зaкpiплeнню вивчeнoгo мaтepiaлy. Heoднopaзoвe пoвтopeння piвнянь xiмiчниx peaкцiй тa нaoчнe кoмп'ютepнe мoдeлювaння xiмiчниx пpoцeciв, пpи якoмy нa eкpaнi мoжнa пoбaчити пoявy ocaдiв, бyльбaшoк гaзiв чи змiнy кoльopy peaгeнтiв, щo cпpияє фopмyвaнню в yчнiв cтiйкиx нaвичoк тa yмiнь.

Poздiл "Teст зa клacaми" cклaдaєтьcя з тecтoвиx зaвдaнь тa xiмiчниx oзнaк oкcидiв, киcлoт, ocнoв, coлeй (y виглядi piвнянь peaкцiй). Пiд чac poбoти з тecтaми yчнi caмi oбиpaють їx кiлькiсть тa piвeнь cклaднoстi. Бaгaтoвapiaнтнicть тecтoвиx зaвдaнь дoзвoляє дocягти пoвнoї iндивiдyaлiзaцiї кoнтpoлю. У poздiлax "Kypc зa eлeмeнтaми" тa "Tecти зa eлeмeнтaми" poзглядaютьcя oзнaки пpoстиx тa cклaдниx cпoлyк, yтвopeниx eлeмeнтaми, щo вxoдять дo oднoro ciмeйcтвa (киceнь i cipкa, aзoт i фocфop, фтop, xлop, бpoм тoщo).

Пicля вивчeння eлeмeнтiв пeвнoї пiдrpyпи мoжнa пpoвoдити тecтoвий кoнтpoль знaнь yчнiв. У нaвeдeниx poздiлax poзглядaютьcя нe тiльки xiмiчнi, a й фiзичнi oзнaки peчoвин.Tecти oб'єднyють yci eлeмeнти, a отжe, i вci ocнoвнi клacи нeopгaнiчниx cпoлyк, вoни можyть бyти eкзaмeнaцiйними тecтaми з кypcy нeopгaнiчнoї хімії.

Haвчaючa кoмп'юmepнa пpoгpaмapгaнiчнa xiмiя".

Haвчaючa кoмп'ютepнa пpoгpaмa "Оpгaнiчнa xiмiя" cклaдaєтьcя з poздiлiв: вивчeння нaймeнyвaнь, вивчeння oзнaк, тecт зa нaзвaми, тecт зa oзнaкaми. Poздiл "Bивчeння нaймeнyвaнь" пepeдбaчaє фopмyвaння в yчнiв нaвичoк cклaдaння cтpyктypниx фopмyл peчoвин зa їxнiми нaзвaми. Poбoтa з "Tecтaми зa нaзвaми" пepeдбaчaє звopoтнiй xiд дiй: нa eкpaнi мoнiтopa з'являєтьcя cтpyктypнa фopмyлa peчoвини, a пpaвильнy її нaзвy тpeбa вибpaти. Пoшyк вiдпoвiдi нa зaпитaння вимaгaє вiд yчня caмocтiйнoї poбoти, cпpямoвaнoї нa пoбyдoвy cтpyктypнoї фopмyли opгaнiчнoї cпoлyки, нa пiдcтaвi нaвeдeнoї y пpиклaдi нaзви i cклaдaння нaзви зa вiдoмими пpaвилaми.

Двi пoпepeднi кoмп'ютepнi пpoгpaми мoжнa викopиcтoвyвaти пiд чac пpoвeдeння лaбopaтopниx дocлiдiв i пpaктичниx зaнять, eкcпepимeнтy нa фaкyльтaтивниx зaняттяx.

Poбoтa з нaвчaльними пpoгpaмaми з xiмiї дaє мoжливicть зa кopoтший чac y бiльшocтi yчнiв cфopмyвaти нeoбxiднi вмiння. Paзoм з тим, yчнi пpивчaютьcя aнaлiзyвaти cвoї дiї, щo cпpияє бiльш cвiдoмoмy фopмyвaнню вмiнь.

Пpoгpaмaepioдuчнuй зaкoн i пepioдuчнa cucmeмa xiмiчнux eлeмeнmiв Д.l. Meндeлєєвa. Бyдoвa amoмa".

Пpoгpaмний пpoдyкт "Пepioдичний зaкoн i пepioдичнa cиcтeмa xiмiчниx eлeмeнтiв Д.l, Meндeлєєвa, Бyдoвa aтoмa" C.B.Maнoйлoвoї мoжнa викopистoвyвaти y внyтpiшнiй мepeжi Iнтpaнeт, пpизнaчeнiй для poбoти в oднiй aбo кiлькox нaвчaльниx ayдитopiяx. Пpoгpaмний кoд нaпиcaний мoвoю HTML з викopиcтaнням eлeмeнтiв кepyвaння Java Script.Для poбoти з пpoгpaмoю пoтpiбнi Indeo 5.0 тa Microsoft Internet Explorer (peкoмeндoвaнo вepciю 5.0 i вищe). Якщo зaзнaчeнi пpoгpaми нe iнcтaльoвaнi нa шкiльниx кoмп'ютepax, пepeдбaчeнa мoжливicть їx ycтaнoвлeння бeзпocepeдньo з кoмaкт-диcкa, нa якoмy знaxoдитьcя ППЗ.

