Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 5ичаст. тема 6-самостоятельно.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
453.12 Кб
Скачать

Напрями і передумови становлення соціального партнерства в Україні

Система соціального партнерства і її механізм

Рівні

СП

Суб'єкти

СП

Предмет

СП

Нормат.-правове забезпечення

Форми функціонування

Між-народ-ний (мега-еконо- міч-ний)

Держава і міжна-родні організа-ції

Гарантії і захист прав людини у сфері пра-ці, спри-яння ко-лективно-договір-ному процесу

Конвенції і рекомендації МОП

Сумісні консультації, колективні договори, укла-дення договорів і угод; угоди на найбільш високому рівні соціально-економічної політики

Націо-наль-ний (мак-ро-еконо-міч-ний)

Пред-став-ники влади, організацій робо-тодавців і проф-спілок

Умови, принци-пи, норми реалізації соціаль-но-еконо-мічної політики і трудових відносин

Державні закони, нормативні акти Уряду

Загальний дозвіл колективних трудових суперечок, попередження їх виникнення; організація арбітражних процедур;

участь найманих працівників в управлінні виробництвом

Галу-зевий і регіо-наль-ний (мезо-еконо-міч-ний)

Предс-тавники органі-зацій робото-давців і профспі-лок, органів регіо-нального само-управ-ління, Мініс-терство праці та соціаль-ної полі-тики України

Галузеві (регіо-нальні) тарифні умови оплати праці, зайнятос-ті, норм праці

Міжгалузеві та галузеві (регіональні) нормативно-методичні матеріали

Участь представників сторін в роботі органів соціального партнерства; сумісне управління фондами соціального страхування; участь найманих працівників в доходах

Ви-роб-ничий (мік-ро-еконо-міч-ний)

Робото-давець, комітет проф-спілки,

праців-ники

Кадрова політика підприєм-ства в цілому або її окремі елементи

Нормативні матеріали, норми, статути, положення, трудові угоди, договори

Розгляд претензій та розбіжностей, які виникають між сторонами; обмін корисною інформацією; контроль за виконанням общин домовленостей

Передумови виникнення системи соціального партнерства:

1. Економічні: наявність середнього класу з заможних „синіх” і „білих” комірців; наявність цивілізованого класу власників з високою цивільною свідомістю і почуттям відповідальності перед суспільством; наявність добре сконструйованих органів, які представляють інтереси суб’єктів соціального партнерства.

2. Соціальні: гуманітарна основа суспільства, цивілізовані цінності населення до влади, національний суверенітет держави.

В основі цивілізованих відносин, що складаються між партнерами, повинні лежати принципи, що вироблені МОП, а саме:

- Свобода слова й об’єднання.

- Соціальна справедливість.

- Плюралізм.

- Бажання сторін досягти взаємного порозуміння та надання можливостей брати участь у прийнятті спільних рішень.

- Подолання будь-якої дискримінації.

- Надання працівникам нормальних умов праці.

- Повна зайнятість і підвищення життєвого рівня.

- Відмова від класової боротьби.

- Злиденність – це загроза для загального добробуту.

Законодавчу базу сучасного соціального партнерства в Україні складають закони України: закон „Про соціальне партнерство" „Про колективні договори і угоди", „Про оплату праці", „Про охорону праці" тощо. Цими документами передбачається, що система соціального партнерства включає проведення переговорів між зацікавленими соціальними інститутами щодо заключення договорів і колективних угод, тобто представляє собою взаємозв'язаний і узгоджений механізм функціонування різних видів угод і колективних договорів, які забезпечують надійні гарантії і ефективне регулювання заробітної плати.

Отже, основними принципами соціального партнерства, які повинні бути в Україні, є:

- Законність.

- Повноправність і рівноправність сторін та їх представників.

- Сприяння держави розвитку соціального партнерства на демократичних умовах.