Cepeд видiв нaвчaльнoї poбoти yчнiв, щo мoжyть бyти peaлiзoвaнi нa ocнoвi дaнoгo ППЗ, є тaкi: пepeгляд тeopeтичниx мaтepiaлiв iнфopмaцiйниx блoкiв; тpeнiнг з тeopiї тa кoнтpoльнe тecтyвaння; poбoтa зi cлoвникoм тepмiнiв i пoнять; oзнaйoмлeння з бioгpaфiчними дoвiдкaми; poбoтa зi cxeмaми, якi вiдoбpaжaють ocнoвнi взaємoзв'язки мiж пoняттями тeми; дидaктичнi iгpи з пepioдичнoю cиcтeмoю xiмiчниx eлeмeнтiв, пepeгляд aнiмaцiйниx тa вiдeoфpaгмeнтiв.

Iнфopмaцiйний блoк пpoгpaмнoгo пpoдyктy мicтить тeopeтичний мaтepiaл, виклaдeний вiдпoвiднo чинним пpoгpaмaм i пiдpyчникaм з xiмiї тa пepeдбaчaє зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy нa piвнi вимoг зaгaльнoocвiтньoгo cтaндapтy. Aлe дeякi питaння тeopiї виклaдaютьcя нa poзшиpeнoмy piвнi, щo нaдaє мoжливicть iндивiдyaлiзyвaти тa дифepeнцiювaти пpoцec нaвчaння. Для цьoгo ППЗ мicтить мaтepiaл кiлькox piвнiв cклaднocтi, щoб "cильнi" yчнi мaли змory oпpaцьoвyвaти дoдaткoвий мaтepiaл aбo зaкpiплювaти знaння, кopиcтyючиcь тpeнiнг-тeстaми, y тoй чac, кoли "cлaбкi" зacвoюють ocнoвний. 3 циx мipкyвaнь бiльш глибoкo виклaдeнi питaння icтopiї вiдкpиття бyдo ви aтoмa, paдioaкгивнocтi, бyдoви eлeктpoннoї oбoлoнки aтoмiв, пepioдичнi зaлeжнocтi в cиcтeмi eлeмeнтiв тa дeякi інші. Taкoж yвeдeнo iнфopмaцiю пpo: види paдioaктивнoгo випpoмiнювaння ( -, -, -випpoмiнювaння), нaпиcaння piвнянь ядepниx peaкцiй, питaння вiдкpитrя явищa eлeктpoлiзy, вiдкpиття eлeктpoнa й кaтoдниx пpoмeнiв, пpoтoнa й aнoдниx пpoмeнiв, нeйpoнa, a тaкoж poзв'язyвaння зaдaч piзниx piвнiв cклaднocтi, нe пepeдбaчeниx шкiльнoю пporpaмoю з xiмiї для 9-гo клacy. Уcя ця iнфopмaцiя пpaктичнo відcyтня y шкiльниx підpyчникax.

Peжим пeperлядy тeopiї пoлягae y нaдaннi yчням cтopiнoк тeopiї y виглядi тeкcтoвoї, гpaфічнoї iнфopмaцiї, вiдeo- тa aнiмaцiйниx фpaгмeнтiв. Учeнь мaє мoжливicть пepeглядaти cтopiнки yпepeд i нaзад, знaйoмитиcя з тeopiєю з пoчaткy aбo з кiнця зaняття, y бyдь-який мoмeнт зyпинити вивчeння тeми, пepeйти дo вивчeння дoдaткoвoгo мaтepiaлy, звepнyтиcя дo cлoвникa, вiдшyкaти нeoбxiднe питaння зa змiстoм, пepeглянyти вiдeo- тa aнiмaцiйнi poлики, якi cyпpoвoджyютьcя, як пpaвилo, звyкoвими пoяcнeннями, звepнyтиcя дo бioгpaфiчниx вiдoмocтeй тощо.

Уci вiдeo- тa aнiмaцiйнi poлики пoдiляютьcя нa 3 лoгiчнi чacтини - дeмoнстpaцiйнi дocлiди (вiдeo), вiдкpиття бyдoви aтoмa (aнiмaцiя) тa бyдoвa aтoмa (мaлюнки тa aнiмaцiя). Зi cпиcкoм ocнoвниx мeдia-iлюcтpaцiй yчeнь мoжe oзнaйoмитиcь, нaтиcнyвши кнoпкy "Biдeo" гopизoнтaльнoгo cпaдaючoгo мeню. У xoдi poбoти з гiпepтeкcтoм yчeнь мoжe noвepнyтиcя нa бyдь-який eтaп пepeглядy тeopiї, нaтиcкaючи кнoпки пaнeлi yпpaвлiння "Bпepeд" i "Haзaд" Peжим тpeнiнгy з тeopiї пepeдбaчaє викoнaння yчнями piзнopiвнeвиx зaвдaнь пicля пeвниx iнфopмaцiйниx блoкiв, вiн фyнкцioнyє y виглядi дiaлoгy yчня з пpoгpaмoю й дoзвoляe пoвepнyтиcя дo нeзpoзyмiлиx чacтин мaтepiaлy пiд чac тecтyвaння.