- Свобода вибору та обговорення питань, які входять в сферу соціального партнерства.

- Добровільність і реальність зобов’язань, які беруть на себе сторони.

- Обов’язковість виконання досягнутих домовленостей.

- Відповідальність за виконання прийнятих зобов’язань.

- Контроль за виконанням досягнутих домовленостей.

Окрім загальних принципів соціального партнерства виділяють специфічні принципи організації роботи за такими напрямами:

- у процесі проведення колективних переговорів;

- при заключенні договорів і угод;

- при взаємних консультаціях і контролі;

- при дозволі колективних суперечок.

Принципи соціального партнерства, яких необхідно дотримуватися під час здійснення колективних переговорів:

  • Трипартизм, тобто представництво держави або виконавчих органів влади, профспілок і підприємців.

  • Рівність сторін на переговорах і недопущення ущемлення прав працівників і підприємців.

  • Довіра у відносинах.

  • Знання й повага щодо прав і обов’язків один до одного, недопущення конфронтації.

  • Відкритість і доступність переговорів.

  • Вміння слухати партнера, додержання культури полеміки, дискусії, критики.

  • Обов’язковість і надійність, необхідність завершувати переговори домовленістю.

Принципи соціального партнерства, яких необхідно дотримуватися під час заключення колективних договорів і угод:

- Дотримання норм законодавства.

- Рівноправність сторін.

- Вільний вибір і обговорення питань, які становлять зміст договорів та угод.

- Добровільність прийняття зобов’язань.

- Реальність виконання зобов’язань, що беруться.

- Більша вигода для працівників під час прийняття даних колективних угод (договорів) порівняно з попередніми.

Принципи соціального партнерства, яких необхідно дотримуватися під час взаємних консультацій і контролю:

- Регулярність проведення консультацій у процесі співробітництва.

- Систематичність контролю і відповідальність за неподання інформації.

- Гласність під час здійснення контролю за додержанням договорів і угод.

Принципи соціального партнерства, яких необхідно дотримуватися під час розв’язання конфліктних суперечок:

- Пріоритетність методів примирення, які повинні використовувати комісії з примирення та арбітраж.

- Використання страйку як крайнього засобу вирішення трудових спорів.

- Прагнення сторін до скорішого врегулювання конфлікту і підписання угоди.

В Україні в системі соціального партнерства виділяють такі елементи:

- Сферу дії.

- Зміст колективних угод і договорів.

- Сторони переговорів і їх повноваження.

- Періодичність переговорів і процедури вирішення конфліктів.

Соціальне партнерство займає особливе місце в системі соціально-трудових відносин. Воно пройшло довгий шлях в своєму розвитку. До ідеї соціальної згоди людство йшло майже всю свою історію. Всі проблеми суспільних відносин розв'язувалися двома шляхами:

- шляхом боротьби за владу, тобто конфліктним,

- шляхом пошуку компромісів - консенсусним.

Причому слід зазначити, що на перших етапах розвитку людства переважав конфліктний шлях розв’язання проблем. Поступово, людство прийшло до консенсусного шляху. Історія свідчить, що будь-який конфлікт закінчувався переговорами, які вели до примирення сторін і укладення певного договору.

Основою соціального партнерства є угода, суспільний договір сторін щодо виконання певних умов співіснування на основі узгодження їх інтересів. Вчення про суспільний договір розробляли Т. Гобс, Д. Локк, В. Спіноза, Д. Дідро, Жан-Жак Руссо, І. Фіхге, А. Сен-Симон, Р. Оуен та інші.

Одним з важливих наслідків добровільної угоди є держава. Проблемам створення держави були присвячені праці Платона, Арістотеля, Цицерона і інших стародавніх мислителів.

Пізніше з'являється соціальний договір, який розглядається як узгодження інтересів різних соціальних груп в найважливіших сферах суспільства: виробництві, обміні, розподіленні і споживанні матеріальних і духовних благ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.