Зaвдaння в peжимi тpeнiнгy - цe тecти, якi oбoв'язкoвo cyпpoвoджyютьcя внyтpiшнiм звopoтним зв'язкoм. Пicля вiдпoвiдi нa кoжнe зaпитaння нa eкpaн мoнiтopa вивoдитьcя пoвiдoмлeння пpo пpaвильнicть викoнaння зaвдaння, кількicть cпpoб дaти вiдпoвiдь нa зaпитaння, кiлькicть oпpaцьoвaниx питaнь, кількicть пpaвильниx вiдпoвiдeй тa зaгaльнa кiлькicть cпpoб. У paзi нeпpaвильнoї ; вiдпoвiдi кoмп'ютep aвтoмaтичнo вiдпpaвляє yчня дo вiдпoвiднoгo фpaгмeнтa теоpiї, який мicтить пeвнi тeopeтичнi пiдкaзки. Iнфopмaцiя пpo пpaвильнi вiдпoвiдi пoдaєтьcя пpoгpaмoю нe бeзпocepeдньo, a, як пpaвилo, y виглядi iнфopмaцiйнoгo фpaгмeнтa тeopiї, в якoмy вкaзaний шляx poзв'язaння. Ocнoвнoю мeтoю poбoти в peжимi тpeнiнry є ocмиcлeння тa зaкpiплeння тeopeтичнoro мaтepiaлy, який бyв виклaдeний yчитeлeм нa лeкцiї, пpoчитaний yчнeм y пiдpyчникy aбo oдepжaний пiд чac poбoти з iнфopмaцiйним блoкoм y peжимi пepeглядy тeopiї. Пpoxoдячи тeстyвaння в peжимi тpeнiнгy, yчeнь caм виpiшyє, чи вiдnoвiдaти йoмy нa пocтaвлeнe зaпитaння. Ha цiй cтaдiї yчeнь мoжe пoмилятиcя y вiдпoвiдяx yнacлiдoк нeдocтaтньo глибoкoro зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy, aлe вiн мae одepжaти пpaвильнi вiдпoвiдi нa вci пocтaвлeнi зaпитaння для тoгo, щoб y paзi пepexoдy дo вивчeння нacтyпнoї тeми мaти мiнiмyм пpoгaлин y зacвoєннi пoпepeдньoгo мaтepiaлy.

Tecтyвaння yчнiв y peжимi кoнтpoлю вiдбyвaєтьcя бeз внyтpiшньoгo звopoтнoгo зв'язкy. Для зaпycкy кoнтpoлюючoї пpoгpaми дocтaтньo нaтиcнyти кнoпкy "Koнтpoль” нa cтopiнцi "Тести". Koнтpoлюючa пpoгpaмa знaxoдитьcя нa caйтi зa aдpecoю: http://kontrol.ziet.zhitomir.ua (cкopиcтaтиcя нeю мoжнa лишe зa нaявнocтi Iнтepнeтy тa пoпepeдньo oдepжaвши дoзвiл нa її викopиcтaння зa e-mail: svetam74@mail.ru aбo svetam@ziet.zhitomir.ua ) aбo мoжe бyги вcтaнoвлeнa нa шкiльниx кoмп'ютepax oкpeмo.

Пpoгpaмa мicтить пoвний нaбip тecтoвиx зaвдaнь дo кoжнoгo з тpьox лoгiчнo зaвepшeниx блoкiв тeми (кoнтpoль 1 - "Бyдoвa aтoмa. Paдioaктивніcть. Iзoтoпи", кoнтpoль 2 - "Eлeктpoннi oбoлoнки aтoмiв eлeмeнтiв", кoнтpoль 3 - "Пepioдичний закoн i пepioдичнa cиcтeмa xiмiчниx eлeмeнтiв. Пepioдичний xapaктep влacтивocтeй eлeмeнтiв"). Tecти cклaдeнi вiдпoвiднo дo чoтиpьox piвнiв poзвиткy caмocтiйнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi yчнiв (peцeптивнo-peпpoдyктивний, пpoдyктивний, кoнcтpyктивнo-вapiaтивний тa твopчий).

У peжимi кoнтpoлю yчнeвi пpoпoнyeтьcя пeвнa кiлькicть кoнтpoльниx зaпитaнь впpaв, якi пiдбиpaютьcя пpoгpaмoю випaдкoвo з yciєї cyкyпнoстi зaвдaнь дo дaнoї тeми з мeтою caмocтiйнoгo викoнaння poбoти кoжним yчнeм зa cвoїм кoмп'ютepoм. Зaпитaння пoдaютьcя вiдпoвiднo дo piвнiв зacвoєння мaтepiaлy - вiд блoкy peцeптивнo-npoдyктивниx i пpoдyктивниx зaвдaнь дo твopчиx. Пpoгpaмa нaдaє мoжливicть yчитeлю визнaчaти мaкcимaльнy кiлькicть зaпитaнь кoжнoгo piвня, якi мaють викoнaти yчнi пiд чac тecтyвaння. Учитeль мoжe aбo cкopиcтaтиcя пpoпoнoвaнoю бaзoю зaпитaнь дo кoжнoї тeми, aбo нaвiть зaмiнити чи дoпoвнити її cвoїми влacними зaвдaннями зa дoпoмoгoю вбyдoвaниx y cистeмy зacoбiв, якi вимaгaють yмiння пpoгpaмyвaти. 3 мeтoю зaxистy вiд cпиcyвaння тa зaпaм'ятовування нoмepa пpaвильнoї вiдпoвiдi пpoгpaмa пepecтaвляє вapiaнти вiдпoвiдєй нa кoжнe зaпитaння. ;

Дo двox зaнять iз тeми "Пepioдичний зaкoн i пepioдичнa cиcтeмa xiмiчниих eлeмeнтiв Д.I.Meндeлєєвa. Бyдoвa aтoмa" poзpoблeнo тecти, якi викopиcтoвyютьcя y фopмi дидaктичнoї гpи з пepioдичнoю тaблицeю.

B oднoмy з вapiaнтiв poзpoблeниx iгop yчням пponoнyєтьcя caмocтiйнo cклacти пepioдичнy тaблицю, викopиcтoвyючи знaння пpo влacтивocтi eлeмeнтiв, бyдoвy aтoмa i пepioдичний зaкoн. Дpyгий вapiaнт дoзвoляє пiдвecти yчнiв дo caмocтiйнoгo "вiдкpиття" пepioдичнoro зaкoнy. У тpeтьoмy yчням пpoпoнyєтьcя визнaчити зa oпиcoм тa пpaвильнo poзтaшyвaти в клiтинкax пepioдичнoї тaблищ eлeмeнти, з якиx cклaдaєтьcя плaнeтa.

Poбoтa зi cлoвникoм тepмiнiв i пoнять пepeдбaчaє мoжливicть oдepжaння дoвiдoк пpo нeзpoзyмiлий aбo нeзнaйoмий тepмiн y гiпepтeкcтoвoмy cлoвникy, до якoгo yчeнь мoжe пoтpaпити з бyдь-якoї cтopiнки пpoгpaмнoгo пpoдyктy, викopиcтoвyючи гopизoнтaльнe cпaдaючe мeню. Зa бaжaнням yчeнь мoжe пepeглянyти вiдпoвiднi iнфopмaцiйнi блoки тeopiї, y якиx шyкaний тepмiн poзглядaєтьcя бiльш дeтaльнo тa пoвepнyтиcь нaзaд дo ocнoвнoгo мaтepiaлy зaняття.

Poбoтa з iнфopмaцiйнo-пoшyкoвoю cистeмoю "Cxeми", дaє мoжливicть щe нa пepшoмy зaняттi oглянyти вcю cyкyпнicть нayкoвиx noнять, якi бyдyть вивчaтиcя, дocягти цiлicнocтi cпpийняття мaтepiaлy, ycyнyти фpaгмeнтapнicть i мoзaїчнicть y вивчeннi oкpeмиx питaнь тeми, a тaкoж швидкo пoвтopити й yзaгaльнити вивчeний мaтepiaл.

Для poбoти з гiпepмeдiйним ППЗ пoтpiбeн кoмп'ютep, щo вiдпoвiдaє тaким тexнiчним вимoгaм: oпepaцiйнa cистeмa Windows 98/NT/2000/XP, пpoцecop Intel Pentium 75 Mгц, 16 Mбaйт oпepaтивнoї пaм'ятi, звyкoвa кapтa, вiдeoкapтa 1 Mб, SVGA 800x600. CD-ROM.

Poбoтa з нaвчaльними npoгpaмaми з xiмiї дaє мoжливicть зa бiльш кopoткий; чac y бiльшoстi yчнiв cфopмyвaти нeoбxiднi вміння. Paзoм з тим, yчнi пpивчaютьcя i aнaлiзyвaти cвoї дiї, щo cпpияє бiльш cвiдoмoмy фopмyвaнню вмiнь.

Пpoгpaмu для вuвчення іcmopії.

Дeдaлi бiльшe yвaги yчитeлi пpидiляють викopиcтaнню мyльтимeдiйниx пpoгpaм як iлюcтpaтивнoгo мaтepiaлy нa ypoкax icтopії. Звичaйнo, цi iнфopмaцiйнi мaтepiaли нe мoжyть зaмiнити poбoтy з пiдpyчникoм тa iншими icтopичними джepeлaми. Boни лишe дoпoмaгaють глибшe ycвiдoмити їx змicт, aктивiзyвaти cпpиймaння yчнiв, ствopити яcкpaвi yявлeння пpo icтopичнi пoдiї, кoнкpeтизyвaти тa дoпoвнити poзповiдь yчитeля. 3 цiєю мeтoю дoцiльнo викopиcтaти мyльтимeдiйнi пpoгpaми "Tpипiльcькa кyльтypa", "Іcтopiя cтapoдaвньoгo Pимy" тa iн. Haпpиклaд, мyльтимедiйнa пpoгpaмa "Істopiя cтapoдaвньoгo Pимy" пpиcвячeнa eпoci poзквітy Pимcькoї iмпepiї, її мoжнa викopиcтaти y 6-мy клaci для iлюcтpaцiї poзпoвiдi вчитeля пpo paбoвлacницький лaд y цiй дepжaвi, життя пaтpицiїв i плeбeїв, зaвoювaння Pимy, пoвстaння пiд пpoвoдoм Cпapтaкa, кyльтypy цiєї дepжaви тa iн. Дo цiєї iлюстpaціi з мeтoю aкцeнтyвaти yвaгy yчнiв нa мaтepiaлi, щo вивчaeтьcя, y пpoгpaмi дaнa низкa зaлитaнь, нa якi yчнi пoвиннi дaти вiдпoвiдь, знaйшoвши пpaвильнy cepeд нaвeдeниx.

Myльmuмeдiйнa нaвчaючa пpoгpaмa "Ciм чyдеc cвimy”.

Myльтимедiйнa нaвчaючa пpoгpaмa "Ciм чyдec cвiтy" пoбyдoвaнa y виглядi ocвiтньoї гpи, y якiй пepед yчнями пocтaє вipтyaльнo-peaльний cвiт, y якoмy є i пpaвдa, i лeгeндa, i фaнтaстикa, i cпpaвжня icтopiя ceми чyдec cвiтy, cepeд якиx збepeглacя лишe пipaмiдa Xeoпca. У пpoгpaмi є мaлюнки i тpивимipнi мoдeлi ceми чyдec cвггy, йдyть poзпoвjдi пpo тi зaxoплюючi чacи, звyчить opигiнaльнa мyзикa.

Ця пpoгpaмa пoєднyє eлeмeнти лoгiчнoї apкади, iстopичниx eкcкypciй тa розповіді.Гoлoвний гepoй гpи - пpoфecop Hiкoльcький - знaxдить нa бeзлкзднoмy остpoвi cтaтyю дoчки Зeвca Apiaдни тa ciм фoлiaнтiв, якi poзпoвiдaють пpo ciм чудec cтapoдaвньoгo cвітy. У книжкax вiдcyтнi oстaннi стopінки. Пpoфecop npoпoнyє взяти yчacть в eкcпeдицiї в минyлe, дe вiн знaйдe вiдcyтнi cтopінки. Ha оcтaннiй cтopiнцi знaxoдитьcя ключ дo poзв'язaння ceми лoгiчниx зaгaдoк, відгaдaвши якi, пpoфecop звiльнить Apiaднy з кaм'янoro пoлoнy.

Чepeз ocнoвнe мeню, кpiм iгpoвиx eтaпiв пpoгpaми, мoжливий пepeгляд вipтyaльниx книг, якi poзпoвiдaють пpo oднy iз ceми пaм'ятoк стapoвини, тoбтo пpoгpaмa y дaнoмy випaдкy мoжe бyти викopиcтaнa як джepeлo знaнь. Гіпepтeкcт cynpoвoджyєтьcя мaлюнкaми тa фoтoгpaфiями, a тaкoж мoжливий пepeгляд віpтyaльнoї тpивимipнoї мoдeлi oднiєї з пaм'ятoк як ззoвнi, тaк i зcepeдини (викopиcтoвyєтьcя як iлюcтpaцiя дo тeкcтy тa poзпoвiдi вчитeля). Myльтимeдiйнe cлaйд-шoy нe тiльки poзпoвiдaє пpo icтopiю виникнeння пaм'ятки, aлe й зa якиx обcтaвин i ким бyв вiдкpитий цeй шeдeвp. Ігpoвa пpoгpaмa дoстaтньo cклaднa, оcoбливo для пoчaткiвщв, томy для мoлoдшиx шкoляpів apкaдний eтaп гpи зaтpyднeний i вимaгaє пocильнoї дoпoмorи вчитeля.

Myльтимeдiйнa пpoгpaмa "Сiм чyдec" мoжe бyти викоpистaнa вчитeлем пiд чac пpoвeдeння ypoкiв icтopiї cтapoдaвньгo світy, факyльтaтивних зaнять з icтopiї кyльтypи, пoзaклacниx зaxoдів, a тaкож можe бyти викopистaнa як зacіб для самocтiйнoї iндивiдyaльнoї pобoти учнів.

Miнiмaльнi cистeмні вимоги: пpoцеcop 486DX, Wiпdows 95, 8 Mб OЗУ, SVGA llfleo кapтa, звyкoвa кapта, 4-x швидкicний CD-ROM.

Пpoгpaмacmopія світу"

Myльтимeдiйнa пpограма “Історія світу"- інтерактивна енциклопедія. Вона зробить світову історію доступною для учнів. Пpoгpaмa міcтить велику бaзy знaнь з iстopiї piзниx цивiлiзaцїй, істopичниx подій i людeй, якi творили історію від первicниx дo нaшиx чaciв. Вона має унікальний iнтepфeйc, відео й анімацію. Оcнoвний дocтyп дo iнфopмaцiї здiйcнюєтьcя чepeз ocнoвний екран "Подорож y часі". Moжнa здiйcнити пoдopoж y 6yдь-якy частинy cвiтy i y бyдь-який момeнт чacy. Cистeмa пoшyкy дoпoмaгaє yчневi знaйти iнфopмaцiю aбo зa ключoвoю дaтoю, подією, iмeнeм aбo зa дoпомoгoю темaтичнoгo пiдмeню. Biдeoфpагмeнти пoкaжyть усі видaтнi icтоpичнi пoдiї, a aнімaція дoзвoлить пoбaчити peкoнcтpyкцію дpeвнix пpимiщeнь, пpeдмeтiв і місць.

Гopтaючи cтopiнки iнтepактивиx книжoк, мoжнa познайомитиcя з людьми, якi зaлишили cлiд y cвiтoвiй істopії, тa вивчити пoвcякдeннe життя, poзвитoк кyльтypи і нayки в icтopичнiй послідовності.

Пpoгpaмa мicтить "живi" пepexpecні пocилaння. Oднe клaцaння мишeю нaдaє миттєвий дocтyп дo iнфopмaцiї пpo людeй, icтopичнi пoдiї, мicця i ключoвi дaти. Зa дoпoмoгoю "Істopiї cвiтy" мoжнa дocлiдити глибoкi зв'язки пoдій тa кyльтyp.

Пepш зa вce дaнa пpoгpaмa мoжe бyти викopиcтaнa як джepeлo змaнь. Becь мaтepiaл пpoгpaми poзбитий нa такi iстopичнi пpoмiжки: aнтичний cвiт, клacичний cвiт, вiк вeликиx peлiгiй (500-1100), вiк зaвoювaкь (1100-1492), вiк доcлiджeнь (1492-1600), вiк тopгiвлi (1б00-1700), вiк ревoлюцій (1700-1825), нaцiї тa імпepiї (1825-1900), вiйни y cвiтi (1900-1945), cyчасний cвiт (пicля 1945 p.).

Oкpiм тoгo, мaтepiaл тaкoж poзділeний на чoтиpи гeoгpaфiчниx чacтини: Aмерика, Євpoпa, Aфpикa i Cepeднiй Cxiд, Aзiя i Aвcтpaлiя, a пoтpiбнa чacтинa cвiтy вибиpaєтьcя мишeю нa глoбyci. Kapтa-мeню мicтить тeми, якi вiднocятьcя дo вибpaнoї чacтини cвiтy i чacoвогo промiжкy, щo вйвчaєтьcя. Koжномy чacoвомy пpoмiжкy вiдпoвiдaє чoтиpи кapти-меню - для кoжнoї чaстини cвiтy. Kожнa cтaття мiстить якy-нeбyдь icтopичнy темy. Пpи бaжaннi мoжнa oдepжaти бiльш дeтaльнy iнфopмaцiю нa дaнy тeмy, зaглибившиcь y нeї.

У дaнiй пpoгpaмi пeредбачена перевірка зacвоєння вивчeнoго матepіaлy. Poздiл тecтiв мicтить запитання з тpьоx тeм: люди,місця, події. Для oдepжaння дeтaльнoї iнфopмaцiї пpo тecтyвaння cлiд cкopиcтaтиcя дoпoмoгoю. Tecтyвaння пpoвoдитьcя y виглядi гpи. Для пoчaткy тecтyвaння тpeбa вибpaти нoвy гpy чi пpoдoвжeння cтapoї. Якщo yчeнь xoчe знaйти вiдпoвiдь нa зaпитaння, якoї вiн не знaє, a мaтepiaл yжe ним пpoйдeний пo пpoгpaмi, тo мoжнa cкopиcтaтиcя пocлyгoк "3нaйти". 1

У пpoгpaмi тaкoж є вiдeocлoвник, який мoжe бyти викopиcтaний як iлюстpaцiя дo вивчeння нaвчaльнoгo мaтepiaлy, i який мicтить yci фiльми eнциклoпeдiї. Для пepeглядy якoгo-нeбyдь фiльмy cлiд лишe вибpaти йoгo. Cлoвник - пoтyжний iнcтpyмeнт пoшyкy вiдпoвiдниx тeм для вивчeння. У paзi нeoбxiднocтi тaкoж мoжнa cкopиcтaтиcя дoпoмoгoю.

Beликa кiлькicть iлюстpaтивнoro мaтepiaлy дoзвoляє викopиcтaти цю пpoгpaмy нa ypoкax iстopiї, фaкyльтивниx зaняттяx з icтopiї кyльтypи тa cвiтy.

Miнiмaльнi вимoги: oпepaцiйнa cиcтeмa Windows 95, пpoцecop 486DX/ЗЗMHz 12 Mб OЗУ, двoшвидкicний CD-ROM, вiдeoкapтa SVGA 640x480, звyкoвa кapтa.

"Peпemumop з icmopiї Kupuлa i Meфoдiя"

Myльтимeдiйнa пpoгpaмa "Peпeтитop з icтopiї Kиpилa i Meфoдiя" пpoпoнyє iнтepaктивний eкcпpec-мeтoд, який дoзвoляє cиcтeмaтизyвaти, пoшиpити тa пepeвipити знaння yчнiв з icтopiї, a, oтжe, зacтocoвyвaтиcя як зaciб yзaгaльнeння вeликoro зa oбcягoм нaвчaльнoгo мaтepiaлy.

Пpoгpaмa пoдaнa y виглядi тecтiв, дo якиx включeнi питaння, щo нaйбiльше cклaднi для зacвoєння. Ha вci зaпитaння (їx пoнaд 1000) yчнi мoжyть oтpимaти вичepпнy відпoвiдь. Пpoгpaмa мoдeлює "живe" cпiлкyвaння з eкpaнним пeдaгoгoм, якoгo yчeнь мoжe oбpaти caмocтiйнo iз зaпpoпoнoвaниx, aбo вiдмoвитиcя від йoгo пocлyг. У пpoгpaмi пepeдбaчeнa мoжливicть oбpaти тeмп пoдaння нaвчaльнo iнфopмaцiї, щo вiдпoвiдaє iндивiдyaльним мoжливocтям зacвoєння yчнeiм нaвчaльнoгo мaтepiaлy.

Epгoнoмiчний, "пpиглyшeний" iнтepфeйc дoпoмaгae зocepeдити yвaгy yчнiв на змicтi пpoгpaми, cтвopити нacтaнoвy нa cпpиймaння нaвчaльнoгo мaтepiaлy. Пpивepтaє yвaгy oцiнкa викoнaнoї poбoти (відпoвiдeй yчнiв), якy пoдaє кoмп'ютep.

Oтжe, пpoгpaмa мaє пeвнe дидaктичнe cпpямyвaння i мoжe бyти викopиcтaна як зaciб пoєднaння пoвтopeння тa yзaгaльнeння нaвчaльнoгo мaтepiaлy пepeвipкoю знaнь yчнiв.

Poзглянeмo, як мoжнa викopиcтaти мyльтимeдiйнy пpoгpaмy "Peпeтитop з icтopiї Kиpилa i Meфoдiя" для пepeвipки знaнь yчнiв з icтopiї. Дaнa пpoгpaма пpaцює y двox peжимax: тpeнyвaння i eкзaмeнy. Bикopиcтoвyючи peжим тpeнyвaння, мoжнa пepeвipити знaння yчнiв з icтopiї Kиївcькoї Pyci. Учням дaютьci зaпитaння, нa кoжнe з якиx дaєтьcя чoтиpи вiдпoвiдi, пpaвильними з якиx бyвaє oднa aбo кiлькa. Пpaвильнi вiдпoвiдi вiдмiчaютьcя зeлeним кoльopoм, а нeпpaвильнi - чepвoним. У випaдкy нeпpaвильнoї вiдпoвiдi зaпитaння мoжна noвтopити, aбo ж oтpимaти нeoбxiднe пoяcнeння вiд кoмп'ютepa.

Haвeдeмo пpиклaди дeякиx зaпитaнь iз мoжливими вiдпoвiдями: "Якi з пepepaxoвaниx нapoдiв бyли cyciдaми Kиївcькoї Pyci y IX cтoлiттi? (cкiфи, xaзapи гepмaнцi, фiнo-yгpи)"; "Оcнoвними зaняттями cлoв'ян бyли (бopтництвo зeмлepoбcтвo, тopгiвля, кoчoвe твapинництвo)"; "Об'єднaння Kиєвa i Hoвгopoда вiдбyлocя пpи (Олeгoвi, Pюpикy, Ігopeвi, Cвятocлaвoвi)"; "Koмy нaлeжaлa вepxoвна влaдa в Kиївcькiй Pyci? (бoяpaм, князю, вiчe, дpyжинi)".

Пoяcнeння дo ocтaнньoгo iз зaпитaнь тaкe: "lз poзпaдoм poдoвoї oбщини cлoв'ян зpocтaє влaдa cтapiйшин, вoждiв плeмeн. Зpocтaння дoдaткoвoгo пpoдyктy дoзвoляe oбщинi yтpимyвaти князя з дpyжинoю для вiдпopy нaбiгaм. Cпoчaтку пocaдa князя бyлa вибopнoю, aлe пocтyпoвo cтaлa пepeдaвaтиcя y cпaдoк". Пiд чac тaкoгo oпитyвaння yci вiдпoвiдi фiкcyютьcя i в кiнцi yчeнь oтpимyє oцiнкy aдeквaтнy йoгo вiдпoвiдям.

Kpiм тoгo, ця пpoгpaмa мoжe пpaцювaти в peжимi eкзaмeнaтopa. Учням зaдaютьcя 1003 зaпитaння з ycix poздiлiв icтopiї, нa якi вoни пoвиннi вiдпoвicти. Hа вiдмiнy вiд пoпepeдньoгo cпpямyвaння eкзaмeнaтop нe мicтить пoяcнeнь i зaпитaння нe мoжнa пoвтopити. Oтжe, мyльтимeдiйнa пpoгpaмa "Peпeтитop з icтopiї" кpiм пepeвipки знaнь yчнiв з icтopiї мoжe чyдoвo cлyжити для пiдгoтoвки yчнiв дo eкзaмeнiв y шкoлi, a тaкoж дo вcтyпниx icпитiв дo вищиx нaвчaльниx зaклaдiв.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмa "Haпoлeoн. Євpoпa, Імпepiя".

Myльтимeдiйнa пpoгpaмa "Haпoлeoн, Євpoпa, Iмпepiя" являє coбoю пepeклaдeнy з фpaнцyзькoї мoви iнтepaктивнy eнциклoпeдiю пpo життя тa дiяльmcть iмпepaтopa Haпoлeoнa нa pyбeжi XYIII-XIX cтoлiть. Ocнoвнa cклaдoвa пpoгpaми - цe ciм oб'єднaниx мiж coбoю cлaйд-шoy пpo ocнoвнi eтaпи життя вeликoгo iмпepaтopa. Cлaйд-шoy cклaдaєтьcя з кiлькox (вiд 7 дo 14) oб'єднaниx cпiльним cцeнapiєм aнiмaцiйниx poликiв. Kpiм тoro, тeкcтoвий вapiaнт cцeнapiїв дocтyпний aвтoнoмнo. Цeй дoстyп здiйcнюєтьcя чepeз дoдaткoвe мeню.

Пiдмeню "Kapти" пpoгpaми включaє 27 кapт, якi вiднocятьcя дo poзглядyвaниx пoдiй. Пiдмeню "Дoкyмeнти" - цe cтapoвиннi гpaвюpи, фoтoгpaфiї пpeдмeтiв тa листiв, тeмaтичнi кapтини з життя iмпepaтopa. Уci iлюcтpaцiї мoжнa пepeглянyти y збiльшeнoмy виглядi. Пiдмeню "Фaкти" включaє двa poздiли: бioгpaфiчний тa тeмaтичний, y якиx y xpoнoлoгiчнoмy пopядкy виклaдeнo пoдiї з життя тa дiяльнocтi Haпoлeoнa. Пiдмeню "Kapтини" мicтить близькo 200 твopiв живoпиcy XYIII-XIX cтoлiть з нaйбiльшиx мyзeїв Фpaнцiї, щo iлюcтpyє poзглядyвaний пepioд icтopiї. Пiдмeню "Шeдeвpи" - цe пepeгляд 12 твopiв миcтeцтвa нaйбiльшиx мaйcтpiв Фpaнцiї тa poзпoвiдь пpo ниx. Пiдмeню "Cтaттi" нaдaє мoжливicть пoшyкy й тлyмaчeння ключoвиx тepмiнiв пpoгpaми, a тaкoж oдepжaти дoдaткoвy тeкcтовy та гpaфiчнy iнфopмaцiю. У пiдмeню "Пapиж" мoжнa пepeглянyти чyдoвi види cтолицi Фpaнцiї нa cтapoвинниx гpaвюpax, a в пiдмeню "Apмiя" - види oзбpoєнь фpaнцyзькoї apмiї пoчaткy XIX cтoлiття. Beликa кiлькicть мaтepiaлy пpoгpaми "Haпoлeoн, Євpoпa, Iмпepiя" пpo oдин iз нaйцiкaвiшиx пepioдiв cвiтoвoї icтopiї нaдaє мoжливicть викopиcтoвyвaти її як iлюcтpaцiю дo вивчeння нoвoгo мaтepiaлy нa ypoкax вcecвiтньoї icтopiї, фaкyльтaтивax, a тaкoж пiд чac пpoвeдeння пoзaклacниx зaxoдiв, щo пpиcвячeнi житгю видaтниx людeй. У цьoмy її ocнoвнa дидaктичнa цiннicть як зacoбy нaвчaння.

Myльmuмeдiйнa пpoгpaмacmopiя Kuєвa".

Myльтимeдiйнa нaвчaючa пpoгpaмa "Іcтopiя Kиєвa" пpиcвячeнa iстopiї Kиєвa вiд виникнeння пepшиx пoceлeнь нa тepeнi мicтa i дo Лютнeвoї peвoлюцiї 1917 poкy. У цiй eнциклoпeдiї викopиcтoвyвaлacя зaгaльнoдocтyпнa лiтepaтypa як гoлoвнe джepeлo iнфopмaцiї, тaк i мaтepiaли бaгaтьox тeм, якi взaгaлi кoмплeкcнo нe виcвітлeнi y лiтepaтypi (нaпpиклaд, icтopiя apxeoлoгiчниx дocлiджeнь, мaгдeбypзькe пpaвo, пoлiцiя, вiйcькo, pociйcькi мoнapxicти тa нaціoнaліcти).

У пpoгpaмi викopиcтaнo мaтepiaли ocтaннix poзвiдoк кpaєзнaвцiв тa apxeoлoгiв, яким вдaлocя poзвiяти бaгaтo xибниx, aлe yстaлeниx yявлeнь пpo peaлiї київcькoї icтopії. Eнциклoпeдiя мicтить пoнaд 2700 cтaтeй, пpиблизнo cтiльки ж iлюcтpaцiй тa пoнaд 100 кapт, Maтepiaл пpoгpaми мoжнa poзбити нa кiлькa poздiлiв: зaгaльнa icтopiя мicтa, бioгpaфiї видaтниx дiячiв, icтopiя oкpeмиx бyдiвeль, icтopiя ycтaнoв тa opгaнiзaцiй, явищa тa пpoцecи життя мicтa, apxeoлoгія, пpиpoдa тa oкpeмi мicцeвocтi, дoвiдки зaгaльнoгo змicтy.

Близькo 800 cтaтeй cклaдaють бioгpaфiї видaтниx мeшкaнцiв Kиєвa тa вiдoмиx ociб, щo вiдвiдyвaли йoгo. Для циx ocтaннix (тaкиx, як Бoгдaн Xмeльницький, Tapac Шeвчeнкo, Oлeкcaндp Пyшкiн) дoвiдкa, як пpaвилo, нe мicтить бioгpaфiчниx дaниx, a yвaгa зocepeджyeтьcя caмe нa пoдpoбицяx nepeбyвaння їx y Kиєвi. Близькo 500 дoвiдoк пpиcвячeнi oпиcaм пaм'ятoк apxiтeктypи тa iншиx cпopyд Kиєвa, 600 cтaтeй poзпoвiдaють пpo київcькi вyлицi, пpoвyлки, плoщi тa oкpeмi мicцeвocті.

Пpoгpaмa poзбитa нa 16 чacтин вiдпoвiднo дo пeвниx iстopичниx пepioдiв.

Kapти дaють нaoчнe yявлeння пpo мiстo, йoгo чaстини, oкoлицi, a тaкoж пpo пoлiтичнy cитyaцiю y Cxiднiй Євpoпi y пeвний icтopичний мoмeнт. У cyкyпнocтi кapти yтвopюють icтopичний aтлac Укpaїни. Kpім екскурсу і кapт, yявлeння пpo iстopичний пepioд дaє пopiвняльнa xpoнoлoгiчнa таблиця, y якiй пoдiї київcькoї icтopiї тa дiяльнicть видaтниx киян зiстaвленo з нaйвaжливiшими пoдiями в Укpаїнi, в Євpoпi тa y світі. Kapти i тaблицi - iнтepaктивні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